Services - 228590-2017

15/06/2017    S113    - - Paslaugos - Skelbimas apie sutartį (pirkimą) - Atviras konkursas 

Lietuva-Vilnius: Architektūros ir susijusios paslaugos

2017/S 113-228590

Skelbimas apie pirkimą

Paslaugos

Direktyva 2004/18/EB

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas, adresas ir kontaktinis punktas(-ai)

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija
188602751
Totorių g. 25/3
Kam: Aurelija Rasteniene
LT-01121 Vilnius
Lietuva
Telefonas: +370 52103781
El. paštas: Aurelija.Rasteniene@kam.lt

Interneto adresas(-ai):

Elektroninė prieiga prie informacijos: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

Elektroninis pasiūlymų ir paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje teikimas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

I.2)Perkančiosios organizacijos tipas
Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federacinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.3)Pagrindinė veikla
Gynyba
I.4)Sutarties sudarymas kitų perkančiųjų organizacijų vardu
Perkančioji organizacija perka kitų perkančiųjų organizacijų vardu: ne

II dalis: Sutarties objektas

II.1)Aprašymas
II.1.1)Pavadinimas, kurį perkančioji organizacija suteikė sutarčiai:
Generolo Silvestro Žukausko poligono šaudyklų statybos projektavimas.
II.1.2)Sutarties tipas ir darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta
Paslaugos
Paslaugų kategorija Nr. 12: Architektūrinės paslaugos; inžinerijos ir integruotos inžinerijos paslaugos; miestų planavimo ir kraštovaizdžio inžinerijos paslaugos; susijusios mokslo ir techninio konsultavimo paslaugos; techninių tyrimų ir analizės paslaugos
Pagrindinė darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta: Projektavimo paslaugos: Infrastruktūros plėtros departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos, Mindaugo g. 24, Vilnius.
Projekto vykdymo priežiūros paslaugos: Generolo Silvestro Žukausko poligonas, Švenčionių r. sav., Pabradės sen.
NUTS kodas
II.1.3)Informacija apie viešąją sutartį, preliminarųjį susitarimą arba dinaminę pirkimo sistemą (DPS)
Skelbimas susijęs su viešąja sutartimi
II.1.4)Informacija apie preliminarųjį susitarimą
II.1.5)Trumpas sutarties ar pirkimo(-ų) aprašymas
Generolo Silvestro Žukausko poligono šaudyklų statybos projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos.
II.1.6)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

