Dostawy - 229027-2020

18/05/2020    S96

Polska-Kraków: Serwery

2020/S 096-229027

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 351081570
Adres pocztowy: ul. Mogilska 109 pokój 101B
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 31-571
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marcin Gumiela, Iwona Olszańska
E-mail: zamowienia.fundusze@malopolska.policja.gov.pl
Faks: +48 126154887

Adresy internetowe:

Główny adres: www.malopolska.policja.gov.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://malopolska-policja.eb2b.com.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://malopolska-policja.eb2b.com.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd krajowy lub federalny
I.5)Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wdrożenie e-usług publicznych, wewnątrzadministracyjnych, nowych rozwiązań IT oraz modernizacja systemu obiegu dokumentów w ramach realizacji Projektu „Nowoczesna Policja dla Małopolski”

Numer referencyjny: ZP.46.2020
II.1.2)Główny kod CPV
48820000 Serwery
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest: wdrożenie sześciu e-usług publicznych, wdrożenie trzech usług wewnątrzadministracyjnych, wdrożenie nowych rozwiązań IT w administracji w zakresie: cyfryzacji dostępu, usprawnienia komunikacji pomiędzy osobą pokrzywdzoną a funkcjonariuszem prowadzącym daną sprawę oraz modernizacja systemu obiegu dokumentów, wraz z niezbędną infrastrukturą teleinformatyczną

Uwaga! Zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane. Możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
32420000 Urządzenia sieciowe
32428000 Modernizacja sieci
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem realizacji zamówienia są jednostki Policji woj. małopolskiego

II.2.4)Opis zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest: wdrożenie sześciu e-usług publicznych, wdrożenie trzech usług wewnątrzadministracyjnych, wdrożenie nowych rozwiązań IT w administracji w zakresie: cyfryzacji dostępu, usprawnienia komunikacji pomiędzy osobą pokrzywdzoną a funkcjonariuszem prowadzącym daną sprawę oraz modernizacja systemu obiegu dokumentów, wraz z niezbędną infrastrukturą teleinformatyczną.

2.Na określony w pkt 1 przedmiot zamówienia realizowany „pod klucz” składa się:

1)przygotowanie dokumentacji

2)wykonanie modernizacji obecnego środowiska oraz rozbudowa i wdrożenie nowych elementów kompletnej platformy e-usług publicznych i wewnątrzadministracyjnych, wdrożenie nowych rozwiązań IT w administracji wraz z niezbędną infrastrukturą teleinformatyczną w tym dostawa i wdrożenie nowoczesnego sprzętu i oprogramowania teleinformatycznego, niezbędnego do prawidłowego uruchomienia i utrzymania planowanych rozwiązań

3)przeprowadzenie instruktaży

4)zapewnienie serwisu gwarancyjnego z niezbędnymi usługami wsparcia, zapewnienie opieki autorskiej, konsultacji, godzin pracy programistów/inżynierów

3.Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia z najwyższą starannością, efektywnością oraz zgodnie z najlepszą praktyką i wiedzą zawodową, zgodnie z uzgodnionym harmonogramem

4.Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia, w tym określenie etapów poszczególnych prac, wymagania dotyczące instruktaży oraz warunków gwarancyjnych zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ – Opis przed. zamówienia

5.W ramach realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zapewni świadczenie usług gwarancyjnych i wsparcia technicznego, dla całego uruchomionego środowiska oraz dla elementów obecnie funkcjonujących w środowisku teleinformatycznym Zamawiającego wdrożonych w toku budowy środowiska MPEKP – Małopolska Platforma Elektronicznej Komunikacji Policji uruchomionego w 2013 roku zgodnie z wymaganiami SIWZ.

6.Zamawiający wymaga 5-cio letniej gwarancji od daty zatwierdzenia końcowego protokołu odbioru na elementy Systemu:

1)macierze,

2)biblioteka taśmowa,

3)serwery środowiska usług katalogowych w PSTD,

4)biblioteki środowiska usług katalogowych w PSTD,

5)przełączniki SAN/Ethernet środowiska usług katalogowych w PSTD

6)urządzenia rdzenia MPLS (TYP A i TYP B)

7.Zamawiający wymaga 3 letniej gwarancji od daty zatwierdzenia końcowego protokołu odbioru na pozostałe elementy Systemu, w tym wsparcie techniczne i konsultacje.

