Bauleistung - 228403-2019

16/05/2019    S94    - - Bauleistung - Baukonzessionen - Konzessionsvergabeverfahren 

Ungarn-Velence: Bauarbeiten für Schwimmbäder

2019/S 094-228403

Konzessionsbekanntmachung

Bauauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/23/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Velence Plus Sport, Termálvíz-és Geotermikus Energiaszolgáltató Kft.
EKRSZ_88895831
Tópart utca 26.
Velence
2481
Ungarn
Kontaktstelle(n): László Csaba
Telefon: +36 307732177
E-Mail: cslaszlo@velenceitosport.hu
Fax: +36 17999909
NUTS-Code: HU211

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.velenceplus.hu

I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000485922019/reszletek
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Bewerbungen oder gegebenenfalls Angebote sind einzureichen elektronisch via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000485922019/reszletek
Bewerbungen oder gegebenenfalls Angebote sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Támogatott szervezet
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Sport

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Sportuszoda kivitelezés, üzemeltetés koncesszióban

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR000485922019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45212212
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Sportuszoda kivitelezése és üzemeltetése koncessziós szerződés keretében

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Diese Konzession ist in Lose aufgeteilt: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45212212
92610000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU211
Hauptort der Ausführung:

Velence, 4509/2 hrsz.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

A Velence Városában tervezett sportuszoda (úszó és vízilabda sportrendezvények lebonyolítására, úszás, vízilabda és szinkronúszás oktatás folytatására alkalmas vízisport létesítmény) kivitelezése és üzemeltetése 20 év időtartamban.

A tervezett épület beépített alapterülete: 4019 m2

Beépítettség 30,4 %

Terepszint alatti beépítettség 4462 m2

Építménymagasság 10,29 m

A tervezett zöldfelület (55 %): 7390 m

A tervezett épület nettó alapterülete: 8160 m2

Az Ajánlattevő feladata az uszoda építésével, üzemeltetésével, fenntartásával, karbantartásával kapcsolatos feladatok elvégzése.

A nyertes Ajánlattevő kizárólagos joga és kötelezettsége az uszoda felépítése, működtetése, valamint az uszoda birtoklása, használata és hasznainak szedése a koncessziós időszak alatt, az egyéb közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott koncessziós szerződés rendelkezéseivel összhangban.

A részletes műszaki leírást az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die Konzession wird vergeben auf der Grundlage der nachstehenden Kriterien:
  • Kriterium: A felelős műszaki vezető (MV-É) alkalmassági feltételen túli többlet szakmai gyakorlata (hónap) Súlyszám: 30
  • Kriterium: Nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám: 70
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit der Konzession
Laufzeit in Monaten: 264
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Többváltozatú ajánlattétel kizárt.

A részajánlat kizárásának oka: A beszerzés tárgya nem osztható.

Részhatáridők: Az üzemeltetés időszaka 20 év, amely a kivitelezés várható befejezését (15 hónap) követően kezdődik.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen, Angabe der erforderlichen Informationen und Dokumente:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.ben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.

Előzetes igazolás az ajánlat részeként:

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. (KR) 1. § (1) bek alapján ATnek az ajánlatában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bek hatálya alá.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, ATnek a Kbt. 67. § (4) bek szerinti nyilatkozatot kell benyújtani. A nyilatkozatot ATnek attól függetlenül be kell nyújtania, hogy az Ajánlatkérő (AK) az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. [Kbt. 67. § (4) bekezdés]

Ha AT az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványokat is köteles benyújtani.

Az EEKD-t, és a nyilatkozatokat az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elektronikus űrlap kitöltése útján kell benyújtani.

A Kbt. 69. § (4)-(8) bek szerinti igazolás:

A KR 1. § (2) bek szerint AK által a Kbt. 69. § (4)-(8) bek alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ATnek a KR III. Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá:

— a Magyarországon letelepedett ATnek a KR III. Fejezet 8. §-a

— a nem Magyarországon letelepedett ATnek a KR III. Fejezet 10. §-a szerint kell az igazolásokat benyújtania.

A Kbt. 62. § (1) bek a), b), e), h), j), l), n) és p) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani. [Kbt. 63. § (3) bek]

A KR 15. § (1) bek alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKDt szükséges benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az alvállalkozó tekintetében nem szükséges további nyilatkozatot benyújtani az eljárás ezen stádiumában [KR 15. § (2) bek].

A KR 1. § (4) bek alapján a KR III. Fejezetben említett igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.

A KR 1. § (5) bek alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén AK az igazolások hitelességét a KR VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrizheti.

AK nem írja elő olyan igazolás benyújtását, amely az e-Certis rendszerben ingyenesen, elektronikusan elérhető, azzal, hogy nem magyar nyelvű nyilvántartás esetén AK kéri a releváns igazolás magyar nyelvű fordításának a benyújtását, a Kbt. 69. § (11) bek.vel összhangban.

A Kbt. 65. § (7) bek megfelelően alkalmazható.

