Dienstleistungen - 228324-2019

16/05/2019    S94    - - Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

die Slowakei-Bratislava: Reinigungsdienste

2019/S 094-228324

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
00492736
Olejkárska 1
Bratislava-mestská časť Staré Mesto
814 52
Slowakei
Kontaktstelle(n): Mgr.Kristína Galovičová
Telefon: +421 259501260
E-Mail: verejne.obstaravanie@dpb.sk
NUTS-Code: SK

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://dpb.sk

Adresse des Beschafferprofils: http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/6484

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://josephine.proebiz.com.
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://josephine.proebiz.com.
I.6)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Služby mestskej železničnej, električkovej, trolejbusovej alebo autobusovej dopravy

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Čistenie vozidiel MHD

Referenznummer der Bekanntmachung: NL 12/2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90910000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom zákazky je čistenie vozidiel mestskej hromadnej dopravy (autobusy, trolejbusy, električky) v určených rozsahoch poskytnutých služieb, realizovaných vo vymenovaných vozovniach Dopravného podniku Bratislava, akciová spoločnosť (ďalej len DPB, a.s.) a zabezpečenie služieb podľa obchodných a zmluvných podmienok uvedených v t súťažných podkladoch. Čistenie vozidiel MHD je navrhované v nasledovnom rozdelení, ktoré zodpovedá danému stupňu údržby:

Stupeň čistenia A pravidelné denné ošetrenie hygienické minimum

Stupeň čistenia B pravidelné čistenie čistenie spravidla mesačne

Stupeň čistenia C mimoriadne čistenie

Obstarávateľ umožňuje deliť predmet zákazky na 3 časti:

1. časť, Divízia autobusy - vozovne Trnávka, Jurajov dvor a Krasňany

2. časť, Divízia autobusy - vozovňa Petržalka

3. časť, Divízia elektrické dráhy - električky a trolejbusy

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 1 171 283.00 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

1. časť, Divízia autobusy - vozovne Trnávka, Jurajov dvor a Krasňany

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90910000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK
Hauptort der Ausführung:

Vozovňa Jurajov dvor-Trnávka, Vajnorská 124, Bratislava, SLOVENSKÁ REPUBLIKA; vozovňa Krasňany Račianska ulica č. 149 Bratislava, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Predmetom zákazky je čistenie vozidiel mestskej hromadnej dopravy (autobusy, trolejbusy, električky) v určených rozsahoch poskytnutých služieb, realizovaných vo vymenovaných vozovniach Dopravného podniku Bratislava, akciová spoločnosť (ďalej len DPB, a.s.) a zabezpečenie služieb podľa obchodných a zmluvných podmienok uvedených v t súťažných podkladoch. Čistenie vozidiel MHD je navrhované v nasledovnom rozdelení, ktoré zodpovedá danému stupňu údržby:

Stupeň čistenia A pravidelné denné ošetrenie hygienické minimum

Stupeň čistenia B pravidelné čistenie čistenie spravidla mesačne

Stupeň čistenia C mimoriadne čistenie

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 493 345.00 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

2. časť, Divízia autobusy - vozovňa Petržalka

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90910000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK
Hauptort der Ausführung:

Vozovňa Petržalka, Betliarska 8, Bratislava, SLOVENSKÁ REPUBLIKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Predmetom zákazky je čistenie vozidiel mestskej hromadnej dopravy (autobusy, trolejbusy, električky) v určených rozsahoch poskytnutých služieb, realizovaných vo vymenovaných vozovniach Dopravného podniku Bratislava, akciová spoločnosť (ďalej len DPB, a.s.) a zabezpečenie služieb podľa obchodných a zmluvných podmienok uvedených v t súťažných podkladoch. Čistenie vozidiel MHD je navrhované v nasledovnom rozdelení, ktoré zodpovedá danému stupňu údržby:

Stupeň čistenia A pravidelné denné ošetrenie hygienické minimum

Stupeň čistenia B pravidelné čistenie čistenie spravidla mesačne

Stupeň čistenia C mimoriadne čistenie

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 229 454.00 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

3. časť, Divízia elektrické dráhy - električky a trolejbusy

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90910000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK
Hauptort der Ausführung:

Električky: Vozovňa Jurajov dvor-Trnávka, Vajnorská 124, Bratislava, SLOVENSKÁ REPUBLIKA; Vozovňa Krasňany Račianska ulica č.

Trolejbusy: Vozovňa Hroboňova č.1 Bratislava, SLOVENSKÁ REPUBLIKA, Vozovňa Jurajov dvor-Trnávka.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Predmetom zákazky je čistenie vozidiel mestskej hromadnej dopravy (autobusy, trolejbusy, električky) v určených rozsahoch poskytnutých služieb, realizovaných vo vymenovaných vozovniach Dopravného podniku Bratislava, akciová spoločnosť (ďalej len DPB, a.s.) a zabezpečenie služieb podľa obchodných a zmluvných podmienok uvedených v t súťažných podkladoch. Čistenie vozidiel MHD je navrhované v nasledovnom rozdelení, ktoré zodpovedá danému stupňu údržby:

Stupeň čistenia A pravidelné denné ošetrenie hygienické minimum

Stupeň čistenia B pravidelné čistenie čistenie spravidla mesačne

Stupeň čistenia C mimoriadne čistenie

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 448 484.00 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač a jeho prípadní subdodávatelia alebo poskytovatelia prísľubu (§ 33 ods. 2; § 34 ods. 3 ZVO) musia spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa ustanovenia § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO). Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2 zákona, resp. podľa § 32 ods. 4 a 5 ZVO predložením originálnych dokladov alebo ich úradne overených kópií. Predmetné podmienky účasti sú stanovené taxatívne podľa § 32 ZVO. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ZVO za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Uchádzač zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 ZVO alebo v obdobných zoznamoch v prípade zahraničného uchádzača, nie je povinný v procese verejného obstarávania predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 2 ZVO.

