Dostawy - 228401-2016

Wyświetl widok skrócony

05/07/2016    S127    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Kalety: Elektryczność

2016/S 127-228401

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Miasto Kalety
ul. Żwirki i Wigury 2
Osoba do kontaktów: Jan Potempa, Michał Szewczyk
42-660 Kalety
Polska
Tel.: +48 343527630
E-mail: sekretariat@kalety.pl
Faks: +48 343527635

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.bip.kalety.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
Sprawy gospodarcze i finansowe
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak

Gmina Boronów
Dolna 2
42-283 Boronów
Polska

Gmina Ciasna
Nowa 1 a
42-793 Ciasna
Polska

Gmina Dąbrowa Zielona
pl. Kościuszki 31
42-265 Dąbrowa Zielona
Polska

Gmina Dobrodzień
pl. Wolności 1
46-380 Dobrodzień
Polska

Gmina Herby
Lubliniecka 33
42-284 Herby
Polska

Gmina Kalety
Żwirki i Wigury 2
42-660 Kalety
Polska

Gmina Kochanowice
Wolności 5
42-713 Kochanowice
Polska

Gmina Kolonowskie
Ks. Czerwionki 39
47-110 Kolonowskie
Polska

Gmina Konopiska
Lipowa 5
42-274 Konopiska
Polska

Gmina Koszęcin
Powstańców Śląskich 10
42-286 Koszęcin
Polska

Gmina Krupski Młyn
Krasickiego 9
42-693 Krupski Młyn
Polska

Gmina Pawonków
Zawadzkiego 7
42-772 Pawonków
Polska

Gmina Świerklaniec
Młyńska 3
42-622 Świerklaniec
Polska

Gmina Tworóg
Zamkowa 1
42-690 Tworóg
Polska

Gmina Woźniki
Rynek 11
42-289 Woźniki
Polska

Gmina Zbrosławice
Oświęcimska 2
42-674 Zbrosławice
Polska

Gmina Zębowice
Murka 2
46-048 Zębowice
Polska

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów gmin: Boronów, Ciasna, Dąbrowa Zielona, Dobrodzień, Herby, Kalety, Kochanowice, Kolonowskie, Konopiska, Krupski Młyn, Koszęcin, Pawonków, Tworóg, Woźniki, Świerklaniec, Zbrosławice, Zębowice i ich jednostek organizacyjnych.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy

Kod NUTS PL5,PL2

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Zakup Energii Elektrycznej na potrzeby obiektów gmin: Boronów, Ciasna, Dąbrowa Zielona, Dobrodzień, Herby, Kalety, Kochanowice, Kolonowskie, Konopiska, Krupski Młyn, Koszęcin, Pawonków, Tworóg, Woźniki, Świerklaniec, Zbrosławice, Zębowice i ich jednostek organizacyjnych.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

09310000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
10 744 MWh.
Szacunkowa wartość bez VAT: 2 555 691,20 PLN
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.1.2017. Zakończenie 31.12.2017

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1. Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium obejmującym okres związania ofertą o wartości: 44 000 PLN (słownie: czterdzieści cztery tysiące złotych)
2. Wadium może być wnoszone w 1 lub kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620).
Uwaga: w tytule przelewu wadium wnoszonego w pieniądzu należy wskazać dane identyfikujące postępowanie, tak aby przyporządkowanie wadium do danego postępowania nie budziło żadnych wątpliwości, przykładowo: „wadium w przetargu nieograniczonym znak WSiRG.700.ZE.OK.2016, lub „wadium w przetargu na zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gmin: Boronów, Ciasna, Dąbrowa Zielona, Dobrodzień, Herby, Kalety, Kochanowice, Kolonowskie, Konopiska, Koszęcin, Krupski Młyn, Pawonków, Świerklaniec, Tworóg, Woźniki, Zbrosławice, Zębowice i ich jednostek organizacyjnych”.
3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, tj. do 9.8.2016 do godz. 10:15.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy, Oddział w Woźnikach 47 8279 1023 0202 6204 2002 0002. Za datę wniesienia wadium w pieniądzu uznaje się datę wpływu pieniędzy na rachunek bankowy Zamawiającego.
5. Pozostałe formy wadium (oprócz wniesionej w pieniądzu) wymagają złożenia odpowiednich dokumentów w siedzibie Zamawiającego.
6. Wadium, którym mowa w ust. 5 musi zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do bezwarunkowej zapłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium, na każde jego żądanie w terminie związania ofertą, w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawca posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
Wykonawca ma zawartą generalną umowę dystrybucyjną z TAURON Dystrybucja SA której okres obowiązywania jest nie krótszy niż okres realizacji przedmiotowego zamówienia, tj. obowiązuje co najmniej do 31.12.2017.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Złożenie stosownego oświadczenia.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże należyte wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno (1) zamówienie dotyczące sprzedaży/dostawy energii elektrycznej dla odbiorcy końcowego o wolumenie nie mniejszym niż 10,0 GWh.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Złożenie stosownego oświadczenia.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
WSiRG.700.ZE.OK.2016
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
9.8.2016 - 10:15
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 9.8.2016 - 10:30

Miejscowość:

Kalety

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/
Faks: +48 224587800

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia, przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faxem lub e-mailem, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/
Faks: +48 224587800

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30.6.2016