Varer - 228332-2018

29/05/2018    S100

Danmark-Aalborg: Pc'er

2018/S 100-228332

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: University College Nordjylland
Postadresse: Selma Lagerløfs Vej 2
By: Aalborg Ø
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9220
Land: Danmark
Kontaktperson: Mathias Grøn
E-mail: kontakt@tohv.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ucn.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://www.ucn.dk/
I.4)Type ordregivende myndighed
Anden type: Professionshøjskole
I.5)Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

EU-udbud vedrørende IT-produkter samt relaterede serviceydelser for University College Nordjylland (UCN)

II.1.2)Hoved-CPV-kode
30213000 Pc'er
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Med henblik på at styrke kerneforretningen, ønsker UCN at indgå en rammeaftale med én (1) leverandør vedrørende levering af PC, skærme, dockingstationer, mobiltelefoner, løst IT-udstyr samt en række IT-relaterede serviceydelser.

Udbuddet gennemføres i den elektroniske udbudsløsning, TenderKonnect, hvor udbudsmaterialet er frit tilgængeligt for alle interesserede virksomheder via følgende link: https://tender.konnect.dk/invite/9

Det er gratis for ansøgere og tilbudsgivere at anvende TenderKonnect.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 14 350 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
30213100 Bærbare datamater
30213200 Tabletcomputere
30213300 Stationære pc'er
30232000 Periferiudstyr
30231000 Computerskærme og konsoller
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Med henblik på at styrke kerneforretningen, ønsker UCN at indgå en rammeaftale med én (1) leverandør vedrørende levering af PC, skærme, dockingstationer, mobiltelefoner, løst IT-udstyr samt en række IT-relaterede serviceydelser (as-a-service) som specificeret i Rammeaftalebilag A – Kravspecifikation. Leverandøren skal heriblandt:

- Stille en indkøbsportal til rådighed for UCN, hvor bestilleren kan afgive sin ordre,

- Yde support i forbindelse med bestilling og andre forhold inden for serviceydelserne,

- Stille et inventory til rådighed for UCN, hvor leverandøren skal foretage registrering af leverede Produkter på den enkelte bestiller,

- Registrere UCN’s eksisterende Devices i inventory,

- Foretage klargøring af PC, herunder installering af basis UCN image,

- Levere PC, skærme, dockingstationer, mobiltelefoner samt løst tilbehør på UCN’s campusser,

- Udføre on-site garantiservice på PC’er,

- Afhente brugte PC og mobiltelefoner, herunder datasletning,

- Sælge brugte PC og mobiltelefoner på vegne af UCN,

UCN har valgt ikke at udbyde særskilte delkontrakter. UCN har, med baggrund i økonomiske forhold skønnet, at der med én samlet rammeaftale kan opnås mere fordelagtige priser. Af hensyn til kvaliteten og sammenhængen i den samlede udbudte opgave vurderes det hensigtsmæssigt med én samlet rammeaftale, ligesom en opdeling, ud fra et markedsmæssigt forhold, ikke skønnes at give yderligere virksomheder – herunder SMV – mulighed for at afgive tilbud.

Bemærk endvidere følgende:

— UCN forbeholder sig ret til at tildele rammeaftalen på grundlag af de indledende tilbud,

— Forhandlingen forventes gennemført som et kortvarigt forløb, hvor der forhandles om forbedringer og præciseringer på baggrund af tilbudsgivers indledende tilbud. UCN er opmærksom på, at værdien og ressourceforbruget er til stede i forhandlingen, hvorfor det er UCNs hensigt at optimere begge parters tids- og ressourceforbrug mest muligt. Det nærmere omfang af forhandlingsforløbet fremgår af Udbudsbetingelsernes punkt 4.2,

— UCN vil ikke yde vederlag til deltagerne i forhandlingerne.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Serviceydelser / Vægtning: 50
Pris - Vægtning: 50
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 218-452927
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

EU-udbud vedrørende IT-produkter samt relaterede serviceydelser for University College Nordjylland (UCN)

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
24/05/2018
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: COMM2IG A/S
CVR-nummer: 20719907
Postadresse: Kokkedal Industripark 104
By: Kokkedal
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 2980
Land: Danmark
E-mail: info@comm2ig.dk
Telefon: +45 70217021
Internetadresse: http://www.comm2ig.dk/
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 14 350 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

1) Spørgsmål & svar:

UCN opfordrer ansøgere/tilbudsgivere til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder afklaret ved at stille spørgsmål til udbudsmaterialet.

Alle henvendelser og spørgsmål sendes via beskedmodulet i TenderKonnect i henhold til tidsfristerne i Udbudsbetingelsernes punkt 1.6 – Vejledende tidsplan.

