Het is bijna zover: de nieuwe versie van het TED-portaal wordt op 29.1.2024 in gebruik genomen (let op: de datum is nog onder voorbehoud!) Bent u benieuwd naar de nieuwe functies en verbeteringen en de voordelen voor de gebruikers? Lees ons artikel en kom meer te weten over de belangrijkste wijzigingen en nieuwe functies.

Er zijn momenteel enkele bugs, waardoor de e-formulieren niet altijd goed worden weergegeven. Wij proberen het probleem snel op te lossen. Tot die tijd kunt u voor meer informatie en tips terecht op onze speciale pagina.

De inschrijvingen zijn geopend voor onze 4e workshop voor TED-hergebruikers op 14 december 2023

Diensten - 230763-2020

19/05/2020    S97

Luxemburg-Luxemburg: Mobiele communicatie

2020/S 097-230763

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 047-109778)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Rekenkamer
Postadres: 12, rue Alcide De Gasperi
Plaats: Luxembourg
NUTS-code: LU LUXEMBOURG
Postcode: L-1615
Land: Luxemburg
Contactpersoon: Procurement Service
E-mail: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Telefoon: +352 4398-47611
Fax: +352 4398-46667
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.eca.europa.eu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Mobiele communicatie

Referentienummer: AO 713
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
64212000 Mobieletelefoondiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Deze oproep tot inschrijvingen beoogt de gunning van een enkelvoudige raamovereenkomst voor diensten met betrekking tot mobiele telefonie en voor levering van bijbehorende uitrusting. Er moet minstens de volgende diensten inzake mobiele communicatie worden verleend: spraakcommunicatie, datacommunicatie, tekstberichten (sms).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
14/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 047-109778

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Uiterste termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 05/06/2020
Plaatselijke tijd: 16:00
Te lezen:
Datum: 30/06/2020
Plaatselijke tijd: 16:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Voorwaarden voor de opening van de inschrijvingen
In plaats van:
Datum: 08/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 02/07/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: