Услуги - 228942-2018

29/05/2018    S100

България-София: Услуги по техническо обслужване и ремонт на леки автомобили

2018/S 100-228942

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Агенция „Митници“
Национален регистрационен номер: 000627597
Пощенски адрес: ул. „Г. С. Раковски“ № 47
Град: София
код NUTS: BG411 Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1202
Държава: България
Лице за контакт: Антоанета Спасова
Електронна поща: Antoaneta.Spasova@customs.bg
Телефон: +359 298594037
Факс: +359 298594060
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.customs.bg
Адрес на профила на купувача: http://customs.bg/bg/page/357
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Друга дейност: митническа дейност

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилния парк на Агенция „Митници“

II.1.2)Основен CPV код
50112000 Услуги по техническо обслужване и ремонт на леки автомобили
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Предмет на възлагане с настоящата поръчка е извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилния парк на Агенция „Митници“ със седем обособени позиции, както следва:

— обособена позиция № 1: „Извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилния парк на Митница Лом в гр. Лом“,

— обособена позиция № 2: „Извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилния парк на Митница Лом в гр. Видин“,

— обособена позиция № 3: „Извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилния парк на Митница Русе“,

— обособена позиция № 4: „Извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилния парк на Митница Югозападна в гр. Петрич“,

— обособена позиция № 5: „Извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилния парк на Митница Варна в гр. Варна“,

— обособена позиция № 6: „Извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилния парк на Митница Варна в гр. Добрич“,

— обособена позиция № 7: „Извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилния парк на Митница Варна в гр. Шумен“.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 0.02 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилния парк на Митница Варна в гр. Добрич“

Обособена позиция №: 6
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
50112000 Услуги по техническо обслужване и ремонт на леки автомобили
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG332 Dobrich
Основно място на изпълнение:

гр. Добрич.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на поръчката обхваща техническо обслужване, текущ и основен ремонт на служ. автомобили, вкл. доставка и/или подмяна на резервни авточасти, възли, детайли, материали, принадлежности, консумативи на МПС, необходими за експлоатационното им поддържане, както и извършване на периодични техн. прегледи.

Участникът, избран за изпълнител, следва да има готовност за извънгаранционно обслужване и ремонт и на други автомобили в зависимост от вътрешно преразпределяне в структурата на агенцията при спазване условията на договора и начина на ценообразуване на извършваните дейности.

Автомобилите, подлежащи на извънгаранционна поддръжка и ремонт, включени в обособената позиция, са следните марки и модели: Форд Фокус, Фолксваген Голф 4, Грейт Уол Стийд 5.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилния парк на Митница Варна в гр. Шумен“

Обособена позиция №: 7
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
50112000 Услуги по техническо обслужване и ремонт на леки автомобили
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG333 Shumen
Основно място на изпълнение:

гр. Шумен.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на поръчката обхваща техническо обслужване, текущ и основен ремонт на служ. автомобили, вкл. доставка и/или подмяна на резервни авточасти, възли, детайли, материали, принадлежности, консумативи на МПС, необходими за експлоатационното им поддържане, както и извършване на периодични техн. прегледи.

Участникът, избран за изпълнител, следва да има готовност за извънгаранционно обслужване и ремонт и на други автомобили в зависимост от вътрешно преразпределяне в структурата на агенцията при спазване условията на договора и начина на ценообразуване на извършваните дейности.

Автомобилите, подлежащи на извънгаранционна поддръжка и ремонт, включени в обособената позиция, са следните марки и модели: Форд Фокус, Грейт Уол Стийд 5.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2017/S 201-413807
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 32-145118
Обособена позиция №: 6
Наименование:

„Извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилния парк на Митница Варна в гр. Добрич“

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
22/05/2018
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 2
Брой на офертите, постъпили от МСП: 2
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Гранд Мобил“ ООД
Национален регистрационен номер: 202147353
Пощенски адрес: район „Одесос“, жк „Победа“ № 8, вх. А, ет. 3, ап. 27
Град: Варна
код NUTS: BG331 Varna
Пощенски код: 9000
Държава: България
Електронна поща: office@grand-mobil.com
Телефон: +359 52960490
Факс: +359 52960490
Интернет адрес: http://grand-mobil.com/
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 10 364.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 0.01 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 32-145125
Обособена позиция №: 7
Наименование:

„Извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилния парк на Митница Варна в гр. Шумен“

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
22/05/2018
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Гранд Мобил“ ООД
Национален регистрационен номер: 202147353
Пощенски адрес: район „Одесос“, жк „Победа“ № 8, вх. А, ет. 3, ап. 27
Град: Варна
код NUTS: BG331 Varna
Пощенски код: 9000
Държава: България
Електронна поща: office@grand-mobil.com
Телефон: +359 52960490
Факс: +359 52960490
Интернет адрес: http://grand-mobil.com/
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 3 454.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 0.01 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

Сключените договори не съдържат общи стойности. Възложителят заплаща цена за резервни части и консумативи, цена за труд и цена на услугите съгласно ценовите предложения на изпълнителя по съответните обособени позиции. С цел валидиране на обявлението в т. II.1.7 „Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)“ е посочена стойност 0,02, а в т. V.2.4 „Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)“ за двете обособени позиции са посочени стойности в размер на 0,01 BGN без ДДС.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно разпоредбата на чл. 197, ал. 1 от ЗОП договорите не се обжалват.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
25/05/2018