Usługi - 229215-2016

06/07/2016    S128

Belgia-Bruksela: Umowa ramowa: usługi doradztwa prawnego — Bruksela i Luksemburg

2016/S 128-229215

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, direction générale des ressources humaines et de la sécurité, unité HR.R.3 «Finances, marchés publics et contrôle interne»
Adres pocztowy: bureau SC 11 6/28
Miejscowość: Bruxelles
Kod NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Kod pocztowy: 1049
Państwo: Belgia
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://ec.europa.eu/dgs/human-resources/markets_fr.htm
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1659
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Umowa ramowa: usługi doradztwa prawnego — Bruksela i Luksemburg

Numer referencyjny: HR/R3/PO/2016/011.
II.1.2)Główny kod CPV
79111000 Usługi w zakresie doradztwa prawnego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Biura informacyjne działu kadr Komisji Europejskiej w Brukseli i w Luksemburgu świadczą usługi doradztwa prawnego w szczególności na potrzeby urzędników i pracowników Komisji Europejskiej, pracowników emerytowanych, małżonków oraz zamieszkujących z nimi członków rodziny. Celem niniejszego zamówienia jest zawarcie 2 umów ramowych dotyczących świadczenia usług doradztwa prawnego w dziedzinie prawa belgijskiego (część 1) i prawa luksemburskiego (część 2) w następujących dziedzinach:

— praw konsumenta,

— prawa nieruchomości,

— prawa podatkowego,

— prawa rodzinnego, oraz

— prawa prywatnego międzynarodowego związanego z tymi dziedzinami,

oraz w dziedzinach dotyczących w szczególności małżonków urzędników i innych pracowników w ramach ich działalności zawodowej:

— prawo pracy i prawo socjalne,

— prawo Unii Europejskiej.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 160 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 2
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Świadczenie usług doradztwa prawnego na rzecz Komisji Europejskiej w Brukseli

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79140000 Doradztwo prawne i usługi informacyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

biuro informacyjne działu kadr Komisji Europejskiej w Brukseli. Wykonawca musi się podporządkować zobowiązaniom dotyczących uprawnień do dostępu do pomieszczeń Komisji.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zob. adres witryny internetowej podany w pkt I.3.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 000 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

zob. adres witryny internetowej podany w pkt I.3.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Świadczenie usług doradztwa prawnego na rzecz Komisji Europejskiej i innych instytucji europejskich w Luksemburgu

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79140000 Doradztwo prawne i usługi informacyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: LU0 LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

biuro informacyjne działu kadr Komisji Europejskiej w Luksemburgu. Wykonawca musi się podporządkować zobowiązaniom dotyczących uprawnień do dostępu do pomieszczeń Komisji.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zob. adres witryny internetowej podany w pkt I.3.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 160 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

zob. adres witryny internetowej podany w pkt I.3.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

zob. adres witryny internetowej podany w pkt I.3.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zob. adres witryny internetowej podany w pkt I.3.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z jednym wykonawcą
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 05/09/2016
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Bułgarski, Czeski, Duński, Niemiecki, Grecki, Angielski, Hiszpański, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Litewski, Łotewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Szwedzki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 6 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 09/09/2016
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

zob. adres witryny internetowej podany w pkt I.3.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

zob. adres witryny internetowej podany w pkt I.3.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
VI.3)Informacje dodatkowe:

Zob. adres witryny internetowej podany w pkt I.3. Witryna internetowa będzie regularnie aktualizowana, a oferenci są zobowiązani zapoznawać się z aktualizacjami i zmianami w okresie składania ofert. Wersja papierowa nie będzie zapewniana.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd Unii Europejskiej
Adres pocztowy: rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: 2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

zob. adres witryny internetowej podany w pkt I.3.

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/06/2016