Diensten - 229636-2020

18/05/2020    S96

Nederland-'s-Gravenhage: Onderzoeksdiensten

2020/S 096-229636

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Minsterie van Financiën
Nationaal identificatienummer: 50555596
Postadres: Korte Voorhout 7
Plaats: Den Haag
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 2511 CW
Land: Nederland
Contactpersoon: Jordy Vos
E-mail: jordy.vos@rijksoverheid.nl
Telefoon: +31 625142941

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien

Adres van het kopersprofiel: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/398166

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=269764&B=CTMSOLUTION
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=269764&B=CTMSOLUTION
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Economische en financiële zaken

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

BNG technische- en invoeringsaspecten

Referentienummer: 201865004.015.007
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79720000 Onderzoeksdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het ministerie van Financiën voert samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een onderzoek uit naar betalen naar gebruik in de mobiliteitssector. Dit onderzoek komt voort uit het Klimaatakkoord.

Voor dit onderzoek wordt gevraagd naar de technische- en invoeringsaspecten voor betalen naar gebruik. Dit onderzoek moet leiden tot een zelfstandig leesbaar rapport. Het doel van dit onderzoek is om de ambtelijke uitgevoerde "quickscan" op de technische- en invoeringsaspecten te verifiëren en verder uit te werken.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 400 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
73000000 Onderzoek en ontwikkeling, en aanverwante adviezen
73110000 Uitvoeren van onderzoek
73210000 Advies inzake onderzoek
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

Kantoor van opdrachtnemer.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het ministerie van Financiën voert samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een onderzoek uit naar betalen naar gebruik in de mobiliteitssector. Dit onderzoek komt voort uit het Klimaatakkoord.

Voor dit onderzoek wordt gevraagd naar de technische- en invoeringsaspecten voor betalen naar gebruik. Dit onderzoek moet leiden tot een zelfstandig leesbaar rapport. Het doel van dit onderzoek is om de ambtelijke uitgevoerde "quickscan" op de technische- en invoeringsaspecten te verifiëren en verder uit te werken.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 400 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 4
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De dienstverleningsovereenkomst zal een looptijd hebben van vier (4) maanden met de mogelijkheid deze maximaal twee (2) keer te verlengen met telkens een periode van maximaal drie (3) maanden.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zie Beschrijvend document hoofdstuk 3.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Niet van toepassing.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 24/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels, Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 24/10/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 24/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:30
Plaats:

Digitaal

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Senior inkoopadviseur en projectsecretaris.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Arrondissementsrechtbank Den Haag
Postadres: Prins Clauslaan 60
Plaats: Den Haag
Postcode: 2595 AJ
Land: Nederland
E-mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883622200

Internetadres: https://www.rechtspraak.nl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Twintig kalenderdagen.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/05/2020