Servicii - 231066-2019

20/05/2019    S96    Agenții - Servicii - Anunţ de participare - licitaţie deschisă 

Italia-Parma: Asistență juridică și reprezentare pentru litigii în fața instanțelor judecătorești din Uniune și naționale

2019/S 096-231066

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:

Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA)
Adresă: Via Carlo Magno 1A
Localitate: Parma
Cod NUTS: ITH52
Cod poștal: 43126
Țară: Italia
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.2)Informații privind achizițiile publice comune
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4870
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse pe cale electronică via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4870
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Asistență juridică și reprezentare pentru litigii în fața instanțelor judecătorești din Uniune și naționale

Număr de referinţă: OC/EFSA/LA/2019/02
II.1.2)Cod CPV principal
79110000
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

EFSA lansează o cerere deschisă pentru ofertă pentru furnizarea de servicii privind asistența pre-litigii și în soluționarea litigiilor, reprezentarea în fața instanței sau tribunalului competent și orice asistență juridică suplimentară aferentă.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 620 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru toate loturile
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Legea italiană

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
79110000
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: ITH52
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Asistență juridică și reprezentare în fața tuturor jurisdicțiilor italiene în ceea ce privește cazurile aduse în contextul activităților EFSA. Aceasta poate include, printre altele, dreptul local al muncii, dreptul contractelor, dreptul imobiliar, dreptul administrativ și fiscal.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Punctajul pentru calitate / Pondere: 70
Prețul - Pondere: 30
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 60 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

Reînnoire automată de maximum 3 ori, pe o durată maximă totală de 4 ani consecutivi.

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Legislația UE în domeniul alimentar

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
79110000
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: ITH52
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Asistență juridică și reprezentare în fața jurisdicțiilor competente în ceea ce privește cazurile aduse în contextul activităților EFSA legate de activitatea sa principală, astfel cum sunt definite la Articolul 22 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 și actele juridice relevante ale UE.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Punctajul pentru calitate / Pondere: 70
Prețul - Pondere: 30
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 220 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

Reînnoire automată de maximum 3 ori, pe o durată maximă totală de 4 ani consecutivi.

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Regulamentul personalului UE

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
79110000
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: ITH52
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Asistență juridică și reprezentare în fața tuturor jurisdicțiilor competente în ceea ce privește cazurile aduse în contextul punerii în aplicare a Statutului funcționarilor UE.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Punctajul pentru calitate / Pondere: 70
Prețul - Pondere: 30
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 120 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

Reînnoire automată de maximum 3 ori, pe o durată maximă totală de 4 ani consecutivi.

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Dreptul instituțional al UE

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
79110000
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: ITH52
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Asistență juridică și reprezentare în fața jurisdicțiilor competente cu privire la cauzele aduse în contextul punerii în aplicare a legislației instituționale a UE, inclusiv regulamentul privind accesul public la documente, Regulamentul financiar al UE, normele interne ale EFSA sau orice altă dispoziție sau instrument juridic aplicabil.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Punctajul pentru calitate / Pondere: 70
Prețul - Pondere: 30
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 220 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

Reînnoire automată de maximum 3 ori, pe o durată maximă totală de 4 ani consecutivi.

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.5)Informații privind contractele rezervate
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.1)Informații privind o anumită profesie
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului
Obligaţie de a preciza numele şi calificările profesionale ale angajaţilor desemnaţi pentru executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu mai mulți operatori economici
IV.1.4)Informaţii privind reducerea numărului de soluţii sau de oferte în timpul negocierii sau al dialogului
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2019/S 077-182288
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 19/06/2019
Ora locală: 14:30
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 9 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 20/06/2019
Ora locală: 14:30
Locul:

EFSA — Via Carlo Magno 1A, Parma, 43126, ITALIA.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
Se vor utiliza plăţile electronice
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Adresă internet: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.3)Procedura de contestare
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
13/05/2019