Dostawy - 230752-2020

Submission deadline has been amended by:  285301-2020
19/05/2020    S97

Polska-Warszawa: Zakup wielofunkcyjnych skanujących urządzeń peryferyjnych

2020/S 097-230752

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Frontex
Adres pocztowy: Plac Europejski 6
Miejscowość: Warsaw
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 00-844
Państwo: Polska
E-mail: procurement@frontex.europa.eu
Tel.: +48 222059500
Faks: +48 222059501

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.frontex.europa.eu

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6460
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6460
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup wielofunkcyjnych skanujących urządzeń peryferyjnych

Numer referencyjny: Frontex/OP/327/2020/KM
II.1.2)Główny kod CPV
35120000 Systemy i urządzenia nadzoru i bezpieczeństwa
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Celem umowy jest zapewnienie Fronteksowi możliwości uzyskania różnych ilości dowolnego rodzaju urządzeń wymienionych poniżej za każdym razem, gdy zajdzie taka potrzeba, zgodnie z zasadami i warunkami opisanymi w dokumentacji przetargowej.

Zamówienie zostało podzielone na 2 następujące części według rodzajów urządzeń:

• Część 1: Przenośny skaner linii papilarnych w wersji stacjonarnej lub mobilnej (w walizce);

• Część 2: Przenośne urządzenie do kontroli dokumentów i skaner linii papilarnych w wersji stacjonarnej lub mobilnej (w walizce).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 000 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Przenośny skaner linii papilarnych w wersji stacjonarnej lub mobilnej (w walizce)

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30233320 Zintegrowane czytniki kart chipowych i odcisków palców
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

Przenośny skaner linii papilarnych w wersji stacjonarnej lub mobilnej (w walizce).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 350 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Okres obowiązywania umowy wynosi 24 miesiące i może zostać przedłużony na okres następnych 24 miesięcy, na tych samych warunkach, o ile jedna ze stron nie poinformuje drugiej strony, że nie zamierza przedłużać umowy.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Przenośne urządzenie do kontroli dokumentów i skaner linii papilarnych w wersji stacjonarnej lub mobilnej (w walizce)

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30233320 Zintegrowane czytniki kart chipowych i odcisków palców
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

Przenośne urządzenie do kontroli dokumentów i skaner linii papilarnych w wersji stacjonarnej lub mobilnej (w walizce).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 650 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Okres obowiązywania umowy wynosi 24 miesiące i może zostać przedłużony na okres następnych 24 miesięcy, na tych samych warunkach, o ile jedna ze stron nie poinformuje drugiej strony, że nie zamierza przedłużać umowy.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Oferent musi udowodnić, że jest uprawniony do wykonania zamówienia zgodnie z prawem krajowym.

Wymagane dowody:

• kopia urzędowego dokumentu (wyciąg z rejestru handlowego, Dziennik Urzędowy itp.) potwierdzającego, że oferent ma formę ustanowionego podmiotu prawnego i jest wpisany do odpowiedniego rejestru zawodowego lub handlowego.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z jednym wykonawcą
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 22/06/2020
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Bułgarski, Czeski, Duński, Niemiecki, Grecki, Angielski, Hiszpański, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Litewski, Łotewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Szwedzki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 6 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 23/06/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu wskazanym w zaproszeniu do składania wniosków w siedzibie Fronteksu pod adresem: Frontex, Plac Europejski 6, 00-844 Warsaw, POLSKA.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

oferenci, którzy chcą wziąć udział w sesji otwarcia ofert są zobowiązani do przesłania potwierdzenie pocztą elektroniczną do działu zamówień (tender@frontex.europa.eu). Podczas otwarcia ofert może być obecny maksymalnie 1 przedstawiciel każdego oferenta. Jego udział będzie ograniczony do roli obserwatora.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100

Adres internetowy: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100

Adres internetowy: http://curia.europa.eu/

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/05/2020