The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Supplies - 229553-2018

29/05/2018    S100

Polska-Katowice: Maszyny do wytwarzania i wykorzystywania mocy mechanicznej

2018/S 100-229553

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 093-211936)

Podstawa prawna:

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Polska Grupa Górnicza S.A.
Adres pocztowy: ul. Powstańców 30
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 40-039
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Ruszer
E-mail: k.ruszer@pgg.pl
Tel.: +48 327173861
Faks: +48 327173917
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pgg.pl
Adres profilu nabywcy: www.pgg.pl/przetargi/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa fabrycznie nowych sprężarek w podziale na zadania dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w latach 2018-2020

Numer referencyjny: 461701230
II.1.2)Główny kod CPV
42100000 Maszyny do wytwarzania i wykorzystywania mocy mechanicznej
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa fabrycznie nowych sprężarek w podziale na zadania dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w latach 2018-2020.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/05/2018
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 093-211936

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 30/05/2018
Czas lokalny: 08:50
Powinno być:
Data: 08/06/2018
Czas lokalny: 08:50
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 30/05/2018
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 08/06/2018
Czas lokalny: 09:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: