Dostawy - 228959-2020

18/05/2020    S96

Polska-Nowy Sącz: Sprzęt dydaktyczny

2020/S 096-228959

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Nowy Sącz – Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości
Krajowy numer identyfikacyjny: 734-350-70-21
Adres pocztowy: ul. Wyspiańskiego 13
Miejscowość: Nowy Sącz
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Kod pocztowy: 33-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Trystuła
E-mail: sekretariat@inkubator.nowysacz.pl
Tel.: +48 575066009

Adresy internetowe:

Główny adres: https://bip.malopolska.pl/inkubatorns,m,332665,przetargi-od-2020.html

Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/inkubator_nowysacz

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/inkubator_nowysacz
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/inkubator_nowysacz
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka samorządu terytorialnego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup, dostawa i montaż wyposażenia do pracowni na potrzeby realizacji projektu „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym”

II.1.2)Główny kod CPV
39162110 Sprzęt dydaktyczny
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż wyposażenia do pracowni na potrzeby realizacji projektu „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020, 10 oś priorytetowa „Wiedza i kompetencje”, działanie 10.2 „Rozwój kształcenia zawodowego”, poddziałanie 10.2.2 „Kształcenie zawodowe uczniów – SPR”.

Przedmiot zamówienia został podzielony na szesnaście części (pakietów).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup, dostawa i montaż sprzętu komputerowego i elektronicznego na potrzeby realizacji projektu – ZSEM

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
48820000 Serwery
31682500 Awaryjny sprzęt elektryczny
48310000 Pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów
38653400 Ekrany projekcyjne
38652100 Projektory
32324600 Telewizory cyfrowe
30237230 Pamięci
39162110 Sprzęt dydaktyczny
30213100 Komputery przenośne
30237270 Torby na komputery przenośne
30237410 Myszka komputerowa
42962000 Urządzenia drukujące i graficzne
30213300 Komputer biurkowy
30237460 Klawiatury komputerowe
44300000 Kabel, drut i podobne wyroby
30231300 Monitory ekranowe
30234500 Pamięci do przechowywania danych
30230000 Sprzęt związany z komputerami
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
32581100 Kabel do transmisji danych
32322000 Urządzenia multimedialne
30237280 Akcesoria zasilające
32342412 Głośniki
48190000 Pakiety oprogramowania edukacyjnego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych, ul. Limanowskiego 4, Polska

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1.1 do niniejszej specyfikacji, dostępny na (https://www.platformazakupowa.pl/pn/inkubator_nowysacz)

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 14/08/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Nr umowy: RPMP.10.02.02-12-0042/19. Nazwa beneficjenta: Miasto Nowy Sącz – Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości. Tytuł projektu „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup, dostawa i montaż sprzętu komputerowego i elektronicznego na potrzeby realizacji projektu – ZS4

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
30232110 Drukarki laserowe
48820000 Serwery
31682500 Awaryjny sprzęt elektryczny
38653400 Ekrany projekcyjne
38652100 Projektory
30237230 Pamięci
39162110 Sprzęt dydaktyczny
30213100 Komputery przenośne
30237270 Torby na komputery przenośne
30237410 Myszka komputerowa
42962000 Urządzenia drukujące i graficzne
30121430 Cyfrowe urządzenia powielające
30213300 Komputer biurkowy
30237460 Klawiatury komputerowe
44300000 Kabel, drut i podobne wyroby
30231300 Monitory ekranowe
30231320 Monitory dotykowe
30234500 Pamięci do przechowywania danych
30230000 Sprzęt związany z komputerami
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
32581100 Kabel do transmisji danych
32322000 Urządzenia multimedialne
30237280 Akcesoria zasilające
38520000 Skanery
32342412 Głośniki
39162100 Pomoce dydaktyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zespół Szkół nr 4, ul. Kochanowskiego 9, 33-300 Nowy Sącz, województwo małopolskie, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1.2 do niniejszej specyfikacji, dostępny na (https://www.platformazakupowa.pl/pn/inkubator_nowysacz)

