Zadovoljstvo nam je najaviti da će nova verzija portala TED početi s radom 29. siječnja 2024. (okvirni datum – još nije potvrđen). Zanimaju vas nove funkcionalnosti, poboljšanja i učinak na korisnike? Pročitajte naš članak i saznajte više o glavnim promjenama i novim funkcijama.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Usluge - 23041-2023

13/01/2023    S10

Hrvatska-Zagreb: Nadzor građevinskih radova

2023/S 010-023041

Obavijest o dodjeli ugovora

Rezultati postupka nabave

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB
Nacionalni registracijski broj: 46377257342
Poštanska adresa: Kišpatićeva 12
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR05 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Maja Požman
E-pošta: maja.pozman@kbc-zagreb.hr
Telefon: +385 12368959
Telefaks: +385 12379924
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://www.kbc-zagreb.hr/
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Zdravstvo

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Usluga stručnog nadzora – Projekti obnove od potresa

Referentni broj: 2.7.A.25
II.1.2)Glavna CPV oznaka
71247000 Nadzor građevinskih radova
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Usluga stručnog nadzora – Projekti obnove od potresa. Uz stručni nadzor građenja predmet nabave obuhvaća i usluge koordinatora zaštite na radu tijekom građenja (koordinator II).

II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
II.1.7)Ukupna vrijednost nabave (bez PDV-a)
Vrijednost bez PDV-a: 233 592.15 EUR
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Usluga stručnog nadzora - Projekt obnove od potresa Klinike za plućne bolesti KBC-a Zagreb na lokaciji Jordanovac, FSEU.2021.MZ.010

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
71247000 Nadzor građevinskih radova
71521000 Usluge nadzora gradilišta
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR05 Grad Zagreb
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Klinika za plućne bolesti Jordanovac, Jordanovac 104, Zagreb. Po potrebi, poslovne prostorije naručitelja i Izvođača radova.

II.2.4)Opis nabave:

Usluga stručnog nadzora – Projekti obnove od potresa. Uz stručni nadzor građenja predmet nabave obuhvaća i usluge koordinatora zaštite na radu tijekom građenja (koordinator II).

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Iskustvo stručnjaka / Ponder: 40%
Cijena - Ponder: 60%
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Fond solidarnosti Europske unije, FSEU.2021.MZ.010, Projekt obnove od potresa Klinike za plućne bolesti KBC-a Zagreb na lokaciji Jordanovac

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Usluga stručnog nadzora - Projekt obnove od potresa bolnice Petrove 13, FSEU.2021.MZ.004

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
71247000 Nadzor građevinskih radova
71521000 Usluge nadzora gradilišta
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR05 Grad Zagreb
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Klinika za ženske bolesti i porode, Petrova 13, Zagreb.Po potrebi, poslovne prostorije naručitelja i Izvođača radova.

II.2.4)Opis nabave:

Usluga stručnog nadzora – Projekti obnove od potresa. Uz stručni nadzor građenja predmet nabave obuhvaća i usluge koordinatora zaštite na radu tijekom građenja (koordinator II).

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Iskustvo stručnjaka / Ponder: 40%
Cijena - Ponder: 60%
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Fond solidarnosti Europske unije, FSEU.2021.MZ.004, Projekt obnove od potresa bolnice Petrove 13.

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2022/S 155-443703
IV.2.8)Podaci o prekidu dinamičkog sustava nabave
IV.2.9)Podaci o ukidanju poziva na nadmetanje u obliku prethodne informacijske obavijesti

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Grupa br.: 1
Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
09/01/2023
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 6
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 5
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 6
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: INVESTINŽENJERING d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 78904416556
Poštanska adresa: Grge Tuškana 41
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR050 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: tatiana.pavlin@gin.hr
Telefon: +385 14551144
Telefaks: +385 14551012
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 1 675 727.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 99 542.11 EUR
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Grupa br.: 2
Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
09/01/2023
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 7
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 5
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 7
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: INVESTINŽENJERING d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 78904416556
Poštanska adresa: Grge Tuškana 41
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR050 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: tatiana.pavlin@gin.hr
Telefon: +385 14551144
Telefaks: +385 14551012
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: ne
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 2 062 500.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 134 050.04 EUR
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
10/01/2023