We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 229553-2018

29/05/2018    S100

Polska-Katowice: Maszyny do wytwarzania i wykorzystywania mocy mechanicznej

2018/S 100-229553

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 093-211936)

Podstawa prawna:

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Polska Grupa Górnicza S.A.
Adres pocztowy: ul. Powstańców 30
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 40-039
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Ruszer
E-mail: k.ruszer@pgg.pl
Tel.: +48 327173861
Faks: +48 327173917
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pgg.pl
Adres profilu nabywcy: www.pgg.pl/przetargi/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa fabrycznie nowych sprężarek w podziale na zadania dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w latach 2018-2020

Numer referencyjny: 461701230
II.1.2)Główny kod CPV
42100000 Maszyny do wytwarzania i wykorzystywania mocy mechanicznej
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa fabrycznie nowych sprężarek w podziale na zadania dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w latach 2018-2020.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/05/2018
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 093-211936

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 30/05/2018
Czas lokalny: 08:50
Powinno być:
Data: 08/06/2018
Czas lokalny: 08:50
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 30/05/2018
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 08/06/2018
Czas lokalny: 09:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: