Usługi - 229736-2017

16/06/2017    S114    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

2017/S 114-229736

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie
ul. Ksawerów 8
Warszawa
02-656
Polska
Osoba do kontaktów: Krzysztof Maraszkiewicz, Renata Bejne
Tel.: +48 225662018
E-mail: zp@wzmiuw.waw.pl
Faks: +48 225662012
Kod NUTS: PL

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.wzmiuw.waw.pl/

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.wzmiuw.waw.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: ochrona przeciwpowodziowa i melioracje wodne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istot-nych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa- dzia-łania na terenie Oddziału Warszawa – 26 części.

Numer referencyjny: ZP - 3 UW/W 4208/17
II.1.2)Główny kod CPV
90721800
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest 26 działań z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa na te-renie Inspektoratu Wołomin, Inspektoratu Otwock z siedzibą w Sobiekursku, Inspektoratu Piaseczno oraz Inspektoratu Nowy Dwór Mazowiecki w WZMiUW Oddział Warszawa.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 261 600.94 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie rzeki Beniaminówka w km 4+740-9+235, 11+100-15+800.

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Radzymin, powiat wolomiński.

II.2.4)Opis zamówienia:

Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp;

ręczne wykoszenie (dokoszenie) porostów gęstych twardych ze skarp;

ręczne wykoszenie z wygrabieniem porostów rzadkich twardych ze skarp;

Przedmiotem zamówienia jest:

ręczne wykoszenie z wygrabieniem porostów gęstych twardych z dna;

ręczne usuwanie namułu z cieków;

oczyszczenie z namułu przepustów rurowych;

likwidacja przetamowań z gałęzi i innych nieczystości na całej długości z transportem;

ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 38 924.39 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 1
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie rzeki Czarna w km 9+350-21+300.

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Marki, Radzymin, Wołomin.

II.2.4)Opis zamówienia:

Mechaniczne wykoszenie porostów z pasów eksploatacyjnych;

ręczne wykoszenie z wygrabieniem porostów gęstych miękkich ze skarp;

Przedmiotem zamówienia jest:ręczne wykoszenie z wygrabieniem porostów gęstych twardych z dna;

ręczne usuwanie namułu;

ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia;

ręczna rozbiórka przetamowań z gałęzi namułu pni, kamieni, worków z piaskiem i niele-galnych kładek;

oczyszczenie koryta z pozostałości po usuniętym przetamowaniu (drobne gałęzie, korze-nie i kora bez wrzosu) z wbudowaniem w wyrwy i zagłębienia terenu.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 56 599.80 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 1
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie rzeki Długa w km 5+450-12+000.

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Marki i Zielonka.

II.2.4)Opis zamówienia:

Ręczne wykoszenie z wygrabieniem porostów gęstych twardych ze skarp;

mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i korony wałów – kosiarka bijakowa;

ręczne wykoszenie z wygrabieniem porostów rzadkich twardych z dna;

ręczna rozbiórka przetamowań w obrębie stopni, mostów, kładek, usunięcie gałęzi, śmie-ci, namułu i roślinności – odcinek uregulowany z wywiezieniem;

ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości;

uformowanie skarp rzeki – zdjęcie wargi w dole skarpy z usunięciem przymulisk na łukach wypukłych;

oczyszczenie z namułu wylotów rowów komunalnych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 75 630.07 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 1
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie rzeki Osownica w km 4+100-7+400

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Jadów.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp na odcinku przebudowanym;

ręczne wykoszenie z wygrabieniem porostów gęstych miękkich ze skarp na odcinku prze-budowanym;

mechaniczne wykoszenie porostów wzdłuż skarp – teren zagospodarowany;

ręczne wykoszenie z wygrabieniem porostów gęstych twardych z dna;

ręczne ścinanie i karczowanie rzadkich krzaków i podszycia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 14 577.37 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 1
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie rzeki Cienka w km 0+000-3+350

