Roboty budowlane - 231118-2019

20/05/2019    S96

Polska-Kraków: Roboty budowlane w zakresie obwodnic

2019/S 096-231118

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
Adres pocztowy: ul. Głowackiego 56
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Kod pocztowy: 30-085
Państwo: Polska
E-mail: i.gesiarz@zdw.krakow.pl
Tel.: +48 124465810
Faks: +48 124465702
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zdw.krakow.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.zdw.krakow.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: zarządzanie drogami wojewódzkimi

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze SAG w Tarnowie.

Numer referencyjny: ZDW-DN-4-271-29/19
II.1.2)Główny kod CPV
45233122 Roboty budowlane w zakresie obwodnic
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest:

1) opracowanie dokumentacji projektowej – projektu budowlanego, projektu wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót w oparciu o Program funkcjonalno-użytkowy (PFU) i decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z uzyskaniem decyzji ZRID z klauzulą natychmiastowej wykonalności oraz innych decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii niezbędnych do zrealizowania zadania inwestycyjnego, w tym przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko; opracowanie dokumentacji projektowej obejmuje budowę łącznicy jako drogi klasy G jednojezdniowej, o przekroju dwu i trzy pasowym, długości ok. 2,62 km wraz z budową obiektu mostowego na rz. Dunajec

2) Wykonanie robót budowlanych związanych z budową drogi i obiektu mostowego na rz. Dunajec wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o dok. projektową wykonaną przez Wykonawcę robót, z uwzględnieniem wymogów wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45221111 Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych
71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71322300 Usługi projektowania mostów
45233140 Roboty drogowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Droga wojewódzka nr 973, województwo małopolskie, powiat: tarnowski, miasto Tarnów, gmina: Wierzchosławice, miasto Tarnów, miejscowość: Kępa Bogumiłowicka, Ostrów, Tarnów

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

1) opracowanie dokumentacji projektowej – projektu budowlanego, projektu wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót w oparciu o Program funkcjonalno-użytkowy (PFU) i decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z uzyskaniem decyzji ZRID z klauzulą natychmiastowej wykonalności oraz innych decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii niezbędnych do zrealizowania zadania inwestycyjnego, w tym przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko; opracowanie dok. projektowej obejmuje budowę łącznicy jako drogi klasy G jednojezdniowej, o przekroju dwu i trzy pasowym, długości ok. 2,62 km wraz z budową obiektu mostowego na rz. Dunajec

2) Wykonanie robót budowlanych związanych z budową drogi i obiektu mostowego na rz. Dunajec wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o dok. projektową wykonaną przez Wykonawcę robót, z uwzględnieniem wymogów wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, obejmujących w szczególności:

a) zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego i pieszego na czas robót (organizacja ruchu na czas robót: projekt wraz z opiniami i zatwierdzeniami, wykonanie, utrzymanie, likwidacja);

b) roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, w tym rozbiórka budynków kolidujących z inwestycją;

c) wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją (w razie konieczności pod nadzorem ornitologicznym);

d) doprowadzenie słabonośnych gruntów podłoża do wymaganej nośności;

e) roboty ziemne (wykopy, nasypy);

f) budowę konstrukcji nawierzchni;

g) budowę poboczy;

h) budowę drogi dojazdowej;

i) budowę, przebudowę chodników;

j) budowę ścieżek rowerowych i ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego;

k) budowę obiektu mostowego nad rzeką Dunajec, w ciągu projektowanej łącznicy;

l) budowę ronda na skrzyżowaniu projektowanej łącznicy z drogą powiatową DP 1346K wraz z rozbudową odcinka tej drogi w zakresie dojazdu do ronda;

m) budowę skrzyżowania z drogą gminną K202524 wraz z rozbudową odcinków tej drogi w zakresie wlotu skrzyżowania;

n) budowę, przebudowę zjazdów publicznych i indywidualnych, budowa zatoki postojowej;

o) budowę i przebudowę systemu odwadniającego z odprowadzeniem wód opadowych do odbiorników wraz z niezbędnymi urządzeniami, w szczególności: budowa rowów otwartych, kanalizacji deszczowej;

