Bauleistung - 228186-2019

16/05/2019    S94    - - Bauleistung - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Warschau: Bau von Wasserkraftwerken

2019/S 094-228186

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Bauauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
PGE Energia Odnawialna S.A.
ul. Ogrodowa 59a
Warszawa
00-876
Polen
Kontaktstelle(n): Monika Kostrzewa lub Piotr Gowik
Telefon: +48 224331363
E-Mail: monika.kostrzewa@gkpge.pl
Fax: +48 226242555
NUTS-Code: PL91

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.pgeeo.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Der Zugang zu den Auftragsunterlagen ist eingeschränkt. Weitere Auskünfte sind erhältlich unter: https://swpp2.gkpge.pl/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://swpp2.gkpge.pl/
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.6)Haupttätigkeit(en)
Strom

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Elektrownia Szczytowo-Pompowa Porąbka-Żar – Program kompleksowej modernizacji odtworzeniowej – modernizacja technologiczna elektrowni GRI1

Referenznummer der Bekanntmachung: POST/EOD/EOD/BM/00109/2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45251120
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem Zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Elektrownia Szczytowo – Pompowa Porąbka Żar – Program kompleksowej modernizacji odtworzeniowej – modernizacja technologiczna elektrowni GRI 1". Program modernizacji ESP Porąbka-Żar obejmuje 2 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – jeden dotyczący modernizacji hydrozespołów oraz układów technologicznych, oraz drugi – dotyczący obiektów hydrotechnicznych (w szczególności górnego zbiornika).

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
42112200
71322000
51900000
42961000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL225
Hauptort der Ausführung:

ul. Energetyków 9, 34-312 Międzybrodzie Bialskie (Województwo Śląskie, Powiat Żywiecki, Gmina Czernichów), POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem Zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Elektrownia Szczytowo – Pompowa Porąbka Żar – Program kompleksowej modernizacji odtworzeniowej – modernizacja technologiczna elektrowni GRI1”.

2. Zakres przedmiotu Zamówienia obejmuje:

1) prace wstępne, w tym prace projektowe;

2) modernizację:

a. czterech silnikoprądnic 150 MVA wraz z wyposażeniem,

b. czterech pompoturbin wraz z wyposażeniem,

c. urządzeń i instalacji elektrycznych w tym rozdzielni 30 kV i transformatorów potrzeb własnych,

3) dostawy:

a. wyposażenia elektrycznego, teletechniki i automatyki,

b. urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacji,

4) realizację robót budowlanych (demontaże, dostosowanie konstrukcji budowlanych do nowego wyposażenia, przeprowadzenie niezbędnych prac związanych z powyższym zakresem, montażem nowego wyposażenia),

5) rozruch i szkolenie.

3. Całość prac modernizacyjnych realizowana będzie w systemie EPC („Zaprojektuj i buduj”).

4. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia zawarty został w PFU, który stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.

5. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie i zastosowanie produktów równoważnych W przypadku występowania w PFU, bądź w innych dokumentach opisujących przedmiot Zamówienia, w tym w dokumentacji projektowej, jakichkolwiek znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty, w tym nazwy własne lub nazwy producentów produktów (np. urządzeń, materiałów, rozwiązań), należy je traktować jedynie jako wskazanie Zamawiającego w celu określenia standardu produktu, czyli wyznaczenia punktu odniesienia w zakresie parametrów technicznych, jakościowych lub funkcjonalnych charakteryzujących poszczególne produkty, a nie jako preferowany, czy też ostateczny wybór.

W każdym przypadku, wskazanie odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym, o ile obowiązek zastosowania wskazanej normy / rozwiązania nie wynika z obowiązujących przepisów prawa.

6. Działając na podstawie art. 138c ust. 1 Ustawy, Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do zachowania poufnego charakteru informacji przekazanych im w toku Postępowania, tj.: informacji zawartych we Wzorze Umowy stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, w PFU stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ, w Instrukcji przygotowania Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego stanowiącej Załącznik nr 10 do SIWZ, w Tabeli Gwarantowanych Parametrów Technicznych stanowiącej Załącznik nr 11 do SIWZ.

7. Zamawiający może zgodnie z art. 38 ust. 3 Ustawy zwołać zebranie wszystkich Wykonawców

W celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ.

8. Zamawiający zaleca odbycie przez Wykonawców wizji lokalnej Terenu Budowy celem sprawdzenia miejsca realizacji Zamówienia oraz warunków związanych z wykonaniem Prac będących przedmiotem Zamówienia.

9. Zamawiający przed terminem składania ofert w Postępowaniu zorganizuje wizję lokalną / wizje lokalne w wybranym przez siebie terminie / terminach, o czym każdorazowo zamieści informację na Systemie Zakupowym GK PGE. Wykonawca przyjmuje na siebie ryzyko związane z nieodbyciem wizji lokalnej. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

10. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wszystkich osób wykonujących czynności składające się na realizację Umowy, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 kodeksu pracy, za wyjątkiem osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu Ustawy – Prawo Budowlane.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Gwarancja / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 65
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zgodnie z art. 24aa Ustawy, Zamawiający w Postępowaniu, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w Postępowaniu.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie przesłanek art. 24 ust. 1 za wyjątkiem przypadków o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d oraz pkt 14 Pzp, jeżeli osoba o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d (art. 133 ust. 4 Pzp), które to przesłanki wystąpiły w odpowiednim okresie określonym w art. 24 ust. 7 Pzp oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24ust.5pkt 1, 2, 4 i 8 Ustawy Pzp.

2. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenia JEDZ. Ofertę i JEDZ należy złożyć w formie elektronicznej, plik musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w Postępowaniu, składa także JEDZ dotyczące tych podmiotów.

4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, którego wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp – katalog dokumentów określony został w sekcji VIII ust. 7 SIWZ.

5. Jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów – katalog dokumentów określony został w sekcji VIII ust. 7 SIWZ.

6. W terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, Wykonawca przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp.

7. § 7 i 8 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126)stosuje się odpowiednio.

8. Konsorcjum – dokumenty JEDZ, Oświadczenia stanowiące zał. 3 i 4 do SIWZ składa każdy z Wykonawców.

9. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, zgodnie z art. 22a Pzp, składa JEDZ oraz dokumenty, o których mowa w ust. i 3-4 powyżej dla tych podmiotów.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust. 1b pkt 2) ustawy Pzp tj. dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy:

1) posiadał zdolność kredytową lub środki finansowe na rachunku bankowym na kwotę nie niższą niż 150 000 000,00 PLN.

2) posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem Zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 50 000 000,00 PLN.

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia powyższe warunki mogą zostać spełnione łącznie przez wszystkich Wykonawców.

3. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, może polegać na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

4. Zamawiający jednocześnie informuje, iż stosowna sytuacja o której mowa ust. 3 powyżej, wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 2) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czynie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w sekcji VII SIWZ.

5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

6. Jeżeli sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust.3, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże sytuację finansową lub ekonomiczną, o której mowa w ust. 1.

7. Na potwierdzenie wstępnego spełnienia warunków Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokument JEDZ(Jednolity Europejski Dokument Zamówienia) i powyższe informacje potwierdzić oświadczeniem w Części IV w sekcji α (alfa).

8. W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentu lub oświadczenia, w którym zostanie wskazana kwota w walucie innej niż PLN, wówczas zostanie ona przeliczona na PLN wg średniego kursu NBP obowiązującego na dzień ukazania się ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (w przypadku braku średniego kursu NBP w najbliższym dniu po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu).

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postęp, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt 3) pzp dotyczące posiadania zdolność technicznej lub zawodowej, tj.:

1) w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizowali:

a) co najmniej 1 zamówienie obejmujące dostawę i montaż nowego hydrozespołu wyposażonego w turbinę odwracalną typu Francisa o mocy nominalnej co najmniej 50 MWe i spadzie nominalnym nie mniejszym niż 200 m, przy czym wartość zamówienia wynosiła nie mniej niż 30 000 000 PLN netto,

b) co najmniej 1 zamówienie obejmujące kompleksowy remont lub modernizację w zakresie wielobranżowym hydrozespołu wyposażonego w turbinę odwracalną typu Francisa o mocy nominalnej generatora co najmniej 50 MWe i spadzie nominalnym nie mniejszym niż 200 m, przy czym wartość zamówienia wynosiła nie mniej niż 20 000 000 PLN netto.

c) co najmniej 1 zamówienie polegające na budowie, przebudowie lub remoncie kompletnej elektrowni szczytowo-pompowej o mocy nominalnej powyżej 100 MWe netto, przy czym zamówienie obejmowało również prace projektowe (minimum projekt wykonawczy wielobranżowy, w szczególności w zakresie wyposażenia technologicznego w części turbinowej, generatorowej, AKPiA, sterowania i wizualizacji) oraz rozruch, a wartość zamówienia wynosiła nie mniej niż 30 000 000 PLN netto.

2) Dysponują co najmniej:

a) Kierownikiem Zespołu Projektowego; Szczegółowy opis warunku udziału w postępowaniu znajduje się w sekcji VI ust. 4 pkt 2 lit. a SIWZ,

b) Głównym Technologiem/Inżynierem Mechanikiem Szczegółowy opis warunku udziału w postępowaniu znajduje się w sekcji VI ust. 4 pkt 2 lit. b SIWZ.

2. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają wdrożony system zarządzania jakością zgodnie z normą PN-EN ISO 9001 (lub równoważną), w zakresie prowadzenia robót budowlanych.

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia warunki, o których mowa w pkt 1-2 powyżej musi spełniać, co najmniej jeden z tych Wykonawców samodzielnie lub wszyscy łącznie.

4. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

5. Zamawiający jednocześnie informuje, iż stosowna sytuacja o której mowa ust. 4 powyżej, wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 2) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czynie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1, 2, 4, 8 Pzp.

6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa w ust. 4, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w ust. 1 - 2.

7. Na potwierdzenie spełnienia warunków Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokument JEDZ i powyższe informacje potwierdzić oświadczeniem w Części IV w sekcji α(alfa).

