Usługi - 229214-2016

06/07/2016    S128

Belgia-Bruksela: Usługi transportowe i inne usługi wsparcia logistycznego w państwach Unii Europejskiej i państwach trzecich w ramach ochrony ludności, działań humanitarnych oraz innych operacji Unii Europejskiej

2016/S 128-229214

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, Directorate-General for Humanitarian Aid and Civil Protection — ECHO
Adres pocztowy: L-86
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Kod pocztowy: 1049
Państwo: Belgia
E-mail: echo-civil-protection-tenders@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://ec.europa.eu/echo/en/funding-evaluations/public-procurement/calls-for-tender
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1455
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: transport i logistyka.

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługi transportowe i inne usługi wsparcia logistycznego w państwach Unii Europejskiej i państwach trzecich w ramach ochrony ludności, działań humanitarnych oraz innych operacji Unii Europejskiej

Numer referencyjny: ECHO/B1/SER/2016/08.
II.1.2)Główny kod CPV
60000000 Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Ogólnym celem niniejszej umowy ramowej jest zapewnienie Unii Europejskiej:

— informacji w czasie rzeczywistym i usług doradczych dotyczących dostępności i kosztu środków transportu i innego wsparcia logistycznego na potrzeby operacji ochrony ludności na terenie państw uczestniczących lub poza nim oraz pomocy humanitarnej lub innych operacji poza Unią Europejską,

— świadczenia usług transportu i innych usług wsparcia logistycznego w sytuacjach wyjątkowych i zwykłych.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 20 000 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: 00 Not specified
II.2.4)Opis zamówienia:

Ogólnym celem niniejszej umowy ramowej jest zapewnienie Uni Europejskiej:

— informacji w czasie rzeczywistym i usług doradczych dotyczących dostępności i kosztu środków transportu i innego wsparcia logistycznego na potrzeby operacji ochrony ludności na terenie państw uczestniczących lub poza nim oraz pomocy humanitarnej lub innych operacji poza Unią Europejską,

— świadczenia usług transportu i innych usług wsparcia logistycznego w sytuacjach wyjątkowych i zwykłych.

W tym kontekście wykonawca musi posiadać zdolność do zarządzania całym łańcuchem transportu i funkcjami logistycznymi od punktu pochodzenia/magazynu do punktu przeznaczenia/magazynu, w tym wszystkimi komponentami środków transportu niezbędnymi w ramach usług dostawy do wcześniej określonych miejsc przeznaczenia w celu zapewnienia i udzielenia pomocy (pod względem środków i zasobów ludzkich) na potrzeby ochrony ludności, pomocy humanitarnej oraz innych operacji Unii Europejskiej. Obejmuje to cały niezbędny sprzęt, infrastrukturę, wykwalifikowany personel, wiedzę specjalistyczną oraz inne środki konieczne do realizacji transportu, czynności spedycyjnych oraz usług powiązanych, zgodnie z najlepszymi praktykami handlowymi.

Usługi te mogą być wymagane w celu wspierania działań natychmiastowej pomocy po nagłych sytuacjach wyjątkowych lub w celu wspierania realizacji operacji pomocy w kontekście przedłużającego się kryzysu. Wsparcie realizacji operacji będzie zapewniane przez tak długi czas, jak będzie tego wymagało dane zadanie.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

dowód, że na podstawie prawa krajowego oferent jest uprawniony do wykonania zamówienia, przez okazanie odpisu z rejestru handlowego lub zawodowego lub oświadczenia pod przysięgą lub zaświadczenia, dowodu członkostwa w określonej organizacji, wyraźnego zezwolenia lub wpisu do rejestru VAT.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z jednym wykonawcą
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 26/08/2016
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Bułgarski, Czeski, Duński, Niemiecki, Grecki, Angielski, Hiszpański, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Litewski, Łotewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Szwedzki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 6 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 05/09/2016
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

ERCC, rue de la Loi 86, 1000 Brussels, BELGIA

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

w sesji otwarcia ofert może uczestniczyć 1 przedstawiciel każdego oferenta. Nazwisko przedstawiciela należy przesłać pocztą elektroniczną co najmniej na 2 dni robocze przed sesją otwarcia na następujący adres poczty elektronicznej: ECHO-CIVIL-PROTECTION-TENDERS@ec.europa.eu

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd Unii Europejskiej
Adres pocztowy: rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: 2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/06/2016