Dostawy - 228392-2016

Wyświetl widok skrócony

05/07/2016    S127    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Kalety: Elektryczność

2016/S 127-228392

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Miasto Kalety
ul. Żwirki i Wigury 2
Osoba do kontaktów: Jan Potempa, Michał Szewczyk
42-660 Kalety
Polska
Tel.: +48 343527630
E-mail: sekretariat@kalety.pl
Faks: +48 343527635

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.bip.kalety.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
Sprawy gospodarcze i finansowe
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak

Gmina Boronów
Dolna 2
42-283 Boronów
Polska

Gmina Ciasna
Nowa 1a
42-793 Ciasna
Polska

Gmina Dąbrowa Zielona
pl. Kościuszki 31
42-265 Dabrowa Zielona
Polska

Gmina Dobrodzień
pl. Wolności 1
46-380 Dobrodzień
Polska

Gmina Herby
Lubliniecka 33
42-284 Herby
Polska

Miasto Kalety
Żwirki i Wigury 2
42-660 Kalety
Polska

Gmina Kochanowice
Wolności 5
42-713 Kochanowice
Polska

Gmina Kolonowskie
Ks. Czerwionki 39
47-110 Kolonowskie
Polska

Gmina Konopiska
Lipowa 5
42-274 Konopiska
Polska

Gmina Koszęcin
Powstańców Śląskich 10
Koszęcin
Polska

Gmina Krupski Młyn
Krasickiego 9
42-693 Krupski Młyn
Polska

Gmina Pawonków
Zawadzkiego 7
42-772 Pawonków
Polska

Gmina Świerklaniec
Młyńska 3
42-622 Świerklaniec
Polska

Gmina Tworóg
Zamkowa 1
42-690 Tworóg
Polska

Gmina Woźniki
Rynek 11
42-289 Woźniki
Polska

Gmina Zbrosławice
Oświęcimska 2
42-674 Zbrosławice
Polska

Gmina Zębowice
Murka 2
46-048 Zębowice
Polska

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych gmin: Boronów, Ciasna, Dąbrowa Zielona, Dobrodzień, Herby, Kalety, Kochanowice, Kolonowskie, Konopiska, Krupski Młyn, Koszęcin, Pawonków, Tworóg, Woźniki, Świerklaniec, Zbrosławice i Zębowice.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy

Kod NUTS PL2,PL5

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych gmin: Boronów, Ciasna, Dąbrowa Zielona, Dobrodzień, Herby, Kalety, Kochanowice, Kolonowskie, Konopiska, Krupski Młyn, Koszęcin, Pawonków, Tworóg, Woźniki, Świerklaniec, Zbrosławice i Zębowice.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

09310000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
6246 MWh.
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 346 427,73 PLN
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.1.2017. Zakończenie 31.12.2017

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1. Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium obejmującym okres związania ofertą o wartości: 40 000 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych)
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620).
Uwaga: w tytule przelewu wadium wnoszonego w pieniądzu należy wskazać dane identyfikujące postępowanie, tak aby przyporządkowanie wadium do danego postępowania nie budziło żadnych wątpliwości, przykładowo: „wadium w przetargu nieograniczonym znak WSiRG.700.ZE.OU.2016, lub „wadium w przetargu na zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gmin: Boronów, Ciasna, Dąbrowa Zielona, Dobrodzień, Herby, Kalety, Kochanowice, Kolonowskie, Konopiska, Koszęcin, Krupski Młyn, Pawonków, Świerklaniec, Tworóg, Woźniki, Zbrosławice, Zębowice”.
3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, tj. do 9.8.2016 do godz. 9:45.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy, Oddział w Woźnikach 47 8279 1023 0202 6204 2002 0002. Za datę wniesienia wadium w pieniądzu uznaje się datę wpływu pieniędzy na rachunek bankowy Zamawiającego.
5. Pozostałe formy wadium (oprócz wniesionej w pieniądzu) wymagają złożenia odpowiednich dokumentów w siedzibie Zamawiającego.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1) Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ)
2) wykazu należycie wykonanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich (3) trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane należycie (wzór wykazu dostaw stanowi załącznik nr 6 do SIWZ).
3) kopii aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
4) oświadczenia Wykonawcy o posiadaniu zawartej generalnej umowy dystrybucyjnej zawartej z TAURON Dystrybucja SA i PKP Energetyka SA, której okres obowiązywania jest nie krótszy niż do 31.12.2017.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Zamawiający żąda następujących dokumentów:
1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (wzór formularza oświadczenia stanowi załącznik nr 4 SIWZ),
2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 i 10-11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7) Ponadto Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (zgodnie ze wzorem oświadczenia będącego załącznikiem nr 5 do SIWZ) oraz wypełniony Jednolity europejski dokument zamówienia, którego wzór stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Wykonawca złoży stosowne oświadczenie.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonawca złoży stosowne oświadczenie.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
WSiRG.700.ZE.OU.2016
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
9.8.2016 - 09:45
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 9.8.2016 - 10:00

Miejscowość:

Kalety

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/
Faks: +48 224587800

VI.4.2)Składanie odwołań
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/
Faks: +48 224587800

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30.6.2016