Services - 229727-2017

16/06/2017    S114    - - Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-Раднево: Архитектурни и инженерни услуги по измервания и заснемания

2017/S 114-229727

Обявление за поръчка

Услуги

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Община Раднево
000817956
ул. „Митьо Станев“ № 1
Раднево
6260
България
Лице за контакт: Димитър Димитров
Телефон: +359 41781235
Електронна поща: obshtina@obshtina.radnevo.net
Факс: +359 41783339
код NUTS: BG344

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://obshtina.radnevo.net

Адрес на профила на купувача: http://109.121.196.2:81/ZopView.aspx?DosieID=165

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://109.121.196.2:81/ZopView.aspx?DosieID=165
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Изготвяне на технически обследвания, технически паспорти и обследвания за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, във връзка с изпълнение на НПЕЕМЖС.

II.1.2)Основен CPV код
71250000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Предмет на обществената поръчка е Изготвяне на технически обследвания, технически паспорти и обследвания за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, във връзка с изпълнение на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Програмата е насочена към обновяване на многофамилни жилищни сгради, като с нея се цели чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се осигурят по-добри условия на живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 300 061.10 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Изг. на техн. обследвания, техн. паспорти и обсл. за EE на МЖС на т-та на гр. Раднево със следните адм. адреси: ул. „Заводска“ № 4, ул. „Г. Димитров“ № 35, ул. „Г. Димитров“ № 23, ул. „Г. Димитров“ № 29, ул. „Г. Димитров“ № 33

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71250000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG344
Основно място на изпълнение:

Гр. Раднево.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмет на обществената поръчка е Изготвяне на технически обследвания, технически паспорти и обследвания за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, във връзка с изпълнение на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Програмата е насочена към обновяване на многофамилни жилищни сгради, като с нея се цели чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се осигурят по-добри условия на живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда.

Многофамилни жилищни сгради в обхвата на обособената позиция:

1. ул. „Заводска“ № 4 — 6 529,58 м2 РЗП;

2. ул. „Георги Димитров“ № 35 — 3 843,95 м2 РЗП;

3. ул. „Георги Димитров“ № 23 — 3 590,06 м2 РЗП;

4. ул. „Георги Димитров“ № 29 — 3 716,38 м2 РЗП;

5. ул. „Георги Димитров“ № 33 — 3 460,97 м2 РЗП.

Общо: 21 140,94 м2 РЗП.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 105 704.70 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 30
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Изг. на техн. обследвания, техн. паспорти и обсл. за EE на МЖС на т-та на гр. Раднево със следните адм. адреси: ул. „Г. Димитров“ № 12, ул. „Г. Димитров“ № 28, ул. „Г. Димитров“ № 22, ул. „Димитър Благоев“ № 13, ул. „И. Г. Сакарски“ № 5

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71250000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG344
Основно място на изпълнение:

Гр. Раднево.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмет на обществената поръчка е Изготвяне на технически обследвания, технически паспорти и обследвания за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, във връзка с изпълнение на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Програмата е насочена към обновяване на многофамилни жилищни сгради, като с нея се цели чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се осигурят по-добри условия на живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда.

Многофамилни жилищни сгради, попадащи в обхвата на обособената позиция:

1. ул. „Георги Димитров“ № 12 — 2 514,68 м2 РЗП;

2. ул. „Георги Димитров“ № 28 — 3 460,97 м2 РЗП;

3. ул. „Георги Димитров“ № 22 — 2009,12 м2 РЗП;

4. ул. „Димитър Благоев“ № 13 — 3 779,74 м2 РЗП;

5. ул. „Иван Грозев Сакарски“ № 5 — 3 872,81 м2 РЗП.

