Строителство - 231136-2017

17/06/2017    S115

България-София: Работи по събаряне и разчистване на сгради; земни работи

2017/S 115-231136

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Строителство

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Столична община
Национален регистрационен номер: 000696327
Пощенски адрес: ул. „Московска“ № 33
Град: София
код NUTS: BG411 Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: Ваня Зоровска
Електронна поща: vzorovska@sofia.bg
Телефон: +359 29377246
Факс: +359 29377558
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.sofia.bg
Адрес на профила на купувача: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=48971&companyId=20779
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

1. „Принудително премахване на строежи“; 2. „Принудително премахване на преместваеми обекти“.

II.1.2)Основен CPV код
45110000 Работи по събаряне и разчистване на сгради; земни работи
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

1. „Принудително премахване или поправяне и заздравяване на строежи или части от тях, по реда на чл. 196, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ и премахване на незаконни строежи по реда на чл. 225а от ЗУТ“

2. „Принудително премахване на преместваеми обекти, елементи на градското обзавеждане, рекламни и информационни елементи на територията на Столична община“.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 2 200 000.00 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Принудително премахване или поправяне и заздравяване на строежи или части от тях, по реда на чл. 196, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ и премахване на незаконни строежи по реда на чл. 225а от ЗУТ“

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45110000 Работи по събаряне и разчистване на сгради; земни работи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

Гр. София.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на обществените поръчки, които ще бъдат възложени за изпълнение с конкретни договори въз основа на рамковото споразумение ще включват 1 или няколко от следните основните дейности: подготвителни работи преди започване на действия по поправяне, заздравяване и премахване на строежи, премахване на строежи при ограничен достъп на тежка строителна механизация, премахване на строежи — свободно стоящи сгради, премахване на строежи — надземни /въздушни/ кабелни електронно съобщителни мрежи, както и всякакви други СМР-та необходими за изпълнението на конкретно възложена обществена поръчка.

Броят на строежите, които следва да се премахнат, поправят или заздравят по реда на чл. 196, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ и премахване на незаконни строежи по реда на чл. 225а от ЗУТ не биха могли да се определят предварително.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Принудително премахване на преместваеми обекти, елементи на градското обзавеждане, рекламни и информационни елементи на територията на Столична община“

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45110000 Работи по събаряне и разчистване на сгради; земни работи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

Гр. София.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Премахване на рекламни и информационни елементи, поставени върху стълбове, дървета и елементи на градското обзавеждане, върху собствен носител, върху огради, фасади на сгради, покриви и строителни скелета, премахване на павилиони, премахване на временни конструкции — навеси, паравани, подиуми, сцени и др., премахване на стоманобетонови фундаменти.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2016/S 202-364616
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: СОА17-ДГ55-208
Обособена позиция №: 1
Наименование:

„Принудително премахване или поправяне и заздравяване на строежи или части от тях, по реда на чл. 196, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ и премахване на незаконни строежи по реда на чл. 225а от ЗУТ“

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
01/06/2017
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 4
Брой на офертите, постъпили от МСП: 4
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: да
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Аквагруп проект“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 200435588
Пощенски адрес: ул. „Зад село“
Град: Кривина
код NUTS: BG412 Sofia
Пощенски код: 1588
Държава: България
Електронна поща: office@aquagroup.bg
Телефон: +359 070010240
Факс: +359 070010240
Интернет адрес: www.aquagroup.com
Изпълнителят е МСП: да
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Радиант и Ко“ ООД
Национален регистрационен номер: 115713284
Пощенски адрес: ул. „Георги Измирлиев“ № 35
Град: Пловдив
код NUTS: BG421 Plovdiv
Пощенски код: 4000
Държава: България
Електронна поща: radiant_ko@abv.bg
Телефон: +359 32649926
Факс: +359 32649926
Интернет адрес: www.radiant.bg
Изпълнителят е МСП: да
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Хидрекс“ ООД
Национален регистрационен номер: 010713781
Пощенски адрес: ул. „Ангелов връх“ № 29
Град: София
код NUTS: BG411 Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1618
Държава: България
Електронна поща: hidrex.office@gmail.com
Телефон: +359 29632112
Факс: +359 29632112
Интернет адрес: www.hidrex.office.com
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 2 000 000.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: СОА17-ДГ55-189
Обособена позиция №: 2
Наименование:

„Принудително премахване на преместваеми обекти, елементи на градското обзавеждане, рекламни и информационни елементи на територията на Столична община“

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
22/05/2017
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Сиском Инженеринг“ ЕАД
Национален регистрационен номер: 204352894
Пощенски адрес: бул. „Цариградско шосе“
Град: София
код NUTS: BG411 Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1784
Държава: България
Електронна поща: m.dimitrov@syscom.bg
Телефон: +359 29022880
Факс: +359 29022880
Интернет адрес: www.syscom.bg
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 200 000.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
16/06/2017