8.Miejscem realizacji zamówienia są jednostki Policji woj. małopolskiego.

9.Na przedmiot zamówienia składa się również realizacja obowiązków związanych z promocją projektu, w tym:

1)Dostarczenie i zamontowanie małych tabliczek pamiątkowych (format A3) w jednostkach garnizonu małopolskiej Policji objętych projektem, bez KWP Kraków i Komend Miejskich Policji w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu. Tabliczki zostaną umieszczone wewnątrz pomieszczeń, w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym i będą zawierać informację w zakresie nazwy beneficjenta, tytułu projektu, celu projektu, zestawu logo – znaki FE i UE oraz herb lub oficjalne logo promocyjne województwa małopolskiego;

2)Umieszczenie naklejek na urządzeniach i sprzęcie dostarczanym w ramach umowy.

10.Szczegółowe wymagania dotyczące promocji projektu zawarte są w załączniku nr 8 do SIWZ – Projekt umowy.

11.W celu potwierdzenia, że oferowane produkty równoważne odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawcy muszą dostarczyć wraz z ofertą:

1)dokumentację techniczną potwierdzającą spełnianie przez zaoferowane produkty wymagań opisanych w OPZ;

2)pełne postanowienia licencji oprogramowania równoważnego;

3)wykaz pełnej funkcjonalności oprogramowania równoważnego;

4)pełne warunki i zakres oprogramowania równoważnego.

Zamawiający dopuszcza tę dokumentację w tym zakresie w języku angielskim, z zaznaczeniem i przetłumaczeniem fragmentów potwierdzających spełnianie przez zaoferowane produkty wymagań opisanych w OPZ.

12.Zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia post.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie zawodowe osób skierowanych do realizacji zamówienia / Waga: 12
Kryterium jakości - Nazwa: Organizacja pracy / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Godziny pracy programistów/inżynierów / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Aspekt społeczny, rozumiany jako skierowanie do realizacji zamówienia co najmniej 3 osób, z których każda posiada status niepełnosprawnej / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Serwery w lokalizacjach wyniesionych i PSTD tego samego producenta co dostarczone do CD/ZCD / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja na obudowy i serwery blade oraz SAN / Waga: 3
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 11
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Nr:RPMP.02.01.01-12-0657/17 Projekt współfinansowany w ramach EFRR z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 2 Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja

II.2.14)Informacje dodatkowe

1.Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: 200 000,00 zł dla całości zamówienia.

2.Sposoby wnoszenia oraz dopuszczalne formy wadium zostały określone w SIWZ.

Z uwagi na ograniczenia w ilości znaków w ogłoszeniu, szczegółowe informacje dot. warunków, podstaw wykluczenia, oświadczeń i dokumentów zawarte są w SIWZ. Termin związania ofertą 60 dni od terminu składania ofert

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z art. 22 ust. 1 Pzp: spełniają warunkiudziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, zgodnie z art. 22 ust. 1b pkt. 1 Pzp. Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań związanych z kompetencjami lub uprawnieniami doprowadzenia określonej działalności zawodowej.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

1.Oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ).

2.Zobowiązanie o którym mowa w rozdziale XII.3 SIWZ, podpisane przez podmiot na zasoby którego powołuje się Wykonawca (złożone wyłącznie w oryginale) – jeżeli dotyczy.

3.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

4.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zgodnie z art. 26 ust. 1 Pzp, do złożenia aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa rozdziale XII ust. 1 SIWZ z zastrzeżeniem ust. 6 i 7.

