Servicios - 230498-2019

17/05/2019    S95

Eslovaquia-Bratislava: Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo

2019/S 095-230498

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Servicios

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2019/S 086-206607)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Número de identificación fiscal: 50349287
Dirección postal: Štefánikova
Localidad: Bratislava
Código NUTS: SK SLOVENSKO
Código postal: 811 05
País: Eslovaquia
Persona de contacto: Branislav Hudec
Correo electrónico: branislav.hudec@vicepremier.gov.sk
Teléfono: +421 220928102
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.vicepremier.gov.sk/index.html

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Rozvoj platformy integrácie údajov (centrálna integračná platforma) a Manažment osobných údajov

Número de referencia: 420555
II.1.2)Código CPV principal
72000000 Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Časť I: Rozvoj platformy integrácie údajov (centrálna integračná platforma)

Rozšírenie a vylepšenie GUI pre zobrazenie a prístup k údajom a referenčným údajom,

Vytvorenie služby pre priamy push model distribúcie údajov,

Podporné služby

— Vytvorenie zápisovej služby pre komunikáciu zdrojového a referenčného registra (respektíve registra všeobecne),

— Rozšírenie modulu vyhľadávania v registroch pre prístup k údajom,

— Vytvorenie služby anonymizácie dát a jej rozhrania na Portál otvorených údajov

Obslužná zóna: Modul pre riadenie dátovej integrácie, ktorý umožní publikovanie a evidenciu oprávnení pre získavanie údajov, a žiadostí pre získavanie údajov pre zníženie administratívnej náročnosti procesu integrácie, ako i monitoring integračných väzieb a zobrazenie metaúdajov.

Vytvorenie a sprístupnenie služby PaaS pre manažment údajov poskytujúca podporné platformové služby (PaaS) pre konzumentov údajov a poskytovateľov údajov (dostupné vo vládnom cloude) pre inštitúcie verejnej správy riešiace Manažment údajov:

Služby integrácie údajov,

Služby pre riadenie kvality údajov,

Služby pre riadenie kmeňových údajov,

Služby pre tvorbu a prevádzku registrov.

Časť II: Manažment osobných údajov

Nástroje pre riešenie požiadaviek GDPR na správu a ochranu osobných údajov (ide o riešenie požiadaviek na realizáciu práv: právo dotknutej osoby na prístup k údajom, právo na opravu, právo na obmedzenie spracúvania, oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou alebo vymazaním osobných údajov alebo obmedzením spracúvania a právo na prenosnosť údajov) PIMS (personal information management system), na jednom mieste sa zabezpečí dostupnosť relevantných údajov každej fyzickej a právnickej osoby, umožnenie zobrazenia všetkých prístupov k dátam osoby a zobrazenie jednotlivých logov pre oprávnené fyzické alebo právnické osoby (logy budú obsahovať informácie o skutočnostiach, kto pristupoval k údajom, kedy pristupoval k údajom a za akým účelom pristupoval k údajom o osobe evidovaným), umožnenie sprístupnenia dát osoby ako vlastníka dát pre ďalšie oprávnené osoby,

Zavedenie podporných nástrojov pre Manažment osobných údajov poskytnutie metaúdajov a údajov o osobe, údajov o oprávneniach prístupu k údajom, API pre prístup k údajom osôb pre osoby mimo verejnej správy na základe oprávnenia.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
14/05/2019
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 086-206607

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2)
Localización del texto que se va a modificar: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
En lugar de:
Fecha: 31/05/2019
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 05/06/2019
Hora local: 10:00
VII.2)Otras informaciones adicionales:

Verejný obstarávateľ pristúpil k zverejneniu redakčnej opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, nakoľko v systéme EVO bola upravená možnosť predkladania žiadostí o účasť na časti zákazky (zákazka je rozdelená na 2 časti). Aj napriek skutočnosti, že podmienky užšej súťaže zostali nezmenené, nakoľko rozdelenie zákazky na 2 časti bolo zrejmé od momentu vyhlásenia zákazky z oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, podmienok účasti a súťažných podkladov, verejný obstarávateľ sa rozhodol predĺžiť lehotu na predkladanie žiadostí o účasť.