Supplies - 231273-2020

19/05/2020    S97    Supplies - Contract notice - Open procedure 

Slovakia-Trebišov: Beds for medical use

2020/S 097-231273

Contract notice

Supplies

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.
National registration number: 36597376
Postal address: SNP 1079/76
Town: Trebišov
NUTS code: SK042
Postal code: 075 01
Country: Slovakia
Contact person: Osoba poverená VO
E-mail: vo1@svetzdravia.com
Telephone: +421 904420290

Internet address(es):

Main address: https://www.procare.sk/nemocnica/nemocnica-s-poliklinikou-trebisov-s/

Address of the buyer profile: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/9394

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/6949/summary
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/6949/summary
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Osoba podľa § 8 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Lôžka

Reference number: TV_lozka_VO3_2020
II.1.2)Main CPV code
33192100
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Predmetom zákazky je dodanie nových nerepasovaných špecializovaných nemocničných lôžok potrebných pre komplexné zabezpečenie zdravotnej starostlivosti na príslušných oddeleniach. Dodanie zahŕňa 8 ks špeciálnych lôžok pre intenzívnu starostlivosť typ 3 pre kritickú starostlivosť s príslušenstvom, 2 ks špeciálnych lôžok pre intenzívnu starostlivosť typ 2 pre kritickú starostlivosť s laterálnym náklonom a s príslušenstvom, 3 ks lôžok transportných RTG transparentných a 1 ks špeciálneho lôžka pre intenzívnu starostlivosť typ 1 pre kritickú starostlivosť s integrovanými váhami, laterálnym náklonom. Predmetom zákazky je dodanie uvedených zariadení vrátane záruky na 24 mesiacov, dopravy na miesto dodania, montáže a inštalácie na mieste dodania, vykonania skúšok/skúšobnej prevádzky a uvedenie zariadení do prevádzky, prvého zaškolenia obsluhy.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 75 104.20 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
33192120
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK042
Main site or place of performance:

Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a. s., Ul. SNP 1079/76, 075 01 Trebišov, SLOVENSKO

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom zákazky je dodanie nových nerepasovaných špecializovaných nemocničných lôžok potrebných pre komplexné zabezpečenie zdravotnej starostlivosti na príslušných oddeleniach. Dodanie zahŕňa 8 ks špeciálnych lôžok pre intenzívnu starostlivosť typ 3 pre kritickú starostlivosť s príslušenstvom, 2 ks špeciálnych lôžok pre intenzívnu starostlivosť typ 2 pre kritickú starostlivosť s laterálnym náklonom a s príslušenstvom, 3 ks lôžok transportných RTG transparentných a 1 ks špeciálneho lôžka pre intenzívnu starostlivosť typ 1 pre kritickú starostlivosť s integrovanými váhami, laterálnym náklonom. Predmetom zákazky je dodanie uvedených zariadení vrátane záruky na 24 mesiacov, dopravy na miesto dodania, montáže a inštalácie na mieste dodania, vykonania skúšok/skúšobnej prevádzky a uvedenie zariadení do prevádzky, prvého zaškolenia obsluhy.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 75 104.20 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

NFP302021M084

II.2.14)Additional information

Predmet zákazky bude financovaný z Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program, Prioritná os 2 Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Špecifický cieľ 2.1.3. Modernizovať infraštruktúru ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti. Číslo výzvy: IROP-PO2-SC213-2017-20.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len "ZVO") v plnom rozsahu. Túto skutočnosť preukáže spôsobom uvedeným v ZVO.

V prípade skupiny dodávateľov sa postupuje podľa § 37 ZVO.

Verejný obstarávateľ nemá prístup k informačným systémom verejnej správy podľa osobitného predpisu (zákon proti byrokracii), preto preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32 ods. 3 nie je možné.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Nepožadujú sa.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. m) podľa zákona č. 343/2015 Z.z. Uchádzač preukáže splnenie tejto podmienky účasti v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Uchádzač za účelom splnenia podmienok účasti podľa § 34 ods. 1 písm. m) ZVO dodá v rámci preukazovania splnenia podmienok účasti plne funkčnú vzorku lôžok (pre každý typ požadovaného lôžka po 1 vzorke) s rovnakou špecifikáciou, aká je uvedená v súťažných podkladoch (okrem farebného prevedenia a príslušenstva). Všetky vzorky lôžok musia byť plne funkčné a prevádzky schopné. Verejný obstarávateľ pripúšťa na predloženie vzorky aj používané lôžko/lôžka, ktoré je/sú v záručnej dobe. Vzorky budú doručené v lehote na predkladanie ponúk do sídla nemocnice, kde bude prebiehať aj prezentácia vzoriek. Možnosť dočasného nahradenia vzoriek jednotným európskym dokumentom tým nie je dotknutá.