Wykaz dokumentów potwierdzających, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego:

Zgodnie z § 13 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Wykonawca musi dołączyć do oferty następujące dokumenty: w celu potwierdzenia, iż oferowany sprzęt odpowiada wymaganiom technicznym określonym przez Zamawiającego:

1) Komputer administracyjny: wydruk ze strony https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html, z datą nie wcześniej niż 14 dni przed terminem składania ofert, potwierdzający, że procesor oferowanych komputerów osiąga min. min. 13750 pkt w teście PassMark, ze wskazaniem wiersza odpowiadającego właściwemu wynikowi testów

2) Laptop: wydruk ze strony https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html, z datą nie wcześniej niż 14 dni przed terminem składania ofert, potwierdzający, że procesor oferowanych laptopów osiąga min. min. 11400 pkt w teście PassMark, ze wskazaniem wiersza odpowiadającego właściwemu wynikowi testów

3) Serwer w lokalizacji wyniesionej TYP 1 i TYP 2: wydruk ze strony http://cpubenchmark.net/cpu_list.php, z datą nie wcześniej niż 14 dni przed terminem składania ofert, potwierdzający, że procesor oferowanych serwerów osiąga min. 10721 punktów w teście PassMarkHigh End CPUs, ze wskazaniem wiersza odpowiadającego właściwemu wynikowi testów

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej, zgodnie z art. 22 ust. 1b pkt 2 Pzp.

Zgodnie z zapisami rozdziału XIV SIWZ pn. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust.5 (przywołanego rozdziału):

1) pkt 1 - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;

2) pkt 2-4 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

9. Dokumenty, o których mowa w ust. 8 pkt 1 i pkt 2 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 8 pkt 2 lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

10. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 8, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 8 stosuje się.

11. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

12. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust. 3 pkt 1, składa dokument, o którym mowa w ust. 8 pkt 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 9 zdanie pierwsze stosuje się.

13. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań związanych z sytuacją ekonomiczną i finansową

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, zgodnie z art. 22 ust. 1b pkt. 3 Pzp

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

a)w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – wykonał należycie:

1. Projekt informatyczny, którego przedmiotem było wytworzenie oprogramowania według zdefiniowanych wymagań, obejmujący analizę przedwdrożeniową, zaprojektowanie, wytworzenie oraz wdrożenie oprogramowania, spełniający poniższe wymagania:

a. System zapewniał integrację i autoryzację poprzez e-PUAP lub eGo(PZ),

b. System zbudowany był w oparciu o architekturę SOA z wykorzystaniem standardu XML, standardów z grupy WebServices,

c. System wyposażony był w funkcjonalność umożliwiającą udostępnianie i edycję danych przez przeglądarkę internetową,

d. System posiadał część udostępnioną publicznie realizującą zadania platformy udostępniającej e-usługi

e. System integrował się z systemami dziedzinowymi – wymagane wskazanie co najmniej jednego systemu np.: system Księgowy, Kadrowy, Magazynowy, HelpDESK, SEOD

f. System korzystał z relacyjnej bazy danych.

O wartości wymienionych wyżej prac min. 3 000 000 PLN brutto (tj. z wyłączeniem wartości innych elementów systemu, w tym z wyłączeniem infrastruktury sprzętowej, licencji oprogramowania firm trzecich oraz utrzymania).

2. Projekt informatyczny, którego przedmiotem było dostarczenie, konfiguracja i uruchomienie wysokowydajnych systemów składowania danych (macierzy dyskowych) wraz z infrastrukturą sieci pamięci masowych (SAN) spełniających poniższe parametry:

a. Dostarczone macierze dyskowe obejmowały co najmniej 100 TB powierzchni surowej w ramach jednego urządzenia,

b. Dostarczone macierze dyskowe zapewniały funkcjonalność deduplikacji składowanych danych realizowanej na poziomie macierzy dyskowych,

c. Dostarczone macierze dyskowe zapewniały funkcjonalność dostępu do danych za pomocą protokołów iSCSI (Internet Small Computer Systems Interface) lub FC (Fiber Channel),

d. Dostarczone macierze dyskowe zapewniały funkcjonalność replikacji danych na poziomie kontrolera.

