Werken - 228185-2019

16/05/2019    S94    - - Werken - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Warschau: Stadsverwarming

2019/S 094-228185

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
PGE Energia Ciepła S.A.
KRS: 0000013479
ul. Złota 59
Warszawa
00-120
Polen
Contactpersoon: Natalia Rygielska
Telefoon: +48 126209395
E-mail: Natalia.Rygielska@gkpge.pl
NUTS-code: PL911

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.pgeenergiaciepla.pl/

Adres van het kopersprofiel: https://pgeenergiaciepla.eb2b.com.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://pgeenergiaciepla.eb2b.com.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://pgeenergiaciepla.eb2b.com.pl
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.6)Hoofdactiviteit
Elektriciteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Przyłączenie nowych obiektów do sieci ciepłowniczej w zakresie dostawy i montażu kompaktowych węzłów cieplnych dla budynków mieszkalnych w obrębie ulic Ptasiej i Wiśniowej w Zielonej Górze

Referentienummer: 1001205100
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09323000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem niniejszego zadania jest przyłączenie nowych obiektów do sieci ciepłowniczej w zakresie dostawy i montażu kompaktowych węzłów cieplnych dla budynków mieszkalnych w obrębie ulic Ptasiej i Wiśniowej w Zielonej Górze.

Nazwy i kody dotyczące Przedmiotu Zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV): 09323000-9 Węzeł cieplny lokalny

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności przygotowawcze, instalacyjne i montażowe związane z realizacja przedmiotu zamówienia oraz prace związane z montażem węzłów.

Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia w tym poszczególnych części Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL432
Voornaamste plaats van uitvoering:

Budynki mieszkalne w obrębie ulic Ptasiej i Wiśniowej w Zielonej Górze.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności przygotowawcze, instalacyjne i montażowe związane z realizacja przedmiotu zamówienia oraz prace związane z montażem węzłów.

Celem zadania jest poprawa efektywności przesyłu energii cieplnej poprzez wyposażenie istniejących budynków w wymiennikowe węzły cieplne, umożliwiające wykorzystanie zasilania w ciepło bezpośrednio z miejskiej sieci ciepłowniczej w ramach zadania „Likwidacja węzłów grupowych przy

ul. Ptasiej i budowa węzłów indywidualnych kompaktowych.”

Przedmiotem ST jest wykonanie robót budowlanych w budynkach w obrębie ulic Ptasiej i Wiśniowej w Zielonej Górze, które aktualne zasilane są w ciepło z grup węzła wymiennikowego jednofunkcyjnego c.o. zlokalizowanego w budynku przy ul. Ptasiej 16, w zakresie:

— dostawy kompaktowych węzłów cieplnych wraz z modułami przyłączeniowymi,

— montażu i uruchomienie kompaktowych węzłów cieplnych.

Dostawa i montaż kompaktowych węzłów cieplnych będzie realizowana w ramach nowych przyłączeń Odbiorców do sieci ciepłownicze w Zielonej Górze.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 63
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Zamawiający planuje zrealizować niniejsze przedsięwzięcie z udziałem dofinansowania projektu nr POIS.01.05.00-00-0006/16 p.n. "Budowa przyłączy do istniejących budynków i instalacja węzłów indywidualnych skutkująca likwidacją węzłów grupowych"w ramach Zadania nr 5, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska 2014 – 2020, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja c

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 12-23 Pzp oraz art. 24 ust.5 pkt 1, 2,4,8 Pzp z wyłączeniem art.24 ust.1 pkt 13 lit.d Pzp, oraz w przypadku, o którym mowa w art.24 ust.1 pkt 14 Pzp, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust.1 pkt 13 lit.d Pzp.

3. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

4. Oświadczenie, o którym mowa w pkt.3 Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art.59 ust.2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej„JEDZ”.

5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej,do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających m.in. brak podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu w tym:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 13,14 i 21 Pzp,wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art.24 ust.5 pkt1 Pzp;

5) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (w związku z art.24 ust.1 pkt 15 Pzp);

6) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne w związku z art.24 ust.1 pkt 22 Pzp);

7) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716).

6. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie warunku dotyczącego prowadzenia określonej działalności zawodowej.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1) posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 500 000.00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych)

Eventuele minimumeisen:

Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie - sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

1) przedstawi dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych). Z przedstawionych dokumentów musi wynikać, iż Wykonawca dokonał opłacenia polisy OC.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej w tym:

a) posiada doświadczenie w realizacji 3 zadań związanych z montażem wymiennikowych węzłów cieplnych o mocy c.o./c.w nie mniejszej niż 150/100 w okresie ostatnich 3 lat (potwierdzone wykazem doświadczeń wraz z referencjami);

b) dysponuje personelem o udokumentowanych kwalifikacjach:

— Kierownik robót – posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, wydane na podstawie Prawa budowlanego lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane w świetle wcześniej obowiązujących przepisów prawa; dokument potwierdzający przynależność do właściwej terenowo Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wraz z wymaganym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej; posiadający co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe.

— Wszyscy pracownicy kierowani do pracy muszą posiadać świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji – Gr. 2 pkt. 2, zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.4.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. nr 89, poz. 828 ze zmianami).

— Minimum 1 osoba posiadająca świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru – Gr. 2 pkt. 2, zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.4.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. nr 89, poz. 828 ze zmianami)

c) Dysponuje urządzeniami technicznymi niezbędnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.

III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
Lijst en beknopte beschrijving van de regels en criteria:

Zamawiający, zgodnie z art. 24aa Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą, Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia zgodnego z rozp. Komisji Europejskiej (DUUE L3/16).

Szczegółowe informacje dotyczące dokumentów i oświadczeń potwierdzających, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek opisanych w pkt III.1.1) niniejszego ogłoszenia zawarto w SIWZ część I rozdział 5.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:

Zamawiający na podstawie art. 138c ust. 3) Ustawy Pzp odstępuje od żądania wadium w niniejszym Postępowaniu

III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:

Warunki finansowe zostały określone we wzorze Umowy stanowiącym jeden z elementów SIWZ.

III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:

Zgodnie z art. 23 Ustawy Pzp, Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie wstępne (jednolity europejski dokument zamówienia) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw ich wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Szczegółowe wymagania określone zostały w SIWZ.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zamawiający oczekuje zawarcia umowy zgodnie z wzorem określonym w SIWZ.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 24/06/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 24/06/2019
Plaatselijke tijd: 13:00
Plaats:

1.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.6.2019 r. o godzinie 13.00.

2. Po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na Portalu Zakupowym informacje dotyczące: kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, wskaże firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz poda: ceny, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Publiczna sesja otwarcia Ofert na Portalu Zakupowym odbędzie się online pod adresem https://pgeenergiaciepla.eb2b.com.pl oraz w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 2 CUW w Krakowie Departament Zakupów, 31-587 Kraków, ul. Ciepłownicza 1 w dniu 24.6.2019 o godzinie 13.00.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 w zw. z art.134ust.1 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm), zwaną dalej „Pzp”.

2. PGE Energia Ciepła S.A., jest podmiotem upoważnionym do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie Zamówienia w imieniu i na rzecz Zamawiającego.

3. Zamawiający przewiduje zastosowanie, zgodnie z art. 24aa Pzp, tzw. procedury odwróconej (tj. w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w Postępowaniu).

4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (SIWZ) dostępna jest bezpłatnie na stronie: https://pgeenergiaciepla.eb2b.com.pl

5. Zamawiający dopuszcza możliwości zmiany Umowy w sprawie zamówienia publicznego na zasadach określonych we wzorze Umowy w SIWZ.

6. Zamawiający informuje, że w sytuacji, gdy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

1) sekcji III.1.1 pkt 5.1. składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru,inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp,

2) sekcji III.1.1 pkt 5.2.-5.4. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

7. Dokumenty, o których mowa w pkt 6 ppkt 1) i 6 ppkt 2) lit. b), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 6 ppkt 2) lit. a), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

8. W zakresie nie określonym w pkt 6-7 powyżej oraz w zakresie dokumentów (oraz ich formy) potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. poz. 1126).

9. Dla wartości wskazanych przez Wykonawcę w walucie innej niż złoty polski (PLN), Zamawiający przyjmie przelicznik według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia publikacji Ogłoszenia o Zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

10. Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej„RODO”, informuje, iż szczegółowe postanowienia w tym zakresie zawarto we wzorze Umowy w SIWZ oraz na stronie https://pgeenergiaciepla.pl/Ochrona-Danych-Osobowych/Informacja-w-sprawie-przetwarzania-danych-osobowych-dla-naszych-partnerow2.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art.154 pkt 5 Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Terminy wniesienia odwołania:

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Pzp danie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 20.7. i 20.8. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował.

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

11. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI Pzp.

12. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

13. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej,przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U.poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
14/05/2019