Bygge og anlæg - 231322-2015

Vis forkortet udgave

04/07/2015    S127

Italien-Ispra: Udførelse af dekontaminering af asbest for Det Fælles Forskningscenter, anlægsområdet Ispra

2015/S 127-231322

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Officielt navn: Europa-Kommissionen, Det Fælles Forskningscenter, Ispra
Postadresse: via E. Fermi 2749
By: Ispra VA
Postnummer: 21027
Land: Italien
Att: Roberta Rossi
Mailadresse: jrc-ism-c04-procurement@ec.europa.eu
Telefon: +39 0332789662
Fax: +39 0332789508

Internetadresse(r):

Elektronisk adgang til oplysninger: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=940

Yderligere oplysninger fås her:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

I.2)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.3)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester
Andet: forskning.
I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Udførelse af dekontaminering af asbest for Det Fælles Forskningscenter, anlægsområdet Ispra.
II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Bygge- og anlægsarbejder
Udførelse
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Det Fælles Forskningscenter, via E. Fermi 2749, 21027 Ispra VA, ITALIEN.

NUTS-kode ITC41 Varese

II.1.3)Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale
II.1.4)Oplysninger om rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør

Rammeaftalens varighed

Varighed i måneder: 48

Anslået samlet værdi af indkøbene i hele rammeaftalens løbetid

Anslået værdi eksklusive moms: 2 400 000 EUR
II.1.5)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Denne kontrakt omfatter hovedsageligt:
— planlægning og udførelse af fjernelse, dekontaminering og bortskaffelse af beklædning indeholdende asbest på rørføringer og/eller ventiler, flanger og fjernvarme- og kølingsarmaturer
— planlægning og udførelse af fjernelse og bortskaffelse af afdækninger og paneler lavet af asbestcementplader eller indeholdende asbest
— nedtagning, dekontaminering og bortskaffelse af beklædning indeholdende asbest
— planlægning og udførelse af fjernelse og bortskaffelse af gulvbelægninger i vinyl
— retablering af nedbrudte isoleringsmaterialer indeholdende asbest, herunder reparation af ødelagte områder og i givet fald sikring af dem
— udførelse af miljø- og materialeanalyser
— dekontaminering af jord indeholdende spor af asbest.
II.1.6)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