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Tłuszcz.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

mechaniczne wykoszenie porostów z jednej skarpy i pasa eksploatacyjnego;

ręczne wykoszenie z wygrabieniem porostów gęstych twardych ze skarp;

ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości;

oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu) z wbudowaniem w wyrwy i zagłębienia terenu;

pocięcie powalonych w korycie rzeki drzew i konarów;

ręczna rozbiórka przetamowań z gałęzi namułu pni;

oczyszczenie koryta z pozostałości po usuniętym przetamowaniu (drobne gałęzie, korze-nie i kora bez wrzosu) z wbudowaniem w wyrwy i zagłębienia terenu;

odmulanie mechaniczne cieków;

rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych;

mechaniczna likwidacja nawisów i wyrw oraz zdeformowanego przekroju koryta.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 54 024.71 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 3
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie rzeki Długa w km 13+700-17+700,

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Wołomin i Zielonka.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

ręczne wykoszenie wraz z wygrabieniem porostów gęstych twardych ze skarp;

ręczne wykoszenie z wygrabieniem porostów gęstych twardych z dna;

przycięcie pielęgnacyjne konarów zwisających nad korytem rzeki oraz pocięcie zwalonych gałęzi;

ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia;

ręczna rozbiórka przetamowań z gałęzi namułu, kamieni, worków z piaskiem i nielegal-nych kładek;

oczyszczenie koryta z pozostałości po usuniętym przetamowaniu;

odmulanie mechaniczne cieków;

mechaniczne plantowanie urobku z odmulanego cieku.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 63 748.95 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 2
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie rzeki Dorzucha w km 0+000-8+150

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Poświętne.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i pasa eksploatacyjnego;

ręczne wykoszenie z wygrabieniem porostów gęstych twardych ze skarp;

ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości;

oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu) z wbudowaniem w wyrwy i zagłębienia terenu;

pocięcie powalonych w korycie rzeki konarów piłą mechaniczną;

ręczna rozbiórka przetamowań z gałęzi namułu pni;

oczyszczenie koryta z pozostałości po usuniętym przetamowaniu (drobne gałęzie, korze-nie i kora bez wrzosu) z wbudowaniem w wyrwy i zagłębienia terenu;

odmulanie mechaniczne cieków z uformowaniem skarp, likwidacja nawisów i zabudowa wyrw;

rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 76 476.59 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 3
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie rzeki Kanał A Lipka w km 0+000-2+740+430m

Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Klembów.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

pocięcie przewalonych drzew;

mechaniczne karczowanie pni;

ręczne wykoszenie z wygarbieniem porostów gęstych twardych ze skarp;

mechaniczne wykoszenie porostów z pasa eksploatacyjnego;

ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia;

ręczne usuwanie namułu;

odmulanie mechaniczne;

mechaniczne plantowanie urobku z odmulanych cieków;

ręczna rozbiórka przetamowań z gałęzi namułu pni;

oczyszczenie koryta z pozostałości po usuniętym przetamowaniu (drobne gałęzie, korze-nie i kora bez wrzosu) z wbudowaniem w wyrwy i zagłębienia terenu;

mechaniczna likwidacja nawisów i wyrw zdeformowanych skarp rzeki.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 40 476.25 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 3
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie rzeki Kanał Krubki Górki w km 0+300-3+514.

Część nr: 9
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Poświętne.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości;

oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu) z wbudowaniem w wyrwy i zagłębienia terenu;

pocięcie powalonych w korycie rzeki drzew i konarów piłą mechaniczną;

ręczna rozbiórka przetamowań z gałęzi, namułu, pni;

oczyszczenie koryta z pozostałości po usuniętym przetamowaniu (drobne gałęzie, korze-nie i kora bez wrzosu) z wbudowaniem w wyrwy i zagłębienia terenu;

mechaniczne wykoszenie porostów z jednej skarpy i pasa eksploatacyjnego;

ręczne wykoszenie z wygrabieniem porostów gęstych twardych ze skarp;

ręczne usuwanie namułu z cieków;

odmulanie mechaniczne cieków;

rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych;

mechaniczna likwidacja nawisów i wyrw zdeformowanych skarp rzeki.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 36 654.82 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 3
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie rzeki Czarna Struga B w km 0+000-2+600

