Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy.

Roboty budowlane - 228825-2022

02/05/2022    S85

Francja-Marsylia: Przepompowywanie

2022/S 085-228825

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: ville de Marseille
Adres pocztowy: hôtel de ville - quai du port
Miejscowość: Marseille Cedex 20
Kod NUTS: FRL04 Bouches-du-Rhône
Kod pocztowy: 13233
Państwo: Francja
E-mail: Guichet-dmp@marseille.fr
Adresy internetowe:
Główny adres: http://marseille.fr
Adres profilu nabywcy: http://marchespublics.mairie-marseille.fr
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

travaux maritimes de modernisation du bassin du Roucas Blanc - 3 lots

Numer referencyjny: 2021_45002_0015
II.1.2)Główny kod CPV
45252124 Przepompowywanie
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

travaux maritimes de modernisation du bassin du Roucas Blanc - 3 lots

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 9 981 869.98 EUR
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

dragage du bassin

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45252124 Przepompowywanie
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: FRL04 Bouches-du-Rhône
II.2.4)Opis zamówienia:

dragage du bassin

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Valeur technique de l'offre / Waga: 45
Kryterium kosztu - Nazwa: Prix de l'offre / Waga: 35
Kryterium kosztu - Nazwa: Valeur délai / Waga: 20
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

ouvrages maritimes, VRD, électricité et fluides

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45243300 Roboty budowlane w zakresie opaski brzegowej
45244000 Wodne roboty budowlane
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: FRL04 Bouches-du-Rhône
II.2.4)Opis zamówienia:

ouvrages maritimes, VRD, électricité et fluides

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Valeur technique de l'offre / Waga: 45
Kryterium kosztu - Nazwa: Prix de l'offre / Waga: 35
Kryterium kosztu - Nazwa: Valeur délai / Waga: 20
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

travaux de création de dispositifs de restaurations de la biodiversité et suivi

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45244000 Wodne roboty budowlane
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: FRL04 Bouches-du-Rhône
II.2.4)Opis zamówienia:

travaux de création de dispositifs de restaurations de la biodiversité et suivi

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Valeur technique de l'offre / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Prix de l'offre / Waga: 40
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 189-490527
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 22-3689
Część nr: 1
Nazwa:

dragage du bassin

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
21/02/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: vinci construction maritime et fluvial (mandataire)
Adres pocztowy: 710 chemin du Littoral, Anse de Saumaty
Miejscowość: Marseille
Kod NUTS: FRL04 Bouches-du-Rhône
Kod pocztowy: 13016
Państwo: Francja
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: alzeo environnement ouest (co-traitant)
Adres pocztowy: za la Mottais, 5 rue du Trégor
Miejscowość: Saint-Aubin-du-Cormier
Kod NUTS: FRH03 Ille-et-Vilaine
Kod pocztowy: 35140
Państwo: Francja
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 962 383.60 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 22-3690
Część nr: 2
Nazwa:

ouvrages maritimes, VRD, électricité et fluides

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
21/02/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: spac (mandataire)
Adres pocztowy: zi la Mérindole, CS 70013
Miejscowość: Port-de-Bouc
Kod NUTS: FRL04 Bouches-du-Rhône
Kod pocztowy: 13110
Państwo: Francja
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: trasomar (co-traitant 1)
Adres pocztowy: 18 Quai Antoine 1er
Miejscowość: Monaco
Kod NUTS: FR France
Kod pocztowy: 98000
Państwo: Francja
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: jean NEGRI & Fils (co-traitant 2)
Adres pocztowy: zi le Tonkin, Secteur des Bétonniers
Miejscowość: Fos-sur-Mer
Kod NUTS: FRL04 Bouches-du-Rhône
Kod pocztowy: 13270
Państwo: Francja
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: nova nautic (co-traitant 3)
Adres pocztowy: rue des Bouleaux, ZI le Marais
Miejscowość: Port
Kod NUTS: FR France
Kod pocztowy: 01460
Państwo: Francja
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: ecocean (co-traitant 4)
Adres pocztowy: 1342 avenue de Toulouse
Miejscowość: Montpellier
Kod NUTS: FR France
Kod pocztowy: 34070
Państwo: Francja
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 6 958 486.38 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 22-3691
Część nr: 3
Nazwa:

travaux de création de dispositifs de restaurations de la biodiversité et suivi

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
21/02/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: ecocean
Adres pocztowy: 1342 Avenue de Toulouse
Miejscowość: Montpellier
Kod NUTS: FR France
Kod pocztowy: 34070
Państwo: Francja
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 61 000.00 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

durée : 6 semaines de préparation + 24 semaines de travaux

classification CPV principal :

45252124.3 - travaux de dragage et de pompage

45241100.9 - travaux construction des quais

45243300.5 - travaux construction digues de mer

45244000.9 - ouvrages maritimes

452444100/0 - installations maritimes

pour le lot 2 :

Sous-Traitant 1 : BIOTOPE - zacde la Gueiranne, Allée A. Becquerel, 83340 Le Canet des Maures, Code NUTS Frl05, Montant sous-traité : 12 000.00 euroHt

Sous-Traitant 2 : institut de recherche chorus - 5 rue Gallice, 38100 Grenoble, Code NUTS Frk24, Montant sous-traité : 23 400.00 euroHt

Sous-Traitant 3 : SNEF - 217 avenue Francis Perrin, 13106 Rousset, Code NUTS Frl04, Montabt sous-traité : 88 400.00 euroHt

Service auprès duquel le contrat peut être obtenu ou consulté (dans le respect des secrets protégés par la loi) : Mairie de Marseille - direction Générale Adjointe Maîtriser Nos Moyens - direction de l'achat et de la Commande Publique - 39 bis rue Sainte - 13233 Marseille - cedex 20 - tél : 04 91 55 19 30

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: tribunal administratif de Marseille
Adres pocztowy: 22-24, rue Breteuil
Miejscowość: Marseille Cedex 6
Kod pocztowy: 13281
Państwo: Francja
E-mail: greffe.ta-marseille@juradm.fr
Tel.: +33 491134813
Faks: +33 491811387
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

introduction du recours

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: tribunal administratif de Marseille
Adres pocztowy: 22-24, rue Breteuil
Miejscowość: Marseille Cedex 6
Kod pocztowy: 13281
Państwo: Francja
E-mail: greffe.ta-marseille@juradm.fr
Tel.: +33 491134813
Faks: +33 491811387
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/04/2022