Services - 228590-2017

15/06/2017    S113    - - Services - Contract notice - Open procedure 

Lithuania-Vilnius: Architectural and related services

2017/S 113-228590

Contract notice

Services

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1)Name, addresses and contact point(s)

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija
188602751
Totorių g. 25/3
For the attention of: Aurelija Rasteniene
LT-01121 Vilnius
Lithuania
Telephone: +370 52103781
E-mail: Aurelija.Rasteniene@kam.lt

Internet address(es):

Electronic access to information: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

Electronic submission of tenders and requests to participate: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

I.2)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local sub-divisions
I.3)Main activity
Defence
I.4)Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1)Description
II.1.1)Title attributed to the contract by the contracting authority:
Generolo Silvestro Žukausko poligono šaudyklų statybos projektavimas.
II.1.2)Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Services
Service category No 12: Architectural services; engineering services and integrated engineering services; urban planning and landscape engineering services; related scientific and technical consulting services; technical testing and analysis services
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Projektavimo paslaugos: Infrastruktūros plėtros departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos, Mindaugo g. 24, Vilnius.
Projekto vykdymo priežiūros paslaugos: Generolo Silvestro Žukausko poligonas, Švenčionių r. sav., Pabradės sen.
NUTS code
II.1.3)Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves a public contract
II.1.4)Information on framework agreement
II.1.5)Short description of the contract or purchase(s)
Generolo Silvestro Žukausko poligono šaudyklų statybos projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos.
II.1.6)Common procurement vocabulary (CPV)

71200000, 71248000

II.1.7)Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
II.1.8)Lots
This contract is divided into lots: no
II.1.9)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2)Quantity or scope of the contract
II.2.1)Total quantity or scope:
Perkamų paslaugų aprašymas ir apimtys yra numatytos programinėse užduotyse (15.11.2016 programinė užduotis Nr. 21VL-86 „Programinė užduotis granatų mėtymo laukų statybos projektiniams pasiūlymams rengti“, 15.11.2016 programinė užduotis Nr. 21VL-87 „Programinė užduotis sunkiosios ginkluotės įšaudymo šaudyklos statybos projektiniams pasiūlymams rengti“, 15.11.2016 programinė užduotis Nr. 21VL-88 „Programinė užduotis sunkiųjų kulkosvaidžių šaudyklos statybos projektiniams pasiūlymams rengti“, 15.11.2016 programinė užduotis Nr. 21VL-89 „Programinė užduotis šaudymo iš kovinėje transporto priemonėje sumontuotos ginkluotės (bokšteliai) šaudyklos statybos projektiniams pasiūlymams rengti“, pateiktose konkurso sąlygų 3 priede (1– 4 priedėliai).
Paslaugų apimtis: pagal kiekvieną priedėlį turi būti parengti – statinio projekto rengimo dokumentai, techninis projektas, darbo projektas, statinio projekto vykdymo priežiūra (rengiama kiekvienam rengiamam statinio projektui atskirai (pagal konkurso sąlygų 3 priedo 1-4 priedėlius)).
Numatomas sutarties įvykdymo terminas – 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai, iš jų 8 (aštuoni) mėnesiai (nuo sutarties įsigaliojimo dienos) numatomi statinių projektų rengimo dokumentams ir techniniams projektams parengti.
1) Pagal 1 priedėlį numatoma 5 (penki) vnt. specialiosios paskirties statinių (granatų mėtymo laukų įrengimą) Generolo Silvestro Žukausko poligone, Švenčionių r. sav., Mažalotės k. statybos projektą.
2) Pagal 2 priedėlį parengti specialiosios paskirties statinio (sunkiosios ginkluotės įšaudymo šaudyklos: susidedančios iš 2-jų šaltojo įšaudymo ir įšaudymo patikrinimo šaudant koviniais šaudmenimis-krypčių, turinčių po dvi šaudymo pozicijas kovinei technikai (ratinei ir vikšrinei)) Generolo Silvestro Žukausko poligone, Švenčionių r. sav., Mažalotės k. statybos projektą.
3) Pagal 3 priedėlį parengti specialiosios paskirties statinio (sunkiųjų kulkosvaidžių šaudyklos: šaudymo pozicijos (dvi dalys) su pylimu įrengimas ir 50 vnt. taikinių pozicijų įrengimą) Generolo Silvestro Žukausko poligone, Švenčionių r. sav., Mažalotės k. statybos projektą.
4) Pagal 4 priedėlį parengti specialiosios paskirties statinio (šaudymo iš kovinėje transporto priemonėje sumontuotos ginkluotės (bokšteliai) šaudyklos: pylimo su aikštele įrengimą, pylimo aikštelės danga – dirbtinė kieta. Pylimo aikštelę sudaro 4 –ių pėstininkų kovos mašinų, tankų šaudymo aikštelė.) Generolo Silvestro Žukausko poligone, Švenčionių r. sav., Mažalotės k. statybos projektą.
II.2.2)Information about options
Options: no
II.2.3)Information about renewals
This contract is subject to renewal: no
II.3)Duration of the contract or time limit for completion
Duration in months: 36 (from the award of the contract)