71200000, 71248000

II.1.7)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar sutarčiai taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų (SVP)?: taip
II.1.8)Pirkimo dalys
Ši sutartis padalyta į dalis: ne
II.1.9)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2)Kiekis arba sutarties apimtis
II.2.1)Visas kiekis ar visa apimtis:
Perkamų paslaugų aprašymas ir apimtys yra numatytos programinėse užduotyse (15.11.2016 programinė užduotis Nr. 21VL-86 „Programinė užduotis granatų mėtymo laukų statybos projektiniams pasiūlymams rengti“, 15.11.2016 programinė užduotis Nr. 21VL-87 „Programinė užduotis sunkiosios ginkluotės įšaudymo šaudyklos statybos projektiniams pasiūlymams rengti“, 15.11.2016 programinė užduotis Nr. 21VL-88 „Programinė užduotis sunkiųjų kulkosvaidžių šaudyklos statybos projektiniams pasiūlymams rengti“, 15.11.2016 programinė užduotis Nr. 21VL-89 „Programinė užduotis šaudymo iš kovinėje transporto priemonėje sumontuotos ginkluotės (bokšteliai) šaudyklos statybos projektiniams pasiūlymams rengti“, pateiktose konkurso sąlygų 3 priede (1– 4 priedėliai).
Paslaugų apimtis: pagal kiekvieną priedėlį turi būti parengti – statinio projekto rengimo dokumentai, techninis projektas, darbo projektas, statinio projekto vykdymo priežiūra (rengiama kiekvienam rengiamam statinio projektui atskirai (pagal konkurso sąlygų 3 priedo 1-4 priedėlius)).
Numatomas sutarties įvykdymo terminas – 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai, iš jų 8 (aštuoni) mėnesiai (nuo sutarties įsigaliojimo dienos) numatomi statinių projektų rengimo dokumentams ir techniniams projektams parengti.
1) Pagal 1 priedėlį numatoma 5 (penki) vnt. specialiosios paskirties statinių (granatų mėtymo laukų įrengimą) Generolo Silvestro Žukausko poligone, Švenčionių r. sav., Mažalotės k. statybos projektą.
2) Pagal 2 priedėlį parengti specialiosios paskirties statinio (sunkiosios ginkluotės įšaudymo šaudyklos: susidedančios iš 2-jų šaltojo įšaudymo ir įšaudymo patikrinimo šaudant koviniais šaudmenimis-krypčių, turinčių po dvi šaudymo pozicijas kovinei technikai (ratinei ir vikšrinei)) Generolo Silvestro Žukausko poligone, Švenčionių r. sav., Mažalotės k. statybos projektą.
3) Pagal 3 priedėlį parengti specialiosios paskirties statinio (sunkiųjų kulkosvaidžių šaudyklos: šaudymo pozicijos (dvi dalys) su pylimu įrengimas ir 50 vnt. taikinių pozicijų įrengimą) Generolo Silvestro Žukausko poligone, Švenčionių r. sav., Mažalotės k. statybos projektą.
4) Pagal 4 priedėlį parengti specialiosios paskirties statinio (šaudymo iš kovinėje transporto priemonėje sumontuotos ginkluotės (bokšteliai) šaudyklos: pylimo su aikštele įrengimą, pylimo aikštelės danga – dirbtinė kieta. Pylimo aikštelę sudaro 4 –ių pėstininkų kovos mašinų, tankų šaudymo aikštelė.) Generolo Silvestro Žukausko poligone, Švenčionių r. sav., Mažalotės k. statybos projektą.
II.2.2)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.3)Informacija apie pratęsimus
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.3)Sutarties trukmė arba įvykdymo terminas
Trukmė mėnesiais: 36 (nuo sutarties sudarymo)