45262660 Arbejder i forbindelse med fjernelse af asbest

II.1.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: nej
II.1.8)Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.1.9)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2)Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1)Samlet mængde eller omfang:
2 400 000 EUR (eksklusive moms).
Anslået værdi eksklusive moms: 2 400 000 EUR
II.2.2)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.3)Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.3)Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kontraktbetingelser
III.1.1)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
Se udbudsmaterialet.
III.1.2)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
Se udbudsmaterialet.
III.1.3)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
Økonomiske aktører kan indgive et bud som enkeltperson eller som deltager i en midlertidig sammenslutning af virksomheder (med eller uden juridisk personlighed). Underentreprise er tilladt i begge tilfælde. Tilbudsgiveren skal tydeligt angive rolle for hver økonomisk aktør — individuel tilbudsgiver, deltager i en sammenslutning eller underkontrahent. Dette gælder også, hvor de økonomiske aktører tilhører koncernen/konsortiet/sammenslutningen.
Alle deltagere i sammenslutningen skal hæfte solidarisk i forhold til den ordregivende myndighed for kontraktens udførelse og skal, hvis kontrakten tildeles, underskrive den. Sammenslutningen skal udpege en enkelt repræsentant, der har bemyndigelse til at repræsentere både sammenslutningen og hver af dens deltagere i forbindelse med kontraktens udførelse. Repræsentanten er også ansvarlig for den administrative forvaltning af kontrakten (modtagelse og behandling af betalinger for sammenslutningen, koordinering vedrørende kvalitet, miljø og sikkerhed mv.) på vegne af alle øvrige deltagere.
Underentreprise er, når kontrahenten indgår juridisk bindende forpligtelser med andre økonomiske aktører, der skal udføre en del af kontrakten i vedkommendes navn. Underkontrahenten er dog fuldt ansvarlig i forhold til den ordregivende myndighed i henseende til udførelse af kontrakten. Medarbejdere, der defineres som andre juridiske enheder end kontrahenten, anses for at være underkontrahenter, uanset relevant national lovgivning.
Tilbudsgiveren skal også navngive alle underkontrahenter, hvis kapaciteter inddrages med henblik på at opfylde en eller flere minimumsstandarder i punkt III.2.2 og III.2.3.
Alle underkontrahenter skal fremlægge en hensigtserklæring om, at de vil deltage i udførelsen af kontrakten som anført i udbudsmaterialet. I udførelsesperioden skal enhver udskiftning af underkontrahenter forhåndsgodkendes skriftligt af den ordregivende myndighed.
Tilbudsgiveren, enten en individuel ansøger eller en midlertidig sammenslutning af virksomheder kan også inddrage kapaciteter fra andre økonomiske enheder med henblik på at opfylde en eller flere minimumsstandarder i punkt III.2.2 og III.2.3, uanset den juridiske art af de forbindelser, der eksisterer mellem dem. I så fald skal tilbudsgiveren bevise over for den ordregivende myndighed, at vedkommende har de nødvendige ressourcer til at udføre kontrakten, for eksempel i form af en forpligtelseserklæring fra de enheder, som vedkommende inddrager. Hvis tilbudsgiveren inddrager kapaciteter fra en tredjepart med et andet virksomhedsnavn end tilbudsgiveren, enten en enkeltperson eller en midlertidig sammenslutning af virksomheder, vil dette blive betragtet som underentreprise i forbindelse med udbuddet, selvom tilbudsgiveren og tredjeparten indgår i en koncern/et konsortium/en sammenslutning. Hvis kontrakten tildeles en tilbudsgiver, der inddrager en tredjepart til at udføre mere end 70 % af den økonomiske og finansielle kapacitet, der er anført under punkt III.2.2, vil den ordregivende myndighed kræve, at den pågældende tredjepart underskriver kontrakten sammen med tilbudsgiveren og dermed hæfter solidarisk for dens gennemførelse.
Det skal i buddet tydeligt angives, hvilken rolle og hvilke pligter hver deltager i den midlertidige sammenslutning af virksomheder og hver underkontrahent har i forbindelse med dette udbud. I følgeskrivelsen skal angives navn på tilbudsgiveren (inklusive alle deltagere i tilfælde af en midlertidig sammenslutning af virksomhed) og eventuelle underkontrahenter, herunder tredjeparter hvis kapaciteter inddrages, samt navnet på og oplysninger om en kontaktperson i forbindelse med denne procedure. Ved en midlertidig sammenslutning af virksomheder skal følgeskrivelsen underskrives af hver deltager eller af 1 af disse på betingelse af, at den pågældende deltager er behørigt bemyndiget til at underskrive buddet og kontrakten for og på de øvrige partneres vegne. I det tilfælde kan bemyndigelsen eksempelvis gives i form af en fuldmagt, hensigtsskrivelse eller et stiftelsesdokument for den midlertidige sammenslutning af virksomheder.
Tilbudsgivere (alle deltagere i tilfælde af en midlertidig sammenslutning af virksomheder) skal også fremlægge en kopi af meddelelsen om udpegning af de personer, der er bemyndigede til at repræsentere tilbudsgiveren over for tredjeparter og i retsprocesser, eller en kopi af meddelelsen om en sådan udpegning, hvis gældende lovgivning kræver en sådan. Enhver uddelegering af bemyndigelsen til en anden repræsentant, der ikke er angivet i den officielle bekendtgørelse, skal begrundes.
III.1.4)Andre særlige vilkår
Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: nej
III.2)Betingelser for deltagelse