Spørgsmål modtaget inden tidsfristerne vil blive besvaret senest 6 dage inden udløbet af henholdsvis ansøgningsfristen og tilbudsfristen. Spørgsmål modtaget efter tidsfristens udløb vil blive besvaret, såfremt spørgsmålets karakter ikke gør det uforholdsmæssigt byrdefuldt for UCN at besvare spørgsmålet 6 dage inden udløbet af respektive svarfrister. Spørgsmål modtaget senere end 6 dage inden tidsfristerne vil ikke blive besvaret.

Spørgsmål vil blive besvaret skriftligt i anonymiseret form.

I prækvalifikationsfasen vil supplerende oplysninger og spørgsmål og svar løbende blive offentliggjort i TenderKonnect jf. ovenfor. Det er ansøgers/tilbudsgivers eget ansvar at holde sig ajourført med spørgsmål & svar i TenderKonnect. I tilbuds- og forhandlingsfasen vil det alene være de prækvalificerede ansøgere, der har adgang til supplerende oplysninger samt spørgsmål & svar;

2) Verifikation:

Ansøger skal på UCN's anmodning fremlægge dokumentation i henhold til udbudslovens § § 144 og 152 for de oplysninger som er afgivet i Udbudsbilag 1 - Det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD).

Verifikation af ESPD'ets Del III — Udelukkelsesgrunde kan ske på følgende måde:

Hvis tilbudsgiver eller enheder som tilbudsgiver baserer sig på er fra Danmark fremlægges dokumentationen i form af en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen. Serviceattesten skal indeholde oplysninger fra Politiet (Kriminalregistret), hvorfor tilbudsgiver og enheder som tilbudsgiver baserer sig på skal udfylde og underskrive en samtykkeerklæring, der skal uploades i forbindelse med bestillingen af serviceattesten. For oplysninger om hvordan serviceattesten bestilles, henvises der til følgende hjemmesiden:

https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/Anmod_om_serviceattest

Serviceattesten må maksimalt være 12 måneder gammel regnet fra fristen for fremsendelse af serviceattesten, som fastsat af UCN i opfordringsskrivelsen.

Til orientering er behandlingstiden hos Erhvervsstyrelsen ca. 2 uger fra bestilling af serviceattesten er modtaget.

Hvis tilbudsgiver eller enheder som tilbudsgiver baserer sig på ikke er fra Danmark, skal denne som udgangspunkt fremlægge de former for dokumentation, som fremgår af e-Certis. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning til e-Certis kan hentes under følgende link: https://www.kfst.dk/media/46438/espd-dokumentation-og-ecertis.pdf Hvis tilbudsgiver eller enheder som tilbudsgiver baserer sig på ikke fra Danmark og udsteder tilbudsgivers eller enhedernes hjemland ikke de relevante certifikater eller dokumenter, eller dækker disse ikke alle de relevante tilfælde, kan de erstattes af en erklæring under ed. Anvendes edsaflæggelse ikke i det pågældende land, kander i stedet anvendes en erklæring på tro og love.

Verifikation af afgivne oplysninger om egnethedskriterier kan ske på følgende måde:

— Der er ikke krav om, at oplysninger om referencer skal verificeres. Det følger af svar fra Konkurrence og Forbrugerstyrelsen, jf. http://bedreudbud.dk/spoerg-eksperterne

Ordregiver er berettiget, men ikke forpligtet til at anmode tilbudsgiveren om at supplere eller præcisere den modtagne dokumentation, jf. udbudslovens § 151, stk. 4;

3) Vedr. konsortier og enheder som ansøger baserer sin egnethed på:

Ordregiver forbeholder sig ret til at anmode ansøgere om at godtgøre, at samme juridiske enheds deltagelse i flere ansøgninger ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige tilbudsgiveres tilbud, herunder at der ikke følges en praksis, som kan true gennemsigtigheden og fordreje konkurrencen mellem de bydende. Såfremt dette ikke kan godtgøres, forbeholder Ordregiver sig ret til at afvise sådanne ansøgere.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Finder ikke anvendelse
By: Finder ikke anvendelse
Land: Danmark
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Lov om Klagenævnet for Udbud (Lov nr. 492 af 12.5.2010 som ændret ved lov nr. 1556 af 21.12.2010, lov nr. 618 af 14.6.2011, lov nr. 1231 af 18.12.2012, lov nr. 511 af 27.5.2013) med efterfølgende ændringer jf. lov nr. 1564 af 15.12.2015 (udbudsloven) fastsætter følgende klagefrister for EU-udbud, som ordregiver henholder sig til:

1) en virksomheds klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller denne lovs § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen;

2) Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

2.1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2.2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

2.3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4;

2.4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28/05/2018