Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Roboty budowlane - 228825-2022

02/05/2022    S85

Francja-Marsylia: Przepompowywanie

2022/S 085-228825

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: ville de Marseille
Adres pocztowy: hôtel de ville - quai du port
Miejscowość: Marseille Cedex 20
Kod NUTS: FRL04 Bouches-du-Rhône
Kod pocztowy: 13233
Państwo: Francja
E-mail: Guichet-dmp@marseille.fr
Adresy internetowe:
Główny adres: http://marseille.fr
Adres profilu nabywcy: http://marchespublics.mairie-marseille.fr
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

travaux maritimes de modernisation du bassin du Roucas Blanc - 3 lots

Numer referencyjny: 2021_45002_0015
II.1.2)Główny kod CPV
45252124 Przepompowywanie
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

travaux maritimes de modernisation du bassin du Roucas Blanc - 3 lots

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 9 981 869.98 EUR
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

dragage du bassin

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45252124 Przepompowywanie
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: FRL04 Bouches-du-Rhône
II.2.4)Opis zamówienia:

dragage du bassin

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Valeur technique de l'offre / Waga: 45
Kryterium kosztu - Nazwa: Prix de l'offre / Waga: 35
Kryterium kosztu - Nazwa: Valeur délai / Waga: 20
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

ouvrages maritimes, VRD, électricité et fluides

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45243300 Roboty budowlane w zakresie opaski brzegowej
45244000 Wodne roboty budowlane
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: FRL04 Bouches-du-Rhône
II.2.4)Opis zamówienia:

ouvrages maritimes, VRD, électricité et fluides

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Valeur technique de l'offre / Waga: 45
Kryterium kosztu - Nazwa: Prix de l'offre / Waga: 35
Kryterium kosztu - Nazwa: Valeur délai / Waga: 20
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

travaux de création de dispositifs de restaurations de la biodiversité et suivi

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45244000 Wodne roboty budowlane
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: FRL04 Bouches-du-Rhône
II.2.4)Opis zamówienia:

travaux de création de dispositifs de restaurations de la biodiversité et suivi

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Valeur technique de l'offre / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Prix de l'offre / Waga: 40
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 189-490527
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 22-3689
Część nr: 1
Nazwa:

dragage du bassin

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
21/02/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: vinci construction maritime et fluvial (mandataire)
Adres pocztowy: 710 chemin du Littoral, Anse de Saumaty
Miejscowość: Marseille
Kod NUTS: FRL04 Bouches-du-Rhône
Kod pocztowy: 13016
Państwo: Francja
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: alzeo environnement ouest (co-traitant)
Adres pocztowy: za la Mottais, 5 rue du Trégor
Miejscowość: Saint-Aubin-du-Cormier
Kod NUTS: FRH03 Ille-et-Vilaine
Kod pocztowy: 35140
Państwo: Francja
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 962 383.60 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 22-3690
Część nr: 2
Nazwa:

ouvrages maritimes, VRD, électricité et fluides

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
21/02/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: spac (mandataire)
Adres pocztowy: zi la Mérindole, CS 70013
Miejscowość: Port-de-Bouc
Kod NUTS: FRL04 Bouches-du-Rhône
Kod pocztowy: 13110
Państwo: Francja
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: trasomar (co-traitant 1)
Adres pocztowy: 18 Quai Antoine 1er
Miejscowość: Monaco
Kod NUTS: FR France
Kod pocztowy: 98000
Państwo: Francja
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: jean NEGRI & Fils (co-traitant 2)
Adres pocztowy: zi le Tonkin, Secteur des Bétonniers
Miejscowość: Fos-sur-Mer
Kod NUTS: FRL04 Bouches-du-Rhône
Kod pocztowy: 13270
Państwo: Francja
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: nova nautic (co-traitant 3)
Adres pocztowy: rue des Bouleaux, ZI le Marais
Miejscowość: Port
Kod NUTS: FR France
Kod pocztowy: 01460
Państwo: Francja
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: ecocean (co-traitant 4)
Adres pocztowy: 1342 avenue de Toulouse
Miejscowość: Montpellier
Kod NUTS: FR France
Kod pocztowy: 34070
Państwo: Francja
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 6 958 486.38 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 22-3691
Część nr: 3
Nazwa:

travaux de création de dispositifs de restaurations de la biodiversité et suivi

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
21/02/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: ecocean
Adres pocztowy: 1342 Avenue de Toulouse
Miejscowość: Montpellier
Kod NUTS: FR France
Kod pocztowy: 34070
Państwo: Francja
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 61 000.00 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

durée : 6 semaines de préparation + 24 semaines de travaux

classification CPV principal :

45252124.3 - travaux de dragage et de pompage

45241100.9 - travaux construction des quais

45243300.5 - travaux construction digues de mer

45244000.9 - ouvrages maritimes

452444100/0 - installations maritimes

pour le lot 2 :

Sous-Traitant 1 : BIOTOPE - zacde la Gueiranne, Allée A. Becquerel, 83340 Le Canet des Maures, Code NUTS Frl05, Montant sous-traité : 12 000.00 euroHt

Sous-Traitant 2 : institut de recherche chorus - 5 rue Gallice, 38100 Grenoble, Code NUTS Frk24, Montant sous-traité : 23 400.00 euroHt

Sous-Traitant 3 : SNEF - 217 avenue Francis Perrin, 13106 Rousset, Code NUTS Frl04, Montabt sous-traité : 88 400.00 euroHt

Service auprès duquel le contrat peut être obtenu ou consulté (dans le respect des secrets protégés par la loi) : Mairie de Marseille - direction Générale Adjointe Maîtriser Nos Moyens - direction de l'achat et de la Commande Publique - 39 bis rue Sainte - 13233 Marseille - cedex 20 - tél : 04 91 55 19 30

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: tribunal administratif de Marseille
Adres pocztowy: 22-24, rue Breteuil
Miejscowość: Marseille Cedex 6
Kod pocztowy: 13281
Państwo: Francja
E-mail: greffe.ta-marseille@juradm.fr
Tel.: +33 491134813
Faks: +33 491811387
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

introduction du recours

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: tribunal administratif de Marseille
Adres pocztowy: 22-24, rue Breteuil
Miejscowość: Marseille Cedex 6
Kod pocztowy: 13281
Państwo: Francja
E-mail: greffe.ta-marseille@juradm.fr
Tel.: +33 491134813
Faks: +33 491811387
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/04/2022