Ak uchádzač nepredloží doklady v ponuke alebo ich nepredloží na žiadosť komisie na vyhodnotenie ponúk podľa uvedených požiadaviek alebo nesplní predmetné požiadavky, bude z verejného obstarávania vylúčený.

Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti:

Podmienky účasti, týkajúce sa osobného postavenia, vyplývajú z § 32 a § 38 ods. 1 ZVO. Tieto ustanovenia sú taxatívne, a preto ich musí obstarávateľ v plnom rozsahu aplikovať.

Súhrnné usmernenie a upozornenie pre III.1.1); III.1.2) a pre III.1.3).

Podľa § 39 ZVO môže uchádzač predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32; § 33; § 34 ZVO určené obstarávateľom Jednotným európskym dokumentom (JED). Obstarávateľ povoľuje, že uchádzač môže označiť len parameter alfa Globálny údaj pre všetky podmienky účasti časti IV JED bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV JED. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa § 32; § 33; § 34 ZVO nahradené JED-om uchádzač predkladá obstarávateľovi podľa § 39 ods. 6 ZVO.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
Auflistung und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien:

Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

Obstarávateľ požaduje od uchádzačov zložiť zábezpeku vo výške 60 000 EUR, a to v prípade predloženia ponuky na všetky 3 časti predmetu zákazky.

Pri predložení ponuky iba na niektorú z častí si uchádzač sám vypočíta výšku zábezpeky, podľa toho na ktorú časť resp.na ktoré častí predmetu zákazky predkladá ponuku. Výška zábezpeky na predmetné časti predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch v časti 3. príprava ponuky, bod 18.

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:
III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wird durchgeführt
Zusätzliche Angaben zur elektronischen Auktion:

Aukčný poriadok je súčasťou súťažných podkladov.

IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 13/06/2019
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Slowakisch, Tschechisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 31/01/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 13/06/2019
Ortszeit: 11:00
Ort:

Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1 Bratislava, SLOVENSKÁ REPUBLIKA.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otváranie ponúk je podľa § 54 zákona o verejnom obstarávaní neverejné z dôvodu, že obstarávateľská organizácia pri zadávaní predmetnej verejnej súťaže použije elektronickú aukciu. Na otváraní ponúk sa zúčastní len komisia menovaná na otváranie a vyhodnotenie ponúk bez prítomnosti uchádzačov.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Podľa § 39 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní splnenie podmienky účasti možno preukázať jednotným európskym dokumentom, ktorým hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti, pričom doklad, resp. doklady nahradené jednotným európskym dokumentom predloží uchádzač obstarávateľovi do 5 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak obstarávateľ neurčí dlhšiu lehotu (vzor jednotného európskeho dokumentu tvorí Prílohu č. 3 súťažných podkladov). Textovo editovateľnú podobu formulára vo formáte .rtf uchádzač nájde na stránke http://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotnyeuropskydokumentpreverejneobstaravanie-553.html. Informácie týkajúce sa postupu a identifikácie obstarávateľa (Časť I Jednotného európskeho dokumentu) do neho sám prenesie/prepíše.

2. Poskytovanie vysvetlení, odovzdávanie podkladov a komunikácia (ďalej len komunikácia) medzi obstarávateľskou organizáciou/záujemcami a uchádzačmi sa bude uskutočňovať v štátnom (slovenskom) jazyku a spôsobom, ktorý zabezpečí úplnosť a obsah týchto údajov uvedených v ponuke, podmienkach účasti a zaručí ochranu dôverných a osobných údajov uvedených v týchto dokumentoch. Obstarávateľská organizácia bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému Josephine. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi obstarávateľskou organizáciou a záujemcami, resp. uchádzačmi. Josephine je na účely tohto verejného obstarávania softvér na elektronizáciu zadávania verejných zákaziek. Josephine je webová aplikácia na doméne https://josephine.proebiz.com. Bližšie informácie nájdete v súťažných podkladoch.

3. Všetky ďalšie vzájomné práva a povinnosti ako aj všetky formálne, obsahové podmienky a požiadavky verejného obstarávania budú zahrnuté v súťažných podkladoch.

4. Všetky potrebné dokumenty z verejného obstarávania budú zverejnené na profile obstarávateľa na adrese:http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/6484 a na https://josephine.proebiz.com.

5. Upozornenie: Obstarávateľská organizácia upozorňuje záujemcov a uchádzačov, že uplatňuje reverzný postup podľa § 66 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní, t.j. nedelí ponuku na časti (ponuku uchádzači predložia v 1 ponuke bez delenia na časť Ostatné a na časť Kritériá). Splnenie podmienok účasti vyhodnotí až po vyhodnotení úspešností ponúk. Otváranie ponúk je podľa § 54 zákona o verejnom obstarávaní neverejné z dôvodu, že obstarávateľská organizácia pri zadávaní predmetnej verejnej súťaže použije elektronickú aukciu. Na otváraní ponúk sa zúčastní len komisia menovaná na otváranie a vyhodnotenie ponúk bez prítomnosti uchádzačov. Aukčný poriadok je uvedený v časti B.3 Aukčný poriadok v súťažných podkladoch.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box
Bratislava
820 05
Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box
Bratislava
820 05
Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/05/2019