III.2.1)De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Tilbudsgivere vil ikke være valgbare til deltagelse i denne udbudsprocedure, hvis de befinder sig i nogen af udelukkelsessituationerne i artikel 106 og 107 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25.10.2012. Tilbudsgivere (herunder deltagere i en midlertidig sammenslutning af virksomheder) og navngivne underkontrahenter, jf. punkt III.1.3, skal underskrive tro og love-erklæringen (tilgængelig på den ordregivende myndigheds websted anført i punkt I.1) med henblik på at erklære, at de ikke befinder sig i nogen af disse situationer. Den valgte tilbudsgiver (herunder alle deltagere i en midlertidig sammenslutning af virksomheder) og alle navngivne underkontrahenter, jf. punkt III.1.3, skal på anmodning af den ordregivende myndighed fremlægge de støttedokumenter, der er anført i artikel 143, stk. 3, i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1268/2012 af 29.10.2012.
Den ordregivende myndighed kan fritage tilbudsgiveren for kravet om at indgive støttedokumentation, såfremt de allerede har været fremlagt i forbindelse med en tidligere udbudsprocedure, og forudsat at de pågældende dokumenter højst er 1 år gamle på datoen for meddelelsen om tildeling og stadig gyldige. I så fald skal tilbudsgiveren højtideligt erklære, at støttedokumenterne allerede har været indgivet i forbindelse med en tidligere udbudsprocedure og bekræfte, at vedkommendes situation er uændret.
2) Tilbudsgivere (alle deltagere i en midlertidig sammenslutning af virksomheder) skal godtgøre, at de har tilstrækkelig kapacitet til at udføre kontrakten i form af et bevis for optagelse i et fagligt register eller et handelsregister i overensstemmelse med relevant national lovgivning.
Hvis tilbudsgiveren hverken kræves eller er bemyndiget til at være optaget i de omtalte registre af juridiske årsager, der knytter sig til vedkommendes retlige status og retsevne, kan den ordregivende myndighed som tilstrækkeligt bevis acceptere: en bekræftet eller attesteret erklæring, medlemskab af en specifik organisation, udtrykkelig bemyndigelse eller optagelse i momsregistret.
III.2.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Tilbudsgivere skal have tilstrækkelig økonomisk og finansiel kapacitet til at udføre kontrakten.
Bevis for denne kapacitet skal fremlægges af hver tilbudsgiver (hver deltager i tilfælde af en midlertidig sammenslutning af virksomheder) og alle underkontrahenter, hvis kapacitet tilbudsgiveren kan inddrage for at opfylde en eller flere minimumsstandarder ved indgivelse af:
a) opgørelse over den samlede omsætning for 2012, 2013, 2014. Hvis den endelige balance for 2014 endnu ikke er godkendt, vil erklæringen vedrørende den foreløbige balance blive accepteret. Såfremt kontrakten tildeles, vil den ordregivende myndighed før underskrift af kontrakten anmode om bekræftelse af omsætningen anført i den godkendte balance.
Den ordregivende myndighed forbeholder sig ret til at rekvirere en kopi af de relevante balancer i elektronisk form.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: Hvad angår litra a): For at være valgbare skal virksomhederne have en gennemsnitlig årlig omsætning på mindst 1 000 000 EUR. Denne minimumsværdi vurderes ved at medtage den samlede kapacitet for alle deltagere (i tilfælde af en midlertidig sammenslutning af virksomheder) og alle underkontrahenter.
III.2.3)Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
Tilbudsgivere skal opfylde følgende tekniske kriterier:
For midlertidige sammenslutninger af virksomheder eller for underkontrahenter skal den krævede dokumentation fremlægges af alle deltagere i sammenslutningen/underkontrahenter, hvis kapacitet tilbudsgiveren kan inddrage for at opfylde en eller flere af de påkrævede minimumsstandarder, medmindre andet er anført:
b) liste over de vigtigste arbejder, der svarer til dem i denne kontrakt og er udført i de seneste 3 regnskabsår (2012-2014) med oplysninger om værdier, datoer eller tidspunkter, hvor de blev udført, og navne på modtagerne
c) fremlæggelse af bevis for et eksisterende kvalitetsledelsessystem for de aktiviteter, der indgår i denne kontrakt (ISO 9001:2008 eller tilsvarende og ISO 14001:2004 eller tilsvarende certifikat udstedt af et SINCERT-akkrediteret certificeringsorgan (eller tilsvarende) og er af relevans for arbejdet beskrevet i punkt II.1.5. Kriteriet vedrørende besiddelsen af ISO 14001:2004-certifikatet skal opfyldes af mindst 1 deltager i sammenslutningen, og det kræves, at den pågældende deltager udtrykkeligt og skriftligt garanterer, at vedkommendes kvalitetsstandarder, der fremgår af de relevante certifikater, også gælder for de øvrige deltagere i sammenslutningen. Vedkommende skal angive, hvordan det sikres, at sammenslutningen som helhed opfylder disse kvalitetsstandarder
d) optagelse i affaldsforvaltningsregistret, kategori 10B, klasse E (for dekontamineringsarbejder op til 200 000 EUR) eller som fastsat i tilbudsgiverens egen nationale lovgivning.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:
Vedrørende litra b): For at være valgbare skal virksomhederne have udført arbejder, der svarer til dem, der fremgår af denne kontrakt, med en samlet værdi på mindst 600 000 EUR. Kriteriet i punkt III.2.3, litra b), finder anvendelse på hele sammenslutningen med hensyn til dens ressourcer.
III.2.4)Oplysning om reserverede kontrakter
III.3)Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.3.2)Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Offentlig
IV.1.2)Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
IV.1.3)Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier
Laveste pris
IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
JRC IPR 2015 C.4 0020 OC.
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej
IV.3.3)Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
Skal der betales for dokumenterne?: nej
IV.3.4)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
21.8.2015
IV.3.5)Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
IV.3.6)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Ethvert officielt EU-sprog
IV.3.7)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.3.8)Åbning af bud
Dato: 28.8.2015 - 11:00

