Dienstleistungen - 228328-2019

16/05/2019    S94    - - Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Warschau: Postzustellung

2019/S 094-228328

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Poczta Polska Spółka Akcyjna
ul. Rodziny Hiszpańskich 8
Warszawa
00-940
Polen
Kontaktstelle(n): Halina Komasara
Telefon: +48 322532366
E-Mail: zakupy.katowice@poczta-polska.pl
NUTS-Code: PL

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.poczta-polska.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://portal.smartpzp.pl/poczta-polska
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://portal.smartpzp.pl/poczta-polska
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.6)Haupttätigkeit(en)
Postdienste

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Doręczanie i odbiór paczek pocztowych i przesyłek kurierskich

Referenznummer der Bekanntmachung: PI.TPZ-KA.2600.074.2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
64121100
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest doręczanie i odbiór paczek pocztowych i przesyłek kurierskich (Usługa B)

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
Hauptort der Ausführung:

Przedmiotowe zamówienie dotyczy świadczenia usługi na terenie miasta Namysłów. Maksymalna szacunkowa liczba paczek pocztowych i przesyłek kurierskich w okresie trwania umowy wynosi 50.080 szt.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest doręczanie i odbiór paczek pocztowych i przesyłek kurierskich (Usługa B) polegająca na:

a) odbieraniu Paczek pocztowych i Przesyłek kurierskich w terminie i z miejsca określonego w umowie,

b) przemieszczaniu Paczek pocztowych i Przesyłek kurierskich,

c) doręczaniu Paczek pocztowych i Przesyłek kurierskich, w tym doręczanych na warunkach ustalanych indywidualnie w pisemnej umowie zawartej przez Zamawiającego z Nadawcą, pod adresem wskazanym na Paczce pocztowej albo Przesyłce kurierskiej, zaś w przypadku Paczek pocztowych i Przesyłek kurierskich nadanych z opcją „odbiór w punkcie” – przekazywaniu Paczek pocztowych i Przesyłek kurierskich do Punktu odbioru lub do Punktu partnerskiego,

d) przyjęciu od Odbiorców opłat i należności ciążących na Paczkach pocztowych i Przesyłkach kurierskich, które nie zostały uiszczone przez Nadawców,

e) zwrocie w miejscu określonym w umowie niedoręczonych Paczek pocztowych i Przesyłek kurierskich oraz przyjętych od Odbiorców opłat i należności ciążących na Paczkach pocztowych i Przesyłkach kurierskich, które nie zostały uiszczone przez Nadawców,

f) przyjmowaniu Paczek pocztowych i Przesyłek kurierskich od Nadawców i ich przekazaniu w miejscu określonym w umowie,

g) odbieraniu Paczek pocztowych i Przesyłek kurierskich nadanych z opcją „przyjęcie w punkcie” i ich przekazaniu w miejscu określonym w umowie.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/09/2019
Ende: 30/04/2021
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Maksymalna szacunkowa liczba paczek pocztowych i przesyłek kurierskich w okresie trwania umowy wynosi 50.080 szt. Świadczenie usługi B dotyczy 35.056 sztuk Paczek pocztowych i Przesyłek kurierskich (§ 2 ust. 3 wzoru umowy).

Liczba Paczek pocztowych i Przesyłek kurierskich, których dotyczy zobowiązanie określone powyżej, może zostać zwiększona na podstawie jednostronnego oświadczenia Zamawiającego (prawo opcji) o 15.024 sztuk Paczek pocztowych i Przesyłek kurierskich.

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy PZP,

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu – Zamawiający nie precyzuje warunków w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia.

1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SIWZ. Oświadczenie Wykonawca składa przy użyciu Platformy na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE (zwanego dalej „JEDZ”), w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający informuje, że:

— Wykonawca przy wypełnieniu oświadczenia na formularzu JEDZ może wykorzystać narzędzie dostępne na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem: https://espd.uzp.gov.pl,

— Wykonawca przy wypełnieniu oświadczenia na formularzu JEDZ w części IV: Kryteria kwalifikacji, w celu wykazania spełnienia wymaganych kryteriów kwalifikacji, wypełnia ogólne oświadczenie w sekcji alfa (α).

2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, w zakresie:

1) braku podstaw wykluczenia:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13) a) - c), art. 24 ust. 1 pkt 14) w zw. z ust. 1 pkt 13) a) – c) i art. 24 ust. 1 pkt 21) ustawy PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP,

c) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (załącznik nr 3 do siwz),

d) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (załącznik nr 3 do siwz).

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 900,00 PLN; przed upływem terminu składania ofert.

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

Wynagrodzenie jest płatne miesięcznie, za każdy miesiąc kalendarzowy wykonywania zobowiązania określonego w § 2 ust. 1 umowy (tj. za okres od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego), na podstawie faktur, w terminie 21 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotowego zamówienia, określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 19/06/2019
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 17/08/2019
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 19/06/2019
Ortszeit: 09:00
Ort:

Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury WSP ds. Zamówień Terenowych, pl. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 7, 40-940 Katowice, sala konferencyjna nr 434, IV piętro, POLSKA.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej, przez którą dostępna jest Platforma, informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP, przekazuje Zamawiającemu, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP, sporządzone z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2. Informacje dotyczące udziału Wykonawców którzy maja siedzibę oraz miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zawarte są w SIWZ.

3. Zamawiający w niniejszym postępowaniu zastosuje procedurę określoną w art. 24aa ustawy PZP (procedura odwrócona).

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
jw
Warszawa
Polen
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w PZP jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 PZP.

3. Szczegółowe przepisy dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w Dziale VI PZP.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/05/2019