Услуги - 228870-2018

29/05/2018    S100    - - Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-София: Услуги по организирането на срещи и събрания в хотели

2018/S 100-228870

Обявление за поръчка

Услуги

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Патентно ведомство на Република България
000695121
бул. „Г. М. Димитров“ № 52 Б
София
1040
България
Лице за контакт: Ирина Николожа
Телефон: +359 29701468
Електронна поща: inikolova@bpo.bg
Факс: +359 28735258
код NUTS: BG411

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.bpo.bg

Адрес на профила на купувача: http://www.bpo.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=694&Itemid=420

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://www.bpo.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=694&Itemid=420
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Повишаване на информираността на гражданите и бизнеса като потребители на услуги оказвани от Патентно ведомство“ с четири обособени позиции:

II.1.2)Основен CPV код
55120000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Предмет на обществената поръчка: „Повишаване на информираността на гражданите и бизнеса като потребители на услуги оказвани от Патентно ведомство“ с четири обособени позиции:

Обособена позиция № 1: „Организиране на конференции, семинари и кръгли маси за бизнеса във връзка с индустриалната собственост“;

Обособена позиция № 2: „Създаване на образователни видеоклипове относно обектите на индустриална собственост“;

Обособена позиция № 3: „Разработване и отпечатване на информационни материали за системата на закрила на обектите на индустриална собственост и във връзка с осъществяване на мерки за информация и комуникация по проект BG16RFOP002-1.004-0002-C01“, запазена на основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП; и

Обособена позиция № 4: „Услуги по осигуряване на информация и комуникация по проект BG16RFOP002-1.004-0002-C01“.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 556 634.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Организиране на конференции, семинари и кръгли маси за бизнеса във връзка с индустриалната собственост“

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
55120000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:

Офиса на изпълнителя, като изготвените в резултат на договорите материали следва да бъдат доставени в сградата на Патентно ведомство на Република България, гр. София, бул. „Г. М. Димитров“ № 52Б.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

„Организиране на конференции, семинари и кръгли маси за бизнеса във връзка с индустриалната собственост“ — в рамките на обособената позиция са включени следните дейности:

Дейност 1: Организиране и провеждане на 2 (два) броя годишни конференции по индустриална собственост — една през 2018 година и една през 2019 година.

Дейност 2: Провеждане на 4 (четири) броя обучителни семинари за системата на закрила на индустриалната собственост — един през 2018 година, два през 2019 година и един през 2020 година.

Дейност 3: Провеждане на 3 (три) броя кръгли маси за обсъждане проблемите на бизнеса, свързани с начините за защита на обектите на индустриалната собственост, процедурите по заявяване на услуги и трудностите, срещани при подготовката на документи — една през 2019 година и две през 2020 година.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Качество на организация на персонала / Тежест: 60 %
Цена - Тежест: 40 %
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 300 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Крайна дата: 26/10/2020
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта: по проект BG16RFOP002-1.004-0002-C01-по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Създаване на образователни видеоклипове относно обектите на индустриална собственост“.

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
79960000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:

Офиса на изпълнителя, като изготвените в резултат на договорите материали следва да бъдат доставени в сградата на Патентно ведомство на Република България, гр. София, бул. „Г. М. Димитров“ № 52Б.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

В рамките на тази обособена позиция се предвижда да бъдат създадени 6 (шест) броя кратки образователни видеоклипове/филми, в които да се предоставя с подходящи изразни средства информация относно процедурите по заявяване на обектите на индустриална собственост (ИС), както и относно услугите свързани с обектите на индустриална собственост, предлагани от Патентното ведомство (ПВ). Създадените клипове ще се използват за популяризиране на дейността на възложителя и за запознаване на възможно най-широк кръг потребители с възможностите и начините за защита на индустриалната собственост, предлагани от ПВ.

Създадените клипове/филми следва да са с продължителност 30 (тридесет) секунди всеки. Създадените клипове следва да са във формат „HD“ или „Full HD“ и да бъдат изготвени и предадени на възложителя във формат и на носители, които да позволяват излъчването им по национални телевизии, местни телевизии, интернет издания и други начини за възпроизвеждане.