Część nr: 10
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Leśniakowizna gmina Wołomin.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

ręczne wykoszenie z wygrabieniem porostów gęstych twardych ze skarp i pasów eksploatacyjnych;

ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna cieków wraz z wygrabieniem;

ręczne usuwanie namułu z cieków;

ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków;

likwidacja przetamowań z gałęzi i innych nieczystości na całej długości konserwowanej cieku z transportem.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 25 090.70 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 3
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie rzeki Rządza w km 26+800-26+980

Część nr: 11
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Klembów.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

pocięcie przewalonych drzew, pni i gałęzi;

mechaniczne wykoszenie porostów z pasa eksploatacyjnego i skarp;

ręczne dokoszenie porostów gęstych twardych ze skarp z wygrabieniem;

ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia

odmulanie mechaniczne cieków;

mechaniczne plantowanie urobku wzdłuż skarpy;

ręczna rozbiórka przetamowań z gałęzi namułu pni;

oczyszczenie koryta z pozostałości po usuniętym przetamowaniu (drobne gałęzie, korze-nie i kora bez wrzosu) z wbudowaniem w wyrwy i zagłębienia terenu

mechaniczna likwidacja nawisów i wyrw zdeformowanych skarp.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 49 121.69 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 3
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie rzeki Mieni w km 0+000-16+190.

Część nr: 12
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Wiązowna i gmina Halinów,

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

usunięcie zatorów i przetamowań z powalonych drzew i gałęzi poprzez pocięcie i wyniesienie z koryta rzeki oraz zebranie i wywiezienie do utylizacji zanieczyszczeń znajdujących się w korycie rzeki w km 0+000 ÷ 16+190.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 30 214.80 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 2
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie rzeki Kanał Zuzanowski w km 0+000-15+563.

Część nr: 13
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Sobienie Jeziory.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest::

mechaniczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp i pasów przybrzeżnych;

ręczne wykoszenie z wygrabieniem porostów gęstych twardych ze skarp i pasów przy-brzeżnych;

ręczne ścinanie bez karczowania rzadkich krzaków i podszycia ze skarp punktowo;

zrębkowanie rzadkich krzaków ściętych ręcznie ze skarp z wywiezieniem;

hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody ponad 60 %;

ręczne wykoszenie z wygrabieniem porostów gęstych twardych z dna;

usuwanie zatorów.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 63 971.24 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 3
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie wałów rzeki Wisły odcinek Świdry Wiel-kie- Kępa Radwankowska km 0+000-16+750, odcinek Radwanków Szlachecki-Sambodzie km 14+800-25+900 i wału jeziorowego lewego km 0+450-1+850

Część nr: 14
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Sobienie Jeziory.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest::

mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i korony wałów kosiarką bijakową zawieszo-ną na ciągniku;

ręczne wykoszenie wraz z wygrabieniem porostów gęstych twardych ze skarp, korony i ławy wałów;

ręczne ścinanie bez karczowania gęstych krzaków i podszycia;

zrębkowanie krzaków ściętych ze skarp;

obsiew skarp w ziemi urodzajnej;

zakup i dowóz ziemi do zabudowy uszkodzeń;

ręczna zabudowa uszkodzeń.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 143 977.72 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 3
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie rzeki Wilanówka w km 9+441-13+597

Część nr: 15
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Konstancin Jeziorna.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

mechaniczne wykoszenie porostów roślin ze skarp i pasa przybrzeżnego;

ręczne wykoszenie z wygrabieniem porostów gęstych twardych ze skarp i pasa przybrzeżnego;

mechaniczne odmulenie dna rzeki warstwą 20 cm;

mechaniczne plantowanie urobku z odmulenia rzeki;

ręczne ścinanie krzaków średniej gęstości porastających skarpy i pasy przybrzeżne (z utylizacją);

rozbiórka 3 przetamowań bobrowych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 111 010.24 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 2
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie rzeki Kanał Habdziński w km 0+000-5+259.

Część nr: 16
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Konstancin Jeziorna.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i pasa przybrzeżnego;

wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp;

zbieranie ściętych porostów złożonych w pryzmy, wywóz wraz z utylizacją;

codzienne podczas prowadzenie konserwacji czyszczenie kraty na wlocie do syfonu pod rzeką Jeziorką;

mechaniczne odmulenie dna rzeki warstwą 20 cm;

mechaniczne plantowanie urobku z odmulenia rzeki;

oczyszczenie przepustów Ø 1,5 i Ø 1,0 (ze złożeniem i rozplantowaniem zanieczyszczeń wzdłuż pasów przybrzeżnych).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 114 295.86 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 2
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie rzeki Kanał Brzeski w km 0+000-1+020, 2+000-2+500, 2+550-5+190, 7+500-9+495

Część nr: 17
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Konstancin Jeziorna, gmina Gora Kalwaria.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest::

ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp i pasa przybrzeżnego;

wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp;

ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i podszycia z utylizacją;

ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna rzeki wraz z wykoszeniem;

usuwanie wiatrołomów z koryta rzeki z utylizacją;

rozbiórka przetamowań z karp oraz połamanych gałęzi;

wywóz materiału z pochodzącego z rozbiórki przetamowań.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 32 579.32 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 2
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pierwsza konserwacja wału lewego rzeki Jeziorki

Część nr: 18
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Konstancin Jeziorna.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest::

mechaniczne wykoszenie skarp i korony wału;

ręczne wykoszenie skarp i korony wału w miejscach niedostępnych mechanicznie;

ręczne wygrabienie ze skarp i korony wału pokosu po koszeniu ręcznym wraz z utylizacją.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 11 572.95 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 1
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Druga konserwacja wału lewego rzeki Jeziorki w km 0+000-5+637

Część nr: 19
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Konstancin Jeziorna.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

mechaniczne wykoszenie skarp i korony wału;

ręczne wykoszenie skarp i korony wału w miejscach niedostępnych mechanicznie;

ręczne wygrabienie ze skarp i korony wału pokosu po koszeniu ręcznym wraz z utylizacją.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 11 572.95 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 2
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pierwsza konserwacja wału lewego rzeki Wisły w km 464+300-494+075

Część nr: 20
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Konstancin Jeziorna.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

mechaniczne koszenie obu skarp, korony i ław wału;

ręczne wykoszenie skarp, korony i ław wału w miejscach niedostępnych;

ręczne wygrabieniu pokosu po ręcznym koszeniu ze skarp, korony i ław wraz z utylizacją;

ręczne ścinanie krzaków średniej gęstości oraz przycięcie gałęzi drzew pokładających się na korpus wału wraz z utylizacją;

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 46 213.54 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 1
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Druga konserwacja wału lewego rzeki Wisły w km 464+300-494+075

Część nr: 21
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Konstancin Jeziorna.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

mechaniczne koszenie obu skarp, korony i ław wału;

ręczne wykoszenie skarp, korony i ław wału w miejscach niedostępnych;

ręczne wygrabieniu pokosu po ręcznym koszeniu ze skarp, korony i ław wraz z utylizacją.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 45 413.54 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 1
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wykoszenia ręczne i dokoszenie po mechanicznym koszeniu lewostronnego wału rzeki Wisły odc. Buraków-Sady w km 0+000-25+950.

