Dostawy - 231237-2020

Submission deadline has been amended by:  261937-2020
19/05/2020    S97

Polska-Warszawa: Modernizacja sieci

2020/S 097-231237

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala
Adres pocztowy: ul. Grójecka 186
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-390
Państwo: Polska
E-mail: zamowienia@nfz.gov.pl
Tel.: +48 225726254
Faks: +48 225726305

Adresy internetowe:

Główny adres: https://nfz.ezamawiajacy.pl

Adres profilu nabywcy: https://nfz.ezamawiajacy.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://nfz.ezamawiajacy.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup urządzeń sieciowych dla nowej lokalizacji Centrali NFZ

Numer referencyjny: BAG-SZP.261.1.22.2020
II.1.2)Główny kod CPV
32428000 Modernizacja sieci
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest „Zakup urządzeń sieciowych dla nowej lokalizacji Centrali NFZ”.

2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do specyfikacji.

3. Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do specyfikacji.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 850 750.95 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Centrala NFZ.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest „Zakup urządzeń sieciowych dla nowej lokalizacji Centrali NFZ”.

2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do specyfikacji.

3. Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do specyfikacji.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Wydłużenie okresu serwisu producenta oraz usługi wsparcia technicznego / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Skrócenie terminu dostawy i wdrożenia / Waga: 10
Kryterium kosztu - Nazwa: Godziny przyjmowania zgłoszeń w ramach usługi wsparcia technicznego / Waga: 10
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 850 750.95 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zgodnie z art. 45 ustawy wykonawca jest obowiązany wnieść na rzecz zamawiającego wadium. Wysokość wadium wynosi 25 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych).

Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy.

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa powyżej w terminach określonych w rozdziale VI, wykonawcy muszą złożyć następujące dokumenty:

a. informacja z Krajowego Rejestru Karnego (...) – zgodnie z § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126 z pózn. zm.);

b. oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków (...) – zgodnie z § 5 pkt 5 ww. rozporządzenia;

c. oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne – zgodnie z § 5 pkt 6 ww. rozporządzenia;

d. oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (...) –zgodnie z § 5 pkt 10 ww. rozporządzenia;

e. wraz z ofertą aktualny na dzień składania ofert JEDZ w wersji elektronicznej zgodnie z roz. VII.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych uwzględniane są również wykonywane) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zamówienia polegające na dostawie urządzeń związanych z infrastrukturą sieciową o wartości co najmniej 100 000,00 PLN każda.

W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wyżej wymieniony warunek musi spełniać co najmniej 1 podmiot.

— zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca na potrzeby realizacji zamówienia będzie dysponował co najmniej 1 inżynierem posiadającym certyfikat producenta na poziomie Professional z zakresu sieci (np. CCNP Enterprise lub równoważnym).

Na potwierdzenie spełniania warunku wykonawca musi przedłożyć na wezwanie zamawiającego:

— wykaz wykonanych dostaw polegających na dostawie urządzeń związanych z infrastrukturą sieciową, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku, gdy w zakres umowy wchodziło wiele usług i działań, należy podać, czy w zakres tej umowy wchodziło także zamówienie określone w warunku, o którym mowa w pkt V. 1. wymagana przez zamawiającego,

— wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego.

Zawierający informacje na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia, wraz kopiami wymaganych certyfikatów oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Szczegółowe warunki realizacji umowy określa załącznik nr 2 do specyfikacji.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 43 ust. 2b pkt 2 ustawy Pzp, zamawiający może wyznaczyć termin składania ofert krótszy niż termin określony w ust. 2, nie krótszy jednak niż 15 dni jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert jest uzasadnione. Ze względu na zmianę lokalizacji biur Centrali NFZ, w których nastąpi rozproszenie technicznych punków dystrybucji, do których są podłączani użytkownicy, konieczny stał się zakup dodatkowych urządzeń dostępowych. Dotychczasowe urządzenia znajdujące się w lokalizacji przy ul. Grójeckiej nie będą mogły być w pełni wykorzystane, ze względu na agregację dużej ilości portów w pojedynczych urządzeniach. Ponadto część urządzeń w biurze przy ul. Pruszkowskiej jest przestarzała i nie spełnia wszystkich wymogów funkcjonalnych i bezpieczeństwa. W związku z tym uruchomione zostało postępowanie na „Zakup urządzeń sieciowych dla nowej lokalizacji Centrali NFZ”.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 01/06/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 01/06/2020
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Platforma zakupowa zamawiającego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu, w oparciu o art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

Zamawiający wymaga, by zamówienie było realizowane w terminach:

— w zakresie dostawy i wdrożenia maksymalnie do 9 tygodni (w zależności od zaoferowanego w kryterium skrócenie terminu dostawy i wdrożenia) od daty zawarcia umowy,

— w zakresie serwisu i usług wsparcia przez okres co najmniej 36 miesięcy (w zależności od zaoferowanego w kryterium wydłużenie serwisu producenta i usług wsparcia technicznego) od daty podpisania protokołu odbioru i wdrożenia.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zasady związane ze składaniem odwołań określa dział VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/05/2020