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 14/08/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Nr umowy: RPMP.10.02.02-12-0042/19. Nazwa beneficjenta: Miasto Nowy Sącz – Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości. Tytuł projektu „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup, dostawa i montaż sprzętu komputerowego i elektronicznego na potrzeby realizacji projektu – CKZ

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
31682500 Awaryjny sprzęt elektryczny
38652100 Projektory
32324600 Telewizory cyfrowe
30237230 Pamięci
39162110 Sprzęt dydaktyczny
30213100 Komputery przenośne
30237270 Torby na komputery przenośne
30237410 Myszka komputerowa
42962000 Urządzenia drukujące i graficzne
30121430 Cyfrowe urządzenia powielające
30213300 Komputer biurkowy
30237460 Klawiatury komputerowe
44300000 Kabel, drut i podobne wyroby
30231300 Monitory ekranowe
30231320 Monitory dotykowe
30234500 Pamięci do przechowywania danych
30230000 Sprzęt związany z komputerami
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
32581100 Kabel do transmisji danych
32322000 Urządzenia multimedialne
30237280 Akcesoria zasilające
30232140 Plotery
38520000 Skanery
30195913 Sztalugi flipchart
32342412 Głośniki
39162100 Pomoce dydaktyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Zamenhofa 1, 33-300 Nowy Sącz, województwo małopolskie, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1.3 do niniejszej specyfikacji, dostępny na (https://www.platformazakupowa.pl/pn/inkubator_nowysacz)

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 14/08/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Nr umowy: RPMP.10.02.02-12-0042/19. Nazwa beneficjenta: Miasto Nowy Sącz – Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości. Tytuł projektu „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup, dostawa i montaż sprzętu komputerowego i elektronicznego na potrzeby realizacji projektu – Biuro NIP

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42962000 Urządzenia drukujące i graficzne
30121430 Cyfrowe urządzenia powielające
38520000 Skanery
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Wyspiańskiego 13, 33-300 Nowy Sącz, województwo małopolskie, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1.4 do niniejszej specyfikacji dostępny na (https://www.platformazakupowa.pl/pn/inkubator_nowysacz).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 14/08/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Nr umowy: RPMP.10.02.02-12-0042/19. Nazwa beneficjenta: Miasto Nowy Sącz – Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości. Tytuł projektu „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup, dostawa i montaż wyposażenia pracowni elektronicznej w CKZ Oddział ZS4 na potrzeby realizacji projektu

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39162110 Sprzęt dydaktyczny
42660000 Narzędzia do lutowania na miękko, lutowania na twardo, obróbki powierzchni oraz maszyny i urządzenia do natryskiwania na gorąco
44510000 Narzędzia
38342000 Oscyloskopy
44300000 Kabel, drut i podobne wyroby
31700000 Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
30237280 Akcesoria zasilające
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zespół Szkół nr 4, ul. Kochanowskiego 9, 33-300 Nowy Sącz, województwo małopolskie, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1.5 do niniejszej specyfikacji dostępny na (https://www.platformazakupowa.pl/pn/inkubator_nowysacz).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 14/08/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Nr umowy: RPMP.10.02.02-12-0042/19. Nazwa beneficjenta: Miasto Nowy Sącz – Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości. Tytuł projektu „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup, dostawa i montaż wyposażenia pracowni elektronicznej PE1 CKZ Oddział ZSEM na potrzeby realizacji projektu

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39162110 Sprzęt dydaktyczny
44300000 Kabel, drut i podobne wyroby
31711500 Części podzespołów elektronicznych
31224100 Wtyki i gniazda
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych, ul. Limanowskiego 4, 33-300 Nowy Sącz, województwo małopolskie, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1.6 do niniejszej specyfikacji dostępny na (https://www.platformazakupowa.pl/pn/inkubator_nowysacz).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 14/08/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Nr umowy: RPMP.10.02.02-12-0042/19. Nazwa beneficjenta: Miasto Nowy Sącz – Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości. Tytuł projektu „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup, dostawa i montaż wyposażenia pracowni elektronicznej PE2 CKZ Oddział ZSEM na potrzeby realizacji projektu

