We are currently experiencing some technical issues with the website. We are working on fixing these issues as soon as possible and apologise for the inconvience.

Услуги - 230007-2018

30/05/2018    S101    Европейска комисия - Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

Иcпaния-Sevilla: Проучване относно преобразуването на цифровото управление в ЕС: разбиране на иновациите в публичния сектор в общество, основано на данни

2018/S 101-230007

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска комисия, JRC — Joint Research Centre, JRC.B — Growth and Innovation (Seville), JRC.B.6 — Digital economy
Пощенски адрес: Expo Building, Calle Inca Garcilaso, 3
Град: Sevilla
код NUTS: ES618
Пощенски код: E-41092
Държава: Испания
Електронна поща: jrc-seville-procurement@ec.europa.eu

Интернет адрес/и:

Основен адрес: https://ec.europa.eu/jrc/

Адрес на профила на купувача: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3608
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Проучване относно преобразуването на цифровото управление в ЕС: разбиране на иновациите в публичния сектор в общество, основано на данни

Референтен номер: JRC/SVQ/2018/B.6/0014/OC
II.1.2)Основен CPV код
73000000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

В съответствие с насоките на стратегията JRC2030 и работната програма ELISE е необходимо допълнително проучване, за да се подпомогне осъществяването на научните изследвания на JRC в областта на цифровото управление (D-GOV). Целта на това проучване е да се разбере по-добре как иновациите в публичния сектор, осъществени от информационните и комуникационните технологии (ИКТ), могат да трансформират системите за управление, особено по отношение на нови подходи за използване на геолокационните данни за проектиране на политики и предоставяне на услуги, така че правителствата да могат да се справят по-добре със системните проблеми.

Резултатите от проучването ще предоставят информация за разработването на нова концептуална рамка за разбирането на характера и характеристиките на преобразуването на цифровото управление в ЕС; различните начини на организация и внедряване в различните държави членки и социалните и икономически въздействия, които такива трансформации предоставени от ИКТ могат да окажат върху механизмите за изработване на политики, управлението и предоставянето на услуги.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 500 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
73000000
73100000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: ES618
Основно място на изпълнение:

Помещения на изпълнителя.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Проучване относно преобразуването на цифровото управление в ЕС: разбиране на иновациите в публичния сектор в общество, основано на данни

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 500 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 18
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта: Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3.
II.2.14)Допълнителна информация

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 23/07/2018
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Английски, Български, Чешки, Датски, Немски, Гръцки, Испански, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Литовски, Латвийски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Шведски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 27/07/2018
Местно време: 10:00
Място:

Expo Building, C/ Inca Garcilaso 3, E-41092 Sevilla, Испания.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

На основание член 134, параграф 1, буква д) от Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012 на Комисията, Комисията може да започне процедура по договаряне с избрания оферент от настоящата покана за участие в търг за услуги, подобни на тези от настоящото обявление.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург
Телефон: +352 4303-1

Интернет адрес: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
23/05/2018