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions relating to the contract
III.1.1)Deposits and guarantees required:
Projektuotojas įsipareigoja pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimo banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą, ne mažesnei kaip 10 (dešimt) procentų sumai nuo Sutarties kainos su PVM.
III.1.2)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
Mokėjimai už suteiktas paslaugas vykdomi pagal Projektuotojo pateiktas PVM sąskaitas faktūras, Šalims pasirašius suteiktų paslaugų (dalies, etapo) perdavimo-priėmimo aktus ir tik esant galiojančiam Projektuotojo pateiktam sutarties įvykdymo užtikrinimui. Užsakovas už suteiktas paslaugas (dalis, etapus) sumoka per 30 (trisdešimt) dienų nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos.
III.1.3)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
III.1.4)Other particular conditions
The performance of the contract is subject to particular conditions: no
III.2)Conditions for participation
III.2.1)Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: 1. Paslaugų teikėjas (fizinis asmuo) arba paslaugų teikėjo (juridinio asmens) vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti paslaugų teikėjo apskaitos dokumentus, neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), ir dėl paslaugų teikėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą. Dėl paslaugų teikėjo iš kitos valstybės nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 31.3.2004 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus – Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija), išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
2. Paslaugų teikėjas, kuris yra fizinis asmuo arba paslaugų teikėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamą bankrotą – Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies, kurioje paslaugų teikėjas yra registruotas, institucijos išduotas dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
Arba laisvos formos teikėjo deklaracija, kad paslaugų teikėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis (fizinis asmuo) neturi balsų daugumos juridinio asmens dalyvių susirinkime (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija).
3. Paslaugų teikėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais nėra sudaręs taikos sutarties, nėra sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba bankroto procesas nėra vykdomas ne teismo tvarka, nėra inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus – Pateikiama: 1) * Jeigu paslaugų teikėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia valstybės įmonės Registrų centro išduotą išrašą ar šios įmonės Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis nurodytoms aplinkybėms įrodyti, arba teismo išduotą išrašą iš teismo sprendimo, jei toks yra. Jeigu paslaugų teikėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti šio kvalifikacijos reikalavimo papunktyje nurodytų dokumentų. Perkančioji organizacija šiuos duomenis tikrina paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną, nurodytą skelbime.
Kitos valstybės paslaugų teikėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje yra registruotas paslaugų teikėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduotą pažymą. Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. 2) Paslaugų teikėjo deklaracija (šių konkurso sąlygų 2 priedas pateikiamas elektroninėje formoje), patvirtinanti, kad paslaugų teikėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia susitarimo su kreditoriais, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad paslaugų teikėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia susitarimo su kreditoriais arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši, arba priesaikos ar oficiali deklaracija, jei atitinkamoje šalyje neišduodamas minėtas dokumentas arba jis neapima visų keliamų klausimų.
4. Paslaugų teikėjas (fizinis asmuo) neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), dėl paslaugų teikėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, intelektinei ar pramoninei nuosavybei, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, išskyrus 1 ir 2 punktuose išvardytas veikas – Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija), išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
5. Paslaugų teikėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus. Paslaugų teikėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 EUR -1) Įrodymui apie įsipareigojimų įvykdymą, susijusių su mokesčių sumokėjimu pateikiama: Valstybinės mokesčių inspekcijos išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, jeigu paslaugų teikėjas yra registruotas užsienio šalyje – atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.2) * Įrodymui apie įsipareigojimų įvykdymą, susijusį su socialinio draudimo įmokų sumokėjimu pateikiama: jeigu paslaugų teikėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų.
Jeigu paslaugų teikėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, pateikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, išduotą dokumentą, arba pateikia valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija).
Kitos valstybės paslaugų teikėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje jis yra registruotas, kompetentingos valstybės institucijos išduotą pažymą (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija). Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
6. Paslaugų teikėjas nuo 1.1.2016 nėra padaręs esminio pirkimo sutarties pažeidimo, dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta pirkimo sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinami perkančiosios organizacijos reikalavimai pripažinti pirkimo sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą esminiu ir atlyginti dėl to patirtus nuostolius – Pateikiama laisvos formos tiekėjo deklaracija.
III.2.2)Economic and financial ability
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Paslaugų teikėjo bendrojo mokumo koeficientas –
(nuosavo kapitalo santykis su mokėtinomis sumomis ir įsipareigojimais)
*. Pateikiama: Tinkamai patvirtinto paslaugų teikėjo paskutinių finansinių metų (jeigu paslaugų teikėjas vykdė veiklą trumpiau, jis pateikia duomenis nuo savo įregistravimo datos) valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto balanso arba šalies, kurioje registruotas tiekėjas, atitinkamo dokumento kopija (pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos).
Minimum level(s) of standards possibly required: Bendras mokumo koeficientas = nuosavas kapitalas/mokėtinos sumos ir įsipareigojimai. Ne mažesnis kaip 1,0.
III.2.3)Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:
Pateikiama:
1.1. Pažyma apie numatomus sutarčiai vykdyti specialistus (konkurso sąlygų 6 priedas):
— visų sričių (reikalingų pirkimo sutarčiai įvykdyti) specialistų numatytos kandidatūros;
1.2. Projekto vadovo, projekto dalių vadovų kvalifikacijos atestatų ar lygiaverčių dokumentų skaitmeninės kopijos;
1.3. Paslaugų teikėjo ir/ar specialisto (-ų) kvalifikacijos atestato(-ų), leidimų (tirti žemės gelmes), licencijų (geodeziniams, topografiniams, matavimų darbams) ar lygiaverčių dokumentų skaitmeninės kopijos.
1.4. Pažyma apie subteikėjus (jei jie bus pasitelkti) (šių konkurso sąlygų 5 priedas). Pažymoje turi būti nurodyti paslaugų subteikėjų pavadinimai (jei subteikėjai bus juridiniai asmenys) ir (ar) specialistų kandidatūros (jei subteikėjai bus fiziniai asmenys), paslaugų pavadinimai, paslaugų vertė ir procentas, pridedant pasirinktų subteikėjų (juridinio asmens) kvalifikacijos atestato nuorašą, patvirtintą subteikėjo vadovo ir/ar specialisto kvalifikacijos atestatą arba lygiavertį dokumentą (Pateikiami dokumentai elektronine forma).
1.5. Tuo atveju jeigu paslaugų teikėjas pasiūlyme nurodo specialistą (fizinį asmenį), kurį laimėjimo ir sutarties sudarymo atveju ketina įdarbinti, tokiu atveju, pateikia paslaugų teikėjo ir su ketinamu sutarties vykdymo metu pasitelkti specialistu iki pateikiant pasiūlymą sudarytą susitarimą arba ketinimų protokolą arba kitą dokumentą, kuris pagrįstų, kad toks ketinimas buvo iki teikėjui pateikiant pasiūlymą perkančiajai organizacijai ir kad konkurso laimėjimo ir sutarties sudarymo atveju specialistas bus įdarbintas.
2. Pateikiamas užpildytas šių konkurso sąlygų 4 priedas, kuriame turi būti nurodyta: statinio pavadinimas, adresas; sutarties vertė, EUR su PVM; paslaugų teikimo/įvykdymo data (nuo-iki: metai-mėnuo); užsakovo pavadinimas, adresas; statinio statybos rūšis, statinio paskirtis, statinio plotas.
Įrodymui apie paslaugų suteikimą teikėjas pateikia: jei gavėjas buvo perkančioji organizacija, – jos patvirtintą pažymą, jei gavėjas ne perkančioji organizacija, – jo pažymą, o jos nesant – paslaugų teikėjo deklaraciją.
3.Pateikiama pažyma apie paslaugų automatizavimą (pateikiama elektronine forma).Pažymoje turi būti:patvirtinta, kad skaitmeninėse laikmenose (CD arba DVD) bus pateikta visa projekto apimtis (išskyrus statybos kainos skaičiavimus), patvirtinta, kad projektas bus pateiktas tokiais formatais, kuriuos palaiko peržiūrai naudojamos programos t. y. rinkmenos paverstos *.jpg, *.gif, *.tif, *.png, *.rtf, *.pdf formatais, patvirtinta, kad projektas (visos privalomosios dalys) bus rengiamas pasitelkiant legaliai įsigytą programinę įrangą (braižymo, skaičiavimo, bylų formatų keitimo ir t.t.).
4. Paslaugų teikėjas turi pateikti galiojančio akredituotos sertifikavimo įstaigos išduoto ISO 9001 sertifikato arba akredituotos sertifikavimo įstaigos išduoto lygiaverčio dokumento tinkamai patvirtintą kopiją.
Minimum level(s) of standards possibly required:
1. Paslaugų teikėjo vadovaujančių specialistų ir asmenų, atsakingų už sutarties vykdymą, kvalifikacija. Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ paslaugų teikėjas privalo paskirti projektų vadovus:
1.1. ne mažiau kaip 1 (vieną) statinio projekto vadovą turintį architektūros ar technologijos mokslų studijų srities ar šioms kryptims ir sričiai prilyginamą įgytą aukštojo mokslo išsilavinimą ar suteiktą teisę eiti neypatingo statinio projekto vadovo pareigas, statinių grupė inžineriniai statiniai (kiti inžineriniai statiniai) bei ne mažesnę kaip 3 metų patirtį dirbant statinio projekto vadovu;
1.2. ne mažiau kaip po 1 (vieną) projekto dalių vadovą ir neypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovą turintį teisę atlikti neypatingo statinio techninio ir darbo projekto dalis, reikalingas sutarčiai tinkamai įvykdyti. Projekto dalių poreikis:
1.2.1. bendroji;
1.2.2. sklypo sutvarkymo (sklypo planas);
1.2.3. konstrukcijų;
1.2.4. elektrotechnikos;
1.2.5. procesų valdymo ir automatizacijos;
1.2.6. pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo;
1.2.7. statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo;
1.3. ne mažiau kaip 1 (vieną) specialistą, turintį teisę atlikti inžinerinius geologinius (geotechninius) tyrinėjimus.
1.4. ne mažiau kaip 1 (vieną) specialistą, turintį teisę parengti topografinių planų (nuotraukų) dokumentus.
Pastaba: Tiekėjas gali siūlyti vieną asmenį kelioms pozicijoms, jei šis asmuo atitinka visus skirtingoms pozicijoms keliamus reikalavimus.
2. Teikėjas per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo teikėjo įregistravimo dienos (jeigu teikėjas vykdė veiklą mažiau kaip 3 metus) turi būti tinkamai įvykdęs bent vieno neypatingo statinio (inžineriniai statiniai: kiti inžineriniai statiniai) projektavimo paslaugų sutartį, kurios vertė yra ne mažesnė kaip 0,7 pasiūlymo vertės.
3.Paslaugų teikėjas turi teisę, pasitelkiant legaliai įsigytą programinę įrangą, teikti automatizuotas paslaugas ir tokiais formatais, kuriuos palaiko peržiūrai naudojamos programos t. y. rinkmenos paverstos *.jpg, *.gif, *.tif, *.png, *.rtf, *.pdf formatais.
4. Paslaugų teikėjas turi turėti įdiegtą ir veikiančią kokybės vadybos sistemą pagal ISO 9001 standartą arba lygiavertį pirkime numatytų paslaugų (projektavimo) srityje. Kokybės vadybos sistema turi būti sertifikuota Europos Bendrijos teisės aktų nustatytus reikalavimus atitinkančios sertifikavimo įstaigos, turinčios teisę atlikti akredituotą sertifikavimą minėtoje srityje.
III.2.4)Information about reserved contracts
III.3)Conditions specific to services contracts
III.3.1)Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession: no
III.3.2)Staff responsible for the execution of the service
Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: yes

Section IV: Procedure

IV.1)Type of procedure
IV.1.1)Type of procedure
Open
IV.1.2)Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
IV.1.3)Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
IV.2)Award criteria
IV.2.1)Award criteria
Lowest price
IV.2.2)Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3)Administrative information
IV.3.1)File reference number attributed by the contracting authority:
IV.3.2)Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3)Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 26.7.2017 - 09:00
Payable documents: no
IV.3.4)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
27.7.2017 - 09:00
IV.3.5)Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6)Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Lithuanian.
IV.3.7)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
in days: 90 (from the date stated for receipt of tender)
IV.3.8)Conditions for opening of tenders
Date: 27.7.2017 - 9:45

Place:

Infrastruktūros plėtros departamentas prie KAM, Mindaugo g. 24, Vilnius (26 kab.)

Persons authorised to be present at the opening of tenders: yes
Additional information about authorised persons and opening procedure: Pasiūlymą pateikę tiekėjai ar jų įgalioti asmenys.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.3)Additional information

Pasiūlymas turi būti pateikiamas tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS, pasiekiamą adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt Pasiūlymai, pateikti popierine forma arba ne perkančiosios organizacijos nurodytomis elektroninėmis priemonėmis, bus atmesti kaip neatitinkantys pirkimo dokumentų reikalavimų.

VI.4)Procedures for appeal
VI.4.1)Body responsible for appeal procedures
VI.4.2)Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: Pretenzijos perkančiajai organizacijai pateikimo terminas – Ne vėliau kaip per 15 dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo teikėjams dienos. Ieškinio teismui (išskyrus ieškinį dėl pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia) pateikimo terminas – 15 dienų nuo tos dienos, kurią teikėjo pretenzija turėjo būti išnagrinėta jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos.
VI.4.3)Service from which information about the lodging of appeals may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
13.6.2017