Część nr: 22
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Czosnów.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

ręczne wykoszenie porostów ze skarp i korony wału oraz ławy przywałowej

ręczne wygrabienie wykoszonych porostów.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 41 626.20 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 3
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dokoszenie ręczne po mechanicznym koszeniu lewo-stronnego wału rzeki Wisły odc. Grochale-Secymin

Część nr: 23
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Łomianki, gmina Czosnów.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

ręczne wykoszenie porostów ze skarp i korony wału oraz ławy przywałowej

ręczne wygrabienie wykoszonych porostów.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 21 964.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 3
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dokoszenie ręczne po mechanicznym koszeniu pra-wostronnego wału rzeki Wisły odc. Jabłonna- Nowy Dwór

Część nr: 24
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Jablonna,, miasto Nowy Dwór Maz..

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

ręczne wykoszenie porostów ze skarp i korony wału oraz ławy przywałowej

ręczne wygrabienie wykoszonych porostów.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 29 716.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 3
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dokoszenie ręczne po mechanicznym koszeniu lewostronnego wału rzeki Narew odc. Nowy Dwór Maz.-Dębe w km 0+250-18+700

Część nr: 25
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

M. Nowy Dwór, gmina Wieliszew, powiat legionowski.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

ręczne wykoszenie porostów ze skarp i korony wału oraz ławy przywałowej

ręczne wygrabienie wykoszonych porostów.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 23 086.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 3
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dokoszenie ręczne po mechanicznym koszeniu wa-łów wstecznych rzeki Beniaminówki i oczyszczenie studzienek drenażowych, wał lewostronny km 0+000-2+070, wał prawostronny km 0+000-1+430

Część nr: 26
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

M. Nieporęt, powiat legionowski.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest::

ręczne wykoszenie porostów ze skarp wałów

ręczne wykoszenie ław przywałowych

ręczne wykoszenie podstawy wału

oczyszczenie studzienek drenażu

oczyszczenie z namułu wylotów drenażu.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 3 061.24 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 3
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

A) W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonawca musi się wykazać zrealizowanymi zamówieniami obejmującymi swym zakresem:

mechaniczne i ręczne wykoszenie porostów z powierzchni płaskich i skarp (dotyczy części nr 1-11 i 13-26);

odmulanie mechaniczne i ręczne cieków (dotyczy części nr 1, 2, 5-11, 15, 16).

b) Wykonawca musi dysponować lub udowodnić, że będzie dysponował minimum jedną osobą posiadającą co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w kierowa-niu usługami odpowiadającymi przedmiotowi zamówienia.

c) Wykonawca musi dysponować lub udowodnić, że będzie dysponował sprzętem opisanym w wytycznych wykonania i odbioru robót (zał.3 do SIWZ), niezbędnym do realizacji zamówienia, tj.:

Cz. 1-11: koparką na podwoziu gąsienicowym, spycharką na podwoziu gąsie-nicowym, kosiarką bijakową zawieszoną na ciągniku kołowym, piłą łańcu-chową spalinową, ciągnikiem kołowym.

Cz. 12: piłą spalinową.

Cz. 13: ciągnikiem kołowym, kosiarką zawieszoną na ciągniku z ramieniem roboczym,

Cz. 14: kosiarką bijakową zawieszoną na ciągniku z ramieniem roboczym, ko-są ręczną, kosą spalinową,

Cz. 15-16: kosiarką bijakową wysięgnikową z teleskopowym ramieniem robo-czym do koszenia skarp (min. 6,0 m – zasięg ramienia roboczego); koparką na podwoziu gąsienicowym z teleskopowym osprzętem podsiębiernym

bądź inna koparką dostosowaną do pracy w warunkach panujących w terenie.

Cz. 17: ciągnikiem z przyczepą.

Cz. 18-21: kosiarką bijakową na długim ramieniu roboczym,

Cz. 22-26: kosiarką spalinową, sprzętem do wygrabiania.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 043-078511
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/06/2017
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 30/06/2017
Czas lokalny: 10:10
Miejsce:

WZMIUW w Warszawie Oddział Warszawa ul. Ksawerów 8, 02-656 Warszawa pok. 24.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzup.gov.pl
Faks: +48 224567803

Adres internetowy: http://www.uzup.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzup.gov.pl
Faks: +48 224567803

Adres internetowy: http://www.uzup.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/06/2017