Bauleistung - 228182-2019

16/05/2019    S94    - - Bauleistung - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Warschau: Bauarbeiten

2019/S 094-228182

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Bauauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Targowa 74
Warszawa
03-734
Polen
Kontaktstelle(n): Ewa Wróbel - PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Centralny, ul. Minerska 16, 04-506 Warszawa, (I piętro)
E-Mail: Ewa.Wrobel@plk-sa.pl
Fax: +48 224732155
NUTS-Code: PL

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://plk-sa.pl

Adresse des Beschafferprofils: https://zamowieniaz.plk-sa.pl/servlet/HomeServlet

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://zamowienia.plk-sa.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
Im Rahmen der elektronischen Kommunikation ist die Verwendung von Instrumenten und Vorrichtungen erforderlich, die nicht allgemein verfügbar sind. Ein uneingeschränkter und vollständiger direkter Zugang zu diesen Instrumenten und Vorrichtungen ist gebührenfrei möglich unter: https://miniportal.uzp.gov.pl/InstrukcjaUzytkownikaSystemuMiniPortalePUAP.pdf
I.6)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Transport kolejowy, zarządzanie liniami kolejowymi

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn.: „Dostosowanie infrastruktury pasażerskiej na stacji Warszawa Gdańska do obsługi zwiększonej liczby pasażerów”

Referenznummer der Bekanntmachung: IREZA1l-216-18/19
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Pełna nazwa zamówienia zgodnie z pkt II.1.): Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn.: „Dostosowanie infrastruktury pasażerskiej na stacji Warszawa Gdańska do obsługi zwiększonej liczby pasażerów” realizowanego w ramach projektu POIiŚ 5.1-13 „Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia”.

Przedmiotem Zamówienia jest zaprojektowanie oraz przebudowa infrastruktury pasażerskiej na stacji Warszawa Gdańska (linia kolejowa 20 w km od 9,900 do km 10,740).

Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia przedstawiony został w Programie Funkcjonalno-użytkowym (PFU) stanowiącym Tom III SIWZ.

Projekt ubiega się o współfinansowanie przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ 2014-2020).

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71322000
45200000
45230000
45234000
45234100
45234115
45231400
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
Hauptort der Ausführung:

Linia kolejowa nr 20

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Całość przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie:

1) Dokumentacji projektowej niezbędnej do prawidłowego wykonania wszystkich robót budowlanych i uzyskania dla niej wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień, dopuszczeń, warunków, decyzji i pozwoleń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia;

2) Wszystkich robót budowlanych zgodnie z zakresem zamówienia na podstawie opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, o której mowa w ppkt 1, oraz wszystkich robót przygotowawczych niezbędnych do wykonania zakresu Umowy oraz wszelkich czynności wymaganych Prawem;

3) Prowadzenie nadzoru autorskiego nad dokumentacją projektową;

4) Przeprowadzenie oceny zgodności podsystemu strukturalnego „Infrastruktura” oraz „Energia” objętego zakresem zamówienia na każdym etapie (projektowania, budowy i końcowych prób podsystemu).

Zamawiający zwraca szczególną uwagę, iż całość przedmiotu zamówienia powinna być wykonana zgodnie ze Standardami Technicznymi.

Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia przedstawiony został w Programie Funkcjonalno-użytkowym (PFU) stanowiącym Tom III SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin realizacji / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 80
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 16
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

POIiŚ 5.1-13

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1.W Postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania na podst:

— art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Ustawy z wyłączeniem przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d) i pkt 14 w zakresie przestępstwa określonego w art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit. d) Ustawy (przesłanki wykluczenia obligatoryjne) oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1, 4, 5 i 6 Ustawy (przesłanki wykluczenia fakultatywne)

Oraz

— spełniający warunki udziału określone w pkt 2 poniżej.

2. Zgodnie z art. 22 ust. 1b Ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

— Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

— Sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

— Zdolności technicznej lub zawodowej.

3.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w Postępowaniu w stosownych syt.oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub syt. finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

— Wykonawca, który polega na zdolnościach lub syt. innych podmiotów, ich zdolności ekonomicznej lub finansowej musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji Zamówienia,

— Zamawiający będzie oceniał, czy udostępnione Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwolą na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w Postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu przesłanki wykluczenia, o których mowa w:

— art. 24 ust. 1 pkt 13-22 Ustawy z wyłączeniem przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d) i pkt 14 w zakresie przestępstwa określonego w art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit. d) Ustawy (przesłanki wykluczenia obligatoryjne),

— art. 24 ust. 5 pkt 1, 4, 5 i 6 (przesłanki wykluczenia fakultatywne).

4.W celu wstępnego wykazania, że brak jest podstaw do wykluczenia z Postępowania oraz potwierdzenia spełnienia warunków udziału w Postępowaniu, każdy z Wykonawców zobowiązany jest złożyć Jednolity Dokument. Wykonawca składając razem z ofertą Jednolity Dokument może ograniczyć się do wypełnienia w części IV jedynie sekcji α (alfa) i wówczas nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji części IV.