Всички авторски права, възникнали при или по повод на изпълнение на дейностите по настоящата обособена позиция стават собственост на Възложителя. Правата на Възложителя върху изготвените видеоклипове и всички техни части, както и на музиката, използвана в тях, включително и изключителното право на ползване обхващат всички видове използване, както е предвидено в ЗАПСП, без никакви ограничения по отношение на срокове и територия, включително но не само: право на ползване, промяна, изменение, възпроизвеждане, публикуване, разпространение, продажба, адаптиране, прехвърляне, представяне, маркетинг, разпореждане по какъвто и да било начин и с каквито и да било средства в най-широк възможен смисъл и по най-широк възможен начин за целия срок на действие и закрила на авторското право, за всички държави, където това право може да бъде признато. Това право на Възложителя е без ограничение по отношение на броя на възпроизвеждането, разпространението или представянето и е валидно за всички държави, езици и начин на опериране.

Изпълнителят по настоящата обособена позиция ще трябва да изпълни услугата на две фази — първата е създаване на концепция и кратка презентация за всеки един филм, която следва да бъде представена на възложителя за одобрение, а втората е същинското създаване на всеки един от филмите и окончателното им предаване на възложителя. Цялата необходима изходна информация, както и лога, емблеми и други графични изображения, които следва да се използват ще бъдат предоставени на изпълнителя в подходящи цифрови формати на електронен носител непосредствено след подписване на договора за изпълнение на поръчката по тази позиция.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Качество на организация на персонала / Тежест: 60 %
Цена - Тежест: 40 %
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 100 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Крайна дата: 26/10/2020
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта: проект BG16RFOP002-1.004-0002-C01-по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Разработване и отпечатване на информационни материали за системата на закрила на обектите на индустриална собственост и във връзка с осъществяване на мерки за информация и комуникация по проект BG16RF

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
22100000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:

Офиса на изпълнителя, като изготвените в резултат на договорите материали следва да бъдат доставени в сградата на Патентно ведомство на Република България, гр. София, бул. „Г. М. Димитров“, № 52 Б.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

„Разработване и отпечатване на информационни материали за системата на закрила на обектите на индустриална собственост и във връзка с осъществяване на мерки за информация и комуникация по проект BG16RFOP002-1.004-0002-C01“, запазена на основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП.

Изготвяне, печат и доставка на 8 (осем) вида информационни брошури с различно текстово съдържание, което се предава от възложителя след подписване на договора.

Изготвяне, печат и доставка на 4 (четири) вида наръчници (подробни информационни материали) с различно текстово съдържание, което се предава от възложителя след подписване на договора.

Изработване, отпечатване и разпространение на 1 брошура/дипляна, съдържаща информация за целите на Оперативната програма, реализираните дейности и постигнатите резултати по проекта, както и приноса на финансиращата институция и на ЕСФ.

Изработените, отпечатани, доставени и разпространени в изпълнение на дейностите по тази обособена позиция печатни материали следва да бъдат напълно съобразени с изискванията на в пълно съответствие на Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация (ЕНБППИК) 2014—2020. Изготвените и доставени в изпълнение на тази обособена позиция материали следва да бъдат доставени на адреса на възложителя и/или в други, посочени от него помещения, в опаковки и с етикети, позволяващи безпроблемното пренасяне, съхранение и разпространение на материалите.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Качество на организация на персонала / Тежест: 60 %
Цена - Тежест: 40 %
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 84 990.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Крайна дата: 26/10/2020
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта: проект BG16RFOP002-1.004-0002-C01-по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020
II.2.14)Допълнителна информация

Обособена позиция № 3: „Разработване и отпечатване на информационни материали за системата на закрила на обектите на индустриална собственост и във връзка с осъществяване на мерки за информация и комуникация по проект BG16RFOP002-1.004-0002-C01“, запазена на основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Услуги по осигуряване на информация и комуникация по проект BG16RFOP002-1.004-0002-C01“

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
55120000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:

Офиса на изпълнителя, като изготвените в резултат на договорите материали следва да бъдат доставени в сградата на Патентно ведомство на Република България, гр. София, бул. „Г. М. Димитров“, № 52 Б.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

