Szolgáltatások - 228087-2017

15/06/2017    S113

Magyarország-Budapest: Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások

2017/S 113-228087

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Nemzeti azonosító szám: AK09934
Postai cím: Fő u. 44–50.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1011
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Tamás András
E-mail: andras.tamas.kovacs@nfm.gov.hu
Telefon: +36 17955334
Fax: +36 17950623
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium
A felhasználói oldal címe: http://www.kormany.hu/hu/dok
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: fejlesztéspolitika

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Szakpolitikai kutatással alátámasztott tanácsadási, valamint tanulmánykészítési feladatok elvégzése kiegészítő szolgáltatás keretében (Nagymintás Társadalom Kutatás három nevesített témában 2017.).

II.1.2)Fő CPV-kód
79400000 Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés – szakpolitikai kutatással alátámasztott tanácsadási, valamint tanulmánykészítési feladatok elvégzése kiegészítő szolgáltatás keretében (Nagymintás Társadalom Kutatás három nevesített témában 2017.).

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 629 921 259.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79300000 Gazdasági és piackutatás; közvéleménykutatás és statisztika
79411000 Általános vezetői tanácsadó szolgáltatások
73200000 Kutatási és fejlesztési tanácsadó szolgáltatások
79416200 Public relations tanácsadó szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
NUTS-kód: HU2 DUNÁNTÚL
NUTS-kód: HU3 ALFÖLD ÉS ÉSZAK
A teljesítés fő helyszíne:

A kutatások elvégzése (ajánlattételi felhívás 4.) pont 1., 2. és 3. pont szerinti feladatok adatfelvételi feladatai (1.1., 2.1. és 3.1. feladatok)) szempontjából: Mo. teljes területe.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A közbeszerzés tárgya: a Magyar Kormány kormányzati tevékenységhez kapcsolódó szakpolitikai kutatással alátámasztott tanácsadási, valamint tanulmánykészítési feladatok elvégzése kiegészítő szolgáltatás keretében (Nagymintás Társadalom Kutatás három nevesített témában 2017.) vállalkozási szerződés keretében, a következő fő jellemzőkkel.

A három nevesített tématerület:

1. Egyéni és társadalmi jövőkép.

2. Vallásosság és annak megítélése.

3. Kultúra és fogyasztás.

Az ajánlatkérő az egyes tématerületekhez eltérő adatfelvételi, adatfeldolgozási és elemzési elvárásokat határozott meg, amelyek a következők.

1. Egyéni és társadalmi jövőkép.

1.1. Adatfelvétel.

Kvantitatív közvélemény-kutatási adatfelvétel egy alkalommal Magyarország felnőtt lakossága körében az alábbi módszertani megkötésekkel:

— CATI (számítógéppel támogatott telefonos interjú) módszer,

— 53 000 fős minta,

— A nagymintás kutatás reprezentálja a magyar felnőtt lakosságot a következő paraméterek szerint:

— nem,

— korcsoport,

— településtípus,

— iskolai végzettség,

— megyei megoszlás (ld. táblázat az I. mellékletben),

— Célcsoport: felnőtt korú magyarországi lakosság (18+).

— A kérdőív hossza: 25 perc.

— Adatfelvételi output: fő eredmények (gyakoriságok) grafikus MS Power Point (.pptx) és MS Excel (.xls) formátumban történő leadása.

1.2. Adatfeldolgozás és elemzés.

Kvantitatív közvélemény-kutatási elemzés a projekt tárgyában.

— Az elemzés nyelve magyar.

— Az elemzés megyei és országos szinten is bemutatja a kutatás tárgyában összegyűjtött eredményeket, megállapításokat.

— Az elemzés túlmutat az egyszerű sokasági adatok bemutatásán és statisztikai összefüggéseket is feltár a kutatásban használt változók segítségével.

— Az elemzési tevékenység az alábbiakat foglalja magában kötelezően:

— Adatfeldolgozás.

— Az eredmények és összefüggések táblázatos formában történő bemutatása a tanulmány mellékletében, amely bemutatja az egyes változók gyakorisági adatait és kontingencia-táblákkal a legfontosabb szocio-demográfiai változókkal való összevetést is.

— Az eredmények és főbb összefüggések összefoglalása MS Power Point (.pptx) formátumban, amely tartalmazza a gyakoriságot és a releváns kereszttáblákat legalább 50 dia terjedelemben.

— Írásos összefoglaló MS Word (.docx) formátumban legalább 100 oldal terjedelemben.

— Az adatfelvétel alapján elkészülő elemzés összevethető a korábbi NFM kutatások eredményeivel és lehetőség nyílik longitudinális elemzések elkészítésére.

— Az adatfelvételekből elkészülő elemzések legfontosabb jellemzője, hogy a kormányzat munkáját támogató struktúrájú legyen.

— Disszemináció:

— Személyes prezentáció a megrendelővel egyeztetett helyszínen és időpontban.

— A projekt eredményeit a megrendelővel egyeztetett módon és formában elérhetővé kell tenni és nyilvánosságra kell hozni.

2. Vallásosság és annak megítélése.

2.1. Adatfelvétel.

Kvantitatív közvélemény-kutatási adatfelvétel egy alkalommal Magyarország felnőtt lakossága körében az alábbi módszertani megkötésekkel:

— CATI (számítógéppel támogatott telefonos interjú) módszer,

— 53 000 fős minta.

— A nagymintás kutatás reprezentálja a magyar felnőtt lakosságot a következő paraméterek szerint:

— nem,

— korcsoport,

— településtípus,

— iskolai végzettség,

— megyei megoszlás (ld. táblázat az I. mellékletben).

— Célcsoport: felnőtt korú magyarországi lakosság (18+).

— A kérdőív hossza: 25 perc.

— Adatfelvételi output: fő eredmények (gyakoriságok) grafikus MS Power Point (.pptx) és MS Excel (.xls) formátumban történő leadása.

2.2. Adatfeldolgozás és elemzés

Kvantitatív közvélemény-kutatási elemzés a projekt tárgyában.

— Az elemzés nyelve magyar.

— Az elemzés megyei és országos szinten is bemutatja a kutatás tárgyában összegyűjtött eredményeket, megállapításokat.

— Az elemzés túlmutat az egyszerű sokasági adatok bemutatásán és statisztikai összefüggéseket is feltár a kutatásban használt változók segítségével.

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  • A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Magyarázat:

A kiegészítő szolgáltatások meghatározó mértékében azonosak azokkal a tevékenységekkel, amelyeket a Nyertes ajánlattevők az előzmény eljárás alapján kötött szerződés szerinti végeznek az Ajánlatkérő számára, így akként lehet tekinteni, hogy azok az előzmény eljárásban megjelölt lehetséges további szolgáltatások tárgyának és azok beszerzésének feltételeinek megfelelnek.

Magyarország Kormánya kiemelt célkitűzése a gazdasági működés folyamatos élénkítése, ennek érdekében pedig az Ajánlatkérő a Nyertes ajánlattevő bevonásával a makrogazdasági területen végzett közvélemény-kutatással alátámasztott szakpolitikai tanulmányokon keresztül rendszeresen vizsgálja a gazdasági jövőkép dimenzióit, amely alapján láthatók a különbségek megyei és regionális szinten (ennek eszközei a havonta ismétlődő kérdésfeltevések, egyes speciális területeken pedig célzott kutatások). A Nyertes ajánlattevő bevonásával által korábban végzett gazdasági és gazdaságszociológiai témájú kutatások során érzékelhetővé vált, hogy egyes kiemelt jelentőségű témákban megyei és regionális szinten jelentős különbségek mutatkoznak. Figyelemmel arra a felismerésre, hogy a jövőről vallott elképzelések komoly integratív erővel bírnak egy társadalomban vagy annak bizonyos alcsoportjában, a Kormány a jövőkép mélyebb/kiterjedtebb megismerése mellett határozott, amely ismeretek megszerzése a gazdaságpolitikai döntések alapjául szolgálhatnak.

Az előbbieknek megfelelő kutatásnak kiemelten foglalkoznia kell a jövőkép gazdasági oldalával, valamint a globalizáció jövőképre gyakorolt hatásával, ezért a vizsgált terület mélyebb és részletesebb megértése céljából szükséges egy olyan, nagymintás kutatás végzése, amelynek a korábbi hazai, illetve hazánkat is érintő nemzetközi adatfelvételeknél pontosabban mutatja be a pillanatnyi helyzetet, egy minden lényegi aspektusból kvantifikáló modell létrehozásával. A tervezett kutatás jellemzője, hogy az egyes megállapítások és főbb tanulságok megyei szinten is kellő mintaméret alapján, nagy pontossággal vizsgálhatók.

IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Szakpolitikai kutatással alátámasztott tanácsadási, valamint tanulmánykészítési feladatok elvégzése kiegészítő szolgáltatás keretében (Nagymintás Társadalom Kutatás három nevesített témában 2017.)

