Dostawy - 231149-2020

19/05/2020    S97

Polska-Olsztyn: Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

2020/S 097-231149

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie
Krajowy numer identyfikacyjny: PL622
Adres pocztowy: al. Wojska Polskiego 37
Miejscowość: Olsztyn
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Kod pocztowy: 10-228
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Konrad Piotrowski
E-mail: przetargi@poliklinika.net
Tel.: +48 895398297
Faks: +48 895398218

Adresy internetowe:

Główny adres: https://platformazakupowa.pl/pn/poliklinika_olsztyn

Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/poliklinika_olsztyn

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/poliklinika_olsztyn
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Rozwój elektronicznych usług publicznych w SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie – etap II

Numer referencyjny: ZPZ-16/04/20
II.1.2)Główny kod CPV
48900000 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu jest dostawa i wdrożenie systemu informatycznego udostępniającego usługi on-line, opisanego w załączniku nr 1 do SIWZ oraz świadczenie usług serwisowych i pełnienie nadzoru autorskiego.

Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014–2020.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48180000 Pakiety oprogramowania medycznego
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
72212215 Usługi opracowywania oprogramowania dla programujących pracę w sieci
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania
72268000 Usługi dostawy oprogramowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Polska

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie systemu informatycznego udostępniającego usługi on-line w ramach projektu – „Rozwój elektronicznych usług publicznych w SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie – etap II”, obejmujące:

a) przygotowanie projektu wykonawczego;

b) dostawę oprogramowania na potrzeby systemu wraz z dokumentacją standardową;

c) instalację i konfigurację oprogramowania, uruchomienie oraz testy akceptacyjne systemu;

d) instruktaże dla administratorów systemu;

e) szkolenia dla użytkowników systemu;

f) opracowanie i dostawa dokumentacji powykonawczej;

g) świadczenie usług serwisowych i pełnienie nadzoru autorskiego.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii z siedzibą w Olsztynie przy al. Wojska Polskiego 37.

Inspektor ochrony danych osobowych w SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, adres e-mail: abi@poliklinika.net

Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Rozwój elektronicznych usług publicznych w SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie – etap II”, znak sprawy:ZPZ-16/04/20 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).

Po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

Posiada Pani/Pan:

— prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących – art. 15 RODO,

— prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych – art. 16 RODO **,

— prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych – art. 18 RODO, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***,

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Nie przysługuje Pani/Panu:

— w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Ocena techniczna systemu / Waga: 40
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 10
Cena - Waga: 50
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 180
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPWM.03.02.00-28-0006/18

II.2.14)Informacje dodatkowe

Cd. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

*** Wyjaśnienie: Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 1 000 000,00 PLN.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej jedno zamówienie o wartości co najmniej 500 000, 00 PLN brutto każda, polegające na dostawie i wdrożeniu systemu informatycznego w podmiocie leczniczym służącego do obsługi procesów leczenia pacjentów, zrealizowane dla podmiotu leczniczego w rozumieniu art. 4 ust. 1 Ustawy z 15.4.2011 o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 295 ze zm.), zwanego dalej „podmiotem leczniczym”, oraz obejmujące co najmniej 1 (jeden) z poniższych elementów:

a) dostawę, wdrożenie i konfigurację oprogramowania HIS służącego do obsługi procesów leczenia pacjentów;

b) dostawę oprogramowania obejmującego e-usługi;

c) instruktaż lub szkolenie personelu odbiorcy zadania z obsługi systemu informatycznego.

2. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

a) kierownik projektu (jedna osoba), który:

— posiada wykształcenie wyższe,

— posiada certyfikat Prince2, lub równoważny certyfikat z zakresu zarządzania projektami (np.: IPMA, CPM, PMI, PMP),

— wykaże się niezbędnym doświadczeniem zawodowym, tj. który kierował realizacją co najmniej 1 zamówienia o wartości co najmniej 500 000 PLN brutto (np. w roli kierownika projektu lub zastępcy kierownika) polegającymi na dostawie i wdrożeniu systemu informatycznego dla podmiotu leczniczego oraz obejmującymi co najmniej dostawę, wdrożenie i konfigurację oprogramowania, w tym oprogramowania udostępniającego e-usługi;

b) ekspert ds. wdrożeń systemu medycznego (min. 2 osoby), z których każda:

— posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji osoby odpowiedzialnej za analizę wymagań, wdrożenie i utrzymanie systemu informatycznego w co najmniej jednym zamówieniu realizowanym w podmiocie leczniczym;

c) specjalista ds. baz danych (min. 1 osoba), który:

— posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w zakresie tworzenia, administrowania i strojenia baz danych,

— posiada ważny certyfikat potwierdzający wiedzę i umiejętności w zakresie, tworzenia i obsługi baz danych.

3. Zamawiający dopuszcza łączenie powyższych funkcji.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Szczegółowe informacje dotyczące warunków realizacji umowy zawarte są we Wzorze umowy oraz Wzorze umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, które stanowią załączniki nr 10 i 11 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/06/2020
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 17/08/2020
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 19/06/2020
Czas lokalny: 12:10
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn, POLSKA, w sali konferencyjnej – budynek „D”, II piętro

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Osobami upoważnionymi do przeprowadzenia procedury otwarcia ofert są członkowie komisji przetargowej. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zostanie odczytana kwota, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia. Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące zaoferowanych cen i innych istotnych elementów ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

I. Zamawiający wymaga wniesienia wadium na kwotę: 15 000 PLN.

II. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury „odwróconej” zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp.

III. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp i art. 134 ust. 6 pkt 3.

IV. Zamawiający informuje, iż nie zamierza zawierać umowy ramowej, nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

V. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców na podstawie przesłanek wynikających z art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz z art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.

VI. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Zamawiający żąda od Wykonawców złożenia JEDZ (wstępne oświadczenia) oraz dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 1–6 oraz 9 i 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

VII. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda od Wykonawców złożenia JEDZ (wstępne oświadczenia), dokument potwierdzający posiadane aktualnej, opłaconej polisy ubezpieczeniowej OC o sumie gwarancyjnej min. 1 000 000 PLN, wykaz wykonanych dostaw wraz z dowodami, że dostawy te zostały wykonane należycie oraz wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

VIII. Wykonawcy mający siedzibę poza granicami RP w miejsce dokumentów określonych w § 5 pkt 1–6 oraz 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, składają dokumenty określone w § 7 i 8 tego rozporządzenia.

IX. Szczegółowe informacje dotyczące wymienionych wyżej dokumentów oraz pozostałych dokumentów wymaganych w postępowaniu, zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

X. Zamawiający informuje, iż posiada konto przeznaczone do elektronicznego fakturowania na PEFexpert Platforma Elektronicznego Fakturowania, umożliwiające Wykonawcy złożenie faktury elektronicznej.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587777
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. 3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587777
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/05/2020