В рамките на тази обособена позиция се предвижда да се извърши серия от действия и мерки, които ще се осъществят в пълно съответствие на Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация (ЕНБППИК) 2014—2020, както следва: Организиране и провеждане на 2 (два) броя конференции за минимум 30 участника; Организиране и провеждане на „Информационен ден“ с минимум 30 участници; Разпространение на по 1 прессъобщение в печатна и електронна медия и на интернет страницата на патентното ведомство. Постоянни обяснителни табели с размери не по-малки от 50 х 70 см — 2 броя.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Качество на организация на персонала / Тежест: 60 %
Цена - Тежест: 40 %
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 71 644.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Крайна дата: 26/10/2020
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта: проект BG16RFOP002-1.004-0002-C01-по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участниците в обществената поръчка следва да имат реализиран минимален общ оборот (нетни приходи от продажби) за последните три приключили финансови години (2015, 2016 и 2017) в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, в размер на:

— 300 000,00 (триста хиляди) лева, когато участникът подава оферта само за Обособена позиция № 1;

— 100 000,00 (сто хиляди) лева, когато участникът подава оферта само за Обособена позиция № 2;

— 80 000,00 (осемдесет хиляди) лева, когато участникът подава оферта само за Обособена позиция № 3;

— 70 000,00 (седемдесет хиляди) лева, когато участникът подава оферта само за Обособена позиция № 4;

— 550 000,00 (петстотин и петдесет хиляди) лева, в случай, че участникът подава оферта и за четирите обособени позиции.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

При подаването на офертата, участникът декларира съответствието си с поставеното минимално изискване за икономическо и финансово състояние чрез представяне на Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), изготвен по Образец № 3 от документацията за обществената поръчка.

Обстоятелствата във връзка с поставеното изискване се доказват с документите по чл. 62, ал. 1, т. 3 и т. 4 от ЗОП, а именно: годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква; справка за общия оборот, при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП. В случай че участникът е посочил единен идентификационен код и годишните му финансови отчети са обявени в Търговския регистър, отчетът за приходи и разходи може да не се представя.

Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. Като частен случай на уредената в предходното изречение хипотеза, ако съгласно законодателството на държавата, в която участникът, определен за изпълнител, е установен, крайният срок за изготвяне на годишните финансови отчети не е изтекъл към момента на сключване на договора, той може да представи друг документ, съдържащ обобщената информация за последната финансово приключила година, която обичайно се включва в отчета, например прогнозен счетоводен отчет за приходите и разходите за последната финансово приключила година, или справка със съответното съдържание.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Критерий за подбор относно техническите способности на участниците в процедурата:За Обособена позиция № 1: Участникът следва да е изпълнил през последните 3 год., считано от датата на подаване на офертата, минимум 1дейност, с предмет и обем, идентичен или сходен с този на предмета на обособената позиция. „Дейност, с предмет и обем, сходен с този на предмета на обособената позиция“ по смисъла на ОП № 1 е „дейност, свързана с организиране и провеждане на мероприятие/събитие с не по-малко от 100 участници“. Възложителят ще приема за валидни дейности, с предмет, идентичен или сходен с този на предмета на настоящата обособена позиция, изпълнени от участника, независимо от това дали същите са възложени от един или повече възложители в един или повече договори. За Обособена позиция № 2: Участникът следва да е изпълнил през последните 3 год., считано от датата на подаване на офертата, минимум 1 дейност, с предмет и обем, идентичен или сходен с този на предмета на обособената позиция. „Дейност, с предмет и обем, сходен с този на предмета на обособената позиция“ по смисъла на ОП № 2 е „Изработка на аудиовизуален филм с продължителност не по-малка от 30 секунди“. Възложителят ще приема за валидни дейности, с предмет, идентичен или сходен с този на предмета на настоящата обособена позиция, изпълнени от участника,независимо от това дали същите са възложени от един или повече възложители в един или повече договори. За Обособена позиция № 3: Участникът следва да е изпълнил през последните 3 год., считано от датата на подаване на офертата, минимум 1 дейност, с предмет и обем, идентичен или сходен с този на предмета на обособената позиция. „Дейност, с предмет и обем, сходен с този на предмета на обособената позиция“ по смисъла на ОП № 3 е „подготовка и отпечатване на печатни рекламни и/или информационни материали (брошури и/или дипляни и/или бележници и/или други печатни материали в тираж не по-малко от 4 000 броя). Възложителят ще приема за валидни дейности, с предмет, идентичен или сходен с този на предмета на настоящата обособена позиция, изпълнени от участника, независимо от това дали същите са възложени от един или повече възложители в един или повече договори. За Обособена позиция № 4: Участникът следва да е изпълнил през последните 3 год., считано от датата на подаване на офертата, минимум 1дейност, с предмет и обем, идентичен или сходен с този на предмета на обособената позиция. „Дейност, с предмет и обем, сходен с този на предмета на обособената позиция“ по смисъла на ОП № 4 е „дейност, свързана с организиране и провеждане на мероприятие/събитие с не по-малко от 30 (тридесет) участници, както и подготовка и публикуване на публикация в местно и/или регионално и/или национално и/или интернет издание, както и подготовка, отпечатване и доставка информационни табели и/или плакати и/или постери и/или банери, отпечатани върху винил или върху пластмаса (ПВЦ) — не по-малко от 2 броя)“. Възложителят ще приема за валидни дейности, с предмет, идентичен или сходен с този на предмета на настоящата обособена позиция, изпълнени от участника, независимо от това дали същите са възложени от един или повече възложители в един или повече договори.