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
18/05/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Századvég Politikai Iskola Alapítvány
Postai cím: Hidegkuti Nándor u. 8-10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: nagy.zoltan@szazadveg.hu
Telefon: +36 203724247
Fax: +36 14795290
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Századvég Gazdaságkutató Zrt.
Postai cím: Hidegkuti Nándor u. 8-10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: nagy.zoltan@szazadveg.hu
Telefon: +36 203724247
Fax: +36 14795290
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 629 921 259.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

VI.3.1) A V.2.2) pont kiegészítéseként Ajánlatkérő közli az ajánlattevők adószámát:

18052411-2-41 (Századvég Politikai Iskola Alapítvány).

22628374-2-41 (Századvég Gazdaságkutató Zrt.)

VI.3.2) Az V.2.5) pont kiegészítése: valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele. A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Adatfelvétel.

VI.3.3.) A II.2.3) pont kiegészítése:

Az elemzések benyújtásának (ajánlattételi felhívás 4.) pont 1., 2. és 3. pont szerinti feladatok elemzési feladatai (1.2., 2.2. és 3.2. feladatok)) és az ajánlattételi felhívás 4.) pont 4. pont szerinti feladatok szempontjából: 1011 Budapest, Fő utca 44-50., Magyarország (NUTS kód: HU101).

VI.3.4) A D1) melléklet „3. Magyarázat” pontjának kiegészítése:

Az előzmény eljárásban jelzetteknek megfelelően az ajánlatkérő előre készült arra, hogy a Magyar Kormány működésével összefüggésben felmerülhetnek olyan előre pontosan nem definiálható, de mégis tervezhető (előre látható) folyamatok, amelyek további szakpolitikai támogatást tesznek szükségessé, illetőleg amelyek sajátos műszaki jellemzőik miatt és/vagy mennyiségi szempontból nem illeszthetőek be az előzmény eljárás szerinti mennyiségi leírásba (azaz az alapprojekt szerinti teljesítésbe).

Az ajánlatkérő jelen eljárás előzményeként uniós eljárásrendben lefolytatott nyílt közbeszerzési eljárást indított „szakpolitikai kutatással alátámasztott tanácsadási, valamint tanulmánykészítési feladatok elvégzése” tárgyában, amely eljárás ajánlati felhívása az Európai Unió Hivatalos Lapjában (TED) 2015/S 142-261761 (142. szám, 2015. VII. 25.) nyilvántartási számon jelent meg (a továbbiakban: előzmény eljárás). Az előzmény eljárás ajánlati felhívásának VI.3.9) pont második francia bekezdése a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Régi Kbt.) 94. § (3) bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfelelően jelezte, hogy az előzmény eljárás által megvalósított alapprojekttel összhangban álló azonos vagy hasonló szolgáltatás megrendelésére alkalmazhatja a Régi Kbt. hivatkozott, illetőleg a Kbt. 98. § (3) bekezdése szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárási fajtát.

Az előzmény eljárásban az ajánlatkérő 2015. szeptember 28-án az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés megküldésével eredményt hirdetett, az eljárás nyerteseként a Századvég Politikai Iskola Alapítvány – Századvég Gazdaságkutató Zrt. Konzorcium közös ajánlattevőket (1037 Budapest, Hidegkuti Nándor u. 8-10., 1037 Budapest, Hidegkuti Nándor u. 8-10., a továbbiakban együtt: Nyertes ajánlattevők) jelölve meg.

A szerződés szerinti mennyiség meghatározásánál Ajánlatkérő az előzmény eljárás műszaki tartalmát akként alakította ki, hogy az ott meghatározott közvélemény-kutatások, közvélemény-kutatással alátámasztott rendszeres szakpolitikai tanulmánykészítési tevékenységek, társadalomtudományi kutatással alátámasztott stratégiai tanulmánykészítések és stratégiai tanácsadási tevékenységek középtávon biztosítsák a Magyar Kormány tevékenységéhez, illetőleg magas szintű állami döntéshozatali folyamatokhoz általánosan/jellemzően szükséges szakpolitikai támogatást. Ez az általános/jellemző szakpolitikai tanácsadás képezi közbeszerzési szempontból azt az alapprojektet, amelyhez kapcsolódóan a következők szerinti kiegészítő szolgáltatás beszerzésre kerül.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

VI.4.3.1. Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.