5.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (Konsorcjum), Jednolity Dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Jednolity Dokument potwierdza w szczególności brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w Postępowaniu.

6.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także wraz z ofertą Jednolity Dokument dotyczący każdego z tych podmiotów wraz ze zobowiązaniem.

7.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w:

— Jednolitym Dokumencie Wykonawcy,

— Jednolitym Dokumencie dot. każdego z podmiotów, na zasoby którego powołuje się Wykonawca.

8.Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP składa dokumenty zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2017 poz. 1579 ze zm.)

Szczegółowy wykaz dokumentów i oświadczeń oraz informacje na ich temat znajdują się w pkt 9 IDW.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, iż znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia, tj.:

a) posiada w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres, średni roczny przychód netto ze sprzedaży w kwocie minimalnej 15 000 000,00 PLN,

b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową - w wysokości nie mniejszej niż 3 750 000,00 PLN.

Jako kurs przeliczeniowy na PLN danych finansowych wyrażonych w walutach innych niż PLN, należy przyjąć średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego miesiąca, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Ocena spełniania ww. warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów:

1) część sprawozdania finansowego (RZiS), w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o badanym sprawozdaniu (jego części), a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, inne dokumenty określające minimalny roczny obrót – za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres,

2) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert,

3) inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa 1 i 2 powyżej.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wykonawcy wykażą, że:

1. a)w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali co najmniej 2 (dwa) zamówienia, z których każde:

— obejmowało budowę kładki dla pieszych lub wiaduktu

Oraz

— wartość realizacyjna zamówienia wynosiła min. 3 000 000,00 PLN netto.

b)w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej 2 (dwie) usługi, z których każda:

— obejmowała swoim zakresem zaprojektowanie kładki dla pieszych lub wiaduktu

Oraz

— wartość usługi wynosiła min. 150 000 PLN netto.

Uwaga!

Zamawiający dopuszcza również:

1.wykazanie co najmniej 2 (dwóch) zamówień realizowanych w formule „projektuj i buduj”, z których każde: obejmujące spełnienie wymagań określonych w lit.a) i lit.b) powyżej oraz o wartości co najmniej 3 150 000,00 PLN netto, zrealizowanych w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert- a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy- w tym okresie.

2.wykazanie co najmniej 1 (jednego) zamówienia realizowanego w formule „projektuj i buduj” obejmującego spełnienie wymagań określonych w lit.a) i lit.b) powyżej oraz o wartości co najmniej 3 150 000,00 PLN netto oraz jednoczesne wykazanie co najmniej jednego zamówienia obejmującego spełnienie wymagań określonych w lit.a) i wykazanie co najmniej jednego zamówienia obejmującego spełnienie wymagań określonych w lit.b) powyżej, zrealizowanych w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert- a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy- w tym okresie.

2. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia:

a) Dyrektor kontraktu - 1 osoba - Kwalifikacje oraz doświadczenie - co najmniej 3 (trzy) lata doświadczenia zawodowego na stanowisku kierowniczym związanym z zarządzaniem zadaniami inwestycyjnymi, w tym:

W ciągu ostatnich 10 (dziesięciu) lat przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcje kierownicze związane z zarządzaniem zadaniami inwestycyjnymi na co najmniej dwóch [2] inwestycjach infrastrukturalnych przez okres co najmniej 12 miesięcy w odniesieniu do każdej z nich, przy czym wartość realizacyjna (kontraktowa) każdej z ww inwestycji wynosiła minimum 10 000 000,00 PLN netto.

b) Kierownik Budowy – 1 osoba - Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe) uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub inżynieryjnej mostowej.

Doświadczenie- w ciągu ostatnich 10 (dziesięciu) lat przed upływem terminu składania ofert nabył co najmniej 3 (trzyletnie) doświadczenie zawodowe na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub inżynieryjnej mostowej (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) w realizacji co najmniej 2 inwestycji infrastrukturalnych, przy czym każda o wartości co najmniej 10 000 000,00 PLN netto.

c) Główny geodeta - 1 osoba - Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe) Uprawnienia w zakresie określonym w art. 43 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 17.5.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1629 ze zm.): - geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, inwentaryzacyjne i realizacyjne, - rozgraniczenia i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych,

— geodezyjna obsługa inwestycji. Doświadczenie- wykonanie, co najmniej 2 prac, zakończonych i przyjętych do zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących opracowanie materiałów geodezyjnych (w tym numerycznych map do celów projektowych) dla modernizacji (rozbudowy, przebudowy) lub budowy zelektryfikowanej linii kolejowej. Zamawiający dopuszcza wskazania maksymalnie dwóch geodetów spełniających łącznie wymagania dotyczące uprawnień wskazanych powyżej, przy czym każdy z nich odrębnie musi spełniać warunek w zakresie doświadczenia wskazanego powyżej.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Cd sekcji III. 1.3

d) Projektant – Koordynator Projektu – 1 osoba - Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe) Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej mostowej lub konstrukcyjno-budowlanej.