Sted:

Det Fælles Forskningscenter, bygning 1, lokale 7, via Fermi 2147, Ispra VA, ITALIEN.

Der må være personer til stede under åbningen af bud: ja
Yderligere oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud: 1 repræsentant pr. tilbudsgiver i overensstemmelse med proceduren anført i udbudsmaterialet.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.3)Yderligere oplysninger
1. En briefing og et eventuelt besøg på stedet vil blive afholdt i Ispra JRC på datoen anført i udbudsmaterialet (opfordringen til afgivelse af bud). For at deltage skal der indgives en formel anmodning til tjenestegrenen anført i punkt I.1 i overensstemmelse med fremgangsmåden anført i opfordringen til afgivelse af bud.

2. Udbudsmaterialet samt spørgsmål og svar vedrørende denne udbudsbekendtgørelse vil kunne findes på følgende webstedsadresse: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=940 og kan downloades ved at klikke på fanen »Dokumentbibliotek«.

Interesserede parter kan, hvis de ønsker det, tilmelde sig via webstedet anført ovenfor. På denne måde bliver de informeret af e-tendering-systemet, når en opdatering vedrørende dette udbud er tilgængelig. Parter, der ikke er registreret, opfordres til at besøge webstedet regelmæssigt, da det er tilbudsgiverens ansvar at se efter eventuelle opdateringer, der tilføjet i løbet af udbudsperioden.

3. Anmodninger om yderligere oplysninger kan kun gøres på https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=940 ved at klikke på fanen »Spørgsmål og svar« (stil et spørgsmål).

4. I henhold til artikel 134, stk. 1, litra f), i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1268/2012 forbeholder Kommissionen sig ret til, uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse, senest 3 år efter indgåelse af kontrakten at iværksætte en procedure for udbud efter forhandling med den økonomiske aktør, der tildeltes denne kontrakt, med henblik på indkøb af yderligere tjenester, der ligner dem i denne bekendtgørelse (op til højst 50 % af det oprindelige kontraktbeløb).
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne

Officielt navn: Den Europæiske Unions Ret
Postadresse: rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
Mailadresse: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadresse: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): Alle bemærkninger vedrørende denne udbudsprocedure kan sendes til den ordregivende myndighed anført i punkt I.1.

Hvis De mener, at der er sket fejl og forsømmelser, kan De indgive en klage til Den Europæiske Ombudsmand inden for 2 år efter, De har fået kendskab til de forhold, som klagen vedrører (se http://www.ombudsman.europa.eu). En indgivet klage annullerer ikke fristen for indgivelse af en klage og medfører heller ikke, at der påbegyndes en ny periode for indgivelse af klager.

Klager skal indgives til det organ, der er anført i punkt VI.4.1 senest 2 måneder efter meddelelsen om tildeling.
VI.4.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Officielt navn: Den Europæiske Unions Ret
Postadresse: rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
Mailadresse: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadresse: http://curia.europa.eu

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
24.6.2015