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39162110 Sprzęt dydaktyczny
31712100 Maszyny i aparatura mikroelektroniczna
31600000 Sprzęt i aparatura elektryczna
35125100 Czujniki
31100000 Elektryczne silniki, generatory i transformatory
38410000 Przyrządy pomiarowe
31700000 Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
38651600 Kamery cyfrowe
31500000 Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
31221000 Przełączniki elektryczne
31711500 Części podzespołów elektronicznych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych, ul. Limanowskiego 4, 33-300 Nowy Sącz, województwo małopolskie, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1.7 do niniejszej specyfikacji dostępny na (https://www.platformazakupowa.pl/pn/inkubator_nowysacz).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 14/08/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Nr umowy: RPMP.10.02.02-12-0042/19. Nazwa beneficjenta: Miasto Nowy Sącz – Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości. Tytuł projektu „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup, dostawa i montaż wyposażenia pracowni systemów teletransmisyjnych (8) CKZ Oddział ZSEM na potrzeby realizacji projektu

Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39162110 Sprzęt dydaktyczny
32000000 Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32551000 Kable telefoniczne i podobny sprzęt
32562200 Światłowodowe kable telekomunikacyjne
38621000 Aparatura światłowodowa
32422000 Elementy składowe sieci
44510000 Narzędzia
31224100 Wtyki i gniazda
32413100 Rutery sieciowe
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
32550000 Sprzęt telefoniczny
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych, ul. Limanowskiego 4, 33-300 Nowy Sącz, województwo małopolskie, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1.8 do niniejszej specyfikacji dostępny na (https://www.platformazakupowa.pl/pn/inkubator_nowysacz).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 14/08/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Nr umowy: RPMP.10.02.02-12-0042/19. Nazwa beneficjenta: Miasto Nowy Sącz – Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości. Tytuł projektu „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup, dostawa i montaż wyposażenia pracowni programistycznej (14) CKZ Oddział ZSEM na potrzeby realizacji projektu

Część nr: 9
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39162110 Sprzęt dydaktyczny
31600000 Sprzęt i aparatura elektryczna
44300000 Kabel, drut i podobne wyroby
44322100 Kanały kablowe
31211310 Wyłączniki
32422000 Elementy składowe sieci
39141300 Szafy
32420000 Urządzenia sieciowe
32342420 Studyjne konsole mikserskie
32342410 Sprzęt dźwiękowy
32343000 Wzmacniacze
32341000 Mikrofony
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych, ul. Limanowskiego 4, 33-300 Nowy Sącz, województwo małopolskie, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1.9 do niniejszej specyfikacji dostępny na (https://www.platformazakupowa.pl/pn/inkubator_nowysacz).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 14/08/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Nr umowy: RPMP.10.02.02-12-0042/19. Nazwa beneficjenta: Miasto Nowy Sącz – Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości. Tytuł projektu „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup, dostawa i montaż wyposażenia pracowni eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych – CKZ na potrzeby realizacji projektu