Общо: 15 637,32 м2 РЗП.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 78 186.60 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 30
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Изг. на техн. обследвания, техн. паспорти и обсл. за EE на МЖС на т-та на гр. Раднево със следните адм. адреси: ул. „Г. Димитров“ № 9, ул. „Д. Благоев“ № 3, ул. „Младост“ № 3, ул. „Младост“ № 4

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71250000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG344
Основно място на изпълнение:

Гр. Раднево.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмет на обществената поръчка е Изготвяне на технически обследвания, технически паспорти и обследвания за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, във връзка с изпълнение на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Програмата е насочена към обновяване на многофамилни жилищни сгради, като с нея се цели чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се осигурят по-добри условия на живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда.

Многофамилни жилищн сгради, попадащи в обхвата на обособената позиция:

1. ул. „Георги Димитров“ № 9 — 2 488,68 м2 РЗП;

2. ул. „Димитър Благоев“ № 3 — 909,32 м2 РЗП;

3. ул. „Младост“ № 3 — 3 778,94 м2 РЗП;

4. ул. „Младост“ № 4 — 5 403,48 м2 РЗП.

Общо: 12 580,42 м2 РЗП.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 62 902.10 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 30
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Изг. на техн. обсл., техн. пасп. и обсл. за EE на МЖС на т-та на гр. Р-во със сл. адм. адр.: ул. „Б-ка“ № 15, „Б-ка“ № 13, „Д. Благоев“ № 24, „Д. Благоев“ № 2, „Д. Благоев“ № 26, „Средна гора“ № 2, „Ж. Дичев-Огнян“ № 6, „Ж. Дичев-Огнян“ № 4, „Ж. Дичев-Огнян“ № 2

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71250000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG344
Основно място на изпълнение:

Гр. Раднево.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмет на обществената поръчка е Изготвяне на технически обследвания, технически паспорти и обследвания за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, във връзка с изпълнение на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Програмата е насочена към обновяване на многофамилни жилищни сгради, като с нея се цели чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се осигурят по-добри условия на живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда.

Многофамилни жилищни сгради, попадащи в обхвата на обособената позиция:

1. ул. „Болшевишка“ № 15 — 787,44 м2 РЗП;

2. ул. „Болшевишка“ № 13 — 894,16 м2 РЗП;

3. ул. „Димитър Благоев“ № 24 — 895,24 м2 РЗП;

4. ул. „Димитър Благоев“ № 2 — 1 513,01 м2 РЗП;

5. ул. „Димитър Благоев“ № 26 — 1 267,06 м2 РЗП;

6. ул. „Средна гора“ № 2 — 1 899,39 м2 РЗП;

7. ул. „Жельо Дичев-Огнян“ № 6 — 1 353,18 м2 РЗП;

8. ул. „Жельо Дичев-Огнян“ № 4 — 1 354,65 м2 РЗП;

9. ул. „Жельо Дичев-Огнян“ № 2 — 689,41 м2 РЗП.

Общо: 10 653,54 м2 РЗП.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 53 267.70 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 30
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

1. Участник в настоящата процедура следва да бъде вписан в регистъра при ДНСК за упражняване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ. В случай, че дейността по извършване на обследване на строежите за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-3 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорт се извършва от проектанти от различни специалности, същите следва да притежават пълна проектантска правоспособност. При участие на чуждестранни лица — същите следва да са вписани в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.

—При подаване на офертата, съответствието с изискването участникът декларира в ЕЕДОП, част IV „Критерии за подбор“, раздел А.

—В случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, обстоятелството се доказва с представяне на Удостоверение за упражняване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ.

—За проектанти от различни специалности, съответствието с посоченото изискване се доказва с удостоверение за наличието на пълна проектантска правоспособност за всеки проектант или посочване на публичния регистър и съответния номер на проектантите и лицата, упражняващи технически контрол по част „Конструктивна“, които отговарят на изискванията на чл. 142, ал. 10 от ЗУТ.

2. Участник в настоящата процедура е необходимо да е вписан в публичния регистър на Агенцията за устойчиво енергийно развитие съгласно чл. 44, ал. 1 от ЗЕЕ, а за чуждестранни лица — да са вписани в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.

—При подаване на офертата, съответствието с изискването участникът декларира в ЕЕДОП, част IV „Критерии за подбор“, раздел А.

—В случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, обстоятелството се доказва с Удостоверение за вписване в регистъра по чл. 44, ал. 1 от ЗЕЕ към Агенцията за устойчиво енергийно развитие.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансово състояние на участниците.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансово състояние на участниците.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, най-много за последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата.

Под дейности, идентични или сходни с предмета и обема на поръчката, следва да се разбират: дейности по извършване на обследвания на обществени и/или жилищни сгради за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията на чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ и дейности по съставяне на технически паспорти и изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите енергоспестяващи мерки на обществени и/или жилищни сгради. Посочените дейности следва да са извършвани в съвкупност (едновременно) на 1 и/или на няколко обществени и/или жилищни сгради с общо РЗП минимум 10 000 м2 на обследваната/ните сграда/и.

Под „изпълнени дейности“ се разбират такива, които са приключили в горепосочения три годишен период, считано от датата на подаване на офертата.

—При подаване на офертата, съответствието с изискването участникът декларира в ЕЕДОП, като посочва в част IV „Критерии за подбор“, Раздел В, информация за изпълнените услуги.

—В случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, обстоятелството се доказва с представяне на документи, съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП — Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършените услуги.

2. Независимо дали обследването ще се извършва от консултант или от проектанти с ППП, участникът следва да разполага с персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, както следва:

— Ръководител на екипа — висше образование специалност архитектура/ПГС/ССС или еквивалент; с 3 (три) години опит в упражняване на професионалната си квалификация/специалност;

— Строителен инженер — висше образование специалност ПГС/ССС или еквивалент; с 3 (три) години опит в упражняване на професионалната си квалификация/специалност;

— Строителен инженер — технически контрол по част „Конструктивна“ — висше образование магистърска степен по строително инженерство (ПГС/ССС или еквивалентно); включен в списъка, изготвен и ежегодно актуализиран от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, който се обнародва в Държавен вестник; с 3 (три) години опит в упражняване на професионалната си квалификация/специалност;

— Електроинженер — висше образование електроинженер или еквивалент; с 3 (три) години опит в упражняване на професионалната си квалификация/специалност;

— Инженер в областта на отоплението, вентилацията и климатизацията на сгради и системи за поддържане на микроклимата в сгради — висше образование специалност отопление, вентилация и климатизация или еквивалент; с 3 (три) години опит в упражняване на професионалната си квалификация/специалност;

— Инженер ВиК — висше образование, с 3 (три) години опит в упражняване на професионалната си квалификация/специалност.

Горепосочените лица следва да притежават пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП), респ. призната професионална квалификация по реда на Закона за признаване на професионални квалификации за чуждестранни лица. При участник чуждестранно физическо или юридическо лице се представят еквивалентни документи в зависимост от държавата, в която участниците са установени.

—При подаване на офертата, съответствието с изискването участникът декларира в ЕЕДОП, Част IV „Критерии за подбор“, раздел В, като се посочат изчерпателни данни и информация относно изискуемата професионална компетентност на екипа за изпълнение на поръчката.

—В случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, обстоятелството се доказва с представяне на документи, съгласно чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП — Списък на персонала и ръководният състав, който ще отговаря за изпълнението на поръчката, в който е посочена професионалната компетентност и опит.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, най-много за последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата.

* Под дейности, идентични или сходни с предмета и обема на поръчката, следва да се разбират: дейности по извършване на обследвания на обществени и/или жилищни сгради за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията на чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ и дейности по съставяне на технически паспорти и изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите енергоспестяващи мерки на обществени и/или жилищни сгради. Посочените дейности следва да са извършвани в съвкупност (едновременно) на една и/или на няколко обществени и/или жилищни сгради с общо РЗП минимум 10 000 м2 на обследваната/ните сграда/и.

