Usługi - 229926-2020

18/05/2020    S96

Polska-Warszawa: Usługi transmisji sygnału telewizyjnego

2020/S 096-229926

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000100679, NIP: 5210412987, Regon: 010418973
Adres pocztowy: ul. J. P. Woronicza 17
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-999
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Telewizja Polska S.A., Biuro Zakupów i Zamówień Publicznych ul. J.P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, budynek Pc pokój nr 204
E-mail: sekretariatbzizp@tvp.pl
Tel.: +48 225478817

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.tvp.pl

Adres profilu nabywcy: https://tvp.eb2b.com.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: media

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usługi cyfrowej emisji programu TVP ABC w MUX-1 przez okres 12 miesięcy

Numer referencyjny: ZP/TDYS/16/2020
II.1.2)Główny kod CPV
64228100 Usługi transmisji sygnału telewizyjnego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cyfrowej emisji programu TVP ABC w MUX-1.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 2 190 330.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cyfrowej emisji programu TVP ABC w MUX-1.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
  • Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z następującego powodu:
    • brak konkurencji ze względów technicznych
Wyjaśnienie:

1. W dniu 4 września 2013 r. przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji udzielił Zamawiającemu koncesji nr 534/2013-T na rozpowszechnianie programu telewizyjnego pod nazwą „TVP ABC” – zwanej dalej „koncesją”.

Spośród szeregu warunków określonych w koncesji, na potrzeby niniejszego uzasadnienia należy wskazać na dwa z nich:

1) program będzie rozpowszechniany w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny na multipleksie pierwszym – zwanym dalej „MUX-1” – w standardzie DVB-T2;

2) usługę telekomunikacyjną polegającą na transmisji sygnału drogą rozsiewczą naziemną świadczyć będzie podmiot, z którym uprzednio zawarli umowy nadawcy pozostałych programów nadawanych na MUX-1: „EskaTV” (nadawca: Music TV S.A.), „TTV” (nadawca: Stavka Sp. z o.o.), „Polo TV” (nadawca: Lemon Records Sp.z o.o.) i „ATM Rozrywka TV” (nadawca: ATM Grupa S.A.), „TV Trwam” (nadawca: Fundacja Lux Veritatis),„Stopklatka TV” (nadawca: Stopklatka S.A.), „Fokus TV” (nadawca: TV Spektrum Sp. z o.o.).

2. Należy stwierdzić, że w danym czasie tylko jeden podmiot może pełnić funkcję operatora technicznego.Obecnie na podstawie umów zawartych z nadawcami, których programy są rozpowszechniane w MUX-1,operatorem technicznym tego multipleksu jest jedynie Wykonawca Emitel i będzie pełnił tę funkcję co najmniej przez okres, na który zostanie udzielone przedmiotowe zamówienie.

Przedstawione powyżej okoliczności świadczą o spełnieniu przesłanki udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki, określonej w art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy Pzp, gdyż usługa cyfrowej emisji programu„TVP ABC” w MUX-1 może być świadczona tylko przez jednego Wykonawcę (Wykonawcę Emitel) z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze.

3. Mając na uwadze treść koncesji, zgodnie z którą usługę telekomunikacyjną polegającą na transmisji sygnału drogą rozsiewczą naziemną świadczyć będzie podmiot, z którym uprzednio zawarli umowy nadawcy programów: „Eska TV”, „TTV”, „Polo TV” i „ATM Rozrywka TV”, „TV Trwam”, „Stopklatka TV”, „FokusTV”, należy stwierdzić, że Zamawiający jest zobowiązany do udzielenia przedmiotowego zamówienia Wykonawcy Emitel S.A.

Powyższe wynika z faktu, że zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy Emitel jest on jedynym podmiotem – w chwili wszczęcia przedmiotowego postępowania – z którym nadawcy programów: „Eska TV”, „TTV”, „Polo TV”i„ATM Rozrywka TV”, „TV Trwam”, „Stopklatka TV”, „Fokus TV” zawarli umowy na ich rozpowszechnianie w MUX-1.

4. Mając na uwadze charakter zamówienia oraz jego uwarunkowania zarówno prawne, jak i techniczne (opisane powyżej) należy stwierdzić, że nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, którego zastosowanie prowadziłoby do możliwości udzielenia przedmiotowego zamówienia w jednym z trybów konkurencyjnych.

W przedstawionym stanie faktycznym nie zachodzi również sytuacja, w której brak konkurencji jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia. Brak konkurencji wynika z obiektywnych i transparentnych okoliczności przedstawionych w niniejszym zawiadomieniu.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 061-146412
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: ZP/TDYS/16/2020
Nazwa:

Świadczenie usługi cyfrowej emisji programu TVP ABC w MUX-1.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
24/04/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Emitel S.A.
Adres pocztowy: ul. Franciszka Klimczaka 1
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 02-797
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 6 724 811.79 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 190 330.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

W toku prowadzonego postępowania Zamawiający podjął decyzję o skróceniu okresu świadczenia usługi z 12 miesięcy do 4 miesięcy.

Różnica pomiędzy początkową szacunkową całkowitą wartością zamówienia, a całkowitą końcową wartością zamówienia wynika m.in. ze skrócenia okresu świadczenia usługi.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy, na zasadach i w terminach określonych dla wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy.

2. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 1 są:

1) odwołanie;

2) skarga do sądu.

3. Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 180–198 ustawy.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 198 a – 198 g Ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/05/2020