O wartości wymienionych wyżej prac min. 1 000 000 PLN brutto

3. Projekt informatyczny, którego przedmiotem było dostarczenie, konfiguracja i uruchomienie środowiska wirtualizacji i warstwy serwerowej, spełniających poniższe parametry:

a. Uruchomione środowisko wirtualizacji obejmowało co najmniej 100 maszyn wirtualnych,

b. Uruchomione środowisko wirtualizacji zbudowane zostało na platformie co najmniej 10 fizycznych hostów funkcjonujących w topologii klastra,

c. Uruchomione środowisko wirtualizacji wykorzystywało mechanizmy wysokiej dostępności (High Availability - HA) oraz rozproszonego zarządzania zasobami w celu zachowania ciągłości działania,

O wartości wymienionych wyżej prac min. 1 000 000 PLN brutto

4. Projekt informatyczny, którego przedmiotem było dostarczenie, wdrożenie i opieka autorska dla systemu obiegu dokumentów, spełniające poniższe parametry:

a. Wdrożony system obiegu dokumentów obejmował co najmniej 50 fizycznych lokalizacji,

b. Wdrożony system obiegu dokumentów zapewniał pracę dla co najmniej 3 tys. użytkowników,

c. Wdrożony system obiegu dokumentów funkcjonował w oparciu o dostęp dla użytkownika końcowego poprzez przeglądarkę internetową.

O wartości wymienionych wyżej prac min. 2 000 000 PLN brutto (tj. z wyłączeniem wartości innych elementów systemu, w tym z wyłączeniem infrastruktury sprzętowej, licencji oprogramowania firm trzecich).

5. Przedsięwzięcie, w którego zakresie było co najmniej dostawa, instalacja, uruchomienie i wdrożenie/rekonfiguracja urządzeń pracujących w technologii MPLS, o wartości łącznej co najmniej 2.000.000,00 zł brutto.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje (będzie dysponował podczas realizacji zamówienia) osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. co najmniej:

1. Kierownik Projektu, który:

a) posiada umiejętności z metodyki zarządzania projektami, potwierdzone posiadaniem certyfikatu Prince2 Practitioner lub Project Management Professional (PMP) lub równoważny;

b) w ciągu ostatnich 5 lat od terminu składania ofert pełnił funkcję Kierownika Projektu w co najmniej jednym zakończonym sukcesem projekcie (odebranym przez zamawiającego) polegającym na zaprojektowaniu, wytworzeniu i wdrożeniu systemu informatycznego, o czasie trwania nie krótszym niż 6 miesięcy i wartości umowy nie mniejszej, niż 10 000 000 PLN brutto;

Wymagania opisane w powyższych podpunktach muszą być spełnione łącznie.

2. Projektant, który:

W ciągu ostatnich 5 lat pełnił funkcję projektanta w co najmniej jednym zakończonym sukcesem projekcie (odebranym przez zamawiającego) polegającym na zaprojektowaniu, wytworzeniu i wdrożeniu systemu informatycznego, o czasie trwania nie krótszym niż 6 miesięcy i wartości umowy nie mniejszej niż 10 000 000 PLN brutto

3. Programista 1, który:

W ciągu ostatnich 5 lat pełnił funkcję programisty w zakończonym sukcesem projekcie (odebranym przez zamawiającego), który obejmował wdrożenie i konfigurację systemu opartego o integrację z e-PUAP

4. Programista 2, który:

W ciągu ostatnich 5 lat pełnił funkcję programisty w zakończonym sukcesem projekcie (odebranym przez zamawiającego), którego celem było wdrożenie systemu informatycznego zorientowanego na usługi (SOA);

5. Programista – Ekspert Portalowy, który:

W ciągu ostatnich 5 lat pełnił funkcję programisty w programowaniu przy użyciu powszechnie stosowanych języków programowania w rozwiązaniach portalowych w zakończonym sukcesem projekcie (odebranym przez zamawiającego), którego produktem było wytworzenie portalu opartego o CMS lub innych portali informacyjnych (e-usług).

