Services - 229816-2017

16/06/2017    S114    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Białystok: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

2017/S 114-229816

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Miasto Białystok
ul. Słonimska 1
Białystok
15-950
Polska
Osoba do kontaktów: Sylwia Kozłowska
Tel.: +48 858696270
E-mail: zzp@um.bialystok.pl
Faks: +48 858696249
Kod NUTS: PL343

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bialystok.pl

Adres profilu nabywcy: www.bialystok.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bialystok.pl
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Urząd Miejski w Białymstoku, Zarząd Dróg Miejskich
ul. Składowa 11
Białystok
15-399
Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Zalewska, Zarząd Dróg Miejskich
Tel.: +48 858696765
E-mail: zdm@um.bialystok.pl
Faks: +48 858696790
Kod NUTS: PL343

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.bialystok.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowych budowy ulic na terenie miasta Białegostoku.

Numer referencyjny: ZDM-III.271.46.2017.MZ
II.1.2)Główny kod CPV
71320000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1.Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowych na budowę ulic na terenie miasta Białegostoku wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji w poniższym zakresie: Część I-Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowych na budowę ulic: Ciasnej, Sinej, Żniwnej. Część II-Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulic: Mohylowskiej, Ogrodniczki, Króla Z. Augusta. Część III-Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowych na budowę ulic: Konduktorskiej, Dworskiej oraz drogi dojazdowej do osiedla Zawady od strony ul Gen. F Kleeberga. Część IV-Przebudowa skrzyżowania ul. Kołodziejskiej z ul. Cz. Miłosza. Część V-Budowa przedłużenia ul. Czerwonego Kapturka na odcinku od ul. Rycerskiej do drogi serwisowej biegnącej wzdłuż ul. B. Krzywoustego. Część VI-Budowa przedłużenia ul. Jaroszówka z włączeniem do ul. Bolesława Krzywoustego. Część VII-Budowa drogi łącznikowej pomiędzy B. Prusa i ul. K. Ciołkowskiego.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 401 892.82 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część I Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowych na budowę ulic: Ciasnej, Sinej, Żniwnej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71320000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL3
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Białystok.

II.2.4)Opis zamówienia:

1) Ulica Ciasna o dł. ok. 150 m (ciąg pieszo – jezdny) zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części osiedla Wygoda w Białymstoku (rejon ul. Wasilkowskiej i ul. Traugutta).

Poniżej link do strony internetowej Miejskiego Sytemu Informacji Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Białymstoku:

— treść uchwały: http://gisbialystok.pl/teksty/BI_80.pdf

http://gisbialystok.pl/teksty/BI_80.pdf

— mapa planu: http://gisbialystok.pl/teksty/BI_80.jpg

2) Ulica Sina o dł. ok. 140 m (z jezdnią 1x2 pasy ruchu) zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części osiedla Bojary w Białymstoku (rejon ul. Towarowej, Skorupskiej, Świętojańskiej, J.K. Branickiego, Ogrodowej i Sienkiewicza)

Poniżej link do strony internetowej Miejskiego Sytemu Informacji Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Białymstoku:

— treść uchwały: http://gisbialystok.pl/teksty/BI_80.pdf

— mapa planu: http://gisbialystok.pl/teksty/BI_80.jpg

3) Ulica Żniwna o dł. ok. 120 m w zakresie jezdni – warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej, zjazdów, chodników, kanalizacji deszczowej oraz budowy i przebudowy kolidującej infrastruktury technicznej.

Przewidywana maksymalna ilość pobytów osób pełniących nadzór autorski będzie wynosić łącznie 12 pobytów.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie projektanta specjalności inżynieryjnej drogowej / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 41 200.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/12/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający przewiduje możliwość stosowania procedury „odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

2. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium: Część I: 500 PLN;

3. Termin z sekcji IV.2.6) liczy się z art. 114Kc – miesiąc liczy się za dni 30.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulic: Mohylowskiej, Ogrodniczki, Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71320000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL343
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Białystok.

II.2.4)Opis zamówienia:

1) ul. Mohylowska na odcinku od Młynowej do ul. J. Bema – ciąg pieszo-jezdny o szerokości

w liniach rozgraniczających od 4,0 m do 4,4 m, wraz z kanalizacją deszczową.

Na przedmiotowym obszarze obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (Uchwała nr XI/81/11 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Przydworcowe

w Białymstoku (rejon ul. Kard. S. Wyszyńskiego i M. Kopernika).

Poniżej link do strony internetowej Miejskiego Sytemu Informacji Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Białymstoku:

— treść uchwały: http://gisbialystok.pl/teksty/BI_101.pdf

— mapa planu: http://gisbialystok.pl/teksty/BI_101.jpg

2) ul. Ogrodniczki na odcinku od ul. Długiej do ul. Studziennej – w zakresie jezdni, zjazdów, chodników, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego oraz budową i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej.

3) ul. Króla Zygmunta Augusta na odcinku od ul. Gen. Władysława Andersa do ul. Władysława Jagiełły – w zakresie jezdni, zjazdów, chodników, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego oraz budową i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej,

Na przedmiotowym obszarze obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (Uchwała nr XXXIII/538/17 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Jaroszówka w Białymstoku (rejon ul. W. Wysockiego i W. Jagiełły)

Poniżej link do strony internetowej Miejskiego Sytemu Informacji Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Białymstoku:

— treść uchwały: http://gisbialystok.pl/teksty/BI_143.pdf

— mapa planu: http://gisbialystok.pl/teksty/BI_143.jpg

Przewidywana maksymalna ilość pobytów osób pełniących nadzór autorski wynosi

łącznie 18 pobytów.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie projektanta specjalności inżynieryjnej drogowej / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 185 825.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/12/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający przewiduje możliwość stosowania procedury „odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

2. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium: Część II: 2 500 PLN;

3. Termin z sekcji IV.2.6) liczy się z art. 114Kc – miesiąc liczy się za dni 30.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowych na budowę ulic: Konduktorskiej, Dworskiej oraz drogi dojazdowej do osiedla Zawady od strony ul Gen. F Kleeberga w Białymstoku

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71320000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL343
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Białystok.

II.2.4)Opis zamówienia:

1) ul. Konduktorska na odcinku od ul. Prowiantowej do torów kolejowych, o długości około

169 m, w zakresie jezdni, zjazdów, chodników, kanalizacji deszczowej oraz budową

i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej.

2) ul. Dworska – działki nr geod. 1628/24, 1629/1, 1685/12, 1107/11 – obręb 002 – Wysoki Stoczek, o długości około 280 m, w zakresie jezdni, zjazdów, chodników, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego oraz budową i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej.

3) 8 KD-D – odcinek o długości 280 m (wraz z dowiązaniem do istniejącej nawierzchni ulicy zlokalizowanej na działce o nr geod. 320/2 do zjazdu na działkę o nr geod. 337/1), w zakresie budowy jezdni bitumicznej o szer. 5 m, chodnika o szer. 2 m, zjazdów oraz budową

i przebudową infrastruktury technicznej. Na przedmiotowym obszarze obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

W przedmiarach ująć wykonanie tablicy pamiątkowej – Budżet Obywatelski.

4) 5 KD-L – odcinek o długości 40 m, w zakresie: jezdni bitumicznej o szer. 6 m, chodnika

o szer. 2 m, zjazdów, skrzyżowania, miejsc postojowych (ok. 10) oraz budową i przebudową infrastruktury technicznej. Na przedmiotowym obszarze obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

Na obszarze na którym znajdują się ulice 8 KD-D i 5 KD-L obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wprowadzony uchwałą NR XLVIII/542/13 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 25.6.2013 r.

Poniżej link do strony internetowej Miejskiego Sytemu Informacji Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Białymstoku:

— treść uchwały: http://gisbialystok.pl/teksty/BI_120.pdf

— mapa planu: http://gisbialystok.pl/teksty/BI_120.jpg

Zakres niniejszego zamówienia obejmuje pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji. Przewidywana maksymalna ilość pobytów osób pełniących nadzór autorski wynosi 6 pobytów dla każdej z ulic, łącznie 18 pobytów.

Z uwagi na fakt, że przedmiotowe zamówienie w części dotyczącej ulic 8KD-D i 5KD-L na osiedlu Zawady w Białymstoku jest projektem Budżetu Obywatelskiego 2017, drogę dojazdową należy zaprojektować w istniejących liniach rozgraniczających (na działkach będących własnością Skarbu Państwa lub Gminy Białystok), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.3.1999 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r. poz. 124).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie projektanta specjalności inżynieryjnej drogowej / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 64 343.84 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/12/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający przewiduje możliwość stosowania procedury „odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

2. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium: Część III: 1 000 PLN;

3. Termin z sekcji IV.2.6) liczy się z art. 114Kc – miesiąc liczy się za dni 30.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Przebudowa skrzyżowania ul. Kołodziejskiej z ul. Cz. Miłosza w Białymstoku

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71320000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL343
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Białystok.

II.2.4)Opis zamówienia:

Skrzyżowanie należy zaprojektować wraz z dodatkowym pasem do skrętu w lewo

z ul. Kołodziejskiej w kierunku ul. A. Mickiewicza i Św. Ojca Pio oraz zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części osiedla A. Mickiewicza w Białymstoku (w rejonie

ul. Zwierzynieckiej i Jagiellońskiej).

Poniżej link do strony internetowej Miejskiego Sytemu Informacji Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Białymstoku:

— treść uchwały: http://gisbialystok.pl/teksty/BI_137.jpg

— mapa planu: http://gisbialystok.pl/teksty/BI_137.jpg

Przewidywana maksymalna ilość pobytów osób pełniących nadzór autorski będzie wynosić łącznie 2 pobyty.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie projektanta specjalności inżynieryjnej drogowej / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 30 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/12/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający przewiduje możliwość stosowania procedury „odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

2. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium: Część IV: 500 PLN;

3. Termin z sekcji IV.2.6) liczy się z art. 114Kc – miesiąc liczy się za dni 30.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Budowa przedłużenia ul. Czerwonego Kapturka na odcinku od ul. Rycerskiej do drogi serwisowej biegnącej wzdłuż ul. Bolesława Krzywoustego w Białymstoku

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71320000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL343
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Białystok.

II.2.4)Opis zamówienia:

Opracowanie dwuwariantowej koncepcji oraz dokumentacji projektowej na budowę przedłużenia

ul. Czerwonego Kapturka na odcinku od ul. Rycerskiej do drogi serwisowej biegnącej wzdłuż

ul. Bolesława Krzywoustego w Białymstoku w zakresie budowy: jezdni, chodników, zjazdów, sieci oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego podczas realizacji ww. inwestycji.

Uwaga: W przypadku gdy przedmiotowa inwestycja przez Zamawiającego nie będzie realizowana, Wykonawca zostanie zwolniony z pełnienia nadzoru autorskiego, a wynagrodzenie określone

w umowie zostanie pomniejszone o wycenioną przez Wykonawcę wartość nadzorów autorskich.

Przewidywana maksymalna ilość pobytów osób pełniących nadzór autorski będzie wynosić łącznie 2 pobyty.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie projektanta specjalności inżynieryjnej drogowej / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 10 059.50 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/12/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający przewiduje możliwość stosowania procedury „odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

2. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium: Część V: 200 PLN;

3. Termin z sekcji IV.2.6) liczy się z art. 114Kc – miesiąc liczy się za dni 30.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Budowa przedłużenia ul. Jaroszówka z włączeniem do ul. Bolesława Krzywoustego w Białymstoku

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71320000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL343
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Białystok.

II.2.4)Opis zamówienia:

Budowa przedłużenia ul. Jaroszówka na odcinku od ul. Rycerskiej do ul. Bolesława Krzywoustego

w zakresie budowy: jezdni, chodników, zjazdów, sieci oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej, demontażu i ponownego montażu ekranów akustycznych na podstawie przeprowadzonych pomiarów natężenia hałasu wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego podczas realizacji ww. inwestycji.

Uwaga: W przypadku gdy przedmiotowa inwestycja przez Zamawiającego nie będzie realizowana, Wykonawca zostanie zwolniony z pełnienia nadzoru autorskiego, a wynagrodzenie określone

w umowie zostanie pomniejszone o wycenioną przez Wykonawcę wartość nadzorów autorskich.

Wykonawca winien przewidzieć konieczność wykonania drugiego kompletu (4 egz.) projektu budowlanego lub opracowania materiałów do zgłoszenia np. dla wlotu ulicy projektowanej

w ulicę B. Krzywoustego, która znajduję się w gospodarowaniu Zarządu Województwa.

Przewidywana maksymalna ilość pobytów osób pełniących nadzór autorski będzie wynosić łącznie 2 pobyty.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie projektanta specjalności inżynieryjnej drogowej / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 60 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/12/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający przewiduje możliwość stosowania procedury „odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

2. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium: Część VI: 1 000 PLN;

3. Termin z sekcji IV.2.6) liczy się z art. 114Kc – miesiąc liczy się za dni 30.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Budowa drogi łącznikowej pomiędzy B. Prusa i ul. K. Ciołkowskiego w Białymstoku

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71320000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL343
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Białystok.

II.2.4)Opis zamówienia:

Opracowanie dwuwariantowej koncepcji oraz dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej w istniejących liniach rozgraniczających w zakresie budowy: jezdni, chodników, zjazdów, sieci oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej oraz kolidującej infrastruktury technicznej, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego podczas realizacji ww. inwestycji.

Powyższa ulica o dł. ok. 120 m o położona jest na działce o nr ewidencyjnym 946 w obr. 10, oznaczona jest symbolem 50KDW w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego części osiedla Mickiewicza w Białymstoku (rejon ulic Zwierzynieckiej i Jagiellońskiej), zgodnie z Uchwałą nr XXV/378/16 Rady Miasta Białystok z dnia 26.9.2016 r.

Poniżej link do strony internetowej Miejskiego Sytemu Informacji Przestrzennej Urzędu Miejskiego

w Białymstoku:

— treść uchwały: http://gisbialystok.pl/teksty/BI_137.pdf

— mapa planu: http://gisbialystok.pl/teksty/BI_137.jpg

Uwaga: W przypadku gdy przedmiotowa inwestycja przez Zamawiającego nie będzie realizowana, Wykonawca zostanie zwolniony z pełnienia nadzoru autorskiego, a wynagrodzenie określone

w umowie zostanie pomniejszone o wycenioną przez Wykonawcę wartość nadzorów autorskich.

Przewidywana maksymalna ilość pobytów osób pełniących nadzór autorski będzie wynosić łącznie 4 pobyty.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie projektanta specjalności inżynieryjnej drogowej / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 10 464.48 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/12/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający przewiduje możliwość stosowania procedury „odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

2. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium: Część VII: 200 PLN;

3. Termin z sekcji IV.2.6) liczy się z art. 114Kc – miesiąc liczy się za dni 30.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Nie dotyczy.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Nie dotyczy.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Nie dotyczy.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Na wezwanie Zamawiającego należy złożyć:

1) wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy (na lub wg. zał. nr 3 do SIWZ),

2) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,

w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (na lub wg zał. nr 4 do SIWZ).

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

W celu potwierdzenia spełniania warunku wykonawca winien wykazać:

a) wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 usług polegających na wykonaniu dokumentacji projektowej na przebudowę lub budowę ulic lub dróg o wartości co najmniej:

Część I – 25 000 PLN

Część II – 100 000 PLN

Część III – 35 000 PLN

Część IV – 15 000 PLN

Część V – 5 000 PLN

Część VI – 35 000 PLN

Część VII – 5 000 PLN

b) osoby skierowane do realizacji zamówienia posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w rozumieniu ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 690 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo uprawnione do sprawowania samodzielnych funkcji na podstawie odrębnych przepisów prawa, w specjalnościach:

— inżynieryjnej drogowej – osoba winna posiadać doświadczenie w wykonaniu co najmniej 2 dokumentacji projektowych na przebudowę lub budowę ulic lub dróg,

— instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

— instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych

i elektroenergetycznych.

Wartości pieniężne wskazane w dokumentach, mające na celu wykazanie spełniania

przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej podane w walutach obcych, Zamawiający przeliczy na złote polskie wg średniego kursu walut NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

W przypadku wskazania wartości pieniężnej w walucie obcej nie obowiązującej w dniu opublikowania ww. ogłoszenia, zamawiający przeliczy wartość na złote polskie wg średniego kursu walut NBP z ostatniego dnia obowiązywania tej waluty.

Zastrzeżenie: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej zostanie uznany za spełniony, jeżeli jeden z członków konsorcjum spełni postawiony warunek w wymaganym zakresie; usługi nie podlegają sumowaniu (zapis stosuje się odpowiednio do innych podmiotów).

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie z projektem umowy stanowiącym zał. nr 7 do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 25/07/2017
Czas lokalny: 08:45
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 25/07/2017
Czas lokalny: 09:00
Miejsce:

Urząd Miejski w Białymstoku, Zarząd Dróg Miejskich, ul. Składowa 11, 15-399 Białystok, pok. 205 (sekretariat).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

I. Podstawy wykluczenia:

1. Wyklucza się wykonawców w przypadkach określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

2. Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podst. art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 5 – 8 ustawy Pzp.

II. W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca składa (do oferty):

1. JEDZ,

2. JEDZ dot. innych podmiotów-jeżeli dotyczy,

3. Dokumenty, w szczeg. zobowiązania innych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, o których mowa w rozdz. XI pkt 2 ppkt 2 SIWZ – jeżeli dotyczy.

III. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp (dot. oferty najwyżej ocenionej):

1. Wykonawca składa dokumenty wymienione w rozdz. VIII pkt 1-9 SIWZ.

2. Dokumenty podmiotów zagranicznych oraz wykonawców mających siedzibę na terytorium RP w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP – określa rozporządzenie wykonawcze do ustawy Pzp ( Dz.U. 2016 poz. 1126)

3. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdz. VIII pkt 4 SIWZ.

IV Inne:

1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) JEDZ, o którym mowa w rozdz. VII pkt 1 SIWZ oraz oświadczenia i dokumenty, o których mowa w rozdz. VIII pkt 1 ppkt 1- 9 SIWZ – składa każdy z wykonawców,

2) dokumenty, o których mowa w rozdz. IX SIWZ – składa odpowiednio wykonawca, który wykazuje spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w rozdz. V pkt 1 ppkt 2 i 3 SIWZ.

2. W przypadku, gdy wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na zasobach innych podmiotów, wykonawca zobowiązany jest złożyć (do oferty):

1) JEDZ dotyczący innych podmiotów, o którym mowa w rozdz. VII pkt 2 SIWZ,

2) dokumenty (w szczególności zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – na lub wg zał. nr 6 do SIWZ), które określają w szczególności:

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wraz z innymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w tym postępowaniu.

4. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-767
Polska
Tel.: +48 224587777
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-767
Polska
Tel.: +48 224587777
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia na stronie internetowej.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1-2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4. Środki ochrony prawnej określa Dział VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-767
Polska
Tel.: +48 224587777
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/06/2017