Dostawy - 231226-2020

Submission deadline has been amended by:  259367-2020
19/05/2020    S97

Polska-Lublin: Komputery osobiste

2020/S 097-231226

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
Krajowy numer identyfikacyjny: 7120104697
Adres pocztowy: ul. Narutowicza 73
Miejscowość: Lublin
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Kod pocztowy: 20-019
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Michał Mazur
E-mail: zamowienia@lu.policja.gov.pl
Tel.: +48 478115371
Faks: +48 8478111534

Adresy internetowe:

Główny adres: www.lubelska.policja.gov.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.lubelska.policja.gov.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Dostawa sprzętu informatycznego dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie”

Numer referencyjny: 21/13/20/SZP/D
II.1.2)Główny kod CPV
30213000 Komputery osobiste
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Szczegółowy zakres i przedmiot zamówienia określony jest w załącznikach nr 1.1 do 1.8 do SIWZ „Wymogi techniczne minimalne” oraz w załączniku nr 5 do SIWZ – wzór umowy.

2. Zamawiający wymaga akceptacji wzoru umowy w całości.

3. Zaoferowany przez Wykonawcę asortyment winien spełniać wszystkie parametry określone w opisie technicznym (załączniki nr 1, 1.1–1.8 do SIWZ). W przedmiotowych załącznikach należy wypełnić „wykropkowane” miejsca (...) podając w szczególności:

— nazwy producenta, typu i modelu oferowanego sprzętu informatycznego,

— ceny jednostkowe brutto i wartości brutto (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku),

— okres gwarancji,

oraz podać inne wymagane dane.

Dodatkowo Wykonawca oświadczy, że zaoferowany przez niego asortyment spełnia minimalne wymogi techniczne opisane w załącznikach od nr 1.1 do nr 1.8 do SIWZ. Oświadczenie znajduje się w ww. załącznikach.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 466 341.46 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Komputery PC

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213000 Komputery osobiste
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Magazyn Wydziału Łączności i Informatyki Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, ul. Narutowicza 73, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Szczegółowy zakres i przedmiot zamówienia określony jest w załączniku nr 1.1 SIWZ „Wymogi techniczne minimalne” oraz w załączniku nr 5 do SIWZ – wzór umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie terminu realizacji zamówienia cząstkowego / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 108 130.08 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Komputery przenośne

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213100 Komputery przenośne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Magazyn Wydziału Łączności i Informatyki Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, ul. Narutowicza 73, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Szczegółowy zakres i przedmiot zamówienia określony jest w załączniku nr 1.2 SIWZ „Wymogi techniczne minimalne” oraz w załączniku nr 5 do SIWZ – wzór umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie terminu realizacji zamówienia cząstkowego / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 197 560.98 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Monitory LCD

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30231300 Monitory ekranowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Magazyn Wydziału Łączności i Informatyki Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, ul. Narutowicza 73, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Szczegółowy zakres i przedmiot zamówienia określony jest w załączniku nr 1.3 SIWZ „Wymogi techniczne minimalne” oraz w załączniku nr 5 do SIWZ – wzór umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie terminu realizacji zamówienia cząstkowego / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 23 252.03 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Kolorowe laserowe urządzenie wielofunkcyjne

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30232110 Drukarki laserowe
38520000 Skanery
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Magazyn Wydziału Łączności i Informatyki Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, ul. Narutowicza 73, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Szczegółowy zakres i przedmiot zamówienia określony jest w załączniku nr 1.4 SIWZ „Wymogi techniczne minimalne” oraz w załączniku nr 5 do SIWZ – wzór umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie terminu realizacji zamówienia cząstkowego / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 5 691.06 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Monochromatyczne laserowe urządzenie wielofunkcyjne

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30232110 Drukarki laserowe
38520000 Skanery
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Magazyn Wydziału Łączności i Informatyki Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, ul. Narutowicza 73, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Szczegółowy zakres i przedmiot zamówienia określony jest w załączniku nr 1.5 SIWZ „Wymogi techniczne minimalne” oraz w załączniku nr 5 do SIWZ – wzór umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie terminu realizacji zamówienia cząstkowego / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 94 308.94 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Drukarki laserowe monochromatyczne

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30232110 Drukarki laserowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Magazyn Wydziału Łączności i Informatyki Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, ul. Narutowicza 73, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Szczegółowy zakres i przedmiot zamówienia określony jest w załączniku nr 1.6 SIWZ „Wymogi techniczne minimalne” oraz w załączniku nr 5 do SIWZ – wzór umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie terminu realizacji zamówienia cząstkowego / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 26 829.27 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Drukarki atramentowe przenośne

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30232110 Drukarki laserowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Magazyn Wydziału Łączności i Informatyki Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, ul. Narutowicza 73, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Szczegółowy zakres i przedmiot zamówienia określony jest w załączniku nr 1.7 SIWZ „Wymogi techniczne minimalne” oraz w załączniku nr 5 do SIWZ – wzór umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie terminu realizacji zamówienia cząstkowego / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 4 878.05 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Projektory z ekranem projekcyjnym

Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38652100 Projektory
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Magazyn Wydziału Łączności i Informatyki Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, ul. Narutowicza 73, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Szczegółowy zakres i przedmiot zamówienia określony jest w załączniku nr 1.8 SIWZ „Wymogi techniczne minimalne” oraz w załączniku nr 5 do SIWZ – wzór umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie terminu realizacji zamówienia cząstkowego / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 5 691.06 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określa szczegółowego wymogu dotyczącego ww. warunku.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa szczegółowego wymogu dotyczącego ww. warunku.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy – spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

Wykaz dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy – załącznik nr 4 do SIWZ – zgodnie z roz. IV pkt 2 ppkt 3.

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże się wykonaną dostawą:

a. komputerów o wartości łącznej nie mniejszej niż 100 000 PLN brutto (słownie: sto tysięcy złotych brutto), w przypadku składania oferty na pakiet nr 1;

b. komputerów o wartości łącznej nie mniejszej niż 200 000 PLN brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych brutto), w przypadku składania oferty na pakiet nr 2;

c. drukarek laserowych lub laserowych urządzeń wielofunkcyjnych o wartości łącznej nie mniejszej niż 80 000 PLN brutto (słownie: osiemdziesiąt złotych brutto), w przypadku składania oferty na pakiet nr 5,

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem jej wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawa została wykonana oraz załączy dowody, czy została wykonana należycie – załącznik nr 4 do SIWZ.

W przypadku gdy Wykonawca składał będzie ofertę na więcej niż jeden z ww. pakietów wówczas musi wykazać spełnianie dla każdego spośród nich osobno.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy zostały opisane w szczególności w załączniku nr 5 do SIWZ – wzór umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 03/06/2020
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 03/06/2020
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie, 20-019 Lublin, ul. Narutowicza 73, POLSKA, pok. nr 18.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

1. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu (https:// miniportal.uzp.gov.pl/) i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

2. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert, które odbędzie się w Sekcji Zamówień Publicznych KWP w Lublinie.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Na podstawie art. 10a. 1 ustawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, oraz oświadczeń, w tym oświadczenia składanego na formularzu JEDZ, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektr.

2. Wykonawca w niniejszym postępowaniu zobowiązany jest do wpłaty wadium zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale VII SIWZ.

3. Z postępowania o zamówieniu wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp oraz ust. 5 pkt 1, 8 ustawy Pzp. Wykluczenie Wykonawców następuje zgodnie z przypadkami wskazanymi w art. 24 ust. 7. Szczegółowe regulacje dotyczące wykluczenia Wykonawców znajdują się w rozdziale IV i V SIWZ.

4. W celu wstępnego potwierdzenia że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu należy złożyć jednolity europejski dokument zamówienia (zwany dalej JEDZ) — załącznik nr 2 do SIWZ, dokument należy złożyć zgodnie z wymogami określonymi w pkt VI SIWZ.

— Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa jednolite dokumenty (JEDZ) dotyczące tych podmiotów.

— Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa jednolite dokumenty (JEDZ) dotyczące podwykonawców.

5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu i w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia oraz innych wymaganych dokumentów niezbędnych do przedmiotowego postępowania przedstawiony został rozdziale V SIWZ.

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie wskazany został w rozdziale IV i V SIWZ.

7. Wykaz dokumentów, które muszą złożyć Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wskazany został w rozdziale V SIWZ.

8. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3.

9. W postępowaniu oświadczenia składa się w w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności,o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego przez podwykonawcę, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

10. Informacje o sposobie porozumiewania się oraz o sposobie złożenia dokumentu JEDZ zostały zawarte w pkt VI SIWZ.

11. Klauzula informacyjna zgodna z art. 13 RODO została opisana w rozdz XXI SIWZ, w szczególności: Informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje rozporządzenie P. E. i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, które ma bezpośrednie zastosowanie w państwach członkowskich, w tym także do udzielenia zamówień publicznych. Dlatego zgodnie z brzmieniem art. 13 ust. 1, 2 i 3 RODO, informujemy, że: Administr. pozyskiwanych danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie, z siedzibą przy ul. Narutowicza 73, POLSKA, tel. +48 478115737. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w KWP w Lublinie – e-mail: iod.kwp@lu.policja.gov.pl

12. Zastosowana została procedura opisana w art. 43 ust. 2b pkt 2 ustawy Pzp – skrócenie terminu składania ofert.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/05/2020