Verejný obstarávateľ bude overovať splnenie podmienok účasti prostredníctvom dodaných vzoriek na jednotlivé typy lôžok názornou ukážkou / predvedením a vizuálnou kontrolou funkcionalít (funkčných požiadaviek) a vybraných parametrov uvedených v opise predmetu zákazky. Predmetom testovania nebudú parametre a funkcionality, ktoré nie sú uvedené v opise predmetu zákazky.

Uchádzači sú povinní podrobiť sa preskúmaniu splnenia podmienok účasti prostredníctvom predložených vzoriek, ktoré musia mať rovnaké parametre, ako sú uvedené v požiadavkách na predmet zákazky a predviesť plne funkčné lôžka (pomocou uchádzačom poverenej osoby a za prítomnosti technika uchádzača) pred verejným obstarávateľom alebo ním menovanými členmi komisie. Verejný obstarávateľ pozve uchádzača na prezentovanie jeho vzorky pozvánkou, ktorú mu zašle najmenej 3 pracovné dni pred prezentáciou. V prípade predloženia vzoriek, ktoré boli dočasne nahradené jednotným európskym dokumentom, sa môže testovanie vzoriek uskutočniť v deň ich doručenia do nemocnice, ak o to uchádzač požiada a zodpovední členovia komisie budú k dispozícií (tj. budú môcť byť prítomní na testovaní).

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Podmienky dodania predmetu zákazky sú uvedené v návrhu kúpnej zmluvy.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
An electronic auction will be used
Additional information about electronic auction:

Všetky informácie o podmienkach elektronickej aukcie sú uvedené v súťažných podkladoch.

IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 22/06/2020
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Czech, Slovak
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 22/06/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 22/06/2020
Local time: 10:00
Place:

Otváranie ponúk sa uskutoční na adrese: Svet zdravia, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, SLOVENSKO alebo v sídle verejného obstarávateľa podľa časových možností členov komisie

Information about authorised persons and opening procedure:

Z dôvodu použitia elektronickej aukcie je otváranie ponúk neverejné.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

V cene musia byť zahrnuté všetky náklady spojené s realizáciou predmetu zákazky, vrátane všetkých súvisiacich služieb a poplatkov, vrátane nákladov na komunikáciu v súlade so špecifikáciou predmetu zákazky. Záujemca je pred predložením svojej ponuky povinný vziať do úvahy všetko, čo je nevyhnutné na úplné a riadne plnenie zmluvy, pričom do svojich cien zahrnie všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky.

2. V prípade, ak uchádzač použije jednotný európsky dokument (JED) je povinný ho vyplniť v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ povoľuje vyplniť oddiel časti 4 - globálny údaj. Doklady a dokumenty dočasne nahradené JED musia preukazovať stav platný k dátumu predkladania ponúk.

3. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému Josephine, tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi počas celého procesu verejného obstarávania.

4. Ponuka musí byť vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 a vložená do systému Josephine umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/.

5. Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikáciu je možné zrealizovať týmito spôsobmi:

— v systéme Josephine registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID). V systéme je autentifikovaná spoločnosť, ktorú pomocou eID registruje štatutár danej spoločnosti. Autentifikáciu vykonáva poskytovateľ systému Josephine, a to v pracovných dňoch v čase 8.00-16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom,

— nahraním kvalifikovaného elektronického podpisu (napríklad podpisu eID) štatutára danej spoločnosti na kartu užívateľa po registrácii a prihlásení do systému Josephine. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému Josephine, a to v pracovných dňoch v čase 8.00-16.00 hod.O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom,

— vložením dokumentu, preukazujúceho osobu štatutára na kartu užívateľa po registrácii, ktorý je podpísaný elektronickým podpisom štatutára aj splnomocnenou osobou, alebo prešla zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému Josephine, a to v pracovných dňoch v čase 8.00-16.00 hod,

— vložením plnej moci na kartu užívateľa po registrácii, ktorá je podpísaná elektronickým podpisom štatutára aj splnomocnenou osobou, alebo prešla zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému Josephine, a to v pracovných dňoch v čase 8.00-16.00 hod,

— počkaním na autentifikačný kód, ktorý bude poslaný na adresu sídla firmy do rúk štatutára uchádzača v listovej podobe formou doporučenej pošty. Lehota na tento úkon sú obvykle štyri pracovné dni (v rámci EU) a je potrebné s touto lehotou počítať pri vkladaní ponuky. O odoslaní listovej zásielky je uchádzač informovaný e-mailom.

6. Vzhľadom na charakter predmetu zákazky sa obhliadka miesta realizácie (dodania) nepožaduje.

7. Zábezpeka ponuky sa nevyžaduje.

8.Súťažné podklady a ostatná dokumentácia k predmetnému obstarávaniu bude uverejnená v príslušnej zákazke v systéme Josephine umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/, čím verejný obstarávateľ umožní neobmedzený a priamy prístup k podkladom.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Town: Bratislava
Postal code: 820 05
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet address: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Town: Bratislava
Postal code: 820 05
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet address: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Date of dispatch of this notice:
14/05/2020