VI.4.3.2. A II.2.4) pont folytatása:

— Az elemzési tevékenység az alábbiakat foglalja magában kötelezően:

— Adatfeldolgozás.

— Az eredmények és összefüggések táblázatos formában történő bemutatása a tanulmány mellékletében, amely bemutatja az egyes változók gyakorisági adatait és kontingencia-táblákkal a legfontosabb szocio-demográfiai változókkal való összevetést is.

— Az eredmények és főbb összefüggések összefoglalása MS Power Point (.pptx) formátumban, amely tartalmazza a gyakoriságot és a releváns kereszttáblákat legalább 50 dia terjedelemben.

— Írásos összefoglaló MS Word (.docx) formátumban legalább 100 oldal terjedelemben.

— Az adatfelvétel alapján elkészülő elemzés összevethető a korábbi NFM kutatások eredményeivel és lehetőség nyílik longitudinális elemzések elkészítésére.

— Az adatfelvételekből elkészülő elemzések legfontosabb jellemzője, hogy a kormányzat munkáját támogató struktúrájú legyen.

— Disszemináció:

— Személyes prezentáció a megrendelővel egyeztetett helyszínen és időpontban.

— A projekt eredményeit a megrendelővel egyeztetett módon és formában elérhetővé kell tenni és nyilvánosságra kell hozni.

3. Kultúra és fogyasztás.

3.1. Adatfelvétel.

Kvantitatív közvélemény-kutatási adatfelvétel egy alkalommal Magyarország felnőtt lakossága körében az alábbi módszertani megkötésekkel:

— CATI (számítógéppel támogatott telefonos interjú) módszer.

— 53 000 fős minta.

— A nagymintás kutatás reprezentálja a magyar felnőtt lakosságot a következő paraméterek szerint:

— nem,

— korcsoport,

— településtípus,

— iskolai végzettség,

— megyei megoszlás (ld. táblázat az I. mellékletben)

— Célcsoport: felnőtt korú magyarországi lakosság (18+).

— A kérdőív hossza: 25 perc.

— Adatfelvételi output: fő eredmények (gyakoriságok) grafikus MS Power Point (.pptx) és MS Excel (.xls) formátumban történő leadása.

3.2. Adatfeldolgozás és elemzés.

Kvantitatív közvélemény-kutatási elemzés a projekt tárgyában.

— Az elemzés nyelve magyar.

— Az elemzés megyei és országos szinten is bemutatja a kutatás tárgyában összegyűjtött eredményeket, megállapításokat.

— Az elemzés túlmutat az egyszerű sokasági adatok bemutatásán és statisztikai összefüggéseket is feltár a kutatásban használt változók segítségével.

— Az elemzési tevékenység az alábbiakat foglalja magában kötelezően:

— Adatfeldolgozás.

— Az eredmények és összefüggések táblázatos formában történő bemutatása a tanulmány mellékletében, amely bemutatja az egyes változók gyakorisági adatait és kontingencia-táblákkal a legfontosabb szocio-demográfiai változókkal való összevetést is.

— Az eredmények és főbb összefüggések összefoglalása MS Power Point (.pptx) formátumban, amely tartalmazza a gyakoriságot és a releváns kereszttáblákat legalább 50 dia terjedelemben.

— Írásos összefoglaló MS Word (.docx) formátumban legalább 100 oldal terjedelemben.

— Az adatfelvétel alapján elkészülő elemzés összevethető a korábbi NFM kutatások eredményeivel és lehetőség nyílik longitudinális elemzések elkészítésére.

— Az adatfelvételekből elkészülő elemzések legfontosabb jellemzője, hogy a kormányzat munkáját támogató struktúrájú legyen.

— Disszemináció:

— Személyes prezentáció a megrendelővel egyeztetett helyszínen és időpontban.

— A projekt eredményeit a megrendelővel egyeztetett módon és formában elérhetővé kell tenni és nyilvánosságra kell hozni.

4. Projektmenedzsment tevékenység.

A projektmenedzsment tevékenység célja a szolgáltatás során létrejövő termékekkel kapcsolatos projektmenedzsment feladatok elvégzése, azaz a szolgáltatáshoz kapcsolódó megrendelések befogadása, nyilvántartása, a teljesítés folyamatában az átláthatóság és a határidő-betartás biztosítása, az elkészült termékek eljuttatása az ajánlatkérő (megrendelő) részére, valamint az ajánlatkérői (megrendelői) észrevételek, egyéni igények befogadásának, kezelésének és adminisztrálásának biztosítása.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
14/06/2017