Doświadczenie- posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach związanych z kierowaniem zespołem przygotowującym projekty budowlane i projekty wykonawcze dla przebudowy/budowy (w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Budowlane) minimum dwóch [2] obiektów inżynieryjnych spośród następujących: wiadukt, most kolejowy, kładka nad torami, przejście dla pieszych pod torami.

3. Ocena spełnienia warunków udziału, o których mowa w Sekcji III 1.3) (Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji) nastąpi na podstawie następujących dokumentów:

3.1. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie;

3.2.dowody określające czy roboty budowlane wymienione w wykazie zostały wykonane należycie, zawierające w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane,

3.3.inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w pkt 3.2 powyżej,

3.4.wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

4.Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania:

4.1.informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 Ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

4.2.informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 (z wyłączeniem przesłanki zawartej w art. 24 ust. 1 pkt 13 d) Ustawy oraz w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 6 Ustawy wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

4.3.informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 (z wyłączeniem przesłanki zawartej w art. 24 ust. 1 pkt 13 d) Ustawy oraz w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 5 Ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – w odniesieniu do osób fizycznych,

4.4.odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy,

4.5.oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne

4.6.oświadczenie Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Ustawy,

4.7.oświadczenie Wykonawcy o wydaniu albo braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne a w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumenty potwierdzające dokonanie płatności należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

4.8. oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej.

III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

Wadium:

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych)

Szczegółowe wytyczne w zakresie wnoszenia wadium zawiera pkt 11 Instrukcji dla Wykonawców stanowiącej Tom I SIWZ.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku Postępowania o udzielenie niniejszego Zamówienia w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

Szczegółowe wytyczne w zakresie wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawiera pkt 21 Instrukcji dla Wykonawców stanowiącej Tom I SIWZ.

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:
III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego Zamówienia.

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia muszą ustanowić i wskazać Pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu o udzielenie niniejszego Zamówienia albo reprezentowania w Postępowaniu o udzielenie niniejszego Zamówienia i zawarcia umowy w sprawie Zamówienia publicznego – zgodnie z postanowieniem art. 23 Ustawy.

3. W przypadku składania oferty wspólnej, warunki szczegółowe uznaje się za spełnione, jeśli spełnią je łącznie wszyscy Wykonawcy składający ofertę wspólną.

4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Warunki Umowy stanowią Tom II SIWZ.

Warunki Umowy są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem https://zamowienia.plk-sa.pl w lokalizacji dedykowanej dla przedmiotowego zamówienia.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wird durchgeführt
Zusätzliche Angaben zur elektronischen Auktion:

Jeżeli w postępowaniu złożone zostaną co najmniej dwie oferty niepodlegające odrzuceniu, po dokonaniu oceny ofert, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przeprowadzona zostanie aukcja elektroniczna.

Szczegółowe informacje dot. aukcji zawiera pkt 28 IDW.

IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 25/06/2019
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 60 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 25/06/2019
Ortszeit: 12:00
Ort:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie jednostki prowadzącej postępowanie, tj.: w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Centralny, mieszczącej się w Warszawie (04-506) przy ul. Minerskiej 16, sala 130, POLSKA.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Wszyscy zainteresowani - otwarcie ofert jest jawne.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3) Ustawy. Warunki i zakres udzielenia zamówień podobnych określa Rozdział 3 PFU.

2. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków w Formularzu Ogłoszenia szczegółowe informacje dotyczące, w szczególności: formy oraz sposobu złożenia oferty, rodzajów i formy dokumentów, oświadczeń składanych wraz z ofertą oraz w toku postępowania na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia oraz potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, kryteriów oceny ofert i ich znaczenia znajdują się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dostępnej na stronie: https://zamowienia.plk-sa.pl

3. Zamawiający zastrzega możliwość wykluczenia Wykonawcy w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianej w art. 24 ust. 5 pkt 4 Ustawy Pzp.

4. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania w przypadku zaistnienia okoliczności, o której mowa w art. 93 ust. 1a Ustawy Pzp.

5. Termin realizacji zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert - ostateczny termin realizacji zamówienia uzależniony jest od deklaracji Wykonawcy w złożonej ofercie (szczegółowe informacje zawiera pkt. 20.7.2 Instrukcji dla Wykonawców stanowiącej Tom I SIWZ).

6. W stosunku do podwykonawców, na zasobach których Wykonawca nie polega, jeśli jest już wiadome Wykonawcy, jakim podwykonawcom zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, Zamawiający zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w:

— art. 24 ust. 1 pkt 13-22 Ustawy z wyłączeniem przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d) i pkt 14 w zakresie przestępstwa określonego w art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit. d) Ustawy

Oraz

— w art. 24 ust. 5 pkt 1, 5 i 6 Ustawy.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl/

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu Zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 179 i następnych Ustawy.

2. Wobec niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w toku Postępowania lub w przypadku zaniechania przez Zamawiającego dokonania czynności, do których podjęcia zobowiązany jest Zamawiający przepisami Ustawy, Wykonawca może wnieść odwołanie.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacje te zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Ustawy zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli informacje zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl/

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/05/2019