Część nr: 10
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31520000 Lampy i oprawy oświetleniowe
31510000 Żarówki elektryczne
32331100 Adaptery
44163240 Łączniki do przewodów rurowych
44532000 Łączniki bez gwintu
31224000 Podłączenia i elementy stykowe
42141800 Złącza uniwersalne
44322200 Złącza kablowe
44321000 Kabel
39162110 Sprzęt dydaktyczny
42111000 Silniki
34999400 Modele w skali
30233190 Kontroler dysku
34990000 Sprzęt kontrolny, bezpieczeństwa, sygnalizacyjny i oświetleniowy
35125100 Czujniki
44191400 Płyta pilśniowa
44192000 Inne różne materiały budowlane
42417200 Przenośniki
42132130 Pneumatyczne siłowniki zaworowe
31224100 Wtyki i gniazda
30237440 Manipulatory kulowe
31682410 Napowietrzne prowadnice kabli
44512200 Szczypce
44512210 Obcęgi
44512900 Końcówki wierteł, końcówki śrubokrętów i inne akcesoria
44512800 Śrubokręty
44512400 Nożyce do cięcia drutu
39240000 Wyroby nożownicze
39241100 Noże
44511000 Narzędzia ręczne
44510000 Narzędzia
44512000 Różne narzędzia ręczne
38410000 Przyrządy pomiarowe
38341320 Woltomierze
38341310 Amperomierze
38561100 Prędkościomierze do pojazdów mechanicznych
38412000 Termometry
42123000 Sprężarki
37500000 Gry i zabawki, wyposażenie parków zabaw
31731100 Moduły
31155000 Falowniki
31214130 Wyłączniki bezpieczeństwa
38436720 Konwertery do rozdrabniaczy ultradźwiękowych
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48219000 Pakiety oprogramowania do różnych operacji sieciowych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Zamenhofa 1, 33-300 Nowy Sącz, województwo małopolskie, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1.10 do niniejszej specyfikacji dostępny na (https://www.platformazakupowa.pl/pn/inkubator_nowysacz).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 14/08/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Nr umowy: RPMP.10.02.02-12-0042/19. Nazwa beneficjenta: Miasto Nowy Sącz – Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości. Tytuł projektu „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup, dostawa i montaż wyposażenia pracowni montażu i eksploatacji maszyn oraz urządzeń elektrycznych – CKZ na potrzeby realizacji projektu

Część nr: 11
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31170000 Transformatory
31214100 Przełączniki
38410000 Przyrządy pomiarowe
44511000 Narzędzia ręczne
44510000 Narzędzia
44512000 Różne narzędzia ręczne
38552000 Mierniki elektroniczne
44512400 Nożyce do cięcia drutu
39240000 Wyroby nożownicze
39241100 Noże
31711110 Przekaźniki
31221600 Przekaźniki czasowe
44164200 Przewody rurowe
42111000 Silniki
31110000 Silniki elektryczne
42660000 Narzędzia do lutowania na miękko, lutowania na twardo, obróbki powierzchni oraz maszyny i urządzenia do natryskiwania na gorąco
48961000 Sterowniki Ethernet
48960000 Pakiety oprogramowania do sterowników systemowych
44512200 Szczypce
38341320 Woltomierze
35121900 Detektory radarowe
31211310 Wyłączniki
35125100 Czujniki
44163240 Łączniki do przewodów rurowych
44532000 Łączniki bez gwintu
39162110 Sprzęt dydaktyczny
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Zamenhofa 1, 33-300 Nowy Sącz, województwo małopolskie, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1.11 do niniejszej specyfikacji dostępny na (https://www.platformazakupowa.pl/pn/inkubator_nowysacz).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 14/08/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Nr umowy: RPMP.10.02.02-12-0042/19. Nazwa beneficjenta: Miasto Nowy Sącz – Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości. Tytuł projektu „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup, dostawa i montaż wyposażenia pracowni instalacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych – CKZ na potrzeby realizacji projektu

Część nr: 12
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44511000 Narzędzia ręczne
44510000 Narzędzia
44512000 Różne narzędzia ręczne
44512300 Młotki
35121700 Systemy alarmowe
35125100 Czujniki
45312100 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych
31625000 Alarmy przeciwpożarowe
44190000 Różne materiały budowlane
48961000 Sterowniki Ethernet
32551200 Centrale telefoniczne
30237240 Kamera internetowa
34999400 Modele w skali
42994220 Przybory do laminowania
24950000 Specjalistyczne produkty chemiczne
44512400 Nożyce do cięcia drutu
39240000 Wyroby nożownicze
44321000 Kabel
44164200 Przewody rurowe
42660000 Narzędzia do lutowania na miękko, lutowania na twardo, obróbki powierzchni oraz maszyny i urządzenia do natryskiwania na gorąco
33141641 Sondy
48960000 Pakiety oprogramowania do sterowników systemowych
38410000 Przyrządy pomiarowe
39513000 Bielizna stołowa
35113480 Ochronne opaski na nadgarstki
31600000 Sprzęt i aparatura elektryczna
24100000 Gazy
39241130 Noże specjalistyczne
44512200 Szczypce
42664000 Urządzenia topnikowe
24952000 Pasty modelarskie
38342000 Oscyloskopy
31120000 Generatory
38436720 Konwertery do rozdrabniaczy ultradźwiękowych
32343000 Wzmacniacze
31644000 Różne rejestratory danych
42997300 Roboty przemysłowe
31731100 Moduły
31430000 Akumulatory elektryczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Zamenhofa 1, 33-300 Nowy Sącz, województwo małopolskie, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1.12 do niniejszej specyfikacji dostępny na (https://www.platformazakupowa.pl/pn/inkubator_nowysacz).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 14/08/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Nr umowy: RPMP.10.02.02-12-0042/19. Nazwa beneficjenta: Miasto Nowy Sącz – Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości. Tytuł projektu „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup, dostawa i montaż wyposażenia pracowni urządzeń techniki komputerowej – CKZ na potrzeby realizacji projektu

