Dienstleistungen - 228129-2019

16/05/2019    S94    - - Dienstleistungen - Freiwillige ex ante-transparenzbekanntmachung - Verhandlungsverfahren ohne Aufruf zum Wettbewerb 

Polen-Piaseczno: Abwasser- und Abfallbeseitigungs-, Reinigungs- und Umweltschutzdienste

2019/S 094-228129

Freiwillige Ex-ante-Transparenzbekanntmachung

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
ul. Kościuszki 5
Piaseczno
05-500
Polen
Telefon: +22 7017654
E-Mail: rzp@piaseczno.eu
Fax: +22 7017692
NUTS-Code: PL913

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.piaseczno.eu

I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalmych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy w sektorze III (Północnym)

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90000000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz utworzenie i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Piaseczno.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Piaseczno w sektorze III (Północnym).

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 4 427 777.77 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
Hauptort der Ausführung:

Gmina Piaseczno

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz utworzenie i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Piaseczno.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Piaseczno w sektorze III (Północnym).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

1. W ramach Prawa opcji Zamawiający przewiduje wydłużenie terminu realizacji przedmiotu niniejszej umowy do czasu rozstrzygnięcia procedury przetargowej i podpisania umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Piaseczno w sektorze............ jednakże nie dłużej niż o 3 m-ce.

2. O skorzystaniu z Prawa opcji Zamawiający jest zobowiązany poinformować Wykonawcę nie później niż na 1 miesiąc przed terminem zakończenia umowy wskazanym w § 2 niniejszej umowy, wskazując jednocześnie okres na jaki przedłużony zostanie termin realizacji przedmiotu umowy.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo kilkakrotnego wydłużania terminu realizacji niniejszej umowy z ograniczeniem, o którym mowa w ust. 1 powyżej.

4. Płatność wynagrodzenia w wydłużonym czasie obowiązywania umowy odbywać się będzie na zasadach określonych w § 4 umowy.

5. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Prawa opcji, Wykonawca wniesie nowe albo odpowiednio przedłuży złożone zabezpieczenie należytego wykonania Umowy. Zabezpieczenie takie musi być zgodne z postanowieniami § 7 Umowy.

6. Skorzystanie z Prawa opcji stanowi uprawnienie Zamawiającego, uzależnione wyłącznie od jego potrzeb. Nie skorzystanie z tego uprawnienia nie powoduje żadnych roszczeń po stronie Wykonawcy.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Verhandlungsverfahren ohne vorherige Bekanntmachung
  • Dringende Gründe im Zusammenhang mit für den öffentlichen Auftraggeber unvorhersehbaren Ereignissen, die den strengen Bedingungen der Richtlinie genügen
Erläuterung:

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki w oparciu o przesłankę wynikającą z przepisu art. 67 ust 1 pkt 3) ustawy Pzp. Wolna ręka to tryb udzielenie zamówienia, w którym zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą. Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie z wolnej ręki, ponieważ ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia. W celu zapewnienia ciągłości usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie miasta i gminy Piaseczno konieczne jest zawarcie nowych umów od dnia 1.4.2019 r. na okres 3 miesięcy z możliwością przedłużenia o kolejne 3 miesiące.

Zgodnie z art. 6d ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r., poz. 1454) burmistrz jest obowiązany udzielić zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Biorąc pod uwagę trwające obecnie postępowanie przetargowe (Spr. 147/18) wyłonienie Wykonawców i podpisanie umów na podstawie prowadzonej procedury w trybie przetargu nieograniczonego nastąpi jedynie dla sektora II Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Piaseczno w sektorze II (Wschodnim) w terminie do dnia 1.4.2019 r.W pozostałym zakresie przetarg został unieważniony na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ ceny najkorzystniejszych ofert w częściach I, IIII, IV przewyższyły kwoty, które zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

Dlatego też w celu zapewnienia ciągłości świadczenia usług odbioru i zagospodarowania odpadów od dnia 1.4.2019 r. konieczne jest podjęcie negocjacji z wybranymi Wykonawcami w trybie z wolnej ręki i podpisanie umów na jej realizację. Nie ma możliwości wybrania wykonawcy w innym trybie w terminie do dnia 1.4.2019 r. Niezwłocznie zostanie ogłoszony kolejny przetarg w trybie przetargu nieograniczonego na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz utworzenie i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Piaseczno z planowanym terminie rozpoczęcia świadczenia usługi 1.7.2019 r.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: 15/2019
Bezeichnung des Auftrags:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Piaseczno w sektorze III (Północnym)

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag der Zuschlagsentscheidung:
11/03/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Przedsiębiorstwo- Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Lekaro Jolanta Zagórska
Wola Ducka 70A
Glinianka
05-408
Polen
NUTS-Code: PL
Der Auftragnehmer/Konzessionär wird ein KMU sein: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 4 427 777.77 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/05/2019