Servicii - 230007-2018

30/05/2018    S101    Comisia Europeană - Servicii - Anunţ de participare - licitaţie deschisă 

Spania-Sevilla: Explorarea transformării guvernanței digitale din UE: înțelegerea inovării în sectorul public într-o societate bazată pe date

2018/S 101-230007

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comisia Europeană, JRC — Joint Research Centre, JRC.B — Growth and Innovation (Seville), JRC.B.6 — Digital economy
Adresă: Expo Building, Calle Inca Garcilaso, 3
Localitate: Sevilla
Cod NUTS: ES618 Sevilla
Cod poștal: E-41092
Țară: Spania
E-mail: jrc-seville-procurement@ec.europa.eu

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: https://ec.europa.eu/jrc/

Adresa profilului cumpărătorului: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=

I.2)Informații privind achizițiile publice comune
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3608
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Explorarea transformării guvernanței digitale din UE: înțelegerea inovării în sectorul public într-o societate bazată pe date

Număr de referinţă: JRC/SVQ/2018/B.6/0014/OC
II.1.2)Cod CPV principal
73000000 Servicii de cercetare şi de dezvoltare şi servicii conexe de consultanţă
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

În conformitate cu orientările strategiei JRC2030 și ale Programului de lucru ELISE, este necesar un studiu de sprijin pentru a contribui la implementarea cercetării JRC în domeniul Guvernanței digitale (D-GOV). Acest studiu urmărește o mai bună înțelegere a modului în care inovarea din sectorul public, permisă prin tehnologiile informației și comunicațiilor (TIC), poate transforma sistemele de guvernanță, în special în materie de abordări noi pentru a folosi date de geolocalizare pentru elaborarea politicilor și prestarea serviciilor, astfel încât guvernele să poată aborda mai eficient problemele sistemice.

Rezultatele studiului trebuie să ofere indicii cu privire la elaborarea unui nou cadru conceptual pentru înțelegerea naturii și a caracteristicilor transformării guvernanței digitale din UE; modalitățile diferite de organizare și implementare în diverse state membre și impacturile sociale și economice pe care aceste transformări le-au permis prin TIC pot declanșa mecanisme de elaborare a politicilor, procese de guvernanță și prestarea serviciilor.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 500 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
73000000 Servicii de cercetare şi de dezvoltare şi servicii conexe de consultanţă
73100000 Servicii de cercetare şi de dezvoltare experimentală
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: ES618 Sevilla
Locul principal de executare:

Sediul contractantului.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Explorarea transformării digitale a guvernelor din UE: înțelegerea inovării în sectorul public într-o societate bazată pe date.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 500 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 18
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului: A se vedea adresa de internet indicată în Secțiunea I.3.
II.2.14)Informații suplimentare

A se vedea adresa de internet indicată în Secțiunea I.3.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

A se vedea adresa de internet indicată în Secțiunea I.3.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.5)Informații privind contractele rezervate
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.1)Informații privind o anumită profesie
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:

A se vedea adresa de internet indicată în Secțiunea I.3.

III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.4)Informaţii privind reducerea numărului de soluţii sau de oferte în timpul negocierii sau al dialogului
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 23/07/2018
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Engleză, Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 27/07/2018
Ora locală: 10:00
Locul:

Expo Building, Calle Inca Garcilaso, 3, E-41092 Sevilla, Spania.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

A se vedea adresa de internet indicată în Secțiunea I.3.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
VI.3)Informații suplimentare:

În temeiul articolului 134 alineatul (1) litera (e) din Regulamentul delegat (UE) nr. 1268/2012 al Comisiei, Comisia poate iniția proceduri negociate cu ofertantul câștigător al prezentei licitații constând din repetarea unor servicii similare celor vizate de prezentul anunț.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
Telefon: +352 4303-1

Adresă internet: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

A se vedea adresa de internet indicată în Secțiunea I.3.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
23/05/2018