p) budowę przepustów drogowych;

q) budowę urządzeń ochrony środowiska (w tym: urządzeń podczyszczających, przejść dla małych zwierząt, ekranów akustycznych, szczelnych barier ograniczających emisję zanieczyszczeń);

r) wykonanie urządzeń służących ochronie środowiska: zabezpieczeń związanych z ochroną ujmowanych wód w rejonie ujęć w Kępie Bogumiłowickiej i Zbylitowskiej Górze;

s) zabezpieczenie i przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej, w szczególności sieci: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, teletechnicznych oraz urządzeń melioracji szczegółowej - na podstawie warunków technicznych pozyskanych od właścicieli sieci wraz z opłatami za nadzór nad przebudową ze strony właścicieli sieci;

t) budowę, przebudowę oświetlenia drogi na całym zakresie zadania;

u) montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu;

v) stałą organizację ruchu, w szczególności: oznakowanie pionowe i poziome – grubowarstwowe chemoutwardzalne, punktowe elementy odblaskowe;

w) w razie konieczności: zabezpieczenie zabytków małej architektury, zapewnienie nadzoru archeologicznego, przeprowadzenie badań archeologicznych;

x) zapewnienie nadzoru przyrodniczego, ornitologicznego, fitosocjologicznego, hydrogeologicznego oraz w razie konieczności innych niezbędnych nadzorów;

y) roboty wykończeniowe i porządkowe;

z) wyznaczenie i montaż punktów referencyjnych oraz słupków U-1;

Aa) stabilizację granic pasa drogowego za pomocą słupków granicznych;

Bb) sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej;

cc) przygotowanie mat. do wniosku o pozwolenie na użytkowanie - w terminie realizacji przedmiotu umowy

Dd) pełnienie nadzoru autorskiego przez cały okres trwania inwestycji ...

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji i rękojmi / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Sposób naprawy uszkodzonej nawierzchni w okresie gwarancji i rękojmi / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowe doświadczenie Projektanta o specjalności mostowej / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/06/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia w zakresie tego warunku szczegółowych wymagań.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający w zakresie tego warunku określa następujące minimalne poziomy zdolności:

Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie co najmniej 5 000 000 PLN (słownie: pięć milionów złotych 00/100).

W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokumenty i oświadczenia wskazane w SIWZ.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający w zakresie tego warunku określa następujące minimalne poziomy zdolności:

1. Wykonawca spełnia warunek jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – to w tym okresie, wykonał:

1) co najmniej 1 robotę polegającą na budowie, rozbudowie, odbudowie lub przebudowie drogi publicznej klasy co najmniej G lub drogi odpowiadającej tej klasie, o długości ponad 1,0 km;

2) budowę, rozbudowę lub odbudowę:

a) co najmniej 2 obiektów mostowych, w tym 1 obiektu o rozpiętości przęsła nie mniejszej niż 80 m oraz 1 obiektu o długości nie mniejszej niż 200 m,

albo

b) co najmniej 1 obiektu mostowego o rozpiętości przęsła nie mniejszej niż 80 m i długości nie mniejszej niż 200 m.

Uwaga!

— Wskazane w ppkt 1 i 2 roboty (tj. roboty dotyczące drogi i roboty dotyczące obiektu mostowego / obiektów mostowych) mogły być wykonane w ramach jednego lub odrębnych zadań,

— Zamawiający informuje, iż w przypadku wykazywania na potrzeby potwierdzania spełniania przez Wykonawcę niniejszego warunku udziału w postępowaniu doświadczenia w realizacji zadania / zadań wykonanego / wykonanych przez grupę wykonawców (np. konsorcjum), za miarodajne z punktu widzenia wykazania spełniania tego warunku zostanie uznane jedynie doświadczenie polegające na faktycznej realizacji prac wskazanych w treści tego warunku. Nie zostanie uznane za potwierdzenie spełniania tego warunku legitymowanie się nabyciem doświadczenia w realizacji zadania / zadań wykonanego / wykonanych przez grupę wykonawców (np. konsorcjum) jedynie poprzez fakt bycia jednym z członków tej grupy (np. członkiem konsorcjum), jeżeli faktycznie nie zrealizowało się w ramach tego zadania / tych zadań prac wskazanych w treści tego warunku, chyba że Wykonawca wykaże, iż nawet pomimo braku faktycznej realizacji w ramach danego / danych zadania / zadań wskazanych w warunku prac to jednak zakres i przedmiot czynności, obowiązków i odpowiedzialności faktycznie odnosił się do całości zadania / zadań (tj. również do prac faktycznie niewykonywanych), co oznaczałoby nabycie doświadczenia odnośnie całości jego / ich przedmiotu (tj. również do prac faktycznie niewykonywanych).

2. Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje:

1) osobą na stanowisko Projektanta o specjalności drogowej posiadającą:

• uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej (lub uprawnienia równoważne),

• doświadczenie polegające na opracowaniu co najmniej jednej dokumentacji projektowej na budowę, rozbudowę, odbudowę lub przebudowę drogi publicznej klasy co najmniej G lub drogi odpowiadającej tej klasie, o długości ponad 1,0 km;

2) osobą na stanowisko Projektanta o specjalności mostowej posiadającą:

• uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności mostowej (lub uprawnienia równoważne),

• doświadczenie polegające na:

— opracowaniu dokumentacji projektowej / dokumentacji projektowych na budowę, rozbudowę lub odbudowę co najmniej dwóch obiektów mostowych, w tym jednego obiektu o rozpiętości przęsła nie mniejszej niż 80 m oraz jednego obiektu o długości nie mniejszej niż 200 m

albo

— opracowaniu dokumentacji projektowej na budowę, rozbudowę lub odbudowę co najmniej jednego obiektu mostowego o rozpiętości przęsła nie mniejszej niż 80 m i długości nie mniejszej niż 200 m.

Uwaga!

Znaczenie na gruncie tego warunku (ppkt 2) ma ilość obiektów mostowych będących przedmiotem prac dokumentacyjnych, a nie ilość dokumentacji / zadań, w ramach których były one wykonywane – w przypadku sytuacji wskazanej w tiret pierwszej określone tam obiekty mogły być przedmiotem jednej lub dwóch odrębnych dokumentacji / zadań;

(cd. poniżej)

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

(cd. poprzedniej rubryki):

3) osobą na stanowisko Kierownika budowy posiadającą:

• odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej lub mostowej (lub uprawnienia równoważne),

• doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika budowy przy realizacji co najmniej jednej zakończonej inwestycji przez cały okres jej trwania (tj. od momentu przekazania placu budowy do momentu dokonania odbioru końcowego robót) związanej z:

a) budową, rozbudową lub odbudową lub przebudową drogi publicznej klasy co najmniej G lub drogi odpowiadającej tej klasie

albo

b) budową, rozbudową lub odbudową obiektu mostowego usytuowanego w ciągu drogi publicznej klasy co najmniej G lub drogi odpowiadającej tej klasie;

4) osobą na stanowisko Kierownika robót drogowych posiadającą:

• odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej (lub uprawnienia równoważne),

• doświadczenie w sprawowaniu funkcji Kierownika robót lub Kierownika budowy przy realizacji co najmniej jednej zakończonej inwestycji związanej z budową, rozbudową, odbudową lub przebudową drogi publicznej klasy co najmniej G lub drogi odpowiadającej tej klasie, o długości ponad 1,0 km;

5) osobą na stanowisko Kierownika robót mostowych posiadającą:

• odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności mostowej (lub uprawnienia równoważne),

• doświadczenie w sprawowaniu funkcji Kierownika robót lub Kierownika budowy przy realizacji:

a) zakończonej / zakończonych inwestycji związanej / związanych z budową, rozbudową lub odbudową co najmniej dwóch obiektów mostowych, w tym jednego obiektu o rozpiętości przęsła nie mniejszej niż 80 m oraz jednego obiektu o długości co najmniej 200 m

albo

b) zakończonej inwestycji związanej z budową, rozbudową lub odbudową co najmniej jednego obiektu mostowego o rozpiętości przęsła nie mniejszej niż 80 m oraz długości co najmniej 200 m;

Uwaga!

