Доставки - 228692-2014

Компактен изглед

08/07/2014    S128    Доставки - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура 

България-София: Моторни превозни средства

2014/S 128-228692

Обявление за възложена поръчка

Доставки

Директива 2004/18/ЕО

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт

Официално наименование: Българската народна банка
Национален регистрационен номер: 000694037
Пощенски адрес: пл. „Княз Александър I“ № 1
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: пл. „Княз Александър I“ № 1
На вниманието на: Ангелина Кръстева
Адрес за електронна поща: krasteva.a@bnbank.org
Телефон: +359 291451480
Факс: +359 291451459

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган : www.bnb.bg

Адрес на профила на купувача: www.bnb.bg

Електронен достъп до информация: www.bnb.bg

I.2)Вид на възлагащия орган
Друго: БНБ
I.3)Основна дейност
Икономически и финансови дейности
I.4)Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не

Раздел ІІ: Обект на поръчката

II.1)Описание
II.1.1)Заглавие на поръчката
Доставка на 4 (четири) броя леки автомобили с полицейско оборудване за ескортиране на специализирания превоз на пари и ценни товари на БНБ.
II.1.2)Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: Р България

код NUTS BG BULGARIA

II.1.3)Информация относно рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)
II.1.4)Кратко описание на поръчката или покупката/ите
Доставка на 4 (четири) броя леки автомобили с полицейско оборудване за ескортиране на специализирания превоз на пари и ценни товари на БНБ и осигуряване на сервизно обслужване на доставените автомобили в рамките на гаранционния срок.
II.1.5)Oбщ терминологичен речник (CPV)

34100000 Моторни превозни средства, 34110000 Леки автомобили

II.1.6)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
II.2)Обща крайна стойност на поръчката/ите
II.2.1)Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност: 349 360 BGN
Без да се включва ДДС

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Вид процедура
IV.1.1)Вид процедура
Открита
IV.2)Критерии за възлагане
IV.2.1)Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на
1. Обща цена за изпълнение на поръчката. Тежест 60
2. Гаранционен срок на автомобилите в години, без оглед на изминатите километри. Тежест 10
3. Часова ставка на труда по време на сервизното обслужване. Тежест 15
4. Отстъпка в проценти от цената на всички резервни части, материали и консумативи, влагани по автомобилите по време на сервизното им обслужване. Тежест 15
IV.2.2)Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг: не
IV.3)Административна информация
IV.3.1)Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган
IV.3.2)Предишни публикации относно същата поръчка

Обявление за поръчка

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2014/S 25-039159 от 5.2.2014

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: БНБ-80296
V.1)Дата на решението за възлагане на поръчката:
6.6.2014
V.2)Информация относно офертите
Брой на получените оферти: 3
V.3)Наименование и адрес на икономическия оператор, в чиято полза е взето решение за възлагане на поръчката

Официално наименование: "Мото-Пфое" ЕООД, ЕИК:000646811
Пощенски адрес: бул."Сливница"№444
Град: София
Пощенски код: 1360
Държава: България
Телефон: +359 29842371
Факс: +359 29842362

V.4)Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката :
Стойност: 349 360 BGN
Без да се включва ДДС
V.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и: не

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
VI.2)Допълнителна информация:
VI.3)Процедури по обжалване
VI.3.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Адрес за електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.3.2)Подаване на жалби
VI.3.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.4)Дата на изпращане на настоящото обявление:
3.7.2014