III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium przy czym wadium musi być złożone przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 9 500 000,00 PLN (słownie: dziewięć milionów pięćset tysięcy złotych).

2. Wadium może być wnoszone w jednym lub kilku formach przewidzianych w art.45 ust. 6 Ustawy Pzp. Szczegółowe zasady wnoszenia wadium zostaną podane w SIWZ.

3. Zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia przez Wykonawcę, z którym będzie miała zostać podpisania umowa, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % całkowitej wartości brutto podanej w ofercie.

4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach przewidzianych w art. 148 ust. 2 Ustawy Pzp i jednocześnie uwzględnia możliwość skorzystania z art. 150 ust. 7 Ustawy Pzp.

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

1. Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze określone zostały we Wzorze Umowy będącej załącznikiem nr 1 do SIWZ,

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy Premię za Przedterminowe Oddanie Hydrozespołu/ów do Eksploatacji zgodnie z zapisami §4 Wzoru Umowy stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ.

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

1. Zgodnie z art. 23 Ustawy Pzp, Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców w postęp. lub reprezentowania wykonawców w postęp. i podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

4. Zaleca się, aby pełnomocnictwo jednoznacznie określało postępowanie, do którego się odnosi, zakres czynności, do których został umocowany pełnomocnik, wskazywało: pełnomocnika i wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia było w formie elektronicznej w oryginale lub notarialnej kopii w formie elektronicznej podpisane elektronicz.

5. Przed zawarciem umowy Zamawiający będzie żądał przedstawienia do wglądu umowy regulującej współpracę Wykonawców.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Warunki realizacji Umowy zostały określone we wzorze Umowy, która stanowi załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 10/10/2019
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 3 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 10/10/2019
Ortszeit: 12:15
Ort:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego (adres: PGE Energia Odnawialna S.A. ul. Ogrodowa 59a, 00-876 Warszawa, POLSKA) za pośrednictwem Platformy pod adresem https://swpp2.gkpge.pl

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. SIWZ wraz z załącznikami dostępna jest na stronie https://swpp2.gkpge.pl

2. Wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie JEDZ stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3. W zakresie „części IV Kryteria kwalifikacji” JEDZ, Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji „alfa”, w takim przypadku wykonawca nie wypełnia żadnej z pozostałych sekcji (A-D) w części IV JEDZ.

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa JEDZ dotyczące także tych podmiotów.

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z tych Wykonawców, zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ.

6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także w przypadku gdy osoba, której dany dokument dotyczy ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zastosowanie mają zasady określone w §7 i 8 Rozporządz. Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postęp. (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.).

7. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa wart.86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

8. Okres związania ofertą, o którym mowa w pkt IV.2.6) ogłoszenia wynosi 90 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Termin realizacji zamówienia o którym mowa w sekcji II2.7 wynosi 65 miesięcy od wydania NTP (Polecenia Rozpoczęcia Prac) przez Zamawiającego.

9. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art.67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp.

10. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podst. art.39 w zw. z art. 134ust. 1 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.1986 ze zm.).

11. Ofertę wraz z załącznikami pod rygorem nieważności wnosi się w formie elektronicznej poprzez złożenie za pośrednictwem Systemu Zakupowego GK PGE opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jej złożenia ze strony Wykonawcy.

12. Wykonawca wypełnia w Systemie Zakupowym GK PGE wymagane przez Zamawiającego informacje oraz załącza dokumenty i oświadczenia wymagane zgodnie z SIWZ, a następnie podpisuje ww. dokument Podpisem Elektronicznym art. 10a ust. 5 ustawy Pzp stosuje się.

13. Każdy z wymaganych dokumentów i oświadczenia załączonych do oferty musi zostać podpisany przez upoważnioną osobę/osoby Podpisem elektronicznym. Oferty oraz oświadczenia, w tym jednolity dokument, sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym

14. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

15.Komunikacja zamawiającego z wykonawcą odbywa się za pośrednictwem Systemu Zakupowego GK PGE o ile Zamawiający nie wskazał inaczej w SIWZ.

16. Zamawiający, zgodnie z art.24aa ustawy Pzp, zastosuje tzw. procedurę odwróconą,

17.Informacje zawarte we Wzorze Umowy (stanowiący Zał. nr 1 do SIWZ), w PFU (stanowiący Zał. nr 2 do SIWZ), w Instrukcji przygotowania Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego (stanowiący Zał. nr 10 do SIWZ), w Tabeli Gwarantowanych Parametrów Technicznych (stanowiący Zał nr 11 do SIWZ) zostaną udostępnione po złożeniu przez Wykonawcę zobowiązania o zachowaniu poufności zgodnie z zapisami SIWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom i innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 179 i nast. Pzp (Dział VI). Poniżej wyciąg z art. 182 Pzp.

Art. 182. 1. Odwołanie wnosi się:

1) [...]

2) [...]

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp;

2) [...].

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp - w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

2) [...].

4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę - ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo b)opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

3) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo

b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę.

5. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/05/2019