Znaczenie na gruncie tego warunku (ppkt 5) ma ilość obiektów mostowych będących przedmiotem czynności kierowniczych, a nie ilość inwestycji / zadań, w ramach których były one pełnione – w przypadku sytuacji wskazanej w tiret pierwszej określone tam obiekty mogły być przedmiotem jednej lub dwóch odrębnych inwestycji / zadań.

Uwaga!

— Zamawiający dopuszcza możliwość wskazania jednej osoby do sprawowania funkcji wskazanych w ppkt 1 i 2 (Projektanta o specjalności drogowej oraz Projektanta o specjalności mostowej), przy czym w takowej sytuacji odnośnie osoby mającej pełnić dwie te funkcje musi zostać wykazane spełnianie wszystkich wymagań dotyczących uprawnień i doświadczenia przypisanych do każdej z łączonych funkcji,

— Zamawiający dopuszcza możliwość wskazania dwóch osób do sprawowania funkcji wskazanych w ppkt 3–5 (Kierownika budowy oraz Kierowników robót), przy czym w takowej sytuacji odnośnie osoby mającej pełnić dwie spośród wskazanych funkcji musi zostać wykazane spełnianie wszystkich wymagań dotyczących uprawnień i doświadczenia przypisanych do każdej z łączonych funkcji.

W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokumenty i oświadczenia wskazane w SIWZ.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 21/06/2019
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 21/06/2019
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków, POLSKA, II piętro, pok. 218.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Planowane jest zgłoszenie zadania do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania wymogów związanych z promocją projektu polegającą na wykonaniu i ustawieniu tablic informacyjnych, pamiątkowych, stosowania logo programu RPO w dokumentach budowy i w korespondencji między Zamawiającym a Wykonawcą.

2. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przyznane na współfinansowanie zadania.

3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia w trybie określonym w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5. Termin wykonania zamówienia: 30.6.2023 r.

6. Komplet informacji na temat niniejszego postępowania i zamówienia zawiera SIWZ.

Informacje m.in. w przedmiocie:

— podstaw wykluczenia, warunków udziału w postępowaniu, oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia znajdują się w cz. II SIWZ (wyszczególnienie katalogu tych dokumentów i oświadczeń w treści niniejszego ogłoszenia nie jest możliwe z uwagi na niezależne od Zamawiającego ograniczenia techniczne formularza ogłoszenia – ograniczoną, zbyt małą liczbę znaków możliwych do wpisania w poszczególnych rubrykach formularza ogłoszenia),

— sposobu sporządzenia, wymaganej zawartości (treści) i trybu składania ofert znajdują się w cz. III i IV SIWZ.

7. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami na gruncie niniejszego postępowania odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: miniPortalu i ePUAPu oraz poczty elektronicznej (adres e-mail: przetarg29.19@zdw.krakow.pl) - zgodnie z informacjami zawartymi w SIWZ.

8. Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

9. Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe na czas równy okresowi związania ofertą w wysokości: 1 000 000 PLN (słownie: jeden milion złotych 00/100).

10. Kryteria oceny ofert:

1) cena – 60 %

2) okres gwarancji i rękojmi – 15 %

3) sposób naprawy uszkodzonej nawierzchni w okresie gwarancji i rękojmi – 15 %

3) dodatkowe doświadczenie Projektanta o specjalności mostowej – 10 %

Szczegółowy opis poszczególnych kryteriów oraz sposób punktacji opisane są w cz. V SIWZ.

11. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian umowy zgodnie z zapisami SIWZ.

Uwaga!

Zamawiający nadmienia, iż z uwagi na brak z przyczyn technicznych możliwości wskazania w treści ogłoszenia wszystkich informacji na temat postępowania i zamówienia (wobec zbyt małej liczby znaków możliwych do wpisania w poszczególnych rubrykach formularza), w ogłoszeniu tym zawarte zostały odesłania do treści SIWZ, gdzie znajduje się komplet niezbędnych informacji w tym przedmiocie.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, KIO
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zgodnie z przepisami Działu VI Rozdział 2 – ustawy z dnia 29.1.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.)

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, KIO
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/05/2019