Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 229895-2021

07/05/2021    S89

Romania-Cluj-Napoca: Operation of a sewage plant

2021/S 089-229895

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca
National registration number: RO201233
Postal address: Calea Someșeni nr. 2
Town: Cluj-Napoca
NUTS code: RO113 Cluj
Postal code: 400397
Country: Romania
Contact person: Bianca Cecilia Pirlea
E-mail: office@radpcj.ro
Telephone: +40 264552666
Fax: +40 264444576
Internet address(es):
Main address: www.radpcj.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100119058
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
Electronic communication requires the use of tools and devices that are not generally available. Unrestricted and full direct access to these tools and devices is possible, free of charge, at: www.e-licitatie.ro
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Other activity: Regie autonomă a domeniului public

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Servicii operare stație tratare levigat ROAW 9144DTG 40/SW3/IEX de la Centrul de Management Integrat al Deșeurilor Cluj

Reference number: 201233_2021_PAAPD1298491
II.1.2)Main CPV code
90481000 Operation of a sewage plant
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Servicii operare statie tratare levigat ROAW 9144DTG 40/SW3/IEX de la Centrul de Management Integrat al Deseurilor Cluj, conform caietului de sarcini.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 18. Autoritatea contractanta va raspunde, in mod clar si complet, tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare pana in a 11-a zi inainte de termenul-limita stabilit pentru depunerea ofertelor.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 2 482 000.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO113 Cluj
Main site or place of performance:

Centrul de Management Integrat al Deseurilor Cluj.

II.2.4)Description of the procurement:

Servicii operare statie tratare levigat ROAW 9144DTG 40/SW3/IEX de la Centrul de Management Integrat al Deseurilor Cluj, conform caietului de sarcini.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Accesul online al autoritatii contractante la informatiile transmise in timp real de sistemul integrat de monitorizare, control, prelucrarea datelor / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Completare DUAE care confirma ca ofertantul, tertii sustinatori si subcontractantii nu se afla în niciuna din situatiile de excludere mentionate la art. 59-60, 164, 165 si 167 din Legea 98/2016.

Declaratia privind neincadrarea in prev. art.59- 60 se va prezenta odata cu DUAE.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE si care urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit dupa aplicarea criteriului de atribuire sunt:

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor sau a contributiilor la bugetul general consolidate (buget local, buget de stat) la momentul prezentarii,

— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

— dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute art. 166 al.2, art.167 al. 2, art. 171 din legea 98/2016 privind achizitiile publice.

Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt: directorul general Ion Pantelimon, director financiar contabilitate ec. Zoita Bumb, director tehnic-productie ing. Ioan Morocazan, sef birou achizitii ing. Bianca Pirlea, sef birou juridic consilier juridic Emese Vasilie-Pap.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in nici una dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitate de indeplinire: completare DUAE, urmand ca documentul justificativ, respectiv certificat ONRC sau pt ofertantii straini document echivalent emis in tara de rezidenta (in limba in care a fost emis, insotit de traducerea in limba romana efectuata in mod obligatoriu de catre traducatori autorizati), urmeaza sa fie prezentat la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit dupa aplicarea criteriului de atribuire.

Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificat constatator emis de oficiul registrului comertului.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a prestat in ultimii 3 ani (calculati retroactiv pana la data limita de depunere a ofertelor) servicii similare cu cele descrise in caietul de sarcini.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Prezentarea de certificate/documente/contracte/copii de pe parti relevante ale contractelor/recomandare/proces verbal de receptie emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau client beneficiar, documentele justificative vor fi emise sau contrasemnate de beneficiar (autoritate contractanta sau client privat) si vor indica cel putin urmatoarele: tipul serviciilor prestate pentru verificarea indeplinirii cerintei, beneficiarii, valoarea contractului, modul de indeplinire al contractului si vor fi solicitate ofertantului aflat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit după aplicarea criteriului de atribuire.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 03/06/2021
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 03/09/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 03/06/2021
Local time: 15:00
Place:

In SEAP.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

În cazul în care atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru se face pe baza criteriului "cel mai bun raport calitate preţ", evaluarea ofertelor se realizează prin acordarea, pentru fiecare ofertă în parte, a unui punctaj rezultat ca urmare a aplicării algoritmului de calcul stabilit în documentaţia de atribuire. Clasamentul ofertelor se stabileste prin ordonarea descrescătoare a punctajelor respective, oferta câştigătoare fiind cea de pe primul loc, respectiv cea cu cel mai mare punctaj. În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.

Răspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participă la procedură vor fi completate în SICAP în mod direct, după autentificare, de către fiecare participant. Detalii cu privire la întocmirea DUAE veți regăsi, după autentificarea în sistem, în secțiunea „Informații DUAE” – Ghid de completare DUAE.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: București
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Termenele limita de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 8 din legea 101/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Biroul juridic al RADP Cluj-Napoca
Postal address: Calea Someșeni nr. 2
Town: Cluj-Napoca
Postal code: 400388
Country: Romania
E-mail: office@radpcj.ro
Telephone: +40 264552666
Fax: +40 264444576
Internet address: www.radpcj.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
04/05/2021