Bauleistung - 228222-2019

16/05/2019    S94    Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Ruda Śląska: Roboty budowlane

2019/S 094-228222

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 050-116001)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Węglokoks Energia ZCP Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Szyb Walenty 32
Miejscowość: Ruda Śląska
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 41-700
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Broniszewski
E-mail: przetargi@weglokoksenergia.pl
Tel.: +48 607999017

Adresy internetowe:

Główny adres: http://weglokoksenergia.pl/zcp/pl/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostosowanie istniejących kotłów w EC „Mikołaj” do wymagań prawnych – Dyrektywy IED i Konkluzji BAT

Numer referencyjny: ZCP.18.3.06
II.1.2)Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem Zamówienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie wszelkich robót budowlanych, związanych z „Dostosowaniem istniejących kotłów w EC „Mikołaj” do wymagań prawnych – Dyrektywy IED i Konkluzji BAT”. Inwestycja ma za zadanie osiągnięcie na wskazanych przez Zamawiającego kotłach OR-50, OR-32 i WR-15 standardów emisyjnych obowiązujących po wejściu w życie zaostrzonych standardów emisji zanieczyszczeń do powietrza. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, wymagane gwarantowane parametry techniczne konieczne do uzyskania po realizacji inwestycji i inne szczegóły techniczno - realizacyjne zostały określone w PFU, który stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/05/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 050-116001

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 24/05/2019
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 03/06/2019
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 23/07/2019
Powinno być:
Data: 02/08/2019
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 24/05/2019
Czas lokalny: 11:30
Powinno być:
Data: 03/06/2019
Czas lokalny: 11:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje: