Roboty budowlane - 230091-2018

Submission deadline has been amended by:  413312-2020
30/05/2018    S101

Polska-Koziegłowy: Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

2018/S 101-230091

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina i Miasto Koziegłowy
Adres pocztowy: pl. Moniuszki 14
Miejscowość: Koziegłowy
Kod NUTS: PL224 Częstochowski
Kod pocztowy: 42-350
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Edyta Wrzosowska, Przemysław Kołodziejczyk
E-mail: izp@kozieglowy.pl
Tel.: +48 343141219
Faks: +48 343141219
Adresy internetowe:
Główny adres: www.kozieglowy.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.kozieglowy.bip.net.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Oficjalna nazwa: Gmina i Miasto Koziegłowy
Adres pocztowy: pl. Moniuszki 14
Miejscowość: Koziegłowy
Kod pocztowy: 42-350
Państwo: Polska
E-mail: izp@kozieglowy.pl
Kod NUTS: PL224 Częstochowski
Adresy internetowe:
Główny adres: www.kozieglowy.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii

Numer referencyjny: RIGK. 271.09 .2018
II.1.2)Główny kod CPV
45261215 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Zadanie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj” polega na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych dla zestawów instalacji OZE na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w szczególności dla Gminy i Miasta Koziegłowy:

— Kolektory słoneczne - 748 szt,

— Kotły na biomasę – 140 szt.

3. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części, które obejmują odpowiednio:

a) Część nr 1 - Kolektory słoneczne - 748 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 1 zawiera: Program funkcjonalno-użytkowy - budowa instalacji kolektorów słonecznych w Gminie Koziegłowy, który stanowi załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

b) Część nr 2 - Kotły na biomasę – 140 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 2 zawiera: Program funkcjonalno-użytkowy - budowa instalacji kotłów na biomasę w Gminie Koziegłowy, który stanowi załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 2
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Kolektory słoneczne - 748 szt.

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45261215 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych
09331100 Kolektory słoneczne do produkcji ciepła
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL224 Częstochowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina i Miasto Koziegłowy.

II.2.4)Opis zamówienia:

Kolektory słoneczne - 748 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 1 zawiera: Program funkcjonalno-użytkowy - budowa instalacji kolektorów słonecznych w Gminie Koziegłowy, który stanowi załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużenie okresu rękojmi i gwarancji na roboty budowlane i urządzenia R / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 27/11/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPSL.04.01.03-IZ.01-24-199/17
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wskazuje, iż w niniejszym postępowaniu, zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu stosując tzw. „procedurę odwróconą”.

Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej z wyjątkiem JEDZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Kotły na biomasę – 140 szt.

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45331110 Instalowanie kotłów
45331000 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45321000 Izolacja cieplna
71321200 Usługi projektowania systemów grzewczych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL224 Częstochowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina i Miasto Koziegłowy.

II.2.4)Opis zamówienia:

Kotły na biomasę – 140 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 2 zawiera: Program funkcjonalno-użytkowy - budowa instalacji kotłów na biomasę w Gminie Koziegłowy, który stanowi załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużenie okresu rękojmi i gwarancji na roboty budowlane i urządzenia R / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 27/11/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPSL.04.01.03-IZ.01-24-199/17
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wskazuje, iż w niniejszym postępowaniu, zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu stosując tzw. „procedurę odwróconą”.

Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej z wyjątkiem JEDZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określa przedmiotowego warunku udziału.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

a) Dotyczy części nr 1 - Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie przez Wykonawcę posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert w wysokości nie mniejszej niż 2 000 000,00 PLN,

Dotyczy części nr 2 - Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie przez Wykonawcę posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN,

b) Dotyczy części nr 1 - Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego tj. na kwotę nie mniejszą niż 2 000 000,00 PLN.

Dotyczy części nr 2 - Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego tj. na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 PLN.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

a) Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykonanie należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowe ukończenie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:

Dotyczy części nr 1 - należy przedstawić wykonanie min. 200 instalacji kolektorów słonecznych w okresie kolejno następujących po sobie 12 miesięcy o łącznej minimalnej wartości brutto 2 000 000 PLN.

Dotyczy części nr 2 - należy przedstawić wykonanie min. 40 instalacji kotłów na biomasę w okresie kolejno następujących po sobie 12 miesięcy o łącznej min. wartości brutto 600 000 PLN;

b) Warunkiem udziału w postępowaniu jest dysponowanie osobami, które zostaną przez Wykonawcę skierowane do realizacji zamówienia publicznego, tj.:

Dotyczy części nr 1 i 2:

— min. 1 osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy/robót posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wraz z aktualnym zaświadczeniem właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa,

— min. 1 osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy/robót posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych wraz z aktualnym zaświadczeniem właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa,

— min. 1 osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy/robót posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych wraz z aktualnym zaświadczeniem właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Zgodnie z zapisami SIWZ i projektu umowy. Projekt Umowy stanowi Załącznik do SIWZ.

2. Z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa, o której mowa w pkt. 1 niezależnie dla każdej części.

3. Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy (możliwość zmian opisana w SIWZ)

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 01/10/2018
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 01/10/2018
Czas lokalny: 09:15
Miejsce:

Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy, pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy, Sala Konferencyjna.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Osoby wchodzące w skład komisji przetargowej.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (przesłanki wykluczenia obligatoryjne) oraz zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4, 8 ustawy Pzp (przesłanki fakultatywne) oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

1. Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę wraz z ofertą:

Wypełniony formularz oferty (załącznik nr 1); potwierdzenie wniesienia wadium; wypełnione i podpisane aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania i spełnia warunki udziału w postępowaniu (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia); pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy; [Pełnomocnictwa zgodnie z działem VI rozdział II ustawy z dnia 23.4.1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.) winny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie]; Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych; W przypadku wykonawców składających ofertę wspólnie – dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2. Oświadczenie składane przez wykonawcę po otwarciu ofert: oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów: szczegółowy wykaz w SIWZ.

W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający żąda w szczególności opisów produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego oraz Zamawiający żąda przedłożenia w ofercie certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność oraz sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę, jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji (szczegółowy wykaz w SIWZ).

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

Część nr 1 – 200 000 PLN; słownie: dwieście tyś. zł 00/100.

Część nr 2 – 50 000 PLN; słownie: pięćdziesiąt tyś. zł 00/100.

Wadium należy wnieść niezależnie na każdą część, w zależności od części, na którą składana jest oferta, wymóg ten winien być spełniony odrębnie dla każdej części zamówienia.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza, Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/05/2018