Lieferungen - 229854-2022

02/05/2022    S85

Polen-Łódź: Audiovisuelle Geräte

2022/S 085-229854

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 070-183026)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: EC1 Łódź – Miasto Kultury w Łodzi
Nationale Identifikationsnummer: PL
Postanschrift: ul. Targowa 1/3
Ort: Łódź
NUTS-Code: PL711 Miasto Łódź
Postleitzahl: 90-022
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Paweł Kwiatkowski
E-Mail: zamowienia@ec1lodz.pl
Telefon: +48 426006136
Fax: +48 426006102
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.ec1lodz.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.pl/pn/ec1lodz

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa, montaż i uruchomienie Systemu przechwytywania trójwymiarowych ruchów (Motion Capture) w ramach Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej

Referenznummer der Bekanntmachung: 241/CKNI/PN/2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
32321200 Audiovisuelle Geräte
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

W ramach wykonywania zamówienia, na podstawie dokumentów dostarczonych przez Zamawiającego, biorąc pod uwagę wymogi dla przedmiotu zamówienia określone

w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (SOPZ lub OPZ – załącznik nr 1 do SWZ) oraz Projektowanymi postawieniami Umowy (PPU – załącznik nr 2 do SWZ), Wykonawca zobowiązany jest do dostawy, montażu i uruchomienia Systemu przechwytywania trójwymiarowych ruchów (Motion Capture), w ramach Centrum Komiksu i Narracji wraz z konieczną adaptacją pomieszczenia oraz przeprowadzeniem instruktażu dla pracowników w zakresie przedstawionym w SOPZ.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
27/04/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 070-183026

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Stelle des zu berichtigenden Textes: IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Anstatt:

Oferta musi zachować ważność do: 14/08/2022

muss es heißen:

Oferta musi zachować ważność do: 20/08/2022

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 17/05/2022
Ortszeit: 12:00
muss es heißen:
Tag: 23/05/2022
Ortszeit: 12:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 17/05/2022
Ortszeit: 12:10
muss es heißen:
Tag: 23/05/2022
Ortszeit: 12:10
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

W związku z wejściem w życie w dniu 16.04.2022 r. ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 r., poz. 835), w przedmiotowym postępowaniu obowiązują dodatkowe podstawy wykluczenia:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, tj.:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.

Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w pkt. 1-3.