6. Analityk Systemowy, który:

W ciągu ostatnich 5 lat pełnił funkcję Analityka systemowego w co najmniej jednym zakończonym sukcesem projekcie (odebranym przez zamawiającego) informatycznym o wartości umowy nie mniejszej, niż 3 000 000 PLN brutto.

7. Administrator baz danych, który:

W ciągu ostatnich 5 lat pełnił funkcję administratora relacyjnych baz danych, w co najmniej jednym zakończonym sukcesem projekcie (odebranym przez zamawiającego) informatycznym, którego zakres obejmował m.in. instalację i konfiguracje systemu, zasilenie systemu danymi i szkolenia o wartości umowy minimum 1 000 000 PLN brutto

8. Administrator bezpieczeństwa, który:

a) posiada umiejętności z zakresu prowadzenia audytu bezpieczeństwa informacji, potwierdzone posiadaniem certyfikatu CISA lub CISSP lub równoważnym;

b) W ciągu ostatnich 5 lat pełnił funkcję administratora bezpieczeństwa systemów informatycznych z zakresu prowadzenia audytu bezpieczeństwa informacji CISA lub CISSP.

Wymagania opisane w powyższych podpunktach muszą być spełnione łącznie.

9.Administrator sieciowy 1, który:

W ciągu ostatnich 5 lat od terminu składania ofert pełnił rolę administratora sieciowego w co najmniej jednym zakończonym sukcesem projekcie (odebranym przez zamawiającego) informatycznym, którego zakres obejmował m.in. konfigurację/rekonfigurację i wdrożenie środowiska sieciowego w technologii MPLS wraz z usługami pracującymi w oparciu o tą technologię z wykorzystaniem urządzeń Cisco serii ME3600, ASR900 lub wyższej.

10.Administrator sieciowy 2, który

W ciągu ostatnich 5 lat od terminu składania ofert pełnił rolę administratora sieciowego w co najmniej jednym zakończonym sukcesem projekcie (odebranym przez zamawiającego) informatycznym, którego zakres obejmował m.in. konfigurację/rekonfigurację i uruchomienie przełączników Juniper serii EX9200 lub wyższej.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Szczegóły związane z realizacją umowy przedstawione są w załączniku nr 8 do SIWZ pn. Projekt umowy. Zam. przewiduje możliwość dokonywania zmian w treści Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy. Katalog zmian określony został w projekcie umowy.

Przed zawarciem umowy Wyk. ma obowiązek uzgodnienia z Zam. Harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji umowy, uwzględniającego terminy etapów określonych w projekcie umowy i fakt, iż płatność za wykonany przedmiot umowy dokonana zostanie maksymalnie w sześciu częściach, zgodnie z harmonogramem rzecz. – fin., po realizacji etapów 1 i 2_1 (łącznie), etapu 2_2, etapu 2_3, etapów 3 i 4 (łącznie), etapu 5 oraz po zakończeniu realizacji umowy, z zastrzeżeniem, że:

1) płatność etapów 1 i 2_1 nie przekroczy 20 % wartości umowy

2) płatność etapu 2_2 nie przekroczy 5 % wartości umowy

3) płatność etapu 2_3 nie przekroczy 10 % wartości umowy

4) płatność etapu 3 i 4 nie przekroczy 20 % wartości umowy;

5) płatność etapu 5 nie przekroczy 5 % wartości umowy

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 22/06/2020
Czas lokalny: 13:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 22/06/2020
Czas lokalny: 13:30
Miejsce:

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego:Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, ul. Mogilska109,31-571 Kraków, pok. 101B, poprzez ich odszyfrowanie przy użyciu Platformy.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

W procedurze otwarcia może wziąć udział każdy.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa rozdziale XII ust. 1 SIWZ:

1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;

5) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

6) oświadczenia o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

7) oświadczenia o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp,

8) oświadczenia o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 Pzp;

9) oświadczenia o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

10) Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie

11) Dowody określające czy dostawy zostały wykonane należycie.

12) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: sekretariat@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587702
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

Odwołanie wobec innych czynności wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/05/2020