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.1.1)Reikalaujami užstatai ir garantijos:
Projektuotojas įsipareigoja pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimo banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą, ne mažesnei kaip 10 (dešimt) procentų sumai nuo Sutarties kainos su PVM.
III.1.2)Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas:
Mokėjimai už suteiktas paslaugas vykdomi pagal Projektuotojo pateiktas PVM sąskaitas faktūras, Šalims pasirašius suteiktų paslaugų (dalies, etapo) perdavimo-priėmimo aktus ir tik esant galiojančiam Projektuotojo pateiktam sutarties įvykdymo užtikrinimui. Užsakovas už suteiktas paslaugas (dalis, etapus) sumoka per 30 (trisdešimt) dienų nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos.
III.1.3)Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis:
III.1.4)Kitos ypatingos sąlygos
Sutarties vykdymui taikomos ypatingos sąlygos: ne
III.2)Dalyvavimo sąlygos
III.2.1)Informacija apie asmeninę ūkio subjekto padėtį, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: 1. Paslaugų teikėjas (fizinis asmuo) arba paslaugų teikėjo (juridinio asmens) vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti paslaugų teikėjo apskaitos dokumentus, neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), ir dėl paslaugų teikėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą. Dėl paslaugų teikėjo iš kitos valstybės nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 31.3.2004 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus – Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija), išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
2. Paslaugų teikėjas, kuris yra fizinis asmuo arba paslaugų teikėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamą bankrotą – Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies, kurioje paslaugų teikėjas yra registruotas, institucijos išduotas dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
Arba laisvos formos teikėjo deklaracija, kad paslaugų teikėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis (fizinis asmuo) neturi balsų daugumos juridinio asmens dalyvių susirinkime (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija).
3. Paslaugų teikėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais nėra sudaręs taikos sutarties, nėra sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba bankroto procesas nėra vykdomas ne teismo tvarka, nėra inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus – Pateikiama: 1) * Jeigu paslaugų teikėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia valstybės įmonės Registrų centro išduotą išrašą ar šios įmonės Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis nurodytoms aplinkybėms įrodyti, arba teismo išduotą išrašą iš teismo sprendimo, jei toks yra. Jeigu paslaugų teikėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti šio kvalifikacijos reikalavimo papunktyje nurodytų dokumentų. Perkančioji organizacija šiuos duomenis tikrina paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną, nurodytą skelbime.
Kitos valstybės paslaugų teikėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje yra registruotas paslaugų teikėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduotą pažymą. Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. 2) Paslaugų teikėjo deklaracija (šių konkurso sąlygų 2 priedas pateikiamas elektroninėje formoje), patvirtinanti, kad paslaugų teikėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia susitarimo su kreditoriais, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad paslaugų teikėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia susitarimo su kreditoriais arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši, arba priesaikos ar oficiali deklaracija, jei atitinkamoje šalyje neišduodamas minėtas dokumentas arba jis neapima visų keliamų klausimų.
4. Paslaugų teikėjas (fizinis asmuo) neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), dėl paslaugų teikėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, intelektinei ar pramoninei nuosavybei, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, išskyrus 1 ir 2 punktuose išvardytas veikas – Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija), išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
5. Paslaugų teikėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus. Paslaugų teikėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 EUR -1) Įrodymui apie įsipareigojimų įvykdymą, susijusių su mokesčių sumokėjimu pateikiama: Valstybinės mokesčių inspekcijos išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, jeigu paslaugų teikėjas yra registruotas užsienio šalyje – atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.2) * Įrodymui apie įsipareigojimų įvykdymą, susijusį su socialinio draudimo įmokų sumokėjimu pateikiama: jeigu paslaugų teikėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų.
Jeigu paslaugų teikėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, pateikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, išduotą dokumentą, arba pateikia valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija).
Kitos valstybės paslaugų teikėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje jis yra registruotas, kompetentingos valstybės institucijos išduotą pažymą (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija). Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
6. Paslaugų teikėjas nuo 1.1.2016 nėra padaręs esminio pirkimo sutarties pažeidimo, dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta pirkimo sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinami perkančiosios organizacijos reikalavimai pripažinti pirkimo sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą esminiu ir atlyginti dėl to patirtus nuostolius – Pateikiama laisvos formos tiekėjo deklaracija.
III.2.2)Ekonominis ir finansinis pajėgumas
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: Paslaugų teikėjo bendrojo mokumo koeficientas –
(nuosavo kapitalo santykis su mokėtinomis sumomis ir įsipareigojimais)
*. Pateikiama: Tinkamai patvirtinto paslaugų teikėjo paskutinių finansinių metų (jeigu paslaugų teikėjas vykdė veiklą trumpiau, jis pateikia duomenis nuo savo įregistravimo datos) valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto balanso arba šalies, kurioje registruotas tiekėjas, atitinkamo dokumento kopija (pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos).
Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama: Bendras mokumo koeficientas = nuosavas kapitalas/mokėtinos sumos ir įsipareigojimai. Ne mažesnis kaip 1,0.
III.2.3)Techniniai pajėgumai
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams:
Pateikiama:
1.1. Pažyma apie numatomus sutarčiai vykdyti specialistus (konkurso sąlygų 6 priedas):
— visų sričių (reikalingų pirkimo sutarčiai įvykdyti) specialistų numatytos kandidatūros;
1.2. Projekto vadovo, projekto dalių vadovų kvalifikacijos atestatų ar lygiaverčių dokumentų skaitmeninės kopijos;
1.3. Paslaugų teikėjo ir/ar specialisto (-ų) kvalifikacijos atestato(-ų), leidimų (tirti žemės gelmes), licencijų (geodeziniams, topografiniams, matavimų darbams) ar lygiaverčių dokumentų skaitmeninės kopijos.
1.4. Pažyma apie subteikėjus (jei jie bus pasitelkti) (šių konkurso sąlygų 5 priedas). Pažymoje turi būti nurodyti paslaugų subteikėjų pavadinimai (jei subteikėjai bus juridiniai asmenys) ir (ar) specialistų kandidatūros (jei subteikėjai bus fiziniai asmenys), paslaugų pavadinimai, paslaugų vertė ir procentas, pridedant pasirinktų subteikėjų (juridinio asmens) kvalifikacijos atestato nuorašą, patvirtintą subteikėjo vadovo ir/ar specialisto kvalifikacijos atestatą arba lygiavertį dokumentą (Pateikiami dokumentai elektronine forma).
1.5. Tuo atveju jeigu paslaugų teikėjas pasiūlyme nurodo specialistą (fizinį asmenį), kurį laimėjimo ir sutarties sudarymo atveju ketina įdarbinti, tokiu atveju, pateikia paslaugų teikėjo ir su ketinamu sutarties vykdymo metu pasitelkti specialistu iki pateikiant pasiūlymą sudarytą susitarimą arba ketinimų protokolą arba kitą dokumentą, kuris pagrįstų, kad toks ketinimas buvo iki teikėjui pateikiant pasiūlymą perkančiajai organizacijai ir kad konkurso laimėjimo ir sutarties sudarymo atveju specialistas bus įdarbintas.
2. Pateikiamas užpildytas šių konkurso sąlygų 4 priedas, kuriame turi būti nurodyta: statinio pavadinimas, adresas; sutarties vertė, EUR su PVM; paslaugų teikimo/įvykdymo data (nuo-iki: metai-mėnuo); užsakovo pavadinimas, adresas; statinio statybos rūšis, statinio paskirtis, statinio plotas.
Įrodymui apie paslaugų suteikimą teikėjas pateikia: jei gavėjas buvo perkančioji organizacija, – jos patvirtintą pažymą, jei gavėjas ne perkančioji organizacija, – jo pažymą, o jos nesant – paslaugų teikėjo deklaraciją.
3.Pateikiama pažyma apie paslaugų automatizavimą (pateikiama elektronine forma).Pažymoje turi būti:patvirtinta, kad skaitmeninėse laikmenose (CD arba DVD) bus pateikta visa projekto apimtis (išskyrus statybos kainos skaičiavimus), patvirtinta, kad projektas bus pateiktas tokiais formatais, kuriuos palaiko peržiūrai naudojamos programos t. y. rinkmenos paverstos *.jpg, *.gif, *.tif, *.png, *.rtf, *.pdf formatais, patvirtinta, kad projektas (visos privalomosios dalys) bus rengiamas pasitelkiant legaliai įsigytą programinę įrangą (braižymo, skaičiavimo, bylų formatų keitimo ir t.t.).
4. Paslaugų teikėjas turi pateikti galiojančio akredituotos sertifikavimo įstaigos išduoto ISO 9001 sertifikato arba akredituotos sertifikavimo įstaigos išduoto lygiaverčio dokumento tinkamai patvirtintą kopiją.
Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama:
1. Paslaugų teikėjo vadovaujančių specialistų ir asmenų, atsakingų už sutarties vykdymą, kvalifikacija. Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ paslaugų teikėjas privalo paskirti projektų vadovus:
1.1. ne mažiau kaip 1 (vieną) statinio projekto vadovą turintį architektūros ar technologijos mokslų studijų srities ar šioms kryptims ir sričiai prilyginamą įgytą aukštojo mokslo išsilavinimą ar suteiktą teisę eiti neypatingo statinio projekto vadovo pareigas, statinių grupė inžineriniai statiniai (kiti inžineriniai statiniai) bei ne mažesnę kaip 3 metų patirtį dirbant statinio projekto vadovu;
1.2. ne mažiau kaip po 1 (vieną) projekto dalių vadovą ir neypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovą turintį teisę atlikti neypatingo statinio techninio ir darbo projekto dalis, reikalingas sutarčiai tinkamai įvykdyti. Projekto dalių poreikis:
1.2.1. bendroji;
1.2.2. sklypo sutvarkymo (sklypo planas);
1.2.3. konstrukcijų;
1.2.4. elektrotechnikos;
1.2.5. procesų valdymo ir automatizacijos;
1.2.6. pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo;
1.2.7. statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo;
1.3. ne mažiau kaip 1 (vieną) specialistą, turintį teisę atlikti inžinerinius geologinius (geotechninius) tyrinėjimus.
1.4. ne mažiau kaip 1 (vieną) specialistą, turintį teisę parengti topografinių planų (nuotraukų) dokumentus.
Pastaba: Tiekėjas gali siūlyti vieną asmenį kelioms pozicijoms, jei šis asmuo atitinka visus skirtingoms pozicijoms keliamus reikalavimus.
2. Teikėjas per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo teikėjo įregistravimo dienos (jeigu teikėjas vykdė veiklą mažiau kaip 3 metus) turi būti tinkamai įvykdęs bent vieno neypatingo statinio (inžineriniai statiniai: kiti inžineriniai statiniai) projektavimo paslaugų sutartį, kurios vertė yra ne mažesnė kaip 0,7 pasiūlymo vertės.
3.Paslaugų teikėjas turi teisę, pasitelkiant legaliai įsigytą programinę įrangą, teikti automatizuotas paslaugas ir tokiais formatais, kuriuos palaiko peržiūrai naudojamos programos t. y. rinkmenos paverstos *.jpg, *.gif, *.tif, *.png, *.rtf, *.pdf formatais.
4. Paslaugų teikėjas turi turėti įdiegtą ir veikiančią kokybės vadybos sistemą pagal ISO 9001 standartą arba lygiavertį pirkime numatytų paslaugų (projektavimo) srityje. Kokybės vadybos sistema turi būti sertifikuota Europos Bendrijos teisės aktų nustatytus reikalavimus atitinkančios sertifikavimo įstaigos, turinčios teisę atlikti akredituotą sertifikavimą minėtoje srityje.
III.2.4)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.3)Paslaugų sutartims taikomos specialios sąlygos
III.3.1)Informacija apie tam tikrą profesiją
Paslaugą gali teikti tik tam tikros profesijos asmenys: ne
III.3.2)Už paslaugos teikimą atsakingi darbuotojai
Juridiniai asmenys turėtų nurodyti už paslaugų teikimą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją: taip

IV dalis: Procedūra

IV.1)Procedūros tipas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atvira procedūra
IV.1.2)Subjektų, kurie bus pakviesti teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje, skaičiaus apribojimai
IV.1.3)Subjektų skaičiaus mažinimas derybų ar dialogo metu
IV.2)Sutarties sudarymo kriterijai
IV.2.1)Sutarties sudarymo kriterijai
Mažiausia kaina
IV.2.2)Informacija apie elektroninį aukcioną
Bus rengiamas elektroninis aukcionas: ne
IV.3)Administracinė informacija
IV.3.1)Perkančiosios organizacijos priskirtas bylos numeris:
IV.3.2)Ankstesnis(-i) skelbimas(-ai) apie tą pačią sutartį
ne
IV.3.3)Specifikacijų ir papildomų dokumentų ar aprašomojo dokumento gavimo sąlygos
Prašymų pateikti dokumentus priėmimo ar susipažinimo su dokumentais terminas: 26.7.2017 - 09:00
Dokumentai yra mokami: ne
IV.3.4)Pasiūlymų ar paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje priėmimo terminas
27.7.2017 - 09:00
IV.3.5)Kvietimų teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams data
IV.3.6)Kalba(-os), kuria(-iomis) gali būti parengti pasiūlymai ar paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje
lietuvių kalba.
IV.3.7)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
dienomis: 90 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.3.8)Susipažinimo su pasiūlymais sąlygos
Data: 27.7.2017 - 9:45

Vieta:

Infrastruktūros plėtros departamentas prie KAM, Mindaugo g. 24, Vilnius (26 kab.)

Asmenys, kuriems leidžiama dalyvauti susipažinimo su pasiūlymais procedūroje: taip
Papildoma informacija apie įgaliotuosius asmenis ir susipažinimo su pasiūlymais procedūrą: Pasiūlymą pateikę tiekėjai ar jų įgalioti asmenys.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai periodiškas viešasis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Sutartis yra susijusi su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos fondų lėšomis: ne
VI.3)Papildoma informacija

Pasiūlymas turi būti pateikiamas tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS, pasiekiamą adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt Pasiūlymai, pateikti popierine forma arba ne perkančiosios organizacijos nurodytomis elektroninėmis priemonėmis, bus atmesti kaip neatitinkantys pirkimo dokumentų reikalavimų.

VI.4)Skundų pateikimo procedūra
VI.4.1)Už skundų pateikimo procedūrą atsakinga įstaiga
VI.4.2)Skundų pateikimas
Tiksli informacija apie skundų pateikimo terminą(-us): Pretenzijos perkančiajai organizacijai pateikimo terminas – Ne vėliau kaip per 15 dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo teikėjams dienos. Ieškinio teismui (išskyrus ieškinį dėl pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia) pateikimo terminas – 15 dienų nuo tos dienos, kurią teikėjo pretenzija turėjo būti išnagrinėta jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos.
VI.4.3)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie skundų pateikimą
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
13.6.2017