За доказване на изискването участникът представя:участникът декларира съответствието си с поставеното минимално изискване за технически способности по т. 2.1 чрез представяне на ЕЕДОП, изготвен по Образец № 3 от документацията за обществената поръчка. Обстоятелствата във връзка с поставеното изискване се доказват с документите по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП: списък на дейностите,които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите,датите и получателите,заедно с доказателство за извършената услуга, при условията на чл. 67,ал. 5 и ал. 6 от ЗОП. Възложителят може да не приеме представено доказателство за технически способности, когато то произтича от лице, което има интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 2, ал. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Критерий за подбор относно професионалните способности на участниците в процедурата: Участникът следва да разполага с екип от експерти, с определена професионална компетентност, съответстваща на спецификата на обществената поръчка по съответната обособена позиция за която подава оферта, пряко ангажирани за изпълнението на съответните дейности от обхвата й, в минимален състав, както следва: За ОП № 1: Ръководител на екипа — 1 брой: Образование и квалификация: Да притежава висше образование, с минимална образователно-квалификационна степен „магистър“ или еквивалентна в област на висше образование „Социални, стопански и правни науки“ (съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 24.6.2002 г.); Общ професионален опит: минимум 5 години опит по специалността; Специфичен опит: опит като ръководител на екип при изпълнението на минимум една услуга по организиране и/или провеждане на публични мероприятия/семинари/обучения/(прес)конференции и/или услуги за реализиране на мерки за публичност (напр.: дискусионни форуми, кръгли маси, конференции, рекламни кампании) или еквивалентно.Ключов експерт „PR и Комуникации“ — 2 броя: Образование и квалификация: Да притежава висше образование, с минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или еквивалентна. Специфичен опит: опит в изпълнението на минимум една услуга, свързана с провеждане на публични мероприятия/семинари/обучения/(прес)конференции и/или услуги за реализиране на мерки за публичност (напр.: дискусионни форуми, кръгли маси, конференции, рекламни кампании) или екв..

За ОП № 2: Ръководител на екипа — 1 брой: Специфичен опит: опит като ръководител на екип и/или продуцент и/или еквивалентно при изпълнението на минимум 1 услуга за изработване на аудиовизуални клипове с продължителност не по-малка от 30 секунди или еквивалентно.Ключов експерт „Режисьор“ — 1 брой: Специфичен опит: опит като режисьор или еквивалентно при изпълнението на минимум 1 услуга за изработване на аудиовизуални клипове с продължителност не по-малка от 30 секунди или еквивалентно. Ключов експерт „Сценарист“ — 1 бр.: Специфичен опит: опит като сценарист или еквивалентно при изпълнението на минимум 1 услуга за изработване на аудиовизуални клипове с продължителност не по-малка от 30 секунди или еквивалентно. Ключов експерт „Компютърна/3Д анимация“ — 1 брой: Специфичен опит: опит като експерт по компютърна анимация или еквивалентно при изпълнението на минимум 1 услуга за изработване на аудиовизуални клипове с продължителност не по-малка от 30 секунди или еквивалентно. За ОП № 3: Ръководител на екипа — 1 брой: Образование и квалификация: да притежава висше образование, с минимална образователно-квалификационна степен „магистър“ или еквивалентна в област на висше образование „Социални,стопански и правни науки“ (съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 24.6.2002 г.); Общ професионален опит: минимум 5 години опит по специалността;Специфичен опит: опит като ръководител на екип при изпълнението на минимум една дейност за реализиране на мерки за публичност (изработване, дизайн и разпечатване на рекламни, информационни и промоционални материали) или еквивалентно.Ключов експерт„Дизайн и предпечатна подготовка“ – 2броя:Образование и квалификация: Да притежава висше образование, с минимална образователно-квалификационна степен „магистър” или еквивалентна образователна степен по някоя от следните специалности „Графичен дизайн“, „Пространствен дизайн“ „Рекламен дизайн“ или в област на висше образование „Технически или естествени науки“, (съгл.ласификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС№ 125 от 24.06.2002 г.);Общ професионален опит:минимум 3 год. професионален опит по специалността;Специфичен опит:опит в изпълнението на минимум1 услуга,свързана с графичен/пространствен/ рекламен дизайн или екв. и/или изработване на рекламни/печатни материали. Прод. в Раздел VI.3.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към социална и професионална интеграция на лица с увреждания или лица в неравностойно положение
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Допускат се участници, за които не са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т.1 и т. 5 от ЗОП и отговарят на всчики предварително обявени от Възложителя услочия и на изискванията на чл. 36, ал. 1 от ЗМИП и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС.

Гаранцията за изпълнение на договора се представя от участника, определен за изпълнител на обществената поръчка, при подписване на договора за нейното изпълнение, в размер на 2 % (две на сто) от стойността на договора.Гаранцията за изпълнение се представя под формата на:банкова гаранция в оригинал, или парична сума (платежно нареждане в копие), или застраховка (оригинал на полица), която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.Ако гаранцията за изпълнение на договора се представя под формата на парична сума, тя се превежда по сметката на ПВ: IBAN BG81 BNBG 9661 3300 1709 01, BIC – BNBGBGSD, Обслужваща банка: БНБ, Централно управление.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 02/07/2018
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: 30/09/2018
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 03/07/2018
Местно време: 10:00
Място:

Гр. София, бул. Г. М. Димитров № 52 Б -етаж 1 -Приемна.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Получените оферти за участие се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

За Обособена позиция № 4: Ръководител на екипа — 1 (един) брой: Образование и квалификация: Да притежава висше образование, с минимална образователно-квалификационна степен „магистър“ или еквивалентна в област на висше образование „Социални, стопански и правни науки“ или еквивалентно, (съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 24.6.2002 г.); Общ професионален опит: минимум 5 години опит по специалността; Специфичен опит: опит като ръководител на екип при изпълнението на минимум една услуга по организиране и/или провеждане на публични мероприятия/семинари/обучения/(прес)конференции и/или услуги за реализиране на мерки за публичност (напр.: дискусионни форуми, кръгли маси, конференции, рекламни кампании) или еквивалентно. Ключов експерт „PR и Комуникации“ — 1 (един) брой: Образование и квалификация: Да притежава висше образование, с минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или еквивалентна. Специфичен опит: опит в изпълнението на минимум една услуга, свързана с провеждане на публични мероприятия/семинари/обучения/(прес)конференции и/или услуги за реализиране на мерки за публичност (напр.: дискусионни форуми, кръгли маси, конференции, рекламни кампании) или еквивалентно.

Забележка: Едно физическо лице може да изпълнява функциите на повече от един експерт, ако отговаря на изискванията за всяка от позициите, за които е предложено. Едно лице не може да бъде предложено за повече от две експертни позиции.

По своя преценка участникът може да предложи и допълнителни експерти, чиято функция е подпомагането на ключовите при осъществяване на дейностите от предмета на поръчката. Участникът, който бъде определен за изпълнител на настоящата обществена поръчка, няма право да сменя лицата, посочени в офертата му като ключови експерти, без предварително писмено съгласие на Възложителя.

За доказване на изискването участникът представя:

При подаването на офертата, участникът декларира съответствието си с поставените минимални изисквания в т. 2 за професионални способности чрез представянето на Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), изготвен по Образец № 3 от документацията за обществената поръчка.Обстоятелствата във връзка с поставеното изискване се доказват с документите по чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП, а именно: списък на експертите, които ще изпълняват поръчката по съответната обособена позиция, в който е посочена професионалната компетентност на лицата, при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП.

Обособена позиция № 3 „Разработване и отпечатване на информационни материали за системата на закрила на обектите на индустриална собственост и във връзка с осъществяване на мерки за информация и комуникация по проект BG16RFOP002-1.004-0002-C01“, запазена на основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197 от ЗОП, а именно: Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срок по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
28/05/2018