Dostawy - 229403-2020

18/05/2020    S96

Polska-Rzeszów: Pakiety oprogramowania do zarządzania systemem

2020/S 096-229403

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miasto Rzeszów – Urząd Miasta Rzeszowa
Krajowy numer identyfikacyjny: PL823
Adres pocztowy: ul. Rynek 1
Miejscowość: Rzeszów
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Kod pocztowy: 35-064
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewelina Wojtas
E-mail: przetargi@erzeszow.pl
Tel.: +48 178754636

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.erzeszow.pl

Adres profilu nabywcy: http://bip.erzeszow.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zaprojektowanie i wybudowanie oraz wdrożenie Systemu Inteligentnie Sterowanej Retencji Zbiornikowej (SIS-RZ) dla budowy kanalizacji deszczowej na os. Budziwój w Rzeszowie

II.1.2)Główny kod CPV
48781000 Pakiety oprogramowania do zarządzania systemem
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa Systemu Inteligentnie Sterowanej Retencji Zbiornikowej (SISRZ) dla budowanej kanalizacji deszczowej na os. Budziwój w Rzeszowie na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego koncepcji wg wariantu nr 2.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 734 000.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
32425000 Sieciowy system operacyjny
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
51610000 Usługi instalowania urządzeń komputerowych i przetwarzania informacji
71300000 Usługi inżynieryjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Rzeszów, Polska

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa Systemu Inteligentnie Sterowanej Retencji Zbiornikowej (SISRZ) dla budowanej kanalizacji deszczowej na os. Budziwój w Rzeszowie na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego koncepcji wg wariantu nr 2.

W zakres dostawy wchodzi zaprojektowanie, wybudowanie i wdrożenie SISRZ. Zadaniem systemu ma być optymalizacja wykorzystania retencji zbiornikowej i możliwość zarządzania magazynowanymi w nich wodami opadowymi. Zrzut ze zbiorników podłączonych do SISRZ powinien być sterowany przez scentralizowany i zautomatyzowany system. Sterowanie zrzutem powinno mieć charakter inteligentny w rozumieniu zastosowania algorytmów sztucznej inteligencji, uwzględniających takie czynniki, jak: dostępność rozporządzalnej zdolności tranzytowej kanalizacji deszczowej; maksymalizacja czasu przetrzymywania zretencjonowanej wody w celu jej wykorzystania. W ramach realizacji zamówienia wymagane jest opracowanie: lokalnego modelu natężeń i warstw deszczy miarodajnych, lokalnych hietogramów wzorcowych, modeli hydrologiczno-hydraulicznych kanalizacji deszczowej wraz z kalibracją i dostawa systemu sterowania, sprzętu do monitorowania i pomiarów, oprogramowania, sprzętu komputerowego, wdrożenie systemu, przeprowadzenie szkoleń z obsługi. W ramach zamówienia należy zaprojektować i wykonać przyłącza do sterowania zasuwami, zamontować zasuwy i deszczomierz oraz i elementy sterujące. System SISRZ oprócz centralnej jednostki sterującej powinien obejmować kilka powiązanych ze sobą podsystemów: monitoringu napełnień zbiorników retencyjnych, sterowania odpływem w postaci zasuw sterowanych elektrycznie, prognoz opadu, pobierający dane z nowoczesnego systemu numerycznych prognoz pogodowych ICM, monitoringu pola opadowego zlewni monitoringu podstawowych parametrów meteorologicznych na terenie zlewni, monitoringu jakości retencjonowanych wód opadowych. System SISRZ należy zaprojektować dla 6 zbiorników retencyjnych wód opadowych wybudowanych na os. Budziwój w Rzeszowie.

System powinien: analizować parametry i informować na bieżąco o nieprawidłowościach w przebiegu procesu oraz w pracy urządzeń systemu, wykorzystywać pozyskane dane, udostępniać dane wynikowe, zarządzać przepływem danych z nowych punktów pomiarowych do systemu, archiwizować dane pomiarowe zapewnić możliwości wczesnego ostrzegania przed przepełnieniem zbiorników retencyjnych, zapewnić zdalne sterowanie zasuwami w 6 wskazanych lokalizacjach, umożliwiać włączenie dodatkowych zbiorników.

Instalacje monitoringu i sterowania powinny zapewnić współpracę również z innymi ogólnodostępnymi systemami pobierania danych w tym z systemem informatycznym Zamawiającego. W ramach zamówienia należy przeprowadzić szkolenie z obsługi wdrożonego systemu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

1) koncepcja;

2) opis przedmiotu zamówienia;

3) wzór umowy wraz z załącznikami

— stanowiąca/ce załączniki do specyfikacji.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko na lata 2014–2020 w ramach: „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej – etap I”; podmiot dofinansowujący: NFOŚiGW.

II.2.14)Informacje dodatkowe

O wyborze najkorzystniejszej oferty zdecydowały następujące kryteria: cena ofertowa (brutto) – 60 %; okres gwarancji – 40 %.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 013-025717
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Zaprojektowanie i wybudowanie oraz wdrożenie Systemu Inteligentnie Sterowanej Retencji Zbiornikowej (SIS-RZ) dla budowy kanalizacji deszczowej na os. Budziwój w Rzeszowie

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
29/04/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Ecol-Unicon sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Równa 2
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL634 Gdański
Kod pocztowy: 80-067
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 652 782.50 EUR
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 734 000.00 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

Usługi Projektowe „MEL-PRO” Karol Ślisiński - Model natężeń, lokalne hietogramy wzorcowe, Jarosław Rosa „Usługi Projektowe” - Modelowanie hydrodynamiczne, HTS Sp. z o.o. - Projekty budowlane, konstrukcyjne, RB Instal s.c. - Prace montażowe w zakresie przegród i kominów, prace instalacyjne w zakresie urządzeń i aparatury kontrolno-pomiarowej oraz ułożenie okablowania.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/05/2020