* Под „изпълнени дейности“ се разбират такива, които са приключили в горепосочения 3 годишен период, считано от датата на подаване на офертата.

2. Независимо дали обследването ще се извършва от консултант или от проектанти с ППП, участникът следва да разполага с персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, както следва:

— Ръководител на екипа — висше образование специалност архитектура/ПГС/ССС или еквивалент; с 3 (три) години опит в упражняване на професионалната си квалификация/специалност;

— Строителен инженер — висше образование специалност ПГС/ССС или еквивалент; с 3 (три) години опит в упражняване на професионалната си квалификация/специалност;

— Строителен инженер — технически контрол по част „Конструктивна“ — висше образование магистърска степен по строително инженерство (ПГС/ССС или еквивалентно); включен в списъка, изготвен и ежегодно актуализиран от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, който се обнародва в Държавен вестник; с 3 (три) години опит в упражняване на професионалната си квалификация/специалност;

— Електроинженер — висше образование електроинженер или еквивалент; с 3 (три) години опит в упражняване на професионалната си квалификация/специалност;

— Инженер в областта на отоплението, вентилацията и климатизацията на сгради и системи за поддържане на микроклимата в сгради — висше образование специалност отопление, вентилация и климатизация или еквивалент; с 3 (три) години опит в упражняване на професионалната си квалификация/специалност;

— Инженер ВиК — висше образование, с 3 (три) години опит в упражняване на професионалната си квалификация/специалност.

Горепосочените лица следва да притежават пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП), респ. призната професионална квалификация по реда на Закона за признаване на професионални квалификации за чуждестранни лица. При участник чуждестранно физическо или юридическо лице се представят еквивалентни документи в зависимост от държавата, в която участниците са установени.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Гаранцията за изпълнение е в размер на 5% (5 на 100) от стойността на договора (без ДДС).

Гаранциите се предоставят в една от следните форми:

1. парична сума;

2. банкова гаранция;

3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Към датата на откриване на настоящата процедура не е осигурено финансиране, предвид което в проекта на договор е предвидена клауза за отложено изпълнение, съгласно разпоредбата на чл. 114 от ЗОП.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 31/07/2017
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 01/08/2017
Местно време: 13:30
Място:

Гр. Раднево, ул. „Митьо Станев“ № 1, етаж 3, зала 315 в сградата на Общинска администрация.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

От участие в процедурата се отстранява:

1. участник по отношение, на когото са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, участник, за който важат забраните по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС,освен ако не са приложими изключенията по чл. 4 от същия закон и участници, които са свързани лица, освен ако не участват по различни обособени позиции.

2. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществената поръчка или в документацията за участие.

3. участник, който е представил оферта която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката;

4. участник, който е представил оферта която не отговаря на правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудово право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово, право които са изброени в приложение № 10 от ЗОП.

5. участник, който не е представил в срок писмена обосновка или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3-5 от ЗОП.

Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към доставката, предмет на поръчката, както следва:

Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция по приходите:

Информационен телефон на НАП — 0700 18 700;

интернет адрес: http://www.nap.bg

Национален осигурителен институт (НОИ)

Контактен център: 0700 14 802

Адрес: гр. София, 1303, бул. „Александър Стамболийски“ № 62-64

Интернет адрес: www.noi.bg

Относно задълженията, опазване на околната среда:

Министерство на околната среда и водите:

Информационен център на МОСВ;

работи за посетители всеки работен ден от 14:00 до 17:00 ч.;

Адрес: 1000 София, бул. „Мария Луиза“ № 22, телефон 02/940 60 00;

Интернет адрес: http://www.moew.government.bg/

Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:

Министерство на труда и социалната политика:

Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg

София 1051, ул. „Триадица“ № 2;

Телефон: 8119 443.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
14/06/2017