Supplies - 228892-2020

18/05/2020    S96    Supplies - Contract notice - Open procedure 

Poland-Częstochowa: Antiseptics and disinfectants

2020/S 096-228892

Contract notice

Supplies

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny
Postal address: ul. Bialska 104/118
Town: Częstochowa
NUTS code: PL224
Postal code: 42-200
Country: Poland
Contact person: Bożena Klimas
E-mail: bozena.klimas@szpitalparkitka.com.pl
Telephone: +48 343673674
Fax: +48 343673674

Internet address(es):

Main address: www.szpitalparkitka.com.pl

Address of the buyer profile: www.szpitalparkitka.com.pl

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.szpitalparkitka.com.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://szpitalparkitka.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa środków do dezynfekcji

Reference number: DEZ.26.038.2020
II.1.2)Main CPV code
33631600
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa środków do dezynfekcji dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie. Przedmiot Zamówienia opisano szczegółowo w ilościach i asortymencie w formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Pod pojęciem oferty częściowej rozumie się pojedyncze części ustalone w Załączniku nr 2 do SIWZ. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną część lub na cały przedmiot zamówienia.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Część nr 1

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL224
Main site or place of performance:

Loco magazyn apteki Zamawiającego, ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa, POLSKA.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiot zamówienia został opisany szczegółowo w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Cost criterion - Name: Cena brutto / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 40
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Część nr 2

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL224
Main site or place of performance:

Loco magazyn apteki Zamawiającego, ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa, POLSKA.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiot zamówienia został opisany szczegółowo w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Cost criterion - Name: Cena brutto / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 40
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Część nr 3

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL224
Main site or place of performance:

Loco magazyn apteki Zamawiającego, ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa, POLSKA.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiot zamówienia został opisany szczegółowo w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Cost criterion - Name: Cena brutto / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 40
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Część nr 4

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL224
Main site or place of performance:

Loco magazyn apteki Zamawiającego, ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa, POLSKA.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiot zamówienia został opisany szczegółowo w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Cost criterion - Name: Cena brutto / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 40
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Część nr 5

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL224
Main site or place of performance:

Loco magazyn apteki Zamawiającego, ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa, POLSKA.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiot zamówienia został opisany szczegółowo w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Cost criterion - Name: Cena brutto / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 40
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu – brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz 24 ust. 5 pkt 1) i 8) uPZP zostanie wstępnie zweryfikowany na podstawie przedłożonego wraz z ofertą JEDZ – Zał. 6 SIWZ;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży koncesję lub zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego na obrót środkami farmaceutycznymi dopuszczonymi do obrotu, zgodnie z ustawą z dn. 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 186) oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie – jeżeli dotyczy. W przypadku, gdy na prowadzenie działalności nie jest wymagana koncesja lub zezwolenie, należy dołączyć stosowne oświadczenie.

b) sytuacji ekonomicznej i finansowej;

c) zdolności technicznej i zawodowej;

Zamawiający w pkt 1. 2) b), c) nie stawia warunków udziału w postępowaniu, których spełnienie należałoby przedstawić w sposób szczególny.

3) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, brak istnienia podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu musi być wykazany wobec każdego z Wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnianie warunku dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej może wykazać jeden z Wykonawców, który będzie realizował zamówienie.

2. Zamawiający wykluczy z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę:

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie (...);

2) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne (...).

3. W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz 24 ust. 5 pkt 1) i 8) uPzp, wraz z ofertą należy złożyć aktualny na dzień składania oferty JEDZ:

1) JEDZ należy złożyć w postaci elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej razem z ofertą, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

2) wzór JEDZ – Zał. 6 SIWZ;

3) zgodnie z art. 25a ust. 6 uPzp – w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających o zamówienie. Dokument ten musi potwierdzić spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia;

4) Zamawiający w oparciu o przepisy art. 25a ust. 5 uPzp nie żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składał JEDZ dotyczący podwykonawców.

4. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt.23 uPzp, stosownie do art. 24 ust. 11 uPzp, Wykonawca przekaże Zamawiającemu za pośrednictwem platformy zakupowej oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;

5. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w przedmiotowym postępowaniu, na wezwanie złoży za pośrednictwem platformy zakupowej:

1) w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia;

a) informację z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 uPzp (...);

b) zaświadczenie właściwego naczelnika US potwierdzającego (...);

c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS (...);

d) odpis z właściwego rejestru lub CEIDG jeżeli (...);

e) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu (...);

c.d.sekcja VI. 3

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu, których spełnienie należałoby przedstawić w sposób szczególny.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu, których spełnienie należałoby przedstawić w sposób szczególny.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Warunki realizacji umowy, zmiany i ich charakter określono we wzorze umowy stanowiącym Załącznik do SIWZ.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 02/06/2020
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 02/06/2020
Local time: 09:30
Place:

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie Zamawiającego, ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa, POLSKA, pawilon D, II piętro, pokój nr 3.29

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

c.d. sekcji ..

f) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

g) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych (...).

Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, musi być wykazany wobec każdego z Wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

2) w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone w SIWZ:

a) koncesję lub zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego na obrót środkami farmaceutycznymi dopuszczonymi do obrotu, zgodnie z ustawą z dn. 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 499) oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie – jeżeli dotyczy. W przypadku gdy na prowadzenie działalności nie jest wymagana koncesja lub zezwolenie, należy dołączyć stosowne oświadczenie;

b) oświadczenie (oryginał), wg Zał. 3 SIWZ;

c) aktualne dokumenty wymagane przez polskie prawo (...);

d) karty katalogowe (...);

e) próbki oferowanego asortymentu (...).

6. Dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

7. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w SIWZ:

a) rozdz. VII ust.1, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego;

b) rozdz. VII ust. 2 i ust. 3, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.

8. Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie za pośrednictwem platformy zakupowej:

1) formularz ofertowy stanowiący Zał. 1 SIWZ (...);

2) formularz asort.-cen. – Zał. 2 SIWZ (...);

3) pełnomocnictwo (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie, w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionego przez osoby do tego upoważnione), w przypadku:

a) gdy Wykonawca dokonuje jakichkolwiek czynności w postępowaniu przez osobę, której uprawnienie do dokonania tych czynności nie wynika z ustawy lub wpisu do rejestru przedsiębiorców (np. podpisanie i złożenie oferty lub innych oświadczeń w imieniu i na rzecz Wykonawcy, poświadczanie za zgodność z oryginałem kopii dokumentów);

b) Wykonawców występujących wspólnie(konsorcjum/spółka cywilna):

— podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników (treść pełnomocnictwa winna wskazywać pełnomocnika oraz potwierdzać jego umocowanie do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu lub do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia w ich imieniu umowy; wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem).

4) dowód wpłaty wadium, o którym mowa w rozdz. VIII;

5) JEDZ, o którym mowa w rozdz. VII ust. 1.

9. Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Kwota wadium w przypadku składania oferty na całość zamówienia wynosi 2 410,00 PLN. Wadium na poszczególne części określa rozdz VIII SIWZ.

10. Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, składa dokumenty zgodnie z rozdz. VII pkt 7–10 SIWZ.

11. Treść klauzuli RODO oraz informacje dotyczące MPP zawiera SIWZ dostępna na platformie pod adresem https://szpitalparkitka.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17 A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17 A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych – „Środki ochrony prawnej”.

W odniesieniu do odwołań zastosowanie mają także następujące przepisy wykonawcze do ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.:

a) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz.U. 2018 r. poz. 1092);

b) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz.U. z 2018 r., poz. 972).

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17 A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.5)Date of dispatch of this notice:
14/05/2020