Dienstleistungen - 228362-2019

16/05/2019    S94    - - Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Bydgoszcz: Planungsleistungen im Bauwesen

2019/S 094-228362

Bekanntmachung vergebener Aufträge – Sektoren

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy
Jagiellońska 42
Bydgoszcz
85-097
Polen
Kontaktstelle(n): Edyta Czerniejewska
Telefon: +48 523285230
E-Mail: edyta.czerniejewska@psgaz.pl
NUTS-Code: PL61

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.psgaz.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.6)Haupttätigkeit(en)
Erzeugung, Fortleitung und Abgabe von Gas und Wärme

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę gazociągów ś/c w m. Świecie, ul. Wodna, ul. Młyńska

Referenznummer der Bekanntmachung: 2019/W800/WP-001419
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71320000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Opracowanie dokumentacji projektowej formalno-prawnej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę (projekt budowlany) oraz opracowanie dokumentacji technicznej (projekt wykonawczy), a także pełnienie nadzoru autorskiego nad Inwestycją dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę gazociągów ś/c w m. Świecie, ul. Wodna, ul. Młyńska

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71320000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL61
Hauptort der Ausführung:

Świecie, ul. Wodna, ul. Młyńska

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Opracowanie dokumentacji projektowej formalno-prawnej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę (projekt budowlany) oraz opracowanie dokum. technicznej (projekt wykonawczy), a także pełnienie nadzoru autorskiego:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę gazociągów ś/c w m. Świecie, ul. Wodna, ul. Młyńska

1. Dane Techniczne:

1) typ obiektu: gazociągi ś/c,

2) lokalizacja: m. Świecie, ul. Wodna- ul. Młyńska, gm. Świecie,

3) długość sieci: ok. 1 770,00 m (podana długość planowanego gazociągu jest ilością szacunkową i może ulec zmianie w przypadku zmiany uwarunkowań formalno – prawnych i/lub środowiskowych; Zamawiający dopuszcza zwiększenie długości gazociągu o 1,5 % w ramach wynagrodzenia Wykonawcy); przy czym:

a) materiał: PE,

b) średnica: 225, 110,

c) ciśnienie: średnie,

2. Szczegółowy zakres prac:

1) wykonanie projektu budowlanego, wykonawczego, projektu organizacji ruchu, projektu odtworzenia nawierzchni i przedmiaru robót:

a) gazociągu ś/c dn 225 PE L= ok. 1 100,00 m odcinek ul. Wodna,

b) gazociągu ś/c dn 110 PE L= ok. 670,00 m odcinek ul. Młyńska,

Zwanego dalej Projektem,

2) uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, pozwoleń i decyzji w tym uzyskanie

W imieniu i na rzecz Zamawiającego, od właściwego organu, ostatecznej decyzji

O pozwoleniu na budowę,

3) wykonanie kosztorysów inwestorskich,

4) sprawowanie nadzoru autorskiego obejmującego pięć jednorazowych świadczeń nadzoru autorskiego

5) Rejestrację dziennika budowy

6) Opracowanie projektu organizacji ruchu oraz projektu odtworzenia nawierzchni,

Dokumentacje projektowa winna się składać z:

1) Wersji papierowej składającej się z:

a) projektu budowlanego (bez dokumentów zawartych w pkt.b) – 2 egz. w formie papierowej,

b) projektu budowlanego (część formalna tj. zgody, oświadczenia, umowy właścicieli działek przez teren których przebiega sieć gazowa, wypisy z rejestru gruntów) – 2 egz. w formie papierowej,

c) projektu wykonawczego – 3 egz. w formie papierowej,

d) przedmiaru robót – 1 egz. w formie papierowej,

e) kosztorysu inwestorskiego – 1 egz. w formie papierowej,

f) projektu organizacji ruchu - 2 egz. w formie papierowej,

g) projekt odtworzenia nawierzchni – 2 egz. w formie papierowej. Projekt odtworzenia nawierzchni musi być uzgodniony z zarządcą drogi z dokładnym zakresem niezbędnej powierzchni do odbudowy (m2) i z podziałem na jej rodzaje, tj.: asfalt, kostka brukowa, nawierzchnia z płytek itp.,

2) Wersji elektronicznej na nośniku elektronicznym zawierającym dokumentację: składającej się z:

a) Dokumentacja w wersji nieedytowalnej składająca się z plików zawierających kompletną dokumentację, treścią odzwierciedlającą wersje papierową.

b) Wersja nieedytowalna plików (PDF) dla w/w dokumentacji powinna zostać wykonana w następujący sposób:

• Po zatwierdzeniu dokumentacji projektowej przez właściwy organ administracji budowlanej (z odpowiednimi klauzulami) należy ją zeskanować.

• Pliki PDF powinny powstać na bazie plików edytowalnych, zeskanowanych dokumentów papierowych, które występowały tylko w wersji papierowej lub z plików, które już były dokumentami PDF (decyzje, oświadczenia, uzgodnienia, rysunki, atesty, aprobaty, protokoły, instrukcje itp.).

• Plik PDF nie może być zabezpieczony przed wydrukiem ani nie może posiadać żadnego hasła.

• Zawartość pliku PDF musi być czytelna, zeskanowana w odpowiedniej ostrości, należy zwrócić uwagę na czytelność pieczątek i podpisów.

UWAGA: Część formalna dokumentacji projektowej zawierająca zgody, oświadczenia, umowy właścicieli działek przez teren których przebiega sieć gazowa, wypisy z rejestru gruntów itp. bezwzględnie musi stanowić odrębny katalog/plik.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Oferta wraz z załącznikami oraz jednolity dokument pod rygorem nieważności powinny być sporządzone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, według wymogów określonych w pkt 8.4.-8.11. SIWZ..

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 066-155753
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer regelmäßigen nichtverbindlichen Bekanntmachung

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę gazociągów ś/c w m. Świecie, ul. Wodna, ul. Młyńska

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, to jest:

1.1 dokumentów wymienionych w punkcie 8.2. SIWZ.

1.2. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy oraz odnośnie skazania za wykroczenie na kare aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 25 ust.5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Z zastrzeżeniem treści art. 133 ust. 4 Ustawy, wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d Ustawy oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d Ustawy.

1.3. zaświadczenia naczelnika właściwego urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składnia ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

1.4. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

1.5. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

1.6. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

1.7. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

1.8. oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716);

1.9. oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;

1.10.oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 24587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 24587800

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Szczegółowe informacje na temat terminów składania odwołań zawiera Uzp art. 182

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Urząd Zamówień Publicznych - Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 24587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 24587800

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
15/05/2019