AK a Kbt. 65. § (1) bek c) pontja tekintetében felhívja ATk figyelmét, hogy az ajánlatban előzetesen csak nyilatkozni szükséges a megfelelés vonatkozásában. A Kbt. 65. § (1) bek c) pontja szerinti követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A Kbt. 67. § (7) bek szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.

A Kbt. 67. § (1) bek szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien, Angabe der erforderlichen Informationen und Dokumente:

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) II. fejezetnek megfelelően az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) IV. részének az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elektronikus űrlap formájában történő kitöltésével kell igazolni a M1)-M3) pontban megadott alkalmassági követelménynek való megfelelést. Ajánlatkérő előzetes igazolásként elfogadja az EEKD-ban tett nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy ajánlattevő megfelel az előírt alkalmassági követelménynek (Korm. rendelet 2. § (1) bek. c) pont, (5) bek.).

A Korm. rendelet 22. § (2) bekezdése alapján az ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetve szakmai alkalmassága - a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívásra - igazolható:

M1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetve szakmai alkalmassága szolgáltatás megrendelése esetén igazolható az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított öt év (a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett) legjelentősebb építési beruházásainak ismertetésével.

A referenciákat a Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése szerint kell igazolni.

Az igazolás tartalmazza legalább a következő adatokat:

— teljesítés ideje, kezdés és befejezés (év, hó, nap),

— a szerződést kötő másik fél megnevezése,

— az építési beruházás tárgya, mennyisége (olyan részletezettséggel meghatározva, hogy abból az alkalmasság minimumkövetelményeinek való megfelelés megállapítható legyen),

— a teljesítésről nyilatkozattételre jogosult személy neve, címe, telefonszáma, e-mail-címe,

— nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

M2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetve szakmai alkalmassága szolgáltatás megrendelése esetén igazolható az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított három év (a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett) legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetésével.

A referenciákat a Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése szerint kell igazolni.

Az igazolás tartalmazza legalább a következő adatokat:

— teljesítés ideje, kezdés és befejezés (év, hó, nap),

— a szerződést kötő másik fél megnevezése,

— a szolgáltatás tárgya, mennyisége (olyan részletezettséggel meghatározva, hogy abból az alkalmasság minimumkövetelményeinek való megfelelés megállapítható legyen),

— a teljesítésről nyilatkozattételre jogosult személy neve, címe, telefonszáma, e-mail-címe,

— nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

M3) a Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

M4) a Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

A Kbt. 65. § (7) és (11) bekezdésében, a Kbt. 69. § (4) és (11a) bekezdésében, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. §-ában és a 24. § (1) bekezdésében, továbbá az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletben foglalt rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha:

M1) nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladási időpontjától visszafelé számított 5 évben befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett olyan szerződésszerűen teljesített referenciával, amely összesen legalább 3000 m2 alapterületű, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 9. pontja szerinti közhasználatú építmény kivitelezésére irányult.

M2) nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladási időpontjától visszafelé számított 3 évben befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett olyan szerződésszerűen teljesített referenciával, amely a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996. (X. 18.) NM rendelet 2. számú melléklete szerinti „A” kategóriás (>1500 fő) kapacitású közfürdő, uszoda üzemeltetésére irányult. Az Ajánlatkérő az előírt időszaknál hosszabb időre kötött szerződés esetén az üzemeltetési szolgáltatás „befejezésének” azt tekinti, ha az üzemeltetésből legalább egy év eltelt.

Az M1) és az M2) alkalmassági feltételnek egy referenciával is meg lehet felelni, ha az mindkét előírt feltételnek megfelel.

M3) nem rendelkezik az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti:

a) legalább egy fő MV-É;

b) legalább egy fő MV-ÉG;

c) legalább egy fő MV-ÉV

Kódjelű vagy azzal egyenértékű jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettségek (vagy az azzal

Egyenértékű végzettségek) valamelyikével és az adott végzettséghez tartozó szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel;

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a tényleges szakmai gyakorlati idő megállapítása vonatkozásában a párhuzamosan folytatott szakmai tevékenységek gyakorlati idejét kizárólag egy időintervallumként veszi figyelembe.

Az a)-c) pont szerinti szakemberek csak egy pozícióra jelölhetők.

M4) nem rendelkezik legalább egy fő fürdővezető szakmérnök végzettségű szakemberrel.

Az Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (10) bekezdése alapján előírja, hogy a vezető felelős műszaki vezetői feladatokat, mint alapvető fontosságú feladatokat maga az ajánlattevő vagy – közös ajánlattétel esetén – a közös ajánlattevők egyike végezze el. Ennek megfelelően az e feladatokra vonatkozó fenti M3) a) pont, továbbá az M4) pont szerinti alkalmassági feltételek igazolásához a Kbt. 65. § (7) bekezdéstől eltérően nem támaszkodhat az ajánlattevő más szervezet kapacitására, és a teljesítés során e feladatokat nem végezheti alvállalkozó.

A műszaki, szakmai alkalmassági feltételeknek az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) együttesen is megfelelhetnek.

III.1.5)Angaben über vorbehaltene Konzessionen
III.2)Bedingungen für die Konzession
III.2.2)Bedingungen für die Konzessionsausführung:

1. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Késedelmi kötbér: 0,5 %, illetve 1%/nap; hibás teljesítési kötbér: 20 %, meghiúsulási kötbér: 30 %.

2. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: A Kbt. 135. §-ával összhangban, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés alapján, az igazolt teljesítést követően utólag, a jogszabályoknak megfelelő számla alapján, banki átutalással. Ajánlatkérő előleget nem fizet. A további fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza. Az Ajánlatkérő 20 évre átadja az épület hasznosításának jogát.

Az eljárás lebonyolításának menete:

AK egyszakaszos, tárgyalás nélküli eljárást folytat le. A benyújtott írásos ajánlat ajánlati kötöttséggel terhelt.

Ajánlati kötöttség az ajánlatok bontásának időpontjától számítódik, és attól számítva 60 napig él. Az eljárás befejezésének indikatív időpontja az ajánlatok bontásától számított 60. napon. A közbeszerzési eljárás lebonyolítására egyebekben a Kbt. II. része és az egyéb közbeszerzési dokumentumok az irányadóak.

III.2.3)Angaben zu den für die Ausführung der Konzession verantwortlichen Mitarbeitern

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für die Einreichung der Bewerbungen oder den Eingang der Angebote
Tag: 20/06/2019
Ortszeit: 10:00
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Ungarisch

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Az ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidő lejártától számítva 60 nap.

Az ajánlatok bontásának időpontja: 20.6.201912:00 óra EKR.

Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy tekintettel az Európai Unió Hivatalos Lapja Kiadóhivatala által jelen pontra is érvényesített szigorú karakterkorlátozására, ajánlatkérő a VI.3) pontban nem tudja a közbeszerzési eljáráshoz szükséges további információk teljes tartalmát meghatározni, azok részletesen az egyéb közbeszerzési dokumentumokban kerülnek kifejtésre.

1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 30. § (4) bek. és a 39. § (3) bek. megf. a minősített a. tevőnek külön kell igazolnia a szerz. teljesítésére való alkalmasságát azon alkalm. követelmények tekintetében, amelyeknél az a. kérő a közb. eljárásban vagy az előminősítési rendszerében – a 28. § (3) bek. vagy a 37. § (3) bek. alapján megh. minősítési szempontokhoz képest – szigorúbban állapítja meg az a. tevő pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását. Az Ajánlatkérő a szigorúbban meghatározott alkalmassági követelményekre kifejezetten utal a felhívás III.1.3) M1), M2) M3) és M4) pontjában meghatározott alkalmassági feltétel vonatkozásában.

2. A. kérő a Kbt. 71. § (6) bek. megfelelően feltünteti, hogy nem rendel el újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.

3. A. kérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontjának rendelkezéseit.

4. A kiosztható pontszám alsó, és felső határa: 0-100

5. A Kbt. 76. § (9) bek. d) pontja alapján az a módszer, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot, továbbá a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján minimális elvárás és legkedvezőbb megajánlás:

— A felelős műszaki vezető (MV-É) alkalmassági feltételen túli többlet szakmai gyakorlata (hónap) (max. 120 hónap): arányosítás (aránypár)

Az Ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése szerinti szakmai ajánlatnak a minőségi szempontra (A felelős műszaki vezető (MV-É) alkalmassági feltételen túli többlet szakmai gyakorlata (hónap)) tett megajánlást, továbbá az azt alátámasztó iskolai végzettséget igazoló dokumentumot (ha a kamarai nyilvántartásból nem állapítható meg a jogosultsága), önéletrajzot és rendelkezésre állási nyilatkozatot tekinti.

— Nettó ajánlati (HUF): fordított arányosítás.

Az Ajánlatkérő kéri az ajánlati árat az egyéb közbeszerzési dokumentumokban rendelkezésre bocsátott árazatlan költségvetésnek megfelelő részletes költségvetéssel alátámasztani. Az értékelés alapját képező ajánlati ár a következő módon kalkulált ellenszolgáltatás:

Ajánlati ár = Kivitelezésre vonatkozó ár – (Koncessziós díj + 240 x havi bérleti díj).

A koncessziós díjat a nyertes ajánlattevő a szerződéskötést követő 90 napon belül fizeti meg egy összegben az ajánlatkérőnek.

A bérleti díjat a nyertes ajánlattevő fizeti évente egy összegben az ajánlatkérőnek.

6. Ajánlatkérő a Kbt. 66. § (6) bek. alapján NEM írja elő az alvállalkozók megjelölését.

7. Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bek.-nek megfelelően felhívja a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy támogatásra irányuló igényt (pályázatot) nyújtott be vagy fog benyújtani és az ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja (feltételes közbeszerzés).

8. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-ának megfelelően az ajánlattevő köteles – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni legalább 50 millió Ft/kár, illetve 100 millió Ft/év mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra.

9. FAKSZ: dr. Balogh László Csaba, lajstomszám: 00252; dr. Fónagy Tímea, lajstomszám: 00417

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Ungarn
Telefon: +36 18828592
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

A Kbt. 148.§-a szerint

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Ungarn
Telefon: +36 18828592
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/05/2019