Строителство - 230688-2019

17/05/2019    S95    Строителство - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-Бургас: Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях

2019/S 095-230688

Обявление за поръчка – комунални услуги

Строителство

Правно основание:

Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Териториално поделение (ТП) — Бургас към Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ)
Национален регистрационен номер: 130316140
Пощенски адрес: ул. „Княз Ал. Батенберг“ № 1
Град: Бургас
код NUTS: BG341
Пощенски код: 8000
Държава: България
Лице за контакт: Димитър Николов
Електронна поща: office.bourgas@bgports.bg
Телефон: +359 56876880
Факс: +359 56876881

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.bgports.bg

Адрес на профила на купувача: http://bgports.bg/bg/zop/293

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://bgports.bg/bg/zop/293
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.6)Основна дейност
Пристанищни дейности

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Смяна на предназначението и изграждане на детски научен център на територията на Морска гара — Бургас по обособени позиции

II.1.2)Основен CPV код
45200000
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

Предмет: „Смяна на предназначението и изграждане на детски научен център на територията на Морска гара —Бургас“ в 2 обос. позиции:

— ОП 1 „СМР за вътрешно преустройство на част от съществуваща сграда за изграждане на Детски научен център“, и

— ОП 2: „Изработка, доставка и монтаж на обзавеждане и интериорно оборудване в Детски научен център“.

Предметът на обществена поръчка вкл. изпълнение на СМР с цел осъществяване на вътрешно преустройство на част от съществуваща сграда Морска гара в УПИ IV в кв. 1 по ПУП на гр. Бургас, представляващ ПИ с идентификатор на имота 07079.618.1081.1 по КККР на гр. Бургас, за изграждане на Детски научен център и изработка, доставка и монтаж на обзавеждане и интериорно оборудване за осъществяване дейностите в детският център. За осъщ-не на дейностите е изготвен тех. инвестиц. проект и интериорен проект. Описание на СМР, предмет на о.п. № 1, и обемът и изисквания за изпълнение на доставките, предмет на о.п. № 2, са представени в технич. спецификация.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за само една обособена позиция
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

СМР за вътрешно преустройство на част от съществуваща сграда за изграждане на Детски научен център

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45000000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG341
Основно място на изпълнение:

Територията на пристанище Бургас

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на ОП 1 включва изпълнение на строителни и монтажни работи с цел осъществяване на вътрешно преустройство на част от съществуваща сграда Морска гара в УПИ IV в кв. 1 по ПУП на гр. Бургас, представляващ ПИ с идентификатор на имота 07079.618.1081.1 по КККР на гр. Бургас, за изграждане на Детски научен център. За осъществяване на строително-ремонтните дейности е изготвен технически инвестиционен проект съгласно изискванията на Наредба № 4 за обем и съдържание на инвестиционните проекти при спазване на действащите нормативни изисквания. Описание на строително-ремонти дейности, предмет на обособена позиция № 1, е предоставен в техническата спецификация, неразделна част от настоящата документация.

Условията, при които ще се реализира предметът на поръчката, правата и задълженията на страните са подробно разписани в проекта на договор за възлагане на обществена поръчка (в частност на съответната обособена позиция). Целта на обществената поръчка е изграждане на Детски научен център, в който ще бъдат извършвани дейности за жителите и посетителите на гр. Бургас, от всички възрасти стимулиращи интерес и вдъхновение за наука, технологии, инженерство и изкуство. Да се развие интегриран регионален туристически продукт, както и да се повиши популярността и достъпността на естествените и техническите науки и възможностите за кариерно развитие.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Срок за изпълнение / Тежест: 40
Цена - Тежест: 60
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 430 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 180
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Гаранционният срок по о.п. № 1 е по предложение на участниците, но не по-малко от нормативно установения в Наредба № 2/31.7.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република БЪЛГАРИЯ и минималните гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти считано от датата на подписване на протокола за приемане на обекта от възложителя.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Изработка, доставка и монтаж на обзавеждане и интериорно оборудване в Детски научен център

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
39200000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG341
Основно място на изпълнение:

Територията на пристанище Бургас

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Пълният обхват на поръчката по обособена позиция № 2 включва избор на изпълнител за изработка, доставка и монтаж на ново и неупотребявано обзавеждане и интериорно оборудване за нуждите на Детски научен център, транспортиране до мястото на изпълнение, монтаж, настройка и подготовка за работа на всички елементи на обзавеждане и оборудване. Доставеното обзавеждане и оборудване следва да съответства на предварително изготвения и предоставен от възложителя интериорен проект. Всички елементи на обзавеждането следва да бъдат нови, неупотребявани и да бъдат произведени от качествени материали, осигуряващи нормална и безпроблемна експлоатация по време на ползването им. Пълното и детайлно количествено описание на обзавеждането и оборудването са подробно посочени в количествено-стойностна сметка, приложена към документацията за участие в обществената поръчка и е неразделна част от нея. Предлаганите изделия трябва да покриват изискванията на европейските и международни стандарти (или техни еквиваленти) за безопасност, екологичност и работа с деца.

При изпълнение на обществената поръчка следва да се осигури квалифициран персонал, който да достави и монтира артикулите. Същите следва да са с доказан произход, придружени с цялата потребителска документация и документи, които доказват качеството на стоките и техния произход.

Участниците могат да предложат и обзавеждане и интериорно оборудване с по-добри характеристики от описаните в тех. спецификация. За по-добри характеристики се считат тези, превъзхождащи минималните изисквания на възложителя от гледна точка на здравина, функционалност, дизайн, пожарна безопасност, износоустойчивост, водоустойчивост, които следва да бъдат доказани със съответните сертификати, както и протоколи от изпитания, удостоверяващи съответствието, доказващи качествата и произхода на материалите и мебелите.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Срок за изпълнение / Тежест: 40
Цена - Тежест: 60
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 120 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 120
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Гаранционният срок по обособена позиция № 2 е по предложение на участниците, но не по-малко от 12 (дванадесет) календарни месеца, считано от подписване на двустранен приемно-предавателен протокол за приемане на работата (доставката и монтажа) без забележки.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Изискване, отнасящо се до обособена позиция № 1:

Участникът (лицата, които ще извършват строителството) да има/т право да осъществява/т строителство на съответния вид строеж, предмет на обособената позиция. За целта участниците трябва да имат регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Строителната камара за изпълнение на строеж от I група, I категория, в която попада обектът на обществената поръчката (в частност по обособена позиция № 1), или регистрация в съответен регистър на държава — членка на Европейският съюз, или на друга държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

При подаване на офертата участниците попълват само съответният раздел в ЕЕДОП, част IV, раздел А, като посочва уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа (номер, валидност).

Преди сключване на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи заверено копие от удостоверение за вписване в ЦПРС към Камарата на строителите за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обектът на поръчката. В случай че участникът е чуждестранно лице, той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация, или удостоверение, издадени от компетентен орган на държавата — членка на Европейския съюз, или на друга държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответният регистър на тази държава.

Възложителят не поставя изисквания за годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри, отнасящи за обособено позиция № 2

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Изискване, отнасящо се до обособена позиция № 1:

Участникът следва да притежава валидна към датата на подаване на офертата застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в строителството съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за категорията строеж — от I категория, съгласно чл. 5, ал. 2, т. 1 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството или съответен валиден аналогичен документ. Застраховката следва да покрива вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им. Застраховката трябва да е в сила към датата на подаване на офертата. Участникът, избран за изпълнител, следва да поддържа валидността на застраховката по време на изпълнение на договора. Изискването за застраховка за професионална отговорност на лицата по чл. 171, ал. 1 не се прилага за лице от държава — членка на Европейския съюз, или от друга държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република БЪЛГАРИЯ и е предоставило еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава — членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

При подаване на офертата участниците попълват само съответния раздел в ЕЕДОП, част IV, раздел Б, като посочва уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа (номер на полицата, валидност).

Преди сключване на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител по обособена позиция № 1, да представи заверено копие на застрахователна полица за валидна застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в строителството по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума съответно за строител за категорията строеж, в която попада обектът на поръчката (в частност по обособена позиция № 1), или съответен валиден аналогичен документ или еквивалент съгласно законодателството на страната, в която е регистриран участникът чуждестранно лице. Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние, отнасящи за обособено позиция № 2.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът следва да има застраховка „Професионална отговорност“ съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ. Минималната застрахователна сума е съгласно чл. 5, ал. 2, т. 1 за строежи първа категория от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Изискване, отнасящо се до обособена позиция № 1:

1. Участникът да е изпълнявал дейности, идентични или сходни с предмета на поръчката. При подаване на офертата участниците декларират съответствието си с критерия за подбор чрез попълване на ЕЕДОП, част IV, раздел В. Преди сключване на договор възложителят изисква от участника, определен за изпълнител по ОП № 1, да представи списък на строителството, което е идентично или сходно с предмета на общ. поръчка, придружен с удостоверение за добро изпълнение, което съдържа стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.

2. Участникът трябва да разполага с персонал и/или ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката. При подаване на офертата участниците декларират съответствието си с критерия за подбор чрез попълване на ЕЕДОП, част IV, раздел В. Преди сключване на договор възложителят изисква от участника, определен за изпълнител по обособена позиция № 1, да представи списък на персонала, които ще изпълнява поръчката, и/или членове на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионалната компетентността на лицата.

3. Участникът трябва да прилага системи за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, като обхватът на сертификация трябва да е аналогичен на обхвата на предмета на поръчката — строителство. При подаване на офертата участниците декларират съответствието си с критерия за подбор чрез попълване на ЕЕДОП, част IV, раздел Г, като посочва уеб адрес, орган или служба, издаващи документите, точно позоваване на документите (номер, валидност, обхват). Преди сключване на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител по обособена позиция № 1, да представи заверено копие от валиден сертификат за въведена система за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент.

Изисквания, отнасящи до обособена позиция № 2:

1. Участникът да е изпълнявал дейности, идентични или сходни с предмета на поръчката. При подаване на офертата участниците декларират съответствието си с критерия за подбор чрез попълване на ЕЕДОП, част IV, раздел В. Преди сключване на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител по обособена позиция № 2, да представи Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка.

2. Участникът трябва да прилага системи за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, като обхватът на сертификация трябва да е аналогичен на обхвата на предмета на поръчката — доставка. При подаване на офертата участниците декларират съответствието си с критерия за подбор чрез попълване на ЕЕДОП, част IV, раздел Г, като посочва уеб адрес, орган или служба, издаващи документите, точно позоваване на документите (номер, валидност, обхват). Преди сключване на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител по обособена позиция № 2, да представи заверено копие от валиден сертификат за въведена система за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Изискване отнасящо се до обособена позиция № 1:

1. Участникът трябва да е изпълнил поне 1 (една) дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с този на настоящата поръчка, за последните 5 г. считано от датата на подаване на офертата. Под дейности, „идентични или сходни“ с предмета на настоящата поръчка, следва да се разбира изпълнение на СМР по изграждане и/или основен ремонт, и/или реконструкция на сгради.

2. Участникът трябва да разполага с персонал и/или ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката:

2.1. Технически ръководител — следва да притежава проф. квалификация съгласно чл. 163а, ал. 4 от ЗУТ — строителен инженер, архитект или строителен техник или еквивалентна. Да притежава мин. 3 г. проф. опит като технически ръководител. Да притежава опит като технически ръководител на поне 1 обект/строеж с предмет, идентичен или сходен с тези на поръчката.

2.2. Контрол по качеството — да притежава удостоверение и/или сертификат за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен документ за упражняване на позицията. Да притежава мин. 2 г. проф. опит като контрол по качество. Да има опит при изпълнението на мин. 1 (един) строителен обект като контрол по качество.

2.3. Експерт част „Електро“ — да притежава висше техническо образование, образователно-квалификационна степен „магистър“, специалност „електроинженер“ и/или еквивалентна (в случай че образованието е придобито в друга държава). Да притежава мин. 2 г. проф. опит. Да има опит при изпълнението на мин. 1 (един) строителен обект като изпълняващ длъжността, експерт част „Електро“.

2.4. Експерт ВиК — професионална квалификация „строителен инженер“ с образователна степен „магистър“, специалност ВиК или еквивалент. Да притежава мин. 2 г. проф. опит. Да има опит при изпълнението на мин. 1 (един) строителен обект като изпълняващ длъжността, за която е предложен.

2.5. Експерт по безопасност и здраве в строителството — да притежава удостоверение за експерт за безопасност и здраве съгласно Наредба № РД-07- 2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд или еквивалентно. Да притежава проф. опит като експерт БЗС мин. 1 г. Да има опит при изпълнението на мин. 1 (един) строителен обект, експерт по безопасност и здраве в строителството.

3. Участникът трябва да прилага системи за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, като обхватът на сертификация трябва да е аналогичен на обхвата на предмета на поръчката — строителство.

Изисквания отнасящи се до обособена позиция № 2:

1. Участниците трябва да са изпълнили поне 1 (една) дейност с предмет, идентична или сходна с тази на настоящата обществена поръчка, изпълнена през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата. Под „дейности с предмет, идентични или сходни“ с предмета на поръчката следва да се разбира изработка и/или производство, и/или доставка, и/или търговия с обзавеждане.

2. Участникът трябва да прилага системи за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, като обхватът на сертификация трябва да е аналогичен на обхвата на предмета на поръчката — доставка.

III.1.4)Обективни правила и критерии за участие
Списък и кратко описание на правила и критерии:

Не се прилага.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.1.6)Изискуеми депозити и гаранции:

Гаранцията за изпълнение на договора, в частност на обособената позиция, е в размер на:

а) за обособена позиция № 1: 5 % (пет процента) от стойността му без ДДС;

б) за обособена позиция № 2: 5 % (пет процента) от стойността му без ДДС.

Гаранцията за изпълнение се предоставя в една от следните форми:

а) депозит на парична сума по сметка на възложителя;

б) банкова гаранция в полза на възложителя;

в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Изпълнителят е длъжен да поддържа валидността на гаранцията за изпълнение за целия период на договора и до изтичане на 30 дни след това. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение.

III.1.7)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:

За ОП № 1:

1. Плащане в размер 90 % от общата стойност на договора — в срок до 20 (двадесет) работни дни след подписване на протокол/и за установяване на реално изпълнени СМР, без забележки и остойностена количествена/ни сметка/и, удостоверяваща вида, обема/количеството, стойността и качеството на действително изпълнените работи и оригинална фактура. 2.Окончателно плащане в размер на остатъка от договорената стойност — след подписване на протокол за установяване годността за ползване на строежа (приложение № 16) от Наредба № 3 от 31.7.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време строителството и оригинална фактура.

За ОП № 2: еднократно плащане: 100 % от стойността на договора — в срок до 10 (десет) работни дни след подписване на двустранен приемно-предавателен протокол за приета работа (доставка и монтаж), подписан от представители на изпълнителя и възложителя, без забележки.

III.1.8)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:

Не се изисква обединенията да имат определена правна форма, за да участват в поръчката или за да бъде сключен договор с тях за изпълнението ѝ. Когато участник е обединение, което не е персонифицирано, участниците в обединението сключват споразумение (договор) и представя заверено копие. Договорът/споразумението за обединение трябва да съдържа следната информация във връзка с конкретната поръчка:

а) правата и задълженията на участниците в обединението;

б) разпределението на отговорността между членовете на обединението;

в) дейноститите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

В договора/споразумението страните следва:

1. да определят партньор, който да представлява обединението за целите на поръчката;

2. да са уговорили солидарна отговорност за изпълнението на поръчката, когато такава не е предвидена съгласно приложимото законодателство.

Преди сключване на договор за възлагане на обществената поръча избраният за изпълнител следва да спази изискванията на чл. 70 от ППЗОП.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 18/06/2019
Местно време: 17:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: 15/12/2019
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 19/06/2019
Местно време: 11:00
Място:

В административната сграда на Клон-териториално поделение Бургас на ДППИ: гр.Бургас, ул. Княз Ал.Батенберг 1, ет.4, заседателна зала

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

На публичното заседание могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

Не се допуска до участие в процедурата и се отстранява участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6 и т. 7 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4 и т. 5 от ЗОП. При подаване на оферта за съответната обособена позиция участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В него се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.

Мерки за доказване на надеждност:

Участник, за когото са налице основания по чл. 54 и чл. 55 ЗОП, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. Не се допуска до участие в процедурата и се отстранява участник, за когото намира приложение хипотезата на чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, освен ако не е приложима разпоредбата по чл. 4 от същия закон.За липсата на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 или наличието на обстоятелствата по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, участниците попълват част III, раздел Г от ЕЕДОП. Освен за липсата или наличието на горепосочените обстоятелства в част III, раздел Г от ЕЕДОП се декларира и информация относно следните обстоятелства, които водят до отстраняване от процедурата: информация за осъждания за престъпления по чл. 194—208, чл. 213а—217, чл. 219—252 и чл. 254а—255а и чл. 256—260 от НК; нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал.1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда; нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност; наличие на свързаност по смисъла на §2, т. 45 от ДР на ЗОП между участниците/кандидатите в конкретната процедура; участник, за когото са налице обстоятелства по чл. 69 от ЗПКОНПИ; при наличие на някое от обстоятелствата по чл. 107 от ЗОП участникът ще бъде отстранен от участие от процедурата.

Всеки участник в процедурата има право да подаде оферта само за 1 обособена позиция.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалби се подават в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 179 от ЗОП съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
14/05/2019