Część nr: 13
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48900000 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
44190000 Różne materiały budowlane
44192100 Pianka z PCV
19500000 Guma i tworzywa sztuczne
44191200 Drewno laminatowe
39162110 Sprzęt dydaktyczny
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2 MAKROREGION POŁUDNIOWY
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Zamenhofa 1, 33-300 Nowy Sącz, województwo małopolskie, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1.13 do niniejszej specyfikacji dostępny na (https://www.platformazakupowa.pl/pn/inkubator_nowysacz).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 14/08/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Nr umowy: RPMP.10.02.02-12-0042/19. Nazwa beneficjenta: Miasto Nowy Sącz – Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości. Tytuł projektu „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup, dostawa i montaż wyposażenia pracowni dostępowych urządzeń teleinformatycznych – CKZ na potrzeby realizacji projektu

Część nr: 14
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32000000 Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32550000 Sprzęt telefoniczny
32551200 Centrale telefoniczne
30237135 Karty sieciowe
31712111 Karty telefoniczne
32552160 Telefony dla słabosłyszących
32552100 Zestawy do aparatów telefonicznych
32551300 Telefoniczne zestawy słuchawkowe
39241130 Noże specjalistyczne
44510000 Narzędzia
32552000 Aparatura elektryczna do telefonii napowietrznej lub telegrafii
32552600 Domofony
38436720 Konwertery do rozdrabniaczy ultradźwiękowych
31224100 Wtyki i gniazda
44164200 Przewody rurowe
39241200 Nożyczki
43800000 Urządzenia warsztatowe
43300000 Maszyny i sprzęt budowlany
44512800 Śrubokręty
44512200 Szczypce
44512900 Końcówki wierteł, końcówki śrubokrętów i inne akcesoria
38900000 Różne przyrządy do badań lub testowania
38412000 Termometry
39162110 Sprzęt dydaktyczny
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Zamenhofa 1, 33-300 Nowy Sącz, województwo małopolskie, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1.14 do niniejszej specyfikacji dostępny na (https://www.platformazakupowa.pl/pn/inkubator_nowysacz).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 14/08/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Nr umowy: RPMP.10.02.02-12-0042/19. Nazwa beneficjenta: Miasto Nowy Sącz – Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości. Tytuł projektu „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup, dostawa i montaż wyposażenia pracowni montażu i konserwacji instalacji elektrycznych – CKZ na potrzeby realizacji projektu

Część nr: 15
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
14714000 Cyna
35125100 Czujniki
31155000 Falowniki
42514300 Aparatura filtrująca
44511000 Narzędzia ręczne
31521000 Lampy
42660000 Narzędzia do lutowania na miękko, lutowania na twardo, obróbki powierzchni oraz maszyny i urządzenia do natryskiwania na gorąco
44532000 Łączniki bez gwintu
38552000 Mierniki elektroniczne
30121420 Nadajniki cyfrowe
39241130 Noże specjalistyczne
31221600 Przekaźniki czasowe
31711110 Przekaźniki
44321000 Kabel
44512400 Nożyce do cięcia drutu
31224700 Puszki połączeniowe
44141000 Rurki kablowe
48961000 Sterowniki Ethernet
44512200 Szczypce
31224600 Ściemniacze
44510000 Narzędzia
31211310 Wyłączniki
42141800 Złącza uniwersalne
33141641 Sondy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Zamenhofa 1, 33-300 Nowy Sącz, województwo małopolskie, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1.15 do niniejszej specyfikacji dostępny na (https://www.platformazakupowa.pl/pn/inkubator_nowysacz).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 14/08/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Nr umowy: RPMP.10.02.02-12-0042/19. Nazwa beneficjenta: Miasto Nowy Sącz – Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości. Tytuł projektu „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup, dostawa i montaż wyposażenia pracowni instalatora elektroniki użytkowej CKZ w ZS4 na potrzeby realizacji projektu

Część nr: 16
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39162110 Sprzęt dydaktyczny
31644000 Różne rejestratory danych
38651600 Kamery cyfrowe
31500000 Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
35121700 Systemy alarmowe
31731100 Moduły
32000000 Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
44521100 Zamki
31224100 Wtyki i gniazda
32551000 Kable telefoniczne i podobny sprzęt
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zespół Szkół nr 4, ul. Kochanowskiego 9, 33-300 Nowy Sącz, województwo małopolskie, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1.16 do niniejszej specyfikacji dostępnyna (https://www.platformazakupowa.pl/pn/inkubator_nowysacz).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 14/08/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Nr umowy: RPMP.10.02.02-12-0042/19. Nazwa beneficjenta: Miasto Nowy Sącz – Nowosądecki InkubatorPrzedsiębiorczości. Tytuł projektu „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/06/2020
Czas lokalny: 08:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 19/07/2020
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 19/06/2020
Czas lokalny: 08:30
Miejsce:

W siedzibie Zamawiającego: Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Wyspiańskiego 13, 33-300 Nowy Sącz, POLSKA, pokój 218 – II piętro

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert następuje poprzez odszyfrowanie ofert dostępnych na platformie zakupowej Zamawiającego i dokonywane jest przez Zamawiającego. Otwarcie jest jawne. Wykonawcy mogą w nim uczestniczyć.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Tryb – przetarg nieograniczony. Zamawiający zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta, oświadczenia w tym JEDZ, wykazy i dokumenty składane są w postaci elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oferta musi zawierać:

1. dokumenty składane przez wszystkich Wykonawców:

1) załącznik nr 3 do SIWZ – prawidłowo wypełniony „formularz ofertowy” Wykonawcy;

2) załącznik nr 2 do SIWZ – formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), sporządzony i wypełniony zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z 5.1.2016 ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.U. UE seria L2016 r. nr 3, s. 16);

3) Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków składa zobowiązanie zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ i ustawie;

4) jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp, Wykonawca jest zobowiązany do: złożenia oświadczenia podmiotu trzeciego o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (w zakresie warunku, w stosunku do którego udostępnia swój potencjał) i braku podstaw do wykluczenia złożonego na formularzu JEDZ;

5) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik – w oryginale w formie elektronicznej podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez osoby uprawnione lub notarialnie potwierdzoną kopię za zgodność z oryginałem w forma elektronicznej;

2. dokumenty składane przez wszystkich Wykonawców nt. przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej: Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na platformie zakupowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu za pośrednictwem platformy zakupowej oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody,że powiązania z innym Wykonawcą lub Wykonawcami, którzy złożyli oferty nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Informację należy przygotować zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ. Powyższy dokument w formie elektronicznej, podpisanej podpisem kwalifikowanym przez uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy, należy przesłać za pośrednictwem platformy zakupowej (https://www.platformazakupowa.pl/pn/inkubator_nowy sacz);

3. dokumenty składane tylko przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona: Wykonawca składa za pośrednictwem platformy zakupowej na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 10 dni) aktualne na dzień złożenia oświadczenia lub dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, to jest:

1) dokumenty wymienione w rozd XI. pkt 9.2 SIWZ. Należy je złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez podmiot udostępniający zasoby. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium wskazanego w SIWZ dla każdej części zamówienia (rozd. XI). O udzielenie zmówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